Usnesení k jednotlivým bodům programu 274. zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace dne 29. června 2012

1. Schválení programu

Usnesení:

Rada schvaluje program 274. zasedání.

2. Zápis z 273. zasedání Rady

Usnesení:

Rada schvaluje zápis z 273. zasedání.

A) BODY K PROJEDNANÍ – s rozpravou

A1) Novela zákona č. 130/2002 Sb.
Usnesení k § 2 odst. 2 písm. h) zákona:

Rada schvaluje text § 2 odst. 2 písm. h) zákona ve stávajícím znění.

Usnesení k § 7 odst. 7 zákona:
Rada schvaluje upravený návrh § 7 odst. 7 zákona.

Usnesení k bodu 274/A1:
Rada

1. schvaluje návrh novely zákona č. 130/2002 Sb. se zapracováním výsledků hlasování k § 2 odst. 2 písm. h) zákona a k § 7 odst. 7 zákona,
2. ukládá sekretariátu Rady rozeslat schválený návrh do meziresortního připomínkového řízení.

A2) Věcné nebo finanční ocenění mimořádných výsledků VaVaI a finanční ocenění propagace či popularizace VaVaI

a) Národní cena vlády Česká hlava - hlasování

Usnesení:

Rada

1. ukládá členům Rady v prázdninovém období hlasováním per rollam provést výběr kandidátů na udělení ocenění NCV,
2. ukládá sekretariátu Rady zpracovat materiál do vlády.

A3) Aktualizace NP VaVaI

a) Přehled vyhodnocení plnění NP VaVaI
b) Podrobná zpráva o plnění opatření NP VaVaI

Usnesení:

Rada

1. bere na vědomí materiál 274/A3-b „Průběžné vyhodnocení plnění Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací ČR na léta 2009 – 2015“, vyplývající z odpovědí resortů na dopis 1. místopředsedkyně Rady,
2. ukládá zpravodajům na materiálu dále pracovat a předložit ho na 275. zasedání Rady.

A4) Jmenování zástupců Rady do Monitorovacího výboru Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a do dozorčí rady IPn „Metodika“

Usnesení:

Rada

1. schvaluje jmenování prof. Ing. Stanislavy Hronové, CSc., dr.h.c. zástupkyní Rady v MV OP VK,
2. schvaluje jmenování zástupce Rady v dozorčí radě IPn „Metodika“,
3. schvaluje jmenování RNDr. Zdeňka Havlase, DrSc. zástupcem Rady v dozorčí radě projektu IPn „Metodika“.

A5) Termíny zasedání Rady v roce 2013

Usnesení:

Rada schvaluje termíny zasedání v roce 2013.

A6) Návrh na obsahovou a grafickou úpravu portálu www.vyzkum.cz

Usnesení:

Rada

1. souhlasí s předloženým návrhem na obsahovou a grafickou úpravu portálu www.vyzkum.cz,
2. ukládá sekretariátu Rady realizovat návrh dle uvedeného postupu.

A7) Návrh změny Statutu OK a KHV a jednacího řádu KHV

a) Statut OK
b) Statut KHV
c) Jednací řád KHV

Usnesení:

Rada

1. schvaluje navrženou úpravu Statutu OK dle pozměňovacího návrhu prof. Hronové,
2. schvaluje navrženou úpravu Statutu KHV a Jednacího řádu KHV,
3. ukládá sekretariátu Rady zveřejnit dokumenty na www.vyzkum.cz.

A8) Návrh transformace Interní grantové agentury Ministerstva zdravotnictví ČR

Usnesení:

Rada

1. bere na vědomí informaci o navrhovaných změnách ve správě zdravotnického výzkumu,
2. žádá prof. Rysku o předložení podrobného rozboru možných řešení na 275. zasedání Rady,
3. ukládá zpravodajům pro aktualizaci NP VaVaI, aby tuto informaci vzali v úvahu při přípravě aktualizované NP VaVaI.

B) BODY K PROJEDNÁNÍ – bez rozpravy

B1) Výzva k nominaci na kandidáty na dva členy výzkumné rady Technologické agentury ČR

Usnesení:

Rada

1. schvaluje text výzvy k podávání návrhů kandidátů na členy výzkumné rady TA ČR,
2. ukládá sekretariátu Rady uveřejnit výzvu na www.vyzkum.cz.
Rada na návrh prof. Maříka zrušila přijaté usnesení k bodu 274/B1 a přijala nové usnesení:

Usnesení:
Rada

1. schvaluje text výzvy k podávání návrhů kandidátů na členy výzkumné rady TA ČR dle pozměňovacího návrhu prof. Maříka,
2. ukládá sekretariátu Rady uveřejnit výzvu na www.vyzkum.cz.

B2) Národní priority orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací – vypořádání meziresortního připomínkového řízení

Usnesení:

Rada

1. schvaluje vypořádání meziresortního připomínkového řízení k materiálu „Národní priority orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací“,
2. schvaluje materiál „Národní priority orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací“,
3. žádá svého předsedu o předložení materiálu vládě.

B3) Návrh komunikační strategie RVVI pro rok 2012

Usnesení:

Rada bere na vědomí návrh komunikační strategie RVVI pro rok 2012.

C) BODY PRO INFORMACI

C1) Informace o jednání předsednictva mezi 273. a 274. zasedáním Rady

C2) Informace o průběhu konference CRIS 2012 ve dnech 6. – 9. června 2012

C3) Informace z jednání Rady pro konkurenceschopnost

C4) Veřejné slyšení k Horizontu 2020 v Evropském parlamentu

C5) Report From the Commission to the European Parliament and The Council - Annual Report on Research and Technological Activities of the European Union in 2011

C6) Informace o předávání údajů do RIV k 29. 5. 2012

Usnesení:

Rada bere na vědomí body pro informaci.

D) RŮZNÉ

Sdílejte na:

Přílohy