Zápis z jednání Komise dne 17.12.2008

Jednání se konalo od 13:30 hodin v místnosti č. 201 Úřadu vlády ČR.
Jednání se účastnilo 9 z 12 členů. Z jednání se omluvil prof. Haasz, Ing. Holl a doc. Münich. Komise byla usnášeníschopná.

Schválený program jednání
1. Zahájení
2. Kritéria pro nezařazování výsledků do Hodnocení výsledků VaV
3. Tvorba Seznamu nakladatelství s vědeckou redakcí
4. Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR – Aktualizace pro rok 2009
5. Metodické sdělení Komise
6. Různé
7. Závěr

ad 1) Zahájení
Jednání zahájil a řídil předseda Komise, RNDr. Marek Blažka (dále jen „předseda“).
Předseda přednesl návrh programu, který byl členům Komise společně s podklady pro jednání postoupen dne 12. 12. 2008. Nebyl vznesen žádný požadavek na změnu či doplnění návrhu programu. Program byl jednomyslně schválen.

ad 2) Kritéria pro nezařazování výsledků do Hodnocení výsledků VaV
K uvedenému bodu byly členům Komise postoupeny materiály [14-1] a [14-2].
Jedná se o navazující bod na jednání ze dne 15. 10. 2008, a 19. 11. 2008 základní principy byly projednány a schváleny na jednání 15. 10. 2008.
Podle závěrů z jednání Komise dne 19. 11. 2008: „Komise … schvaluje materiál [13-5] s tím, že do 9. 12. 2008 bude ke zbývajícím částem probíhat e-mailová diskuse, jejímž moderátorem bude prof. Matějů (pro výsledku druhu B a C), Ing. Janeček (výsledku druhu aplikované vypsat) a prof. Gaš (výsledky druhu J)“.
Ve stanoveném termínu byly doručeny pouze poznámky Ing. Janečka, nebyly předloženy žádné konkrétní návrhy.
Prof. Gaš – připomenul svůj příspěvek již z jednání Komise 19. 11. 2008 k databázím Jimp – do databáze Web of Science (využívána pro hodnocení výsledků druhu Jimp) byly přidány záznamy z ISI Proceedings (využíváno pro hodnocení výsledků druhu D), což ovšem způsobilo, že pokud byl článek ve WoS a rovněž v ISI, do WoS se přednesl příznak Proceedings. Tento stav by mohl mít negativní dopad na hodnocení výsledků VaV v následujícím období. Situace je řešena ve spolupráci se zástupci Thomson Reuters.
Doc. Ráb upozornil, že hudební díla s kódem ISMN – Mezinárodní standardní číslo hudebnin (nikoliv ISBN) nejsou zařazena do hodnocení, i když dle tvůrců těchto výsledků se jedná o významné výsledky VaV. Bude řešeno na dalších jednáních Komise, pro příští jednání doc. Ráb připraví podklad k této problematice.

Závěr:
Komise
     - schvaluje další postup podle materiálu [14-1],
     - ukládá předsedovi Komise, aby Kritéria pro vyřazení výsledků z Hodnocení výsledků výzkumu a vývoje v roce 2009 předložil Radě pro výzkum a vývoj na její 239. zasedání ke schválení s tím, že v Metodice 2009 budou vyřešeny i otázky související se sloučením databází Web of Science a ISI Proceedings,
     - ukládá doc. Rábovi připravit na jednání Komise dne 16. 1. 2009 podklad k problematice výsledků – hudebních děl – s kódem ISMN.

ad 3) Tvorba Seznamu nakladatelství s vědeckou redakcí
K uvedenému bodu byly členům Komise postoupeny materiály [14-3] a [14-4].
Jedná se navazující bod na jednání ze dne 15. 10. 2008 a 19. 11. 2008, základní principy byly projednány a schváleny na jednání 15. 10. 2008.
Na základě závěrů z jednání Komise dne 19. 11. 2008 prof. Matějů moderoval e-mailovou diskusi a závěry zaslal ve stanoveném termínu tajemníkovi Komise (materiál [14-4]).
Připomínky sekretariátu Rady pro výzkum a vývoj byly předloženy jako materiál [14-3].
V rámci diskuse došlo k úpravě návrh dotazníku, který byl Komisí schválen a bude nadále označován jako materiál [14-4/B].

Závěr:
Komise
     - schvaluje materiál [14-4/B],
     - ukládá předsedovi Komise předložit schválený materiál Radě pro výzkum a vývoj na její 239. zasedání ke schválení.

ad 4) Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR – Aktualizace 2009
K uvedenému bodu byly členům Komise postoupeny materiály [14-5] a [14-6].
Na jednání Komise dne 19. 11. 2008 se Komise shodla, že připomínky (konkrétní a věcné) k návrhu na aktualizaci Seznamu budou členové Komise k materiálu zasílat nejpozději do 5. 12. 2008. Nebyly doručeny žádné připomínky.
Předseda Komise předložil návrh postupu aktualizace Seznamu jako materiál [14-5]. K materiálu bude provedena jazyková korektura.
Komisi byl dále pro informaci předložen materiál Analýza českých periodik zahrnutých do hodnocení 2008. 

Závěr:
 Komise
     - schvaluje materiál [14-5] a ukládá předsedovi Komise provést jazykovou korekturu a předložit ho na 239. zasedání Rady pro výzkum a vývoj ke schválení,
     - bere na vědomí Analýzu českých periodik zahrnutých do hodnocení 2008.

ad 5) Metodické sdělení Komise
Návrh na zařazení na jednání Komise předložil doc. Ráb společně s doc. Münichem, který k uvedenému předložil materiál [14-7].
Komise jako poradní orgánem není oprávněna vydávat jako metodické sdělení.
Předseda Komise upozornil, že o tomto materiálu již byla vedena e-mailová diskuse, kterou v listopadu moderoval doc. Münich, ovšem vzhledem k negativnímu přístupu většiny členů, kteří se do diskuse zapojili, se rozhodl materiál nepředkládat. Důvodem pro odmítnutí a stažení materiálu bylo to, že neodpovídá v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR projednávané novele zákona č. 130/2002 Sb.:
1) Institucionální podporu lze poskytnout na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace na základě zhodnocení jí dosažených výsledků [§ 3 odst. 3 písm. a)].
2) Rada pro výzkum, vývoj a inovace zasílá správcům rozpočtových kapitol návrh výše výdajů podle § 6 odst. 2 písm. c) v členění podle výzkumných organizací; návrh vychází ze zhodnocení výsledků dosažených výzkumnými organizacemi v uplynulých 5 letech, následně i z připravované Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací a z výsledků připravovaného mezinárodního hodnocení výzkumu a vývoje v České republice [§ 5a odst. 2 písm. b)].
3) Institucionální podporu poskytuje poskytovatel výzkumné organizaci na základě zhodnocení jí dosažených výsledků tak, že její podíl na celkové výši institucionální podpory výzkumných organizací ze státního rozpočtu v daném roce odpovídá jejímu podílu na hodnotě výsledků všech výzkumných organizací dosažených v uplynulých 5 letech podle hodnocení prováděného každoročně Radou pro výzkum, vývoj a inovace. Poskytovatel může výši podpory upravit podle podrobnějšího hodnocení používajícího mezinárodně uznávaných metodik, které společně s výsledky podrobnějšího hodnocení a pravidly úpravy podpory před jejím poskytnutím zveřejní. (§ 7 odst. 6).
Předloženým materiálem Komise ani Rada pro výzkum a vývoj nemůže apelovat na jednotlivé poskytovatele, aby postupovali podle zákona, nebo jim zasahovat do jejich kompetencí. Jedná se o kompetence a povinnosti poskytovatelů.
S důvody pro odmítnutí materiálu doc. Ráb vyslovil nesouhlas.
Hlasování Komise – otázka: „Komise souhlasí s materiálem [14-7].“ Výsledek hlasování – PRO = 0, PROTI = 8, ZDRŽEL SE = 1.

Závěr: Komise neschvaluje přeložený materiál [14-7] a dále se tímto materiálem nebude zabývat.

ad 6) Různé
Prof. Matějů – informoval o tom, že Bílá kniha terciárního vzdělávání je vládě předkládána bez rozporu.
Předseda Komise – informoval o tom, že byly vládou schváleny materiály: Koncepce VaV Ministerstva kultury (1. 12. 2008), Koncepce VaV Ministerstva obrany (16. 12. 2008), Koncepce velkých infrastruktur VaV Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (16. 12. 2008). Projednávání Koncepce VaV Ministerstva zemědělství bylo na jednání vlády dne 16. 12. 2008 přerušeno (materiál byl vrácen k dopracování). Předseda Komise rovněž informoval o tom, že Koncepce VaV Ministerstva zdravotnictví nebyla dosud předložena ani Radě pro výzkum a vývoj, přičemž dle usnesení vlády ze dne 26. 3. 2008 č. 287 ministru zdravotnictví uloženo předložit tuto koncepci vládě do 30. 11. 2008 (ministerstvo dlouhodobě nereaguje na výzvy Rady pro výzkum a vývoj o informování o stavu přípravy).
RNDr. Albrecht – informoval o tom, že v únoru se bude konat konference o hodnocení evropského výzkumu a členům Komise doporučil účast.

ad 7) Závěr
K bodu 2: Komise
     - schvaluje další postup podle materiálu [14-1],
     - ukládá předsedovi Komise, aby Kritéria pro vyřazení výsledků z Hodnocení výsledků výzkumu a vývoje v roce 2009 předložil Radě pro výzkum a vývoj na její 239. zasedání ke schválení s tím, že v Metodice 2009 budou vyřešeny i otázky související se sloučením databází Web of Science a ISI Proceedings,
     - ukládá doc. Rábovi připravit na jednání Komise dne 16. 1. 2009 podklad k problematice výsledků – hudebních děl – s kódem ISMN.
K bodu 3: Komise
     - schvaluje materiál [14-4/B],
     - ukládá předsedovi Komise předložit schválený materiál Radě pro výzkum a vývoj na její 239. zasedání ke schválení.
K bodu 4: Komise
     - schvaluje materiál [14-5] a ukládá předsedovi Komise provést jazykovou korekturu a předložit ho na 239. zasedání Rady pro výzkum a vývoj ke schválení,
     - bere na vědomí Analýzu českých periodik zahrnutých do hodnocení 2008.
K bodu 5: Komise neschvaluje přeložený materiál [14-7] a dále se tímto materiálem nebude zabývat.

Příští jednání Komise bude konat 16. 1. 2009 od 13:00 v místnosti č. 179 v budově Úřadu vlády ČR.

Zapsal: Ing. Martin Matějka, Dr.Ing. Luboš Sychra
V Praze dne 18. 12. 2008
Schválil: RNDr. Marek Blažka, v.r.

Sdílejte na: