Usnesení k jednotlivým bodům programu 279. zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace dne 25. ledna 2013

1. Schválení programu

Usnesení:

Rada schvaluje program 279. zasedání.

2. Zápis z 278. zasedání Rady

Usnesení:

Rada schvaluje zápis z 278. zasedání.

A) BODY K PROJEDNANÍ – s rozpravou

A1) První návrh výdajů státního rozpočtu ČR na výzkum, experimentální vývoj a inovace na rok 2014 s výhledem na léta 2015 a 2016

Usnesení:

Rada
1. schvaluje první návrh výdajů státního rozpočtu ČR na výzkum, experimentální vývoj a inovace na rok 2014,
2. ukládá pracovní skupině pro přípravu návrhu výdajů státního rozpočtu na VaVaI a sekretariátu Rady upravit výhled výdajů státního rozpočtu ČR na výzkum, experimentální vývoj a inovace na léta 2015 a 2016 ve smyslu připomínek Rady,
3. ukládá sekretariátu Rady zaslat První návrh výdajů státního rozpočtu ČR na výzkum, experimentální vývoj a inovace na rok 2014 s výhledem na léta 2015 a 2016 správcům rozpočtových kapitol,
4. ukládá pracovní skupině pro přípravu návrhu výdajů státního rozpočtu na VaVaI a sekretariátu Rady připravit návrh Mandátu pro jednání se správci rozpočtových kapitol, ve kterém budou výdaje na RVO na roky 2014 a 2015 ve výši 9 279 949 tis. Kč.

A2) Návrh Programu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA a návrh stanoviska Rady

Usnesení:

Rada
1. schvaluje návrh stanoviska k „Návrhu Programu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA“,
2. ukládá sekretariátu Rady zaslat stanovisko Technologické agentuře ČR.

A3) Implementace Národních priorit orientovaného VaVaI: Podklad pro jednání s resorty

Usnesení:

Rada bere na vědomí materiál „Implementace Národních priorit orientovaného VaVaI: Podklad pro jednání s resorty“.

A4) Souhrnné vyhodnocení výsledků programů výzkumu, vývoje a inovací ukončených roku 2011

Usnesení:

Rada
1. bere na vědomí Souhrnné vyhodnocení výsledků programů výzkumu, vývoje a inovací ukončených roku 2011,
2. ukládá zpravodaji a sekretariátu Rady, aby zajistili důkladné ověření výsledků a navrhli Radě do příštího 280. zasedání Rady dne 22. února 2013 příslušná opatření.

A5) Zpráva o realizaci projektu výzkumné infrastruktury ELI a návrh stanoviska Rady

Usnesení:

Rada
1. schvaluje návrh stanoviska k materiálu „Zpráva o realizaci projektu výzkumné infrastruktury Extreme Light Infrastructure (ELI)“,
2. ukládá sekretariátu Rady zaslat stanovisko MŠMT.

B) BODY K PROJEDNÁNÍ – bez rozpravy

B1) Návrh Programu podpory spolupráce v aplikovaném výzkumu a experimentálním vývoji prostřednictvím společných projektů technologických a inovačních agentur DELTA

Usnesení:

Rada
1. bere na vědomí Návrh Programu podpory spolupráce v aplikovaném výzkumu a experimentálním vývoji prostřednictvím společných projektů technologických a inovačních agentur DELTA,
2. ukládá zpravodaji pro Technologickou agenturu České republiky Ing. Doležalovi, aby ve spolupráci se sekretariátem Rady předložil na 280. zasedání Rady návrh stanoviska k tomuto materiálu.

B2) Výsledek posouzení výzkumných organizací ve Fázi 1 – prosinec 2012

Usnesení:

Rada
1. schvaluje výsledek posouzení výzkumných organizací ve Fázi 1 – prosinec 2012,
2. ukládá sekretáři zveřejnit výsledek posouzení na www.vyzkum.cz nejpozději do 31. 1. 2013,
3. ukládá předsednictvu Rady informovat dopisem 1. místopředsedkyně příslušné poskytovatele o důvodech, pro které nebyly jimi navrhované subjekty zařazeny mezi výzkumné organizace, a proto bylo posuzování pozastaveno do doby, než budou ze strany poskytovatele předloženy relevantní podklady.

B3) Plán činnosti odborných komisí RVVI v roce 2013

Usnesení:

Rada schvaluje plán činnosti odborných komisí RVVI v roce 2013.

C) BODY PRO INFORMACI

C1) Informace o jednání předsednictva mezi 278. a 279. zasedáním Rady

C2) Zápis z jednání OK NŽP dne 6. prosince 2012

C3) Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb. (poslanecká novela)

Usnesení:

Rada bere na vědomí body pro informaci.

D) RŮZNÉ

Sdílejte na:

Přílohy

 • 279/A1
 • 279/A2
 • 279/A3
 • 279/A4
 • 279/A5
 • 279/B1
 • 279/B2
 • 279/B3
 • 279/C1
 • 279/C2
 • 279/C3