Usnesení k jednotlivým bodům programu 280. zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace dne 22. února 2013

1. Schválení programu

Usnesení:

Rada schvaluje program 280. zasedání.

2. Zápis z 279. zasedání Rady

Usnesení:

Rada schvaluje zápis z 279. zasedání.

A) BODY K PROJEDNANÍ – s rozpravou

A1) Příprava návrhu výdajů SR VaVaI 2014 – 2016

a) „Mandát“ k jednání zástupců Rady se správci rozpočtových kapitol o návrhu výdajů na VaVaI na rok 2014 – 2016
b) Harmonogram jednání zástupců Rady se správci rozpočtových kapitol o návrhu výdajů na VaVaI na rok 2014 – 2016
c) Návrh zápisu k jednání zástupců Rady se správci rozpočtových kapitol o návrhu výdajů na VaVaI na rok 2014 – 2016
d) Návrhy výdajů poskytovatelů na VaVaI na rok 2014 – 2016 předané Radě k 15. 2. 2013

Usnesení:

Rada
1. bere na vědomí návrhy poskytovatelů,
2. ukládá zpravodaji a pracovní skupině pro rozpočet, aby ve spolupráci se sekretariátem Rady připravili prorůstový návrh rozpočtu,
3. ukládá 1. místopředsedkyni Rady, hlavnímu vědeckému poradci a zpravodaji pro rozpočet, aby návrh projednali s předsedou Rady,
4. ukládá sekretariátu Rady informovat příslušné poskytovatele o odložení termínu jednání zástupců Rady se správci rozpočtových kapitol o návrhu výdajů na VaVaI na rok 2014 – 2016.

A2) Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2013 až 2015)

Usnesení:

Rada
1. schvaluje předložený návrh Metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platné pro léta 2013 až 2015),
2. ukládá sekretariátu Rady předložit materiál do meziresortního připomínkového řízení,
3. žádá MŠMT o předložení podrobné informace o průběhu IPN „Metodika“ včetně harmonogramu na 281. zasedání Rady dne 29. března 2013.

A3) Aktualizace Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 až 2015 s výhledem do roku 2020

Usnesení:

Rada
1. schvaluje aktualizaci Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací ČR na léta 2009 – 2015 s výhledem do roku 2020 se zapracováním připomínek vzešlých z diskuse členů Rady,
2. ukládá sekretariátu Rady předložit materiál do meziresortního připomínkového řízení.

A4) Novela zákona č. 130/2002 Sb. o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací) – návrh řešení stavu

Usnesení:

Rada
1. schvaluje Variantu 1, tj. předložit jednotlivé návrhy samostatně tak jak budou postupně zpracovány,
2. schvaluje kompromisní znění § 7 odst. 7 a stávající účinné znění § 35 odst. 7,
3. ukládá zpravodajům a sekretariátu Rady, aby materiál dle schválené varianty dopracovali a předložili na 281. zasedání Rady dne 29. března 2013 ke schválení.

A5) Návrh programu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA a návrh stanoviska Rady

Usnesení:

Rada
1. schvaluje návrh stanoviska k „Návrhu Programu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA“,
2. ukládá sekretariátu Rady zaslat stanovisko Technologické agentuře ČR.

A6) Souhrnné vyhodnocení výsledků programů VaVaI ukončených v roce 2011 – návrh možných opatření

Usnesení:

Rada bere „Souhrnné vyhodnocení výsledků programů VaVaI ukončených v roce 2011 – návrh možných opatření“ na vědomí.

A7) Žádost o projednání závěrů z konference Full Cost

Usnesení:

Rada
1. bere na vědomí závěry konference „Full Cost: výzva nebo hrozba?“,
2. doporučuje MŠMT zvážit zřízení odborné komise pro problematiku metodiky full cost.

B) BODY K PROJEDNÁNÍ – bez rozpravy

B1) Návrh Programu bezpečnostního výzkumu České republiky v letech 2015 až 2020

Usnesení:

Rada
1. bere na vědomí návrh Programu bezpečnostního výzkumu České republiky v letech 2015 až 2020,
2. jmenuje k návrhu programu zpravodajem RNDr. Zdeňka Havlase, DrSc.,
3. ukládá zpravodaji, aby ve spolupráci se sekretariátem Rady předložil na 281. zasedání Rady návrh stanoviska k tomuto materiálu.

C) BODY PRO INFORMACI

C1) Informace o jednání předsednictva mezi 279. a 280. zasedáním Rady

C2) Zápis z jednání OK NŽP dne 17. ledna 2013

C3) Informace k Návrhu nařízení vlády o Podmínkách pro věcné nebo finanční ocenění mimořádných výsledků VaVaI a pro finanční ocenění propagace či popularizace VaVaI

C4) Informace o výzvě EK pro experty do expertních skupin pro Horizont 2020

C5) Informace o Aktualizaci programů VaVaI TA ČR

C6) Stanovisko Akademického sněmu AV ČR k zajištění udržitelnosti výzkumných infrastruktur budovaných ze strukturálních fondů EU

Usnesení:

Rada bere na vědomí body pro informaci.

D) RŮZNÉ

Sdílejte na:

Přílohy