Usnesení k jednotlivým bodům programu 276. zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace dne 26. října 2012

1. Schválení programu
Usnesení:

Rada schvaluje program 276. zasedání.

2. Zápis z 275. zasedání Rady
Usnesení:

Rada schvaluje zápis z 275. zasedání.

A) BODY K PROJEDNANÍ – s rozpravou

A1) Principy Metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů 2013
Usnesení:

Rada
1. bere na vědomí „Principy Metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů 2013“ s připomínkami členů Rady,

2. ukládá KHV ve spolupráci se zpravodaji zapracovat připomínky členů Rady a předložit Radě nový materiál „Principy Metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů 2013“ na 277. zasedání Rady a na 278. zasedání Rady předložit finální návrh „Metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů 2013“,

3. si je vědoma důležitosti změny principů hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů a podporuje MŠMT ve snaze v co nejkratší možné době odstranit všechny technické překážky bránící plnému řešení Individuálního projektu národního „Efektivní systém hodnocení a financování výzkumu, vývoje a inovací“,

4. pověřuje člena Rady prof. Málka k vypracování společného memoranda mezi Radou a MŠMT o rámci koordinace řešení Individuálního projektu národního „Efektivní systém hodnocení a financování výzkumu, vývoje a inovací“ a „Metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů 2013“ připravované poradním orgánem Rady (KHV). 

A2) Návrh zásad pro Principy SR VaVaI

a) Podklad pro zadání Auditu výdajů SR VaVaI

b) Zásady pro Principy SR VaVaI 2014 - 16

Usnesení:

Rada bere předložené materiály na vědomí.

A3) Aktualizace postupu při posuzování výzkumných organizací
Usnesení:

Rada
1. bere na vědomí „Aktualizaci postupu při posuzování výzkumných organizací“,

2. ukládá sekretariátu Rady zapracovat stanovisko Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) do „Aktualizace postupu při posuzování výzkumných organizací“ a takto upravený materiál a stanovisko ÚOHS předložit Radě.

A4) Průběžné vyhodnocení plnění Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací v ČR na léta 2009 až 2015
Usnesení:

Rada
1. schvaluje „Průběžné vyhodnocení plnění Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací v ČR na léta 2009 až 2015“,

2. ukládá sekretariátu Rady, aby kompletní materiál zaslal do meziresortního připomínkového řízení.

A5) Upravený Program veřejných zakázek ve VaVaI pro potřeby státní správy „BETA“ a návrh stanoviska Rady
Usnesení:

Rada
1. schvaluje návrh stanoviska k Upravenému Programu veřejných zakázek ve výzkumu, vývoji a inovacích pro potřeby státní správy „BETA“,

2. ukládá sekretariátu Rady zaslat stanovisko Technologické agentuře ČR.

A6) Rozpočtové opatření MŠMT

a) Žádost MŠMT o schválení RO

b) Návrh odpovědi 1. místopředsedkyně Rady

Usnesení:

Rada
1. schvaluje návrh rozpočtového opatření MŠMT,

2. ukládá sekretariátu Rady zaslat odpověď MŠMT.

B) BODY K PROJEDNÁNÍ – bez rozpravy

B1 Zprávy o činnosti Rady a jejich poradních orgánů za rok 2012 a materiál pro jednání vlády


a) Zpráva o činnosti Rady za rok 2012

b) Zprávy o činnosti poradních orgánů Rady za rok 2012

c) Materiál pro jednání vlády

Usnesení:

Rada
1. schvaluje zprávu o činnosti Rady za rok 2012 a zprávy o činnosti poradních orgánů Rady za rok 2012,

2. schvaluje materiál pro jednání vlády,

3. ukládá sekretariátu Rady, aby kompletní materiál (ad 276/B1, C2) zaslal do meziresortního připomínkového řízení.

C) BODY PRO INFORMACI

C1) Informace o jednání předsednictva mezi 275. a 276. zasedáním Rady

C2) Návrh na stanovení odměn členů Rady a členů poradních orgánů Rady za rok 2012 (součásti materiálu pro jednání vlády, které Rada neschvaluje)

a) Návrh na stanovení odměn členů Rady za rok 2012

b) Návrh na stanovení odměn členů poradních orgánů Rady za rok 2012

C3) Zápisy z jednání

a) KHV ze dne 3. září 2012

b) OK SHV ze dne 25. září 2012

c) OK ŽP ze dne 8. října 2012

d) KHV ze dne 8. října 2012

C4) Prezident Švédské královské akademie inženýrských věd k prvnímu vyhodnocení cesty švédské RTM do ČR v květnu 2012

C5) Návrh na stanovení odměn za výkon veřejné funkce členů předsednictva a vědecké rady GA ČR za rok 2012 a zpráva o činnosti GA ČR za rok 2012

C6) Návrh na stanovení odměn za výkon veřejné funkce členů předsednictva a výzkumné rady TA CR za rok 2012 a zpráva o činnosti TA ČR za rok 2012

C7) Zpráva z jednání Rady pro konkurenceschopnost, Lucemburk 10. října 2012

Usnesení:
Rada bere na vědomí body pro informaci.

D) RŮZNÉ

Sdílejte na:

Přílohy

 • Návrh programu 276. zasedání
 • bod A1
 • bod A2
 • bod A3
 • bod A4
 • bod A5
 • bod A6
 • bod B1
 • bod C1
 • bod C2a
 • bod C2b
 • bod C3
 • bod C4
 • bod C5
 • bod C6
 • bod C7