Usnesení k jednotlivým bodům programu 282. zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace dne 26. dubna 2013

1. Schválení programu

Usnesení:

Rada schvaluje program 282. zasedání.

2. Zápis z 281. zasedání Rady

Usnesení:

Rada schvaluje zápis z 281. zasedání.

A) BODY K PROJEDNANÍ – s rozpravou

A1) Druhý návrh výdajů státního rozpočtu ČR na výzkum, experimentální vývoj a inovace na rok 2014 s výhledem na léta 2015 a 2016

Usnesení:

Rada
1. přerušuje jednání k tomuto bodu,
2. ukládá sekretariátu Rady, aby ve spolupráci se zpravodajem pro rozpočet Ing. Aimem, prof. Málkem a Ing. Frolíkem připravil návrh výdajů státního rozpočtu na výzkum, experimentální vývoj a inovace na rok 2014 s výhledem na léta 2015 a 2016 podle diskuse na pracovním setkání členů Rady dne 25. dubna 2013, založený na skutečných výdajích roku 2013 a předložil jej na 283. zasedání Rady.

A2) Návrh skupiny grantových projektů Mezinárodní grantové projekty hodnocené na principu LEAD Agency („LA granty“) a návrh stanoviska Rady

Usnesení:

Rada
1. bere na vědomí návrh skupiny grantový projektů „Mezinárodní grantové projekty hodnocené na principu Lead Agency“,
2. žádá, aby byl materiál projednán s MŠMT, které je v souladu s ustanovením § 7 odst. 1 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy ČR, a ustanovením § 33 odst. 2 písm. a) zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, gestorem mezinárodní spolupráce ČR ve výzkumu a vývoji,
3. doporučuje, aby byl materiál po jeho projednání s MŠMT opětovně předložen k posouzení Radou, a to Grantovou agenturou ČR ve spolupráci s MŠMT.

A3) Návrh skupiny grantových projektů na podporu vynikajících mladých vědeckých pracovníků („Juniorské granty“) a návrh stanoviska Rady

Usnesení:

Rada
1. schvaluje návrh stanoviska k Návrhu skupiny grantových projektů na podporu vynikajících mladých vědeckých pracovníků („Juniorské granty“) a doporučuje poskytovateli předložit návrh vládě,
2. ukládá sekretariátu Rady zaslat stanovisko GA ČR.

A4) Implementace Národních priorit orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

Usnesení:

Rada
1. schvaluje materiál „Implementace Národních priorit orientovaného VaVaI“,
2. ukládá sekretariátu Rady předložit materiál do meziresortního připomínkového řízení.

A5) Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb. o podpoře VaVaI z veřejných prostředků – „euronovela“

Usnesení:

Rada
1. přerušuje jednání k tomuto bodu,
2. ukládá zpravodajům prof. Höschlovi a doc. Olivovi zpracovat k tomuto materiálu stanovisko pro Radu,
3. ukládá sekretariátu Rady požádat MŠMT, MF, MPO, ÚOHS a Úřad vlády ČR o stanoviska k tomuto materiálu a upravený materiál předložit na 283. zasedání Rady do bodů A) s rozpravou.

A6) Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2013 až 2015) – vypořádání meziresortního připomínkového řízení

Usnesení:

Rada
1. schvaluje výsledky vypořádání meziresortního připomínkového řízení,
2. schvaluje předložený návrh Metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platné pro léta 2013 až 2015) se zapracovanými výsledky meziresortního připomínkového řízení,
3. stanovuje koeficient β ═ 0,1 a pověřuje sekretariát Rady provedením výpočtu týkajícího se smluvního výzkumu,
4. ukládá sekretariátu Rady předložit materiál na jednání vlády.

B) BODY K PROJEDNÁNÍ – bez rozpravy

B1) Výroční zpráva RVVI za rok 2012

Usnesení:

Rada
1. schvaluje „Výroční zprávu Rady pro výzkum, vývoj a inovace za rok 2012“, která byla vypracována podle závazné osnovy,
2. pověřuje 1. místopředsedkyni Rady, aby požádala předsedu vlády o předložení tohoto materiálu vládě pro informaci.

B2) Souhrnné vyhodnocení výsledků programů výzkumu, vývoje a inovací ukončených roku 2011 – vypořádání meziresortního připomínkového řízení

Usnesení:

Rada
1. schvaluje výsledky vypořádání meziresortního připomínkového řízení,
2. schvaluje „Souhrnné vyhodnocení výsledků programů výzkumu, vývoje a inovací ukončených roku 2011“,
3. ukládá sekretariátu Rady předložit materiál na jednání vlády.

B3) Statut Národní ceny vlády Česká hlava

Usnesení:

Rada
1. schvaluje Statut národní ceny vlády Česká hlava,
2. ukládá sekretariátu Rady předat Statut národní ceny vlády společnosti Česká hlava Promo, s.r.o.

B4) Výsledek posouzení výzkumných organizací ve Fázi 1 - březen 2013

Usnesení:

Rada
1. schvaluje výsledek posouzení výzkumných organizací ve Fázi 1 – březen 2013,
2. ukládá sekretariátu Rady zveřejnit výsledek posouzení na www.vyzkum.cz nejpozději do 15. května 2013,
3. ukládá předsednictvu Rady informovat dopisem 1. místopředsedkyně příslušného poskytovatele o výsledku.

C) BODY PRO INFORMACI

C1) Informace o jednání předsednictva mezi 281. a 282. zasedáním Rady

C2) Zápis z jednání OK ŽP ze dne 15. dubna 2013

C3) Informace o meziroční kontrole IS VaVaI v roce 2013

C4) Národní program reforem ČR 2013

Usnesení:

Rada bere na vědomí body pro informaci.

Sdílejte na:

Přílohy

 • 282/A3
 • 282/A4
 • 282/A6
 • 282/B1
 • 282/B2
 • 282/B3
 • 282/B4
 • 282/C1
 • 282/C2
 • 282/C3
 • 282/C4