Usnesení k jednotlivým bodům programu 278. zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace dne 21. prosince 2012

1. Schválení programu

Usnesení:

Rada schvaluje program 278. zasedání.

2. Zápis z 277. zasedání Rady

Usnesení:


Rada schvaluje zápis z 277. zasedání.

A) BODY K PROJEDNANÍ – s rozpravou

A1) Směrnice RVVI k přípravě návrhu výdajů státního rozpočtu ČR na výzkum, experimentální vývoj a inovace na rok 2014 s výhledem na léta 2015 a 2016

Usnesení:


Rada
1. schvaluje „Směrnici Rady pro výzkum, vývoj a inovace ze dne 21. prosince 2012 k přípravě návrhu výdajů státního rozpočtu České republiky na výzkum, experimentální vývoj a inovace na rok 2014 s výhledem na léta 2015 a 2016“ v I. variantě (v poměru 80:20), podle střednědobého výhledu roku 2014,

2. žádá svého předsedu o podepsání „Směrnice SR VaVaI 2014-2016“,

3. ukládá sekretariátu Rady rozeslat „Směrnici SR VaVaI 2014-2016“ poskytovatelům.

A2) Konečné výsledky hodnocení výsledků výzkumných organizací

Usnesení:


Rada
1. schvaluje konečné výsledky hodnocení výzkumných organizací za rok 2012,

2. ukládá zohlednit schválený materiál v přípravě návrhu výdajů státního rozpočtu na VaVaI podle ustanovení § 5a odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb.,

3. ukládá sekretariátu Rady zveřejnit konečné výsledky hodnocení 2012 dle platné Metodiky 2012,

4. ukládá sekretariátu Rady vypracovat návrh na uplatnění postupu podle ustanovení § 14 odst. 5 zákona č. 130/2002 Sb., týkajícího se 1 982 výsledků vyřazených z hodnocení 2012.

A3) Návrh na změnu Programu TA ČR na podporu rozvoje dlouhodobé spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích mezi veřejným a soukromým sektorem Centra kompetence a návrh stanoviska Rady

Usnesení:


Rada
1. schvaluje návrh stanoviska k tomuto materiálu,

2. ukládá sekretariátu Rady zaslat stanovisko Technologické agentuře ČR.

A4) Návrh Programu MO na podporu aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací "Dosažení ambicí ozbrojených sil ČR" a stanovisko Rady

Usnesení:


Rada
1. schvaluje návrh stanoviska k návrhu Programu MO na podporu aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací "Dosažení ambicí ozbrojených sil ČR", se zapracováním výsledů diskuse Rady,

2. ukládá sekretariátu Rady zaslat stanovisko Ministerstvu obrany.

B) BODY K PROJEDNÁNÍ – bez rozpravy

B1) Návrh nařízení vlády o Podmínkách pro věcné nebo finanční ocenění mimořádných výsledků VaVaI a pro finanční ocenění propagace či popularizace VaVaI

Usnesení:

Rada
1. schvaluje návrh Nařízení vlády o Podmínkách pro věcné nebo finanční ocenění mimořádných výsledků výzkumu, experimentálního vývoje a inovací a pro finanční ocenění propagace či popularizace výzkumu, experimentálního vývoje a inovací,

2. ukládá sekretariátu Rady předložit materiál na jednání vlády.

B2) Etapová zpráva o realizaci Koncepce zdravotnického aplikovaného výzkumu a vývoje do roku 2015

Usnesení:


Rada bere předložený materiál na vědomí.

B3) Návrh Programu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA

Usnesení:


Rada
1. bere na vědomí „Návrh Programu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA“,

2. ukládá zpravodaji pro Technologickou agenturu České republiky Ing. Doležalovi, aby ve spolupráci se sekretariátem Rady předložil na 279. zasedání Rady návrh stanoviska k tomuto materiálu.

B4) Nominace členů Rady do pracovních skupin pro výběr do hodnotících panelů GA ČR

Usnesení:


Rada
1. nominuje do pracovní skupiny pro technické vědy Ing. Jaroslava Doležala, CSc., do skupiny pro vědy o neživé přírodě prof. Tomáše Jungwirtha, Ph.D., do skupiny pro lékařské vědy prof. MUDr. Miroslava Rysku, CSc., do skupiny pro humanitní vědy doc. RNDr. Karla Olivu, Dr. a do skupiny pro zemědělské a biologicko-enviromentální vědy prof. Ing. Rudolfa Haňku, MA, Ph.D., FRSS, FEng.,

2. ukládá sekretariátu Rady zaslat potvrzené nominace Grantové agentuře ČR.

C) BODY PRO INFORMACI

C1) Informace o jednání předsednictva mezi 277. a 278. zasedáním Rady
C2) Informace o výsledku volby kandidáta na předsedu AV ČR
C3) Aktuální informace k ERA Chairs
C4) Termíny zasedání RVVI v roce 2013
C5) Informace o materiálu Návrh na odvolání a jmenování tří členů Akademického sněmu AV ČR z řad zástupců státní správy

Usnesení:


Rada bere na vědomí body pro informaci.

D) RŮZNÉ

Sdílejte na:

Přílohy

 • 278/A1
 • 278/A2
 • 278/A3
 • 278/A4
 • 278/B1
 • 278/B2
 • 278/B3
 • 278/B4
 • 278/C1
 • 278/C2
 • 278/C3
 • 278/C4
 • 278/C5