Usnesení k jednotlivým bodům programu 275. zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace dne 27. září 2012

1. Schválení programu
Usnesení:

Rada schvaluje program 275. zasedání.

2. Zápis z mimořádného zasedání Rady
Usnesení:

Rada schvaluje zápis z mimořádného zasedání.

A) BODY K PROJEDNANÍ – s rozpravou

A1) Upravený Program veřejných zakázek ve výzkumu, vývoji a inovacích pro potřeby státní správy „BETA“ a návrh stanoviska Rady
Usnesení:


Rada
1. přerušuje projednávání stanoviska k Upravenému Programu veřejných zakázek ve výzkumu, vývoji a inovacích pro potřeby státní správy „BETA“;

2. žádá TA ČR o dopracování programu „BETA“ a jeho nové předložení Radě k posouzení.

A2) Rozbor možností transformace Interní grantové agentury Ministerstva zdravotnictví ČR
Usnesení:


Rada
1. schvaluje „Rozbor možností transformace Interní grantové agentury Ministerstva zdravotnictví ČR“;

2. schvaluje záměr zrealizovat „Agenturu pro zdravotnický výzkum ČR“ pro základní a aplikovaný zdravotnický výzkum a vývoj;

3. jmenuje zpravodajem pro zřízení „Agentury pro zdravotnický výzkum ČR“ prof. MUDr. Miroslava Rysku, CSc.;

4. ukládá zpravodaji ve spolupráci s předsednictvem a sekretariátem Rady zajistit kroky vedoucí k realizaci „Agentury pro zdravotnický výzkum ČR“, uvedené v materiálu „Rozbor možností transformace Interní grantové agentury Ministerstva zdravotnictví ČR“ ustanovit pracovní skupinu a pravidelně Radu informovat;

5. ukládá sekretariátu Rady v nejkratším možném termínu zajistit z výdajů na činnost Rady financování kroků uvedených v materiálu „Rozbor možností transformace Interní grantové agentury Ministerstva zdravotnictví ČR“ v objemu do 500 tis. Kč do konce roku 2012.

A3) Podklad pro diskusi k přípravě SR VaVaI na rok 2014 s výhledem na léta 2015 a 2016
Usnesení:


Rada
1. ukládá pracovní skupině Rady pro SR VaVaI

a. zpracovat návrh principů výdajů státního rozpočtu na VaVaI na rok 2014 s výhledem na roky 2015 a 2016,

b. připravit podklad pro zadání auditu nároků na SR VaVaI vyplývajících ze současného stavu řízení projektů z operačních programů včetně doporučení pro nadcházející programové období;

2. bere na vědomí výsledky diskuse z pracovního setkání členů Rady k financování VaVaI.

A4) „Návrh přístupu České republiky k Dohodě o zřízení mezinárodní organizace Evropská molekulárně biologická laboratoř“ (EMBL) a návrh stanoviska Rady
Usnesení:


Rada
1. schvaluje návrh stanoviska k materiálu „Návrh přístupu České republiky k Dohodě o zřízení mezinárodní organizace Evropská molekulárně biologická laboratoř“;

2. ukládá sekretariátu Rady zaslat stanovisko na MŠMT.

B) BODY K PROJEDNÁNÍ – bez rozpravy

B1) Analýza portálu www.vyzkum.cz
Usnesení:


Rada
1. bere na vědomí Analýzu portálu www.vyzkum.cz;

2. schvaluje navržená doporučení vyplývající z předložené analýzy.

B2) Výsledek posouzení výzkumných organizací ve Fázi 1 – září 2012
Usnesení:


Rada
1. schvaluje výsledek posouzení výzkumných organizací Fáze 1 – září 2012;

2. ukládá

a) 1. místopředsedkyni Rady informovat příslušné poskytovatele o výsledku posouzení,

b) sekretariátu Rady do 5. října 2012 zveřejnit výsledek posouzení na www.vyzkum.cz.

B3) Návrh na nového zástupce pracovní skupiny pro aktualizaci Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací ČR na léta 2009 až 2015
Usnesení:


Rada schvaluje Mgr. Tomáše Hrudu jako nového zástupce MŠMT do pracovní skupiny pro aktualizaci Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací ČR na léta 2009 až 2015.

B4) Stav prací na Analýze stavu výzkumu, vývoje a inovací v ČB6) R a jejich srovnání se zahraničím v roce 2012 a změna harmonogramu
Usnesení:


Rada
1. bere na vědomí stav prací na Analýze stavu výzkumu, vývoje a inovací v České republice a jejich srovnání se zahraničím v roce 2012 a změnu harmonogramu;

2. schvaluje navrženou úpravu harmonogramu realizace zadání Analýzy 2012

C) BODY PRO INFORMACI

C1) Informace o jednání předsednictva mezi mimořádným a 275. zasedáním Rady

C2) Informace o setkání zástupců Rady s novináři

C3) Informace o setkání zástupců Rady s ruskou delegací z oblasti Samara dne 12. září 2012

C4) Informace o mimořádném zasedání Monitorovacího výboru OP VK konaném dne 13. září 2012

C5) Informace o Národní ceně vlády Česká hlava za rok 2012

C6) Zápis z jednání OK NŽP ze dne 13. září 2012
Usnesení:


Rada bere na vědomí body pro informaci.

Sdílejte na:

Přílohy

 • Návrh programu 275. zasedání
 • bod A2
 • bod A3
 • bod A4
 • bod B1
 • bod B2
 • bod B3
 • bod B4
 • bod C1
 • bod C2
 • bod C3
 • bod C4
 • bod C5
 • bod C6