Usnesení a materiály k jednotlivým bodům programu 271. zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace dne 30. března 2012

1. Schválení programu

Usnesení:
Rada schvaluje program 271. zasedání.

2. Zápis z 270. zasedání Rady

Usnesení:
Rada schvaluje zápis z 270. zasedání.

A) BODY K PROJEDNANÍ – s rozpravou

A1) Příprava návrhu výdajů SR VaVaI 2013 – 2015
a) Zápisy z jednání zástupců Rady a zástupců poskytovatelů
b) Podklad pro jednání Rady k návrhu výdajů SR VaVaI na rok 2013 s výhledem na léta 2014 a 2015

Usnesení:
Rada
1. bere na vědomí zápisy z jednání zástupců Rady a zástupců poskytovatelů,
2. přerušuje jednání k bodu 271/A1,
3. ukládá předsednictvu a sekretariátu Rady, aby na 272. zasedání Rady dne 27. dubna 2012 předložili návrh výdajů SR VaVaI na rok 2013 s výhledem na léta 2014 a 2015, upravený dle diskuse k tomuto bodu.

A2) Individuální projekt národní „Metodika“
a) Prezentace Individuálního projektu národního „Metodika“
b) Návrh Systému hodnocení výsledků výzkumných organizací platný pro roky 2012 až 2014
c) Pozměňovací návrh prof. Hronové k materiálu 271/A2-b Varianta prodloužení Metodiky 2011 z 27. 3. 2012, 16,59 hodin
d) Pozměňovací návrh prof. Málka k materiálu 271/A2-b Varianta prodloužení Metodiky 2011 v kombinaci s rozpracováním varianty multikriteriální metodiky hodnocení, předložený při projednávání bodu 271/A2-b

Usnesení k bodu 271/A2-a:
Rada
1. bere na vědomí informaci o Individuálním projektu národním „Metodika“,
2. pověřuje zpravodaje, aby sledovali postup řešení tohoto projektu a informovali o něm průběžně Radu,
3. žádá prof. Moravcovou o poskytnutí úplného znění projektu Individuální projekt národní „Metodika“.

Usnesení k bodu 271/A2-b:
Rada
1. schvaluje návrh usnesení k bodu 271/A2-b ve znění pozměňovacích návrhů prof. Hronové a prof. Málka, tj. prodloužení Metodiky 2011 bez zásadních změn (varianta I.a) na rok 2012, tj. o jeden rok,
2. ukládá sekretariátu ve spolupráci se zpravodaji předložit na 272. zasedání Rady dne 27. dubna 2012 upravený text Metodiky 2012,
3. pověřuje KHV, aby ve spolupráci se zpravodaji rozpracovala rámcově navrženou variantu multikriteriálního hodnocení výsledků výzkumných organizací tak, aby Rada mohla zvážit návrh na implementaci této varianty po dobu přechodného období.

A3) Aktualizace Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací ČR na léta 2009 – 2015

Usnesení:
Rada
1. schvaluje postup Aktualizace Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací ČR na léta 2009 – 2015,
2. ukládá předsednictvu na 272. zasedání Rady dne 27. dubna 2012 předložit návrh na jmenování zpravodaje a pracovní skupiny.

A4) Analýza stavu výzkumu, vývoje a inovací v ČR a jejich srovnání se zahraničím v roce 2012

Usnesení:
Rada ukládá zpracovat Analýzu 2012 dle schváleného „Návrhu struktury Analýzy stavu výzkumu, vývoje a inovací v ČR a jejich srovnání se zahraničím v roce 2012“ a harmonogramu jeho realizace.

A5) Návrhy programů na podporu výzkumu, experimentálního vývoje a inovací
a) „Národní program udržitelnosti I“ a stanovisko Rady
b) „Národní program udržitelnosti II“ a stanovisko Rady

Usnesení:
Rada
1. schvaluje návrhy stanovisek k programům NPU I a NPU II,
2. žádá zpravodaje prof. Jungwirtha o vyjasnění závazku OP VaVpI 2,5 mld. Kč pro řešitele projektu.

B) BODY K PROJEDNÁNÍ – bez rozpravy

B1) Harmonogram Národní ceny vlády Česká hlava 2012

Usnesení:
Rada
1. schvaluje Harmonogram Národní ceny vlády Česká hlava 2012,
2. ukládá sekretariátu Rady plnění úkolů dle Harmonogramu.

B2) Odstranění výsledků z IS VaVaI v roce 2012

Usnesení:
Rada bere na vědomí předložený materiál „Odstranění výsledků z IS VaVaI v roce 2012“.

B3) Žádost OK SHV o zpřístupnění studií Technologického centra AV ČR

Usnesení:
Rada schvaluje zpřístupnění studií Technologického centra AV ČR pro OK SHV.

B4) Úkoly vyplývající z plánu činnosti Rady vlády pro energetickou a surovinovou strategii ČR na rok 2012

Usnesení:
Rada bere tento podklad na vědomí.

C) BODY PRO INFORMACI

C1) Informace o jednání předsednictva mezi 270. a 271. zasedáním Rady

C2) Zápisy z jednání
a) KHV dne 27. února 2012
b) OK SHV dne 27. února 2012
c) OK NŽP dne 7. března 2012

C3) Informace o „The U.S. - Czech Innovation Conference: Exploring the Innovation Opportunity“

C4) Informace o přípravě konference CRIS 2012

C5) Usnesení vlády ze dne 21. 3. 2012 č. 197 o jmenování dvou členů předsednictva a předsedy TA ČR

C6) Výzva k zasílání nominací do EIT Governing Board

C7) Informace o setkání Rady s technologickou misí Královské švédské akademie inženýrských věd dne 9. května 2012

Usnesení:
Rada bere na vědomí body pro informaci.

D) RŮZNÉ

Sdílejte na:

Přílohy