Zápis z jednání Komise dne 15.10.2008

Jednání se konalo od 13:30 hodin v místnosti č. 201 Úřadu vlády ČR.
Jednání se účastnilo 11 ze 13 členů. Omluvil se Ing. Hanke, prof. Ludwig a prof. Zuna. Komise byla usnášeníschopná.

Schválený program jednání
1. Zahájení
2. Hodnocení 2008 – průběžná informace o realizaci
3. Kritéria pro nezařazování výsledků do Hodnocení výsledků VaV
4. Tvorba Seznamu nakladatelství s vědeckou redakcí
5. Změny ve složení Komise
6. Různé
7. Závěr

ad 1) Zahájení
Jednání zahájil a řídil předseda Komise, RNDr. Marek Blažka (dále jen „předseda“).
Předseda přednesl návrh programu, který byl členům Komise společně s podklady pro jednání postoupen dne 10. 10. 2008. Nebyl vznesen žádný požadavek na změnu či doplnění návrhu programu. Program byl jednomyslně schválen.

ad 2) Hodnocení 2008 – průběžná informace o realizaci
K uvedenému bodu tajemník Komise přednesl ústní informaci.
V současné době pokračují práce na kontrole výsledků pro hodnocení (soulad s definicemi pro RIV), dokončuje se SW pro zpracování.
V současné době se kontrolují výsledky druhu Kapitola v knize (zda se skutečně jedná o knihu podle definice pro druh výsledku Kniha). Zejména u českých výsledků je významná část neplatných výsledků (nejedená se o kapitoly v knize, ale o příspěvky ve sbornících).
Práce probíhají v souladu se schváleným harmonogramem podle Metodiky hodnocení výsledků VaV v roce 2008.
Výsledky první etapy Hodnocení 2008 budou zveřejněny (tedy i členům Komise) v termínu způsobem definovaným v části B.3.1.4. Metodiky hodnocení 2008. tj. k datu 20. listopadu 2008 budou zveřejněny pracovní tabulky: (1) výpis všech hodnocených výsledků včetně jejich bodového ohodnocení, (2) výpis výsledků uplatněných v období 2003-2007 a do hodnocení výsledků nezahrnutých, (3) výpis výsledků, u kterých byl zjištěn rozpor. Výsledky (tj. tři pracovní tabulky) budou k dispozici na www.vyzkum.cz (jiným způsobem nebudou poskytovány) a budou zpřístupněny: (a) poskytovatelům podpor VaV, (b) zřizovatelům výzkumných organizací zahrnutých do hodnocení výsledků, (c) výzkumným organizacím zahrnutým do hodnocení výsledků, a to výhradně prostřednictvím příslušných poskytovatelů podpory nebo zřizovatelů výzkumných organizací (výzkumným organizací tedy budou výsledky zpřístupňovat či jinak poskytovatel příslušní poskytovatelé podpory nebo jejich zřizovatelé, nikoliv Rada prostřednictvím www.vyzkum.cz), (d) odborným komisím Rady.
V následném období se Komise zaměří na kontrolu časopisů zařazených na Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR, přičemž kontrola bude zaměřena na ověření správnosti a platnosti údajů, které k datu 31.3.2008 vydavatelé předali. V souladu s podmínkami pro zařazení na tento Seznam budou časopisy, u nichž bude zjištěno předání nepravdivých údajů (na základě konkrétních a podložených poznatků, nikoliv domněnek), ze seznamu na další období vyřazeny.

ad 3) Kritéria pro nezařazování výsledků do Hodnocení výsledků VaV
K uvedenému bodu byl členům Komise postoupen materiál [12-1].
Komise na svém jednání dne 17. 9. 2008 schválila jako dvě ze tří témat činnosti do konce roku 2008 následující:
- Kritéria pro definování monografií (co je a co není monografie),
- Pro všechny druhy výsledků se stanoví kritéria pro nezařazení do hodnocení.
Vzhledem k tomu, že se jedná o obdobná témata, Komise se rozhodla pro jejich společnou realizaci – Kritéria pro nezařazování výsledků do Hodnocení výsledků VaV.
Úkolem je stanovit taková kritéria, která vycházejí z údajů obsažených v RIV a podle kterých bude prováděno členění na výsledky zařazené / nezařazené do hodnocení výsledků VaV, a to podle druhů výsledků: (1) knihy (B, tj. i monografie) – zpravodaj prof. Zrzavý, (2) články v impaktovaných časopisech (Jimp) – zpravodaj prof. Gaš, (3) aplikované výsledky (P, Z, F, G, H, L, N, R, S, T) – zpravodaj Ing. Janeček.
Zvolená kritéria budou obsažena v materiálu nadále označovaném jako [12-1/B].
U druhu výsledků B – odborná kniha bude kontrolováno, zda je vydavatelem / nakladatelem plněna zákonná povinnost a zda jsou předány povinné výtisky Národní knihovně ČR. Následně z evidence Národní knihovny bude ověřováno, zda žánrové zařazení knihy odpovídá definici tomuto druhu výsledku. O možnosti poskytnutí evidence Národní knihovny bude zahájeno jednání, které provede doc. Ráb. Tyto údaje (o předání povinných výtisků a o žánrovém zařazení) v RIV nejsou a nebudou sledovány – primárně je třeba předpokládat, že ze strany předkladatele výsledků a vydavatelů / nakladatelů knih jsou dodržovány ostatní právní předpisy (předávání povinných výtisků) a že předkladatel výsledku / poskytovatel podpory předává do RIV údaje podle platných definic.
Pro aplikované výsledky bude třeba zohledňovat všechny údaje k danému druhu výsledku předávané.
Bude definováno, co je certifikace / akreditace u druhu výsledku N – certifikovaná metodika.
Po dokončení celého úkolu bude výsledek předložen Radě ke schválení, po schválení Radou pak budou kritéria a parametry zveřejněny na www.vyzkum.cz.

Závěr: Komise
     - schvaluje postup a harmonogram, jak je uvedeno v materiálu [12-1/B]
     - schvaluje základní východiska a kritéria, jak je uvedeno v materiálu [12-1/B],
     - žádá doc. Rába, aby projednal s Národní knihovnou ČR možnosti poskytnutí výstupu z jejich databáze, která má vztah ke kontrole naplnění požadavků pro druh výsledku B – odborná kniha, a aby informoval Komisi o výsledku jednání na jejím jednání dne 19. 11. 2008 (podklad pro jednání poskytnout tajemníkovi nejpozději 12. 11. 2008),
     - ukládá tajemníkovi na příští jednání připravit stručnou analýzu, zda ke zvoleným kritériím existují v RIV relevantní údaje.

ad 4) Tvorba Seznamu nakladatelství s vědeckou redakcí
K uvedenému bodu byl členům Komise postoupen materiál [12-2].
Komise na svém jednání dne 17. 9. 2008 schválila jako jedno ze tří témat činnosti do konce roku 2008 následující: Definování kritérií pro vědecká a odborná nakladatelství (obdoba jako u časopisů).
Úkolem je definovat kritéria pro označení nakladatele za „nakladatelství s vědeckou redakcí“ a vytvořit seznam nakladatelství s vědeckou redakcí.
Dle vyjádření prof. Matějů lze předpokládat, že vydavatelé / nakladatelé knih budou mít v případě volby dotazníkového šetření (obdoba přípravy Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR) o zařazení na Seznam nakladatelství s vědeckou redakcí zájem.
Prof. Matějů následně definoval kritéria, která budou předmětem posouzení nakladatelství: (1) je vydávána původní vědecká literatura nakladatelstvím nebo jeho vědeckou sekcí, (2) existence vědecké rady nebo redakční rady pro vydávání vědecké literatury, (3) splňují podmínky recenzního řízení, jak je v definici druhu výsledku B – odborná kniha definováno, (4) dostatečná produkce vědecké literatury za uplynulé 3 roky na základě vyžádání si seznamu vydané vědecké literatury, (5) minimálně 50 % publikujících autorů je mimo vazby na vydavatele / nakladatele.
Obecně platí: (1) příležitostné vydávání vlastním nákladem není znakem nakladatelství s vědeckou redakcí, (2) recenzní řízení probíhá oponováním alespoň dvěma obecně uznávanými recenzenty z příslušného oboru, (3) nakladatelstvím s vědeckou redakcí není nakladatelství, jehož podíl vědecké literatury na celkové produkci je výrazně menšinový, (4) vědecká redakce nebo vědecká rada musí být stálým prvkem nakladatelství a nikoliv jen ad hoc vytvořena pro konkrétní vědecký titul.
S názorem na vytvoření seznamu tímto postupem nesouhlasí doc. Ráb, který toto řešení nepovažuje za použitelné (viz jeho příspěvek v materiálu [12-2]).
Postup bude v souladu s harmonogramem uvedeným v materiálu [12-2].

Závěr: Komise
     - souhlasí s návrhem na vytvoření Seznamu nakladatelství s vědeckou redakcí pomocí dotazníkového šetření,
     - ukládá prof. Matějů, aby pro příští jednání Komise navrhnul parametry pro jednotlivá kritéria, definovaná v rámci jednání Komise (podklad pro jednání poskytnout tajemníkovi nejpozději 12. 11. 2008).

ad 5) Změny ve složení Komise
K uvedenému bodu byl členům Komise postoupen materiál [12-3].
Podle článku 4 odst. 6 Statutu Komise: „V případě, že některý z volených členů komise nebude po dobu nejméně tří měsíců vykonávat svou funkci a vysloví-li s tím souhlas většina členů komise, může předseda komise navrhnout Radě odvolání člena komise a jmenování nového člena komise.“
Vzhledem k tomu, že volený člen Komise prof. Ing. Petr Zuna, CSc., se jednání neúčastnil od 19. 3. 2008, jeho nečinnost byla tedy více než 3 měsíce (nejsou zahrnuty měsíce červenec a srpen, kdy Komise nejednala), předseda Komise navrhnul členům vyslovit souhlas s tím, aby byl Radě předložen návrh na jeho odvolání (volené členy Komise odvolává předseda Rady na návrh Rady).
Současně s tím bude Radě umožněno předložit návrhy na kandidáty pro jmenování nového člena (dle Statutu návrhy kandidátů na volené členy předkládají členové Rady, volené členy pak na návrh Rady jmenuje předseda Rady).
Z diskuse vyplynul požadavek na rozšíření Komise o jednoho člena, který by zastupoval humanitní vědy. V souvislosti s tím bude nezbytně změnit Statut Komise. Návrh na jeho změnu (článek 4 odst. 1) – rozšíření maximálního počtu na 14 členů – bude předsedou Komise předložena na jednání Rady dne 14. 11. 2008.
Časový průběh: (1) odvolání prof. Zuny a změna Statutu Komise – jednání Rady de 14. 11. 2008, (2) výzva členům k předkládání návrhů na nové volené členy (pokud možno 1× technické obory a 1× humanitní obory – nelze stanovit Radě závazně, podle Statutu není stanoveno oborové či jiné zastoupení v Komisi) v termínu od 15. 11. 2008 do 3. 12. 2008, (3) volba nových členů na jednání Rady dne 12. 12. 2008.

Závěr: Komise
     - souhlasí s tím, aby s odkazem na článek 4 odst. 6 Statutu Komise byl radě pro výzkum a vývoj předložen návrh na odvolání prof. Zuny,
     - ukládá předsedovi Komise
          a. předložit Radě pro výzkum a vývoj návrh na odvolání voleného člena Komise prof. Zuny,
          b. předložit Radě pro výzkum a vývoj návrh na změnu článku 4 odst. 1 Statutu Komise.

ad 6) Různé
doc. Münich – Zlepšuje se situace v hodnocení výsledků VaV na úrovni poskytovatelů? Dle předsedy Komise je to individuální, zejména ale u těch poskytovatelů, kteří budou poskytovat podporu i po nabytí účinnosti novely zákona č. 130/2002 Sb. je patrné zlepšení situace. Bylo dále poukázáno na to, že poskytovatelům není doporučeno přejímat hodnocení prováděné na úrovni Rady (na tento fakt jsou opakovaně upozorňováni).
prof. Gaš – záměry zahájené v roce 2007 nebudou končit v původně plánovaném termínu v roce 2011, ale podle konečného návrhu novely zákona č. 130/2002 Sb. bude přechodné u příjemců institucionální podpory na řešení těchto výzkumných záměrů prodlouženo o 2 roky.

ad 7) Závěr
K bodu 3: Komise
     - schvaluje postup a harmonogram, jak je uvedeno v materiálu [12-1/B]
     - schvaluje základní východiska a kritéria, jak je uvedeno v materiálu [12-1/B],
     - žádá doc. Rába, aby projednal s Národní knihovnou ČR možnosti poskytnutí jejich databáze, která má vztah ke kontrole naplnění požadavků pro druh výsledku B – odborná kniha, a aby informoval Komisi na jejím jednání dne 19. 11. 2008 (podklad pro jednání poskytnout tajemníkovi nejpozději 12. 11. 2008),
     - ukládá tajemníkovi na příští jednání připravit stručnou analýzu, zda ke zvoleným kritériím existují v RIV relevantní údaje.

K bodu 4: Komise
     - souhlasí s návrhem na vytvoření Seznamu nakladatelství s vědeckou redakcí pomocí dotazníkového šetření,
     - ukládá prof. Matějů, aby pro příští jednání Komise navrhnul parametry pro jednotlivá kritéria, definovaná v rámci jednání Komise (podklad pro jednání poskytnout tajemníkovi nejpozději 12. 11. 2008).

K bodu 5: Komise
     - souhlasí s tím, aby s odkazem na článek 4 odst. 6 Statutu Komise byl radě pro výzkum a vývoj předložen návrh na odvolání prof. Zuny,
     - ukládá předsedovi Komise
          a. předložit Radě pro výzkum a vývoj návrh na odvolání voleného člena Komise prof. Zuny,
          b. předložit Radě pro výzkum a vývoj návrh na změnu článku 4 odst. 1 Statutu Komise.

Příští jednání Komise bude konat 19. 11. 2008 od 13:30 v místnosti č. 201 v budově Úřadu vlády ČR.

Zapsal: Ing. Martin Matějka, Dr.Ing. Luboš Sychra
V Praze dne 16. 10. 2008
Schválil: RNDr. Marek Blažka, v.r.

Sdílejte na: