Zápis z jednání Komise dne 17.9.2008

Jednání se konalo od 13:30 hodin v místnosti č. 201 Úřadu vlády ČR.
Jednání se účastnilo 9 ze 13 členů. Omluvil se Ing. Hanke, Ing. Holl, prof. Ludwig a prof. Zuna. Komise byla usnášeníschopná.

Schválený program jednání
1. Zahájení
2. Zpráva o činnosti Komise za rok 2008
3. Informace o stavu přípravy novely zákona č. 130/2002 Sb.
4. Informace o stavu přípravy Koncepce IS VaV
5. Témata pro činnost Komise na druhé pololetí 2008
6. Kontrola RIV – výsledky vyřazené z Hodnocení 2008
7. Různé
8. Závěr

ad 1) Zahájení
Jednání zahájil a řídil předseda Komise, RNDr. Marek Blažka (dále jen „předseda“).
Předseda přednesl návrh programu, který byl členům Komise společně s podklady pro jednání postoupen dne 5. 9. 2008, upraveny byly následně dva materiály dne 12. 9. 2008. Předseda navrhnul doplnění bodu programu (za bod 1) o Zprávě o činnosti Komise za rok 2008 pro souhrnnou zprávu Rady. Program byl jednomyslně schválen ve znění změny podle návrhu předsedy.
Předseda informoval o změnách ve složení Rady pro výzkum a vývoj ke dni 16. 9. 2008.
Předseda dále připomenul, že všechny materiály určené pro Radu mají členové Komise k dispozici (byli informováni již dříve – na jednání v květnu).

ad 2) Zpráva o činnosti Komise za rok 2008
K uvedenému bodu předseda přednesl ústní informace. Zpráva o činnosti včetně návrhu odměn členům Komise bude součástí souhrnné zprávy o činnosti Rady, která bude projednána na zasedání Rady dne 10. 10. 2008. Návrh zprávy bude členům Komise zaslán společně s návrhem zápisu z jednání k projednání per rollam. Připomínky pak budou moci členové Komise zasílat tajemníkovi Komise nejpozději do 23. 9. 2008 do 12 hodin.

Závěr: Komise ukládá
- tajemníkovi zaslat návrh zprávy o činnosti společně s návrhem zápisu;
- členům zaslat své případné konkrétní a věcné připomínky nejpozději do 23. 9. 2008 do 12 hodin elektronicky na e-mailovou adresu tajemníka Komise;
- předsedovi předložit materiál Zpráva o činnosti Rady za rok 2008 (materiál pro jednání Rady) členům Komise pro informaci.

ad 3) Informace o stavu přípravy novely zákona č. 130/2002 Sb.
K uvedenému bodu předseda přednesl ústní informace:
a) legislativní rada vlády vypracovala k návrhu upravenému na základě vypořádání meziresortního připomínkového řízení připomínky – tyto připomínky jsou bezpodmínečně zpracovatelné;
b) vláda schválila návrh ve znění připomínek legislativní rady vlády – usnesení vlády ze dne 12. září 2008 č. 1145;
c) ve stanovené lhůtě bude předloženo Poslanecké sněmovně.

Závěr: Komise bere na vědomí informaci o stavu přípravy novely zákona č. 130/2002 Sb.

ad 4) Informace o stavu přípravy Koncepce IS VaV
K uvedenému bodu byl členům Komise postoupen materiál [10-1].
Příprava Koncepce IS VaV probíhala v souladu s harmonogramem přípravy, který Rada schválila na svém zasedání dne 20. 6. 2008 a se kterým byla Komise seznámena na jednání dne 25. 6. 2008. Koncepce IS VaV byla schválena Radou 12. 9. 2008 (jako materiál pro jednání Rady měli i členové Komise možnost předložení připomínek termínu pro jednání Rady). Koncepce je nyní v meziresortním připomínkovém řízení, a to do 1.10.2008. Po vypořádání připomínek bude předložena vládě nejpozději do 31.10.2008.

Závěr: Komise bere na vědomí informaci o stavu přípravy Koncepce IS VaV.

ad 5) Témata činnosti Komise na 2. pololetí 2008
K uvedenému bodu byl členům Komise postoupen materiál [10-2/B].
Tímto bodem se bez výsledku Komise zabývala již v květnu a červnu 2008. V rámci jednání byla navržena a schválena témata, která jsou dále označována jako materiál [10-2/C].
Těmito tématy budou:
- Kritéria pro definování monografií (co je a co není monografie),
- Definování kritérií pro vědecká a odborná nakladatelství (obdoba pro časopisy)
- Pro všechny druhy výsledků se stanoví kritéria pro nezařazení do hodnocení
Pro naplnění tématu „Pro všechny druhy výsledků …“ se Komise dohodla, že bude zpracováváno pod vedením člena Komise – zpravodaje, kterými jsou: pro výsledky druhu B – prof. Zrzavý, pro výsledky druhu Jimp – prof. Gaš, pro aplikované výsledky – Ing. Janeček.

Závěr
: Komise schvaluje témata činnosti Komise na období do konce roku 2008.

ad 6) Kontrola RIV – výsledky vyřazené z Hodnocení 2008
K uvedenému bodu byly členům Komise postoupeny materiály [10-3], [10-4], [10-5], [10-6] a [10-7].
Komise na jednání dne 21. 5. 2008 schválila postup kontroly a prostřednictvím předsedů jednotlivých odborných komisí Rady byly v rámci 1. kola kontroly členům těchto komisí postoupeny údaje z RIV s rokem uplatnění 2003 až 2007 společně s pokyny a podklady pro takové posouzení (jednalo se o výsledky druhu B, P, S, T a Z). Následně Rada na svém 234. zasedání pověřila odborné komise Rady kontrolou údajů v RIV z pohledu správnosti zařazení výsledků k jednotlivým druhům.
Souběžně pověřilo předsednictvo Rady sekretariát navrhnout vyřazení těch výsledků, které neodpovídají definicím platným pro dané druhy výsledků.

Výsledky 1. kola kontroly RIV (materiál [10-3], [10-4] a [10-6])
V rámci 1. kola kontroly byly kontrolovány výsledky uplatněné v letech 2003-2007 a předané do RIV do roku 2007 včetně. Sloučením výsledků, navržených na vyřazení z Hodnocení 2008 jednotlivými odbornými komisemi Rady a sekretariátu Rady, vznikl soubor obsahující celkem 2432 výsledků, u nichž nebyly prokazatelně splněny definice platné pro daný druh výsledků. K průběhu kontroly v OK SHV předložil její předseda, doc. Münich, zprávu o kontrole údajů.
Komise souhlasí s tím, že z Hodnocení 2008 budou vyřazeny výsledky druhů B, T, Z a S, které jako neodpovídající definicím označily odborné komise Rady i sekretariát Rady (jednomyslně schváleno).
Komise dále souhlasí s tím, že z Hodnocení 2008 budou vyřazeny ty výsledky druhu P (patenty), které nemají udělený patent, tedy nejsou vedeny v příslušných evidencích patentových úřadů (jednomyslně schváleno).
Předseda zajistí, aby v souhrnném materiálu, který bude obsahovat všechny návrhy na vyřazení výsledků z Hodnocení 2008 a který bude předložen Radě, byly výsledky souhrnně vyčísleny podle poskytovatelů a jednotlivých druhů.

Další průběh – 2. kolo – kontroly výsledků v RIV (materiál [10-5])
V úvodu tajemník Komise informoval o souhrnných počtech výsledků, které byly doručeny do RIV v zákonem stanoveném termínu, tj. do 8. 9. 2008. Po jejich celkovém zpracování bude členům Komise předložen souhrn podle jednotlivých druhů. Předpoklad zpracování tohoto souhrnu je nejpozději pro jednání Komise dne 1. 10. 2008.
V rámci 2. kola budou kontrolovány výsledky s rokem uplatnění 2003-2007 a předané do RIV v roce 2008. Uzávěrka pro předávání výsledků byla v souladu se zákonem č. 130/2002 Sb. dne 8. 9. 2008.
Komise souhlasí s tím, že kontrola údajů do RIV předaných v roce 2008 bude provedena podle jednoznačných parametrů (definice pro příslušné roky uplatnění výsledků) sekretariátem Rady pro výzkum a vývoj a výsledek bude Komisi předložen k posouzení na jednání dne 1. 10. 2008 (jednomyslně).
Komise v dalším období a ve spolupráci s odbornými komisemi Rady pro přípravu Metodiky hodnocení 2009 vypracuje jasně definovaná kritéria pro vyřazení výsledků, která budou vycházet z definic výsledků obsažených již v Metodice hodnocení 2008. (viz závěry k bodu 5)

Kontrola výsledků Jimp (materiál [10-7] a ústní informace prof. Gaše)
Na základě závěrů jednání Komise dne 25. 6. 2008 provedl prof. Gaš kontrolu výsledků Jimp ve vazbě na databázi WoS.
Prof. Gaš informoval o průběhu, konstatoval správnost zařazení výsledků, pouze několik jich nebylo zařazeno správně (cca 1 %, jednalo se převážně o abstrakty). Tyto definicím neodpovídající výsledky nebudou zařazeny do Hodnocení 2008. Stejný přístup bude aplikován i pro výsledky, které nebyly kontrolovány v rámci 1. kola kontroly RIV.
Zároveň prof. Gaš nabídnul vytvoření internetové kalkulačky, aby si každý mohl spočítat kolik bodu získá konkrétní Jimp časopis zahrnutý do hodnocení.

Závěr: Komise
     - děkuje odborným komisím Rady za provedení 1. kola kontroly výsledků v RIV;
     - bere na vědomí
          a. zprávu OK SHV o průběhu kontroly RIV a děkuje jí za její zpracování;
          b. informaci prof. Gaše o průběhu kontroly výsledků Jimp;
     - schvaluje seznam výsledků, které pro nesplnění definic jednotlivých druhů výsledků nebudou zařazeny do Hodnocení 2008;
     - schvaluje postup 2. kola kontroly výsledků v RIV;
     - ukládá prof. Gašovi provést kontrolu výsledků Jimp v rámci 2. kola kontroly RIV a zpracovat souhrnnou zprávu, ve které budou shrnuty výsledky této kontroly;
     - ukládá předsedovi
          a. zajistit provedení kontroly výsledků druhu P a u nově předaných výsledků (tj. u těch, které nebyly obsaženy v 1. kole kontroly) kontrolu naplnění definic výsledků druhu B, P, Z, S, T a předložit seznam takto navržených výsledků na vyřazení na jednání Komise dne 1. 10. 2008,
          b. předložit seznam výsledků, u nichž se pro nedodržení nesplnění definic pro jednotlivé druhy výsledků navrhuje jejich vyřazení z Hodnocení 2008, předsednictvu Rady ke schválení s uvedením počtu takto vyřazených výsledků podle poskytovatelů a druhů výsledků.

ad 7) Různé
Nebyl přednesen žádný příspěvek.

ad 8) Závěr
K bodu 2: Komise ukládá
     - tajemníkovi zaslat návrh zprávy o činnosti společně s návrhem zápisu;
     - členům zaslat své případné konkrétní a věcné připomínky nejpozději do 23. 9. 2008 do 12 hodin elektronicky na e-mailovou adresu tajemníka Komise;
     - předsedovi předložit materiál Zpráva o činnosti Rady za rok 2008 (materiál pro jednání Rady) členům Komise pro informaci.
K bodu 3: Komise bere na vědomí informaci o stavu přípravy novely zákona č. 130/2002 Sb.
K bodu 4: Komise bere na vědomí informaci o stavu přípravy Koncepce IS VaV.
K bodu 5: Komise schvaluje témata činnosti Komise na období do konce roku 2008.
K bodu 6: Komise
     - děkuje odborným komisím Rady za provedení 1. kola kontroly výsledků v RIV;
     - bere na vědomí
          a. zprávu OK SHV o průběhu kontroly RIV a děkuje jí za její zpracování;
          b. informaci prof. Gaše o průběhu kontroly výsledků Jimp;
     - schvaluje seznam výsledků, které pro nesplnění definic jednotlivých druhů výsledků nebudou zařazeny do Hodnocení 2008;
     - schvaluje postup 2. kola kontroly výsledků v RIV;
     - ukládá prof. Gašovi provést kontrolu výsledků Jimp v rámci 2. kola kontroly RIV;
     - ukládá předsedovi
          a. zajistit provedení kontroly výsledků druhu P a u nově předaných výsledků (tj. u těch, které nebyly obsaženy v 1. kole kontroly) kontrolu naplnění definic výsledků druhu B, P, Z, S, T a předložit seznam takto navržených výsledků na vyřazení na jednání Komise dne 1. 10. 2008,
          b. předložit seznam výsledků, u nichž se pro nedodržení nesplnění definic pro jednotlivé druhy výsledků navrhuje jejich vyřazení z Hodnocení 2008, předsednictvu Rady ke schválení s uvedením počtu takto vyřazených výsledků podle poskytovatelů a druhů výsledků.

Příští jednání Komise bude konat 1. 10. 2008 od 13:30 v místnosti č. 201 v budově Úřadu vlády ČR a budou projednávány otázky související s kontrolou údajů v RIV.

Zapsal: Ing. Martin Matějka, Dr.Ing. Luboš Sychra
V Praze dne 18. 9. 2008
Schválil: RNDr. Marek Blažka, v.r.

Sdílejte na: