Zápis z jednání Komise dne 19.11.2008

Jednání se konalo od 13:30 hodin v místnosti č. 201 Úřadu vlády ČR.
Jednání se účastnilo 12 z 12 členů. Komise byla usnášeníschopná.

Schválený program jednání
1. Zahájení
2. Hodnocení 2008 – předběžná informace k 1. etapě
3. Stanovení termínů jednání na 1. pololetí 2009
4. Kritéria pro nezařazování výsledků do Hodnocení výsledků VaV
5. Tvorba Seznamu nakladatelství s vědeckou redakcí
6. Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR – Aktualizace pro rok 2009
7. Různé
8. Závěr

ad 1) Zahájení
Jednání zahájil a řídil předseda Komise, RNDr. Marek Blažka (dále jen „předseda“).
Předseda přednesl návrh programu, který byl členům Komise společně s podklady pro jednání postoupen dne 14. 11. 2008. Nebyl vznesen žádný požadavek na změnu či doplnění návrhu programu. Program byl jednomyslně schválen.
Předseda informoval o stavu projednávání novely zákona č. 130/2002 Sb. (dokument je v prvním čtení Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR).
Vláda v uplynulém období projednala některé materiály se vztahem k hodnocení výsledků VaV (nové vedení GAČR – usnesení 1403 ze dne 12. 11. 2008, koncepce IS VaV – usnesení č. 1335 ze dne 3. 11. 2008), v různé fázi projednávání jsou resortní koncepce VaV (nepředložena je pouze koncepce Ministerstva zdravotnictví).

ad 2) Hodnocení 2008 – předběžná informace k 1. etapě
K uvedenému bodu byl členům Komise postoupen materiál [13-1].
Výsledky první etapy Hodnocení 2008 budou zveřejněny (tedy i členům Komise) v termínu způsobem definovaným v části B.3.1.4. Metodiky hodnocení 2008, tj. k datu 20. listopadu 2008 budou zveřejněny pracovní tabulky: (1) výpis všech hodnocených výsledků, (2) výpis výsledků uplatněných v období 2003-2007 a do hodnocení výsledků nezahrnutých, (3) výpis výsledků, u kterých byl zjištěn rozpor.
Výsledky (tj. tři pracovní tabulky) budou k dispozici na interních stránkách www.vyzkum.cz (jiným způsobem nebudou poskytovány) a budou zpřístupněny: (a) poskytovatelům podpor VaV, (b) zřizovatelům výzkumných organizací zahrnutých do hodnocení výsledků, (c) výzkumným organizacím zahrnutým do hodnocení výsledků, a to výhradně prostřednictvím příslušných poskytovatelů podpory nebo zřizovatelů výzkumných organizací (výzkumným organizací tedy budou výsledky zpřístupňovat či jinak poskytovat příslušní poskytovatelé podpory nebo jejich zřizovatelé, nikoliv Rada prostřednictvím www.vyzkum.cz), (d) odborným komisím Rady.
Upozornění: (a) Jedná se o výsledky 1. etapy hodnocení výzkumných organizací, není tedy obsaženo hodnocení institucí ani hodnocení programů ukončených v roce 2007. (b) Výsledky zveřejněné k uvedenému datu zahrnují pouze výzkumné organizace, nikoliv všechny jak tomu bylo v minulých hodnoceních. (c) Pracovní tabulky jsou výpisem výsledků zahrnutých do hodnocení. (d) Data jsou ve formátu DBF a je nutno k nim přistupovat patřičným SW.

Závěr: Komise bere informaci o Hodnocení 2008 na vědomí.

ad 3) Stanovení termínů jednání na 1. pololetí 2009
K uvedenému bodu byl členům Komise postoupen materiál [13-2].
Komise se shodla, že jednání Komise se bude konat ve stejný den, kdy bude jednání Rady (po skončení jejího jednání). Termíny jednání schválené Komisí jsou přílohou zápisu (dále označováno rovněž jako materiál [13-2/B]).

Závěr: Komise schvaluje termíny jednání na 1. pololetí 2009.

ad 4) Kritéria pro nezařazování výsledků do Hodnocení výsledků VaV
K uvedenému bodu byly členům Komise postoupeny materiály [13-3] až [13-5].
Jedná se o navazující bod na jednání ze dne 15. 10. 2008, základní principy byly projednány a schváleny na jednání 15. 10. 2008.
Předseda upozornil na některá fakta:
1. S ohledem na stále požadovanou „výkladovou“ jistotu všech zúčastněných stran nelze již měnit definice výsledků schválené na rok 2009, které jsou uvedeny v Metodice hodnocení výsledků VaV v roce 2008.
2. Nelze již měnit rozsah údajů předávaných do RIV – změny pro rok 2009 byly schváleny již na 236. zasedání Rady dne 10. 10. 2008.
3. Na Radu nebo Komisi nelze přenášet zodpovědnost poskytovatelů, hodnocení výsledků (resp. jejich vyřazení) je možné provádět jen na základě údajů předávaných do RIV, nikoliv na základě dalších dožádání (např. různá čestná prohlášení, která nemají obecně žádnou průkaznost s výjimkou takových čestných prohlášení, která jsou vyžadována nějakým zákonem) ze strany tvůrců výsledků.
Předseda upozornil, že tato problematika musí být uzavřena na příštím jednání Komise.
Ing. Janeček seznámil podrobněji s materiálem [13-4]. Aplikované výsledky je možno kontrolovat z pohledu vazby na kontrolu smluv o využití výsledků mezi příjemcem a realizátorem – tento údaj bude do IS VaV od roku 2010 zaveden.
Ohledně návrhu na kontrolu aplikovaných výsledků ze strany Technologický agentury ČR (po jejím zřízení) předseda sdělil, že TAČR nemůže převzít za všechny poskytovatele úlohu dozorového orgánu ohledně pravdivosti předávaných údajů (ze zákona za výsledky, dosažené s veřejnou podporu, odpovídá poskytovatel podpory – a to nejen v oblasti poskytování podpory na VaV).
Byl předložen návrh na zavedení údaje o finanční výši (ceně) výsledku podle smlouvy o využití výsledků (tj. za jakou cenu je výsledek uživateli poskytnut) do IS VaV v případech, kdy tvůrce výsledku ho neužívá pouze sám – tato otázka bude řešena v rámci příprav struktur IS VaV pro rok 2010. Komise konstatovala, že bodové ohodnocení takových výsledků by mělo korespondovat s takovou částkou.
K uzavření této problematiky bude v termínu do 9. 12. 2008 probíhat e-mailová diskuse, která bude moderována prof. Matějů (výsledky druhu B a C), Ing. Janečkem (tzv. aplikované výsledky) a prof. Gašem (výsledky druhu J) – podle tohoto bude upraven materiál a dále bude označován jako [13-3/B].
Pro následnou e-mailovou diskusi je nezbytné respektovat zásady schválené Komisí na jejím jednání dne 2. 1. 2008.

Závěr: Komise
     - schvaluje další postup podle materiálu [13-3/B];
     - schvaluje materiál [13-5] s tím, že do 9. 12. 2008 bude ke zbývajícím částem probíhat e-mailová diskuse, jejímž moderátorem bude prof. Matějů (pro výsledku druhu B a C), Ing. Janeček (výsledku druhu aplikované vypsat) a prof. Gaš (výsledky druhu J);
     - závěry e-mailové diskuse zašlou moderátoři tajemníkovi Komise nejpozději dne 10. 12. 2008.

ad 5) Tvorba Seznamu nakladatelství s vědeckou redakcí
K uvedenému bodu byly členům Komise postoupeny materiály [13-6] a [13-7].
Dodatečně na jednání byl předložen podklad doc. Rába o výsledku jednání spolupráce s Národní knihovnou ve věci získávání údajů o žánru knihy a o předávání povinných výtisků vydavatelem.
Jedná se o navazující bod na jednání ze dne 15. 10. 2008, základní principy byly projednány a schváleny na jednání 15. 10. 2008.
Předseda upozornil na některá fakta:
1. S ohledem na stále požadovanou „výkladovou“ jistotu všech zúčastněných stran nelze již měnit definice výsledků schválené na rok 2009, které jsou uvedeny v Metodice hodnocení výsledků VaV v roce 2008.
2. Nelze již měnit rozsah údajů předávaných do RIV – změny pro rok 2009 byly schváleny již na 236. zasedání Rady dne 10. 10. 2008.
3. Seznam nakladatelství lze aplikovat pouze pro česká nakladatelství, na něž se povinnost předávat povinné výtisky vztahuje.
Definice bude možné doplnit či změnit až v roce 2010 – prof. Matějů se domnívá, že v současné době není třeba definici pro výsledky B a C měnit.
Pro přípravu seznamu nakladatelství s vědeckou redakcí bude aplikován postup jako u seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR. Zásadní je, aby bylo hned v úvodu dotazníku nakladatelstvím deklarováno, že vydávají výsledky odpovídající definici pro druh výsledku B, jak jsou tyto definice zveřejněny na www.vyzkum.cz.
Bude pokračovat e-mailová diskuse, kterou bude moderovat prof. Matějů. Kritéria musí být uvedena již v době schválení. Podle tohoto bude upraven projednávaný materiál a dále bude označován jako [13-6/B].
Doc. Ráb uvedl, že shromažďování a používání údajů z Národní knihovny (žánr knihy) lze, Národní knihovna ale neodvažují si sami zhodnotit zda se jedná o odbornou knihu.

Závěr: Komise ukládá členům pokračovat v e-mailové diskusi s tím, že diskusi bude moderovat prof. Matějů a diskuse bude probíhat nejpozději do 9. 12. 2008, a následně zpracované závěry zašle moderátor tajemníkovi Komise nejpozději dne 10. 12. 2008.

ad 6) Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR – Aktualizace 2009
K uvedenému bodu byly členům Komise postoupeny materiály [13-8] a [13-9].
Na základě schváleného Postupu přípravy Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice (dále jen „Seznam“), usnesením Rady na jejím 230. zasedání, ze dne 8.2.2008, bude provedena kontrola Seznamu 2008 a aktualizace Seznamu v roce 2009.
Ze strany sekretariátu Rady pro výzkum a vývoj bude provedena revize údajů (správnost a relevantnost již předaných údajů).
Připomínky (konkrétní a věcné) budou členové Komise k materiálu [13-8] a [13-9] zasílat nejpozději do 5. 12. 2008 (na později doručené připomínky nebude brán zřetel).
Realizace aktualizace bude zahájena v únoru 2009 společně s tvorbou seznamu nakladatelství s vědeckou redakcí.

Závěr: Komise
     - ukládá členům v termínu do 5. 12. 2008 zaslat tajemníkovi Komise připomínky k materiálu [13-8] a [13-9],
     - ukládá tajemníkovi Komise doručené připomínky zpracovat a materiály upravené podle připomínek předložit Komisi na jednání dne 17. 12. 2008.

ad 7) Různé
Prof. Gaš – upozornil na to, že Thomson Reuters (provozovatel Web of Knowledge) sloučil Web of Science a ISI Proceedings, což bude mít dopad na podklady pro hodnocení v roce 2009. Bude se řešit při přípravě Metodiky hodnocení výsledků VaV v roce 2009.

ad 8) Závěr
K bodu 2: Komise bere informaci Hodnocení 2008 na vědomí.
K bodu 3: Komise schvaluje termíny jednání na 1. pololetí 2009.
K bodu 4: Komise
     - schvaluje další postup podle materiálu [13-3/B];
     - schvaluje materiál [13-5] s tím, že do 9. 12. 2008 bude ke zbývajícím částem probíhat e-mailová diskuse, jejímž moderátorem bude prof. Matějů (pro výsledku druhu B a C), Ing. Janeček (výsledku druhu aplikované vypsat) a prof. Gaš (výsledky druhu J);
     - závěry e-mailové diskuse zašlou moderátoři tajemníkovi Komise nejpozději dne 10. 12. 2008.
K bodu 5: Komise ukládá členům pokračovat v e-mailové diskusi s tím, že diskusi bude moderovat prof. Matějů a diskuse bude probíhat nejpozději do 9. 12. 2008, a následně zpracované závěry zašle moderátor tajemníkovi Komise nejpozději dne 10. 12. 2008.
K bodu 6: Komise
     - ukládá členům v termínu do 5. 12. 2008 zaslat tajemníkovi Komise připomínky k materiálu [13-8] a [13-9],
     - ukládá tajemníkovi Komise doručené připomínky zpracovat a materiály upravené podle připomínek předložit Komisi na jednání dne 17. 12. 2008.

Příští jednání Komise bude konat 17. 12. 2008 od 13:30 v místnosti č. 201 v budově Úřadu vlády ČR.

Zapsal: Ing. Martin Matějka, Dr.Ing. Luboš Sychra
V Praze dne 20. 11. 2008
Schválil: RNDr. Marek Blažka, v.r.

Sdílejte na:

Přílohy