Usnesení k jednotlivým bodům programu 281. zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace dne 29. března 2013

1. Schválení programu

Usnesení:

Rada schvaluje program 281. zasedání upravený tak, že se bod A7 z programu vypouští a body A3 a A4 se přesouvají do části bez rozpravy jako B8 a B9.

2. Zápis z 280. zasedání Rady

Usnesení:

Rada schvaluje zápis z 280. zasedání.

A) BODY K PROJEDNANÍ – s rozpravou

A1) Druhý návrh výdajů státního rozpočtu ČR na výzkum, experimentální vývoj a inovace na rok 2014 s výhledem na léta 2015 a 2016

a) Druhý návrh výdajů státního rozpočtu ČR na VaVaI 2014-2016
b) Harmonogram jednání zástupců Rady se správci rozpočtových kapitol

Usnesení:

Rada přerušuje jednání k tomuto bodu.

A2) Souhrnné vyhodnocení výsledků programů výzkumu, vývoje a inovací ukončených roku 2011- návrh možných opatření

Usnesení:

Rada

1. schvaluje „Souhrnné vyhodnocení výsledků programů výzkumu, vývoje a inovací ukončených roku 2011“,
2. volí následující možnosti opatření:
a) zveřejnění projektů bez vykázaných výsledků v materiálu Souhrnné vyhodnocení výsledků programů pro výzkum, vývoj a inovace ukončených v daném roce;
b) zohlednění porušení povinnosti předávat správné údaje do IS VaVaI při přípravě návrhu výdajů státního rozpočtu, tj. příslušným poskytovatelům, u kterých dochází ve větším počtu případů k porušení této povinnosti, upravit celkovou výši účelových výdajů;
3. ukládá sekretariátu Rady předložit celý materiál do meziresortního připomínkového řízení.

A3) Zpráva o realizaci projektu výzkumné infrastruktury ELI a návrh stanoviska Rady

Usnesení:

Rada
1. schvaluje návrh stanoviska k materiálu „Zpráva o realizaci projektu výzkumné infrastruktury Extreme Light Infrastructure (ELI)“,
2. doporučuje Ministerstvu financí, aby vstoupilo do jednání s Fyzikálním ústavem AV ČR a nechalo si předložit návrh postupu v případě, že nedojde k naplnění cíle tohoto projektu,
3. ukládá sekretariátu Rady zaslat stanovisko na MŠMT a MF.

A4) Aktualizace Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice - návrh postupu v roce 2013

Usnesení:

Rada
1. schvaluje předložený návrh aktualizace Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR včetně harmonogramu jeho realizace se zapracováním připomínek vzešlých z diskuse k tomuto bodu,
2. ukládá zpravodaji ve spolupráci se sekretariátem Rady realizovat aktualizaci Seznamu a na 284. zasedání Rady předložit Seznam ke schválení.

B) BODY K PROJEDNÁNÍ – bez rozpravy

B1) Analýza stavu výzkumu, vývoje a inovací v České republice a jejich srovnání se zahraničím v roce 2013 - návrh zadání

Usnesení:

Rada
1. schvaluje předložený návrh Analýzy stavu výzkumu, vývoje a inovací v ČR a jejich srovnání se zahraničím v roce 2013 včetně harmonogramu jejího zpracování,
2. ukládá zpravodaji ve spolupráci se sekretariátem Rady realizovat Analýzu a na 284. zasedání Rady podat zprávu o průběhu prací.

B2) Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů – „technická novela“

Usnesení:

Rada
1. schvaluje návrh novely zákona, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů,
2. ukládá sekretariátu Rady předložit kompletní materiál na jednání vlády a LRV k projednání.

B3) Aktualizace Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 až 2015 s výhledem do roku 2020 - vypořádání meziresortního připomínkového řízení

Usnesení:

Rada
1. schvaluje vypořádání meziresortního připomínkového řízení k materiálu „Aktualizace Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 až 2015 s výhledem do roku 2020“,
2. ukládá sekretariátu Rady předložit kompletní materiál na jednání vlády.

B4) Harmonogram Národní ceny vlády Česká hlava 2013

Usnesení:

Rada
1. schvaluje Harmonogram Národní ceny vlády Česká hlava 2013,
2. ukládá sekretariátu Rady plnění úkolů dle Harmonogramu.

B5) Žádost o rozpočtové opatření MŠMT

Usnesení:

Rada
1. nemá námitek proti schválení rozpočtového opatření v kapitole MŠMT v roce 2013,
2. ukládá sekretariátu Rady zaslat odpověď MŠMT.

B6) Odvolání člena Odborné komise pro vědy neživé přírody a inženýrství RVVI

Usnesení:

Rada žádá svého předsedu, aby odvolal z funkce člena Odborné komise pro vědy neživé přírody a inženýrství RVVI prof. RNDr. Jiřího Hořejšího, DrSc.

B7) Návrh na odvolání člena vědecké rady GA ČR

Usnesení:

Rada
1. schvaluje návrh na odvolání člena vědecké rady GA ČR,
2. ukládá 1. místopředsedkyni Rady, aby požádala předsedu vlády o udělení výjimky z meziresortního připomínkového řízení,
3. žádá předsedu Rady o předložení materiálu na jednání vlády.

B8) Návrh Programu bezpečnostního výzkumu České republiky 2015 - 2020 a návrh stanoviska Rady

Usnesení:

Rada
1. schvaluje návrh stanoviska k návrhu Programu bezpečnostního výzkumu České republiky v letech 2015 až 2020 a doporučuje poskytovateli předložit návrh Programu vládě,
2. ukládá sekretariátu Rady zaslat stanovisko Ministerstvu vnitra.

B9) Návrh Programu podpory spolupráce v aplikovaném výzkumu a experimentálním vývoji prostřednictvím společných projektů technologických a inovačních agentur DELTA a návrh stanoviska Rady

Usnesení:

Rada
1. schvaluje návrh stanoviska k Návrhu Programu podpory spolupráce v aplikovaném výzkumu a experimentálním vývoji prostřednictvím společných projektů technologických a inovačních agentur DELTA a doporučuje poskytovateli předložit návrh Programu vládě,
2. ukládá sekretariátu Rady zaslat stanovisko TA ČR.

C) BODY PRO INFORMACI

C1) Informace o jednání předsednictva mezi 280. a 281. zasedáním Rady

C2) Zápisy z jednání
a) OK SHV dne 15. 2. 2013
b) OK NŽP dne 5. 3. 2013

C3) Zákon č. 49/2013 Sb. ze dne 30. ledna 2013, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb.

C4) Usnesení vlády ze dne 27. února 2013 č. 132 o nařízení vlády o podmínkách pro ocenění výsledků výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

C5) Úprava vkládání materiálů pro zasedání RVVI na interní web portálu www.vyzkum.cz

C6) White paper - Teaming for Excellence

Usnesení:

Rada bere na vědomí body pro informaci.

Sdílejte na:

Přílohy

 • 281/A2
 • 281/A3
 • 281/B1
 • 281/B2
 • 281/B3
 • 281/B4
 • 281/B5
 • 281/B6
 • 281/B7
 • 281/B8
 • 281/B9
 • 281/C1
 • 281/C2
 • 281/C3
 • 281/C4
 • 281/C5
 • 281/C6