Usnesení k jednotlivým bodům programu 272. zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace dne 27. dubna 2012

1. Schválení programu

Usnesení:
Rada schvaluje program 272. zasedání.

2. Zápis z 271. zasedání Rady

Usnesení:
Rada schvaluje zápis z 271. zasedání.

A) BODY K PROJEDNANÍ – s rozpravou

A1) Příprava návrhu výdajů SR VaVaI 2013 – 2015

Usnesení:
Rada
1. schvaluje návrh výdajů SR VaVaI na rok 2013 s výhledem na léta 2014 a 2015,
2. ukládá předsednictvu Rady zpracovat předkládací zprávu ke schválenému návrhu,
3. ukládá sekretariátu Rady rozeslat materiál do mezirezortního připomínkového řízení s termínem předání připomínek do xx. 5. 2012,
4. pověřuje předsednictvo a zpravodaje vypořádáním připomínek a pokud nedojde ke změně návrhu Rady i schválením materiálu pro předložení na jednání vlády,
5. žádá svého předsedu, aby návrh výdajů SR VaVaI na rok 2013 s výhledem na léta 2014 a 2015 po vypořádání meziresortního připomínkového řízení předložil vládě,
6. ukládá předsednictvu zahájit bezprostředně práce na přípravě koncepce řízení VaVaI včetně financování,
7. ukládá sekretariátu Rady zajistit výjezdní pracovní setkání členů Rady v červnu 2012, které bude zaměřeno na nové principy rozdělování výdajů na VaVaI v příštích letech.

A2) Aktualizace Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací ČR na léta 2009 – 2015
a) Aktualizace NP VaVaI ČR na léta 2009 – 2015
b) Pracovní postup aktualizace NP VaVaI na 2009 – 2015

Usnesení:
Rada
1. jmenuje zpravodaje Ing. Frolíka a pracovní skupinu ve složení Ing. Frolík, prof. Jungwirth a prof. Höschl,
2. ukládá zpravodaji a sekretariátu Rady zpracovat návrh Aktualizace Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací ČR na léta 2009 – 2015 dle výsledků diskuse členů Rady a informovat Radu o postupu prací.

A3) Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2010 a 2011 a rok 2012)

Usnesení:
Rada
1. schvaluje materiál Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2010 a 2011 a rok 2012) po zapracování připomínek z diskuse na 272. zasedání Rady,
2. ukládá 1. místopředsedkyni ve spolupráci s ředitelem sekretariátu Rady předložit materiál do meziresortního připomínkového řízení pro jednání vlády,
3. ukládá sekretariátu Rady ve spolupráci se zpravodaji vypořádat meziresortní připomínkové řízení a jeho výsledek předložit k odsouhlasení předsednictvu Rady.

A4) Národní priority orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

Usnesení:

Rada
1. schvaluje návrh Národních priorit orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací,
2. ukládá 1. místopředsedkyni ve spolupráci s ředitelem sekretariátu Rady předložit materiál do meziresortního připomínkového řízení pro jednání vlády,
3. pověřuje předsednictvo ve spolupráci se zpravodajem vypořádáním meziresortního připomínkového řízení.

A5) Návrh novely zákona č. 130/2002 Sb.

Usnesení:

Rada
1. přerušuje jednání k novele zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací,
2. ukládá sekretariátu Rady zveřejnit pracovní text návrhu novely zákona č. 130/2002 Sb. na webových stánkách Rady www.vyzkum.cz, na dobu 14 dní,
3. ukládá svým členům zaslat připomínky k návrhu novely zákona č. 130/2002 Sb. do 14 dní sekretariátu Rady.

B) BODY K PROJEDNÁNÍ – bez rozpravy

B1) Výroční zpráva Rady pro výzkum, vývoj a inovace za rok 2011

Usnesení:

Rada
1. schvaluje „Výroční zprávu Rady pro výzkum, vývoj a inovace za rok 2011“, která byla vypracována podle závazné osnovy,
2. ukládá 1. místopředsedkyni Rady, aby požádala předsedu vlády o předložení tohoto materiálu vládě pro informaci.

B2) Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti a Národní inovační strategie - souhrn úkolů pro RVVI

Usnesení:

Rada
1. bere na vědomí úkoly týkající se Rady,
2. ukládá sekretariátu Rady zajistit jejich plnění.

B3) Návrh na odvolání dvou členů výzkumné rady TA ČR

Usnesení:

Rada
1. schvaluje návrh na odvolání dvou členů výzkumné rady TA ČR,
2. ukládá 1. místopředsedkyni Rady, aby požádala předsedu vlády o udělení výjimky z meziresortního připomínkového řízení,
3. žádá předsedu Rady o předložení materiálu na jednání vlády,
4. ukládá předsednictvu zapracovat dle diskuse v Radě návrh na odměny předsednictva TA ČR a GA ČR.

C) BODY PRO INFORMACI

C1) Informace o jednání předsednictva mezi 271. a 272. zasedáním Rady

C2) Individuální projekt národní „Metodika“

C3) Informace předsednictva GA ČR pro členy RVVI ve věci veřejných soutěží na projekty s počátkem řešení v roce 2013

C4) Informace k setkání předsedy vlády a předsedy Rady dr. Nečase a členů Rady s delegací švédské Královské technologické mise

C5) Informace k podnětu k ÚOHS „Činnost TA ČR a Centra dopravního výzkumu, v.v.i.“

C6) Usnesení vlády ze dne 18. dubna 2012 č. 286 o změně Statutu Rady pro výzkum, vývoj a inovace

C7) Rozvoj podpůrné informační infrastruktury pro zapojení českých týmů do mezinárodní výzkumné spolupráce

Usnesení:

Rada bere na vědomí body pro informaci.

D) RŮZNÉ

Sdílejte na:

Přílohy