Usnesení k jednotlivým bodům programu mimořádného zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace dne 31. srpna 2012

1. Schválení programu
Usnesení:

Rada schvaluje program mimořádného zasedání s následujícími změnami:

- stávající bod A1 „Návrh na jmenování dvou členů výzkumné rady Technologické agentury ČR a návrh způsobu stanovení pravidelné odměny za výkon funkce předsedy a člena předsednictva Grantové agentury ČR a Technologické agentury ČR“ bude projednáván po bodu A4,

- stávající bod A3 „Zpráva o plnění NP VaVaI ČR na léta 2009 až 2015“ se přesunuje do části C – body pro informaci jako nový bod C2,

- stávající bod C2 „Informace o připomínkách k materiálu s názvem Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů“ se přesunuje do části A - body k projednání jako nový bod A5,

- doplňuje se nový bod A6 „Odvolání člena pracovní skupiny pro aktualizaci Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací ČR na léta 2009 až 2015“,

- ostatní body budou návazně na tyto změny v programu přečíslovány.

2. Zápis z 274. zasedání Rady
Usnesení

Rada schvaluje zápis z 274. zasedání se změnou v posledním odstavci dle připomínky 1. místopředsedkyně Rady dr. Kopicové.

A) BODY K PROJEDNANÍ – s rozpravou

A2) Návrh nařízení vlády o Podmínkách pro věcné nebo finanční ocenění mimořádných výsledků výzkumu, experimentálního vývoje a inovací a pro finanční ocenění propagace či popularizace výzkumu, experimentálního vývoje a inovací
Usnesení:

Rada
1. schvaluje návrh Nařízení vlády o Podmínkách pro věcné nebo finanční ocenění mimořádných výsledků výzkumu, experimentálního vývoje a inovací a pro finanční ocenění propagace či popularizace výzkumu, experimentálního vývoje a inovací,

2. ukládá sekretariátu Rady předložit materiál do meziresortního připomínkového řízení.

A3) Zásady přípravy návrhu plánu implementace Národních priorit orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací
Usnesení:


Rada
1. schvaluje „Zásady přípravy návrhu plánu implementace Národních priorit orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací“,

2. jmenuje prof. Haňku zpravodajem Rady pro implementaci Národních priorit orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací,

3. ukládá pověřit Technologické centrum přípravou podkladů pro návrh plánu implementace,

4. ukládá svolat schůzku, na které budou zástupci všech resortů, GAČR, TAČR a AVČR, seznámeni s cíli, postupem prací a harmonogramem přípravy plánu implementace.

A4) Podklad pro diskusi o státním rozpočtu na VaVaI na rok 2014 s výhledem na léta 2015 a 2016
Usnesení:


Rada
1. přerušuje diskusi o státním rozpočtu na VaVaI na rok 2014 s výhledem na léta 2015 a 2016,

2. ukládá zpravodaji Ing. Aimovi sestavit ekonomickou pracovní skupinu na úrovni Rady k státnímu rozpočtu na VaVaI na rok 2014 s výhledem na léta 2015 a 2016 a k auditu stávajících a budoucích závazků,

3. ukládá předsednictvu Rady předložit na další zasedání návrh principů přípravy návrhu výdajů na VaVaI na rok 2014 s výhledem na léta 2015 a 2016.
 
A1) Návrh na jmenování dvou členů výzkumné rady Technologické agentury ČR a návrh způsobu stanovení pravidelné odměny za výkon funkce předsedy a člena předsednictva Grantové agentury ČR a Technologické agentury ČR
Usnesení:


Rada
1. navrhuje vládě jmenovat pana Ing. Pavla Bartoše a pana Ing. Martina Frélicha členy výzkumné rady TA ČR,

2. schvaluje návrh způsobu stanovení pravidelné odměny za výkon funkce předsedy a člena předsednictva GA ČR a TA ČR,

3. pověřuje 1. místopředsedkyni Rady přípravou materiálu pro jednání vlády,

4. pověřuje 1. místopředsedkyni Rady, aby požádala předsedu vlády o zkrácené a zúžené meziresortní připomínkové řízení,

5. žádá svého předsedu o předložení materiálu vládě.

A5) Informace o připomínkách k materiálu s názvem Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů
Usnesení:


Rada
1. bere na vědomí informaci o připomínkách k materiálu s názvem Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů,

2. ukládá sekretariátu Rady vypořádat připomínky zaslané v rámci meziresortního připomínkového řízení.

A6) Odvolání člena pracovní skupiny pro aktualizaci Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací ČR na léta 2009 až 2015
Usnesení:


Rada
1. odvolává RNDr. Jana Hrušáka, CSc. z pracovní skupiny pro aktualizaci Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací ČR na léta 2009 až 2015,

2. žádá MŠMT o nového zástupce do pracovní skupiny uvedené v bodě 1.

B) BODY K PROJEDNÁNÍ – bez rozpravy

B1) Návrh na změnu zpravodaje Rady pro „Analýzu stavu výzkumu, vývoje a inovací v České republice a jejich srovnání se zahraničím v roce 2012“
Usnesení:


Rada schvaluje návrh na změnu zpravodaje pro Analýzu stavu výzkumu, vývoje a inovací v České republice a jejich srovnání se zahraničím v roce 2012.

C) BODY PRO INFORMACI

C1) Informace o jednání předsednictva mezi 274. a mimořádným zasedáním Rady

C2) Zpráva o plnění Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací ČR na léta 2009 až 2015 (včetně návrhů na aktualizaci jednotlivých opatření)

C3) Informace o aktivitách kyperského předsednictví

C4) Informace o jednání předsedů odborných a poradních orgánů Rady dne 26. července 2012

C5) Vyhlášení výzvy k nominacím na cenu Fr. Běhounka na rok 2012

C6) Návrh kandidátů na Národní cenu vlády Česká hlava za rok 2012
Usnesení:


Rada bere na vědomí body pro informaci.

D) RŮZNÉ

Sdílejte na:

Přílohy