Usnesení k jednotlivým bodům programu 283. zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace dne 31. května 2013

Usnesení k jednotlivým bodům programu 283. zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace dne 31. května 2013

1. Schválení programu

Usnesení:
Rada schvaluje program 283. zasedání

2. Zápis z 282. zasedání Rady
Usnesení:
Rada schvaluje zápis z 282. zasedání.

A) BODY K PROJEDNANÍ – s rozpravou

A1) Třetí návrh výdajů státního rozpočtu ČR na výzkum, experimentální vývoj a inovace na rok 2014 s výhledem na léta 2015 a 2016
a) Návrh výdajů SR VaVaI na rok 2014 s výhledem na léta 2015 a 2016
b) Harmonogram jednání zástupců Rady se správci rozpočtových kapitol o návrhu výdajů na VaVaI na rok 2014 - 2016
Usnesení:
Rada
1. schvaluje „Návrh výdajů státního rozpočtu ČR na výzkum, experimentální vývoj a inovace na rok 2014 s výhledem na léta 2015 a 2016“, s doplněním předkládací zprávy dle výsledků diskuze Rady,
2. ukládá sekretariátu Rady rozeslat tento návrh do meziresortního připomínkového řízení s termínem zaslání připomínek do 5 pracovních dnů po vložení do e-klepu,
3. schvaluje Harmonogram jednání s poskytovateli o SR VaVaI 2014-16,
4. schvaluje výsledky jednání zpravodaje pro rozpočet Ing. Aima k projednání SR VaVaI 2014-16 ze dne 24. května 2013 se zástupci se zástupci MZe a MV a pověřuje jej k následnému jednání se zástupci ostatních poskytovatelů v citované věci
5. ukládá zpravodaji pro rozpočet Ing. Aimovi, aby při dalších jednáních o rozpočtu s jednotlivými poskytovateli trval na dofinancování projektů v rámci vyhlašovaných programů aplikovaného výzkumu z neveřejných zdrojů,
6. ukládá zpravodaji pro rozpočet Ing. Aimovi doplnit do důvodové zprávy navýšení výdajů GA ČR a TA ČR v roce 2015 a 2016 z uplatněných sankcí nad rámec výdajů v předkládaném návrhu.

A2) Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb. o podpoře VaVaI z veřejných prostředků – „euronovela“
Usnesení:
Rada
1. bere na vědomí návrh novely zákona, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů,
2. žádá předsedkyni TA ČR o předložení materiálu se zapracovanými připomínkami vzešlými ze zaslaných předběžných stanovisek MŠMT, MPO, MF, ÚOHS a Odboru kompatibility ÚV ČR sekretariátu Rady do 5. června 2013.

A3) Návrh skupiny grantových projektů Mezinárodní grantové projekty hodnocené na principu LEAD Agency („LA granty“) a návrh stanoviska Rady
Usnesení:
Rada
1. schvaluje návrh stanoviska k Návrhu skupiny grantových projektů „Mezinárodní grantové projekty hodnocené na principu Lead Agency („LA granty“)“ a doporučuje poskytovateli předložit návrh vládě,
2. ukládá sekretariátu Rady pro výzkum, vývoj a inovace zaslat stanovisko GA ČR.

A4) Návrh na prodloužení mandátu tří členů předsednictva TA ČR na druhé funkční období
Usnesení:
Rada
1. schvaluje Ing. Miroslava Janečka, CSc., RNDr. Martina Bunčeka, Ph.D., doc. Dr. Ing. Vladimíra Keba jako kandidáty na člena předsednictva TA ČR na druhé funkční období,
2. ukládá sekretariátu Rady zpracovat návrh na jmenování 3 členů předsednictva TA ČR na druhé funkční období pro jednání vlády,
3. ukládá sekretariátu Rady rozeslat návrh do meziresortního připomínkového řízení.

A5) Návrh na spolupořadatelství mezinárodního semináře
Usnesení:
Rada
1. souhlasí se spolupořadatelstvím mezinárodního semináře na téma Podpora výzkumu a vývoje prostřednictvím vzdělávání,
2. schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši 17 580 € na úhradu části nákladů na pořádání mezinárodního semináře.

B) BODY K PROJEDNÁNÍ – bez rozpravy

B1) Výzva k podání návrhů na člena vědecké rady Grantové agentury České republiky
Usnesení:
Rada
1. schvaluje text výzvy k podávání návrhů na člena vědecké rady GA ČR,
2. ukládá sekretariátu Rady zveřejnit výzvu na webu www.vyzkum.cz.

B2) Výsledek posouzení výzkumných organizací ve Fázi 1 - květen 2013
Usnesení:
Rada
1. schvaluje výsledek posouzení výzkumných organizací ve Fázi 1 – květen 2013,
2. ukládá sekretariátu Rady zveřejnit výsledek posouzení na www.vyzkum.cz nejpozději do 15. června 2013,
3. ukládá předsednictvu Rady informovat dopisem 1. místopředsedkyně příslušného poskytovatele o výsledku.

B3) Prodloužení platnosti Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR
Usnesení:
Rada
1. schvaluje prodloužení platnosti Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR (po aktualizaci v roce 2010 platného do 31. 12. 2012) o jeden rok, tj. do 31. 12. 2013,
2. ukládá zpravodaji Rady prof. Málkovi a sekretariátu Rady v hodnocení pro rok 2013 použít pro druh výsledku Jrec Seznam 2012 tak, že hodnoceny budou jen ty výsledky Jrec, které jsou přiřazeny oborům SHVa či SHVb vymezeným v Metodice 2013; v případě, že Metodika 2013 nebude schválena, použít Seznam 2012 podle zásad Metodiky 2012.

B4) Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2013 až 2015) – vyznačené změny

a) Metodika 2013 - úplné znění
b) Metodika 2013 – s vyznačenými změnami
c) Vypořádání meziresortního připomínkového řízení
Usnesení:
Rada
1. schvaluje předložený návrh Metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platné pro léta 2013 až 2015), se změnami vzešlými z jednání s AVO, ČAZV, MD, MZ a MZe, včetně změny Harmonogramu pro rok 2013 uvedeného v Příloze č.10,
2. ukládá sekretariátu Rady předložit materiál na jednání vlády ke schválení.

C) BODY PRO INFORMACI

C1) Informace o jednání předsednictva mezi 282. a 283. zasedáním Rady

C2) Zápisy z jednání
a) OK SHV dne 22. 4. 2013
b) OK NŽP dne 30. 4. 2013

C3) Usnesení vlády ze dne 15. května 2013
Usnesení:
Rada bere na vědomí body pro informaci.

D) RŮZNÉ

Sdílejte na:

Přílohy

  • 283/A3
  • 283/A4
  • 283/A5
  • 283/B1
  • 283/B2
  • 283/B3
  • 283/B4
  • 283/C1
  • 283/C2
  • 283/C3