Usnesení k jednotlivým bodům 285. zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace dne 30. srpna 2013

1. Schválení programu

Usnesení:

Rada schvaluje program 285. zasedání.

2. Zápis z 284. zasedání Rady

Usnesení:

Rada schvaluje zápis z 284. zasedání.

A) BODY K PROJEDNANÍ – s rozpravou

A1) Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb. o podpoře VaVaI z veřejných prostředků – „euronovela“
Usnesení:

Rada
1. bere na vědomí materiál „Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků – tzv. „euronovela“,
2. zřizuje pracovní skupinu ve složení zpravodajové Rady prof. Höschl a doc. Oliva, ředitel sekretariátu Rady, zástupci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstva financí a Ministerstva průmyslu a obchodu a RNDr. Blažka,
3. ukládá sekretariátu Rady a pracovní skupině zpracovat návrh komplexní novely zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a předložit ji Radě,
4. ukládá první místopředsedkyni Rady požádat ministra školství, mládeže a tělovýchovy, ministra financí a ministra průmyslu a obchodu o jmenování zástupců do pracovní skupiny.

A2) Volby kandidáta na člena vědecké rady Grantové agentury České republiky
Usnesení:

Rada
1. navrhuje vládě jmenovat prof. RNDr. Bedřicha Moldana, dr. h. c., členem vědecké rady GA ČR,
2. schvaluje materiál pro jednání vlády,
3. ukládá sekretariátu Rady zaslat do meziresortního připomínkového řízení dopisem 1. mpř. materiál pro jednání vlády doplněný dle výsledku voleb,
4. pověřuje předsednictvo Rady vypořádáním připomínek z meziresortního připomínkového řízení,
5. žádá svého předsedu o předložení kompletního materiálu na jednání vlády.

A3) Příprava věcného záměru zákona o podpoře VaVaI
Usnesení:

Rada
1. bere na vědomí materiál „Příprava věcného záměru zákona o podpoře VaVaI“,
2. mění název materiálu na „Zahájení diskuse o potřebě změn právní úpravy VaVaI“,
3. ukládá zpravodajům Rady prof. Höschlovi a doc. Olivovi a sekretariátu Rady zahájit diskusi s poskytovateli a s reprezentacemi výzkumné sféry a uživateli výsledků VaVaI o potřebě legislativních změn.

A4) Přístup České republiky k Dohodě o konsorciu ELIXIR a návrh stanoviska Rady
Usnesení:

Rada
1. schvaluje návrh stanoviska k materiálu „Přístup České republiky k Dohodě o konsorciu ELIXIR“,
2. ukládá sekretariátu Rady zaslat stanovisko Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy.
3. doporučuje MŠMT, aby ve spolupráci s Radou aktualizovala Cestovní mapu ČR velkých infrastruktur pro VaVaI a Mezirezortní koncepci mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji do roku 2015, kterou schválila vláda svým usnesením ze dne 9. července 2008 č. 852, včetně aktualizace finanční stránky jednotlivých projektů.

A5) Návrh kandidáta na NCV Česká hlava 2013
Usnesení:

Rada
1. schvaluje postup při výběru kandidáta a jeho náhradníka na udělení NCV, analogický s přílohou č. 2 Jednacího řádu Rady,
2. navrhuje vládě udělení NCV pro rok 2013 pro prof. PhDr. Františka Šmahela, DrSc., dr. h. c. mult. a jeho náhradníka prof. RNDr. Emila Palečka, DrSc.,
3. schvaluje materiál pro jednání vlády,
4. ukládá sekretariátu Rady zaslat do meziresortního připomínkového řízení dopisem 1. mpř. Rady materiál pro jednání vlády doplněný dle výsledku hlasování a požádat předsedu vlády o zkrácení připomínkového řízení,
5. pověřuje předsednictvo Rady vypořádáním připomínek z meziresortního připomínkového řízení,
6. žádá svého předsedu o předložení kompletního materiálu na jednání vlády.

A6) Návrh na založení nadace Český vědecko-technologický institut
Usnesení:

Rada
1. bere na vědomí materiál „Návrh na založení nadace Český vědecko-technologický institut“,
2. zřizuje pracovní skupinu ve složení 1. mpř. Rady dr. Kopicová, Ing. Aim, prof. Haňka, prof. Jungwirth a prof. Mařík,
3. ukládá 1. mpř. Rady požádat ministra financí, ministra školství, mládeže a tělovýchovy a ministra průmyslu a obchodu o jmenování zástupců do této pracovní skupiny,
4. ukládá pracovní skupině a sekretariátu Rady připravit podklady nezbytné pro založení nadace Český vědecko-technologický institut a předložit je na listopadové jednání Rady.

B) BODY K PROJEDNÁNÍ – bez rozpravy

B1) Pokyn Rady pro výzkum, vývoj a inovace pro hodnocení výsledků ukončených programů výzkumu, experimentálního vývoje a inovací
Usnesení:

Rada
1. schvaluje samostatný Pokyn Rady pro výzkum, vývoj a inovace pro hodnocení výsledků ukončených programů výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, který bude závazný pro všechny poskytovatele,
2. ukládá sekretariátu Rady informovat příslušné resorty a zveřejnit materiál na www.vyzkum.cz nejpozději do 15. září 2013.

B2) Výsledek posouzení výzkumných organizací ve Fázi 1 - srpen 2013
Usnesení:

Rada
1. schvaluje výsledek posouzení výzkumných organizací ve Fázi 1 – srpen 2013,
2. ukládá sekretariátu Rady informovat příslušné poskytovatele o výsledku,
3. ukládá sekretariátu Rady zveřejnit výsledek posouzení na www.vyzkum.cz nejpozději do 15. září 2013.

B3) Návrh na odvolání a jmenování člena Akademického sněmu Akademie věd České republiky z řad zástupců státní správy
Usnesení:

Rada
1. schvaluje „Návrh na odvolání a jmenování člena Akademického sněmu Akademie věd České republiky z řad zástupců státní správy“,
2. ukládá sekretariátu Rady zaslat materiál do meziresortního připomínkového řízení dopisem 1. mpř. Rady,
3. pověřuje předsednictvo Rady vypořádáním připomínek z meziresortního připomínkového řízení,
4. žádá svého předsedu o předložení kompletního materiálu na jednání vlády.

B4) Meziresortní koncepce aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 až 2022
Usnesení:

Rada
1. bere na vědomí návrh „Meziresortní koncepce aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 až 2022“,
2. jmenuje zpravodajem Ing. Doležala k návrhu koncepce,
3. ukládá zpravodaji, aby ve spolupráci se sekretariátem Rady předložil na 286. zasedání Rady návrh stanoviska k tomuto materiálu.

C) BODY PRO INFORMACI

C1) Informace o jednání předsednictva mezi 284. a 285. zasedáním Rady

C2) Usnesení vlády
a) ze dne 3. července 2013 č. 518 o návrhu výdajů SR VaVaI 2014-2016
b) ze dne 24. července 2013 č. 551 o jmenování předsedy Rady pro výzkum, vývoj a inovace
c) ze dne 31. července 2013 č. 569 k Implementaci Národních priorit orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

C3) Zápisy z jednání
a) OK NŽP dne 20. června 2013
b) OK SHV dne 1. července 2013

Usnesení:
Rada bere na vědomí body pro informaci.

D) RŮZNÉ

Sdílejte na:

Přílohy

  • 285/A2
  • 285/A4
  • 285/A5
  • 285/B1
  • 285/B2
  • 285/B3
  • 285/B4
  • 285/C1
  • 285/C2
  • 285/C3