Usnesení k jednotlivým bodům programu 273. zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace dne 25. května 2012

1. Schválení programu

Usnesení:

Rada schvaluje program 273. zasedání.

2. Zápis z 272. zasedání Rady

Usnesení:

Rada schvaluje zápis z 272. zasedání.

A) BODY K PROJEDNANÍ – s rozpravou

A1) Návrh na jmenování předsedů odborných a poradních orgánů Rady - volby

Usnesení:

Rada
1. schvaluje postup voleb,
2. navrhuje předsedovi Rady jmenovat předsedou OK SHV doc. Olivu, předsedou OK NŽP Ing. Doležala, předsedou OK ŽP prof. Höschla a předsedou KHV prof. Málka.

A2) Příprava návrhu výdajů SR VaVaI na r. 2013 – 2015
a) Materiál v meziresortním připomínkovém řízení
b) Vypořádání meziresortního připomínkového řízení
c) Nové principy rozdělování výdajů na VaVaI

Usnesení:
Rada
1. schvaluje vypořádání meziresortního připomínkového řízení,
2. schvaluje materiál se zapracovanými připomínkami pro jednání vlády,
3. žádá svého předsedu o předložení materiálu na jednání vlády,
4. schvaluje dokument „Nové principy rozdělování výdajů na VaVaI v příštích letech“.

A3) Návrh novely zákona č. 130/2002 Sb.
a) Návrh novely a důvodová zpráva
b) Připomínky členů a stálých hostů Rady
c) Ostatní připomínky

Usnesení:
Rada
1. bere na vědomí dosavadní postup přípravy novely zákona č. 130/2002 Sb.,
2. přerušuje projednávání tohoto bodu,
3. schvaluje jmenování prof. Höschla dalším zpravodajem pro návrh novely zákona č. 130/2002 Sb.,
4. ukládá zpravodajům, aby ve spolupráci se sekretariátem Rady a zástupci MŠMT a MPO dopracovali návrh technické novely,
5. žádá 1. místopředsedkyni, aby požádala předsedu vlády a předsedu Rady o posunutí termínu předložení vládě.

A4) Návrh dalšího postupu při posuzování výzkumných organizací

Usnesení:
Rada schvaluje návrh dalšího postupu při posuzování výzkumných organizací.

A5) Systém hodnocení účelové podpory aplikovaného výzkumu a vývoje

Usnesení:

Rada
1. přerušuje jednání k materiálu „Systém hodnocení účelové podpory aplikovaného výzkumu a vývoje“,
2. žádá MŠMT o vyjasnění možných překryvů s materiálem Efektivní systém hodnocení a financování výzkumu, vývoje a inovací IPN „Metodika“.

A6) Návrh na jmenování předsedy a členů předsednictva Grantové agentury ČR
a) Pozměňovací návrh prof. Jungwirtha k návrhu usnesení bodu 273/A6 z 23. 5. 2012, 8,53 hodin

Usnesení:
Rada
1. schvaluje návrh na jmenování předsednictva GA ČR na druhé funkční období,
2. ukládá sekretariátu Rady zpracovat návrh na jmenování předsednictva GA ČR na druhé funkční období jako materiál pro jednání vlády.

B) BODY K PROJEDNÁNÍ – bez rozpravy

B1) Aktualizace Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací ČR na léta 2009 – 2015

Usnesení:

Rada bere na vědomí materiál Aktualizace Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací ČR na léta 2009 – 2015.

B2) Úprava Metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platné pro léta 2010 a 2011) - vypořádání meziresortního připomínkového řízení

Usnesení:
Rada
1. schvaluje vypořádání meziresortního připomínkového řízení,
2. schvaluje materiál se zapracovanými připomínkami pro jednání vlády,
3. žádá svého předsedu o předložení materiálu na jednání vlády.

B3) Národní priority orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací - vypořádání meziresortního připomínkového řízení

Usnesení:

Rada
1. pověřuje předsednictvo ve spolupráci se zpravodajem vypořádáním meziresortního připomínkového řízení,
2. pověřuje předsednictvo, aby po vypořádání meziresortního připomínkového řízení požádalo předsedu Rady o předložení materiálu na jednání vlády,
3. ukládá výkonné pracovní skupině pro aktualizaci NP VaVaI využít materiál při aktualizaci NP VaVaI.

B4) Pracovní setkání členů Rady a výjezdní 274. zasedání Rady ve dnech 28. – 29. června 2012

Usnesení:

Rada
1. schvaluje materiál k pracovnímu setkání členů Rady a výjezdnímu 274. zasedání Rady ve dnech 28. – 29. června 2012,
2. ukládá sekretariátu Rady tuto akci zajistit.

C) BODY PRO INFORMACI

C1) Informace o jednání předsednictva mezi 272. a 273. zasedáním Rady

C2) Informace o přípravě konference CRIS 2012

C3) Informace o setkání předsedy vlády a předsedy Rady dr. Nečase a členů Rady s delegací švédské Královské technologické mise

Usnesení:

Rada bere na vědomí body pro informaci.

Sdílejte na:

Přílohy