Zápis z 61. jednání KHV

Zápis z 61. jednání KHV konaného dne 9. 12. 2013 od 14:00 hod. v zasedací místnosti děkana Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze, Ke Karlovu 3, Praha 1.

Jednání se zúčastnili: prof. Ing. Jiří Málek, DrSc. (předseda), PhDr. Pavel Baran, CSc., Ing. Jaroslav Doležal, CSc. dr.h.c., RNDr. Miloslav Frýzek, doc. Ing. Michal Hocek, CSc., doc. Ing. Daniel Münich, Ph.D., prof. RNDr. Zdeněk Němeček, DrSc., doc. RNDr. Karel Oliva, Dr., prof. RNDr. Tomáš Opatrný, Dr., prof. Ing. Josef Psutka, CSc., prof. PhDr. Lenka Rovná, CSc., Ing. Martin Matějka (tajemník komise) a PhDr. Zdeněk Roll, CSc. (zapisovatel).
Komise byla usnášeníschopná.

Z jednání byli omluveni: PhDr. Martina Hábová, RNDr. Zdeněk Havlas, prof. RNDr. Pavel Hozák, DrSc., prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., FRCPsych. a prof. Ing. Petr Moos, CSc.

Hosté: prof. Jitka Moravcová, náměstek MŠMT Mgr. Tomáš Hruda a ředitel odboru Ing. Martin Štícha.
Pro jednání Komise byl předem navržen program, podklady pro jednání Komise byly rozeslány e-mailem dne 5. 12. 2013.

Projednávané body:
1. Zahájení, schválení návrhu programu [61-1- předseda]
2. Termíny zasedání v roce 2014 [61-2- tajemník]
3. Plán práce Komise v roce 2014 [61-3- předseda]
4. Informace z 288. jednání Rady [ústní informace - předseda]
5. Informace o Metodice předložené MPO [61-5- předseda, zástupce MPO]
6. Informace o projektu IPn Metodika [ústní informace – prof. Moravcová, náměstek MŠMT Mgr. Hruda]
7. Realizace Metodiky 2013 – informace o dalším postupu
a. zajištění (1) výpočtů hodnocení 2013, (2) činnosti OVHP a Expertních panelů, (3) sběru údajů o smluvním výzkumu [61-7a - tajemník]
b. změna přílohy č. 10 Metodiky 2013 – Harmonogram [61-7b – předseda]
c. průběh aktualizace Seznamu Jrec [ústní informace – doc. Oliva, předseda OK SHV]
d. Jrec – Národopisný Věstník [61-7d – doc. Oliva, předseda OK SHV]
e. průběh kontrol výsledků Jimp v rámci Hodnocení 2013 [ústní informace – tajemník]
f. znovu otevření kontrol provedených v rámci hodnocení 2011 [61-7f – tajemník, doc. Oliva, předseda OK SHV]
8. Samostatný předpis pro certifikaci metodik, další postup [ústní informace z jednání s TA ČR- předseda]
9. Různé
10. Závěr

ad 1) Zahájení
Jednání zahájil předseda, omluvil nepřítomné členy Komise a seznámil členy komise s návrhem programu jednání. Konstatoval, že komise je usnášeníschopná.
Program jednání byl jednomyslně schválen.

ad 2) Termíny zasedání Komise v roce 2014 [61-2- tajemník]
Navržené termíny zasedání KHV v roce 2014 byly schváleny jednomyslně.

ad 3) Plán práce Komise v roce 2014 [61-3- předseda]
Předseda uvedl, že plán práce Komise pro rok 2014 byl k dispozici členům na webových stránkách. V diskuzi vystoupil prof. Opatrný s návrhem upřesnění bodu 3 plánu práce Komise. Takto upravený plán práce Komise byl jednomyslně schválen.

ad 4) Informace z 288. zasedání Rady konaného dne 28. 11. 2013 [ústní informace- předseda]
Předseda uvedl, že hlavním bodem posledního zasedání Rady bylo projednání principů pro přípravu návrhu výdajů státního rozpočtu ČR na VaVaI na rok 2015 s výhledem na léta 2016 a 2017. Dále upozornil na projednávání bodu „Opatření k realizaci Metodiky 2013 – informace o aktuálním stavu“, kdy byla Rada informována o stavu prací a bod „Podpora excelence ve VaVaI – výsledek návštěvy členů Rady v ISTA, Rakousko“, o kterém referoval člen Rady prof. Jungwirth. Dalším bodem, který se týká činnosti Komise, byl návrh Metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2014 až 2016), předložený ministrem MPO a členem Rady doc. Ing. Jiřím Ciencialou, CSc. Předseda rovněž informoval o diskusi k aktualizaci Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR, ve které si předsedové odborných a poradních komisí Rady vyjasnili svá stanoviska a postupy pro hodnocení přihlášených periodik. Informaci doplnil přítomný předseda OK ing. Doležal.

ad 5) Informace o Metodice předložené MPO [61-5- předseda, zástupce MPO]
Bod uvedl předseda s tím, že za návrhem je iniciativa AVO (původní datum zpracování materiálu je uvedeno 9. 9. 2013). Dále uvedl, že před předložením tohoto návrhu na 288. zasedání Rady dne 29. 11. 2013, byl materiál rozeslán členům Rady k připomínkám a že všechny připomínky ze strany členů Rady byly negativní. Předseda dále zdůraznil, že tímto návrhem by se metodika hodnocení vracela zpět do roku 2010, tj. ke skryté podpoře průměrnosti a navíc by byly tímto návrhem ohroženy některé vědy, jako např. společenské, lékařské a technické. Připomněl rovněž, že v rámci meziresortního připomínkového řízení k Metodice, byli zástupci Svazu průmyslu a obchodu i AVO opakovaně zváni k jednání, ale ani jednou této možnosti nevyužili.
V diskusi vystoupil doc. Hocek, který považuje celý materiál za neopodstatněný a zcela nedůvěryhodný.
Následně předseda předal slovo zástupci MPO, panu ing. Martinu Štíchovi, řediteli Odboru průmyslového výzkumu a vývoje, který celý materiál stručně představil. Potvrdil, že skutečně autory návrhu jsou zástupci AVO společně se zástupci Svazu průmyslu a obchodu. Uvedl, že nikdo z MPO se na přípravě materiálu nepodílel. Dále uvedl, že ministr průmyslu a obchodu uložil zaslat tento návrh ostatním resortům s žádostí o jejich stanoviska a že k dnešnímu dni žádné reakce nejsou známy. K vlastnímu dokumentu pak uvedl, že v důvodové zprávě autoři dokumentu připomínají své dřívější výhrady k Metodice zpracované Komisí. V této souvislosti připomněl příslušné ustanovení zák. č. 130/2002 Sb., které stanovuje způsob rozdělení institucionální podpory, což je vysoce aktuální vzhledem k přípravě návrhu státního rozpočtu na oblast VaVaI na rok 2015. Závěrem Ing. Štícha doporučil hledat shodu nad způsobem, jak zabezpečit prostředky na rozvoj VO, aby byly vytvořeny stabilní podmínky pro rozvoj jednotlivých VO. K platné Metodice 2013 uvedl, že určité riziko spatřuje ve sběru údajů o smluvním výzkumu, což je sice krok správným směrem, ale nejsou ověřeny dopady. Stejně tak MPO nemůže odpovídat za správnost údajů o smluvním výzkumu, neboť naše legislativa takový pojem nedefinuje, smluvní výzkum definuje legislativa evropská. Dále Ing. Štícha shrnul, že stále přetrvává obecný problém, kdy Metodika 2013 neprošla modelovým ověřením. Z hlediska MPO by bylo žádoucí pro zajištění dlouhodobé stability a koncepčního rozvoje VaVaI v ČR, aby Metodika 2013 zakotvila maximální roční povolenou změnu finančních prostředků určenou na RVO pro každou VO.
V diskusi předseda zmínil, že Rada deklarovala pravidlo, kdy 80 % institucionální podpory na RVO bude tvořit schválený dlouhodobý výhled SR a pouze 20 % bude ovlivněno Metodikou, což by právě mělo u jednotlivých VO zamezit meziročním skokovým změnám.
Náměstek MŠMT Hruda podpořil stávající Metodiku s tím, že celý resort MŠMT ji vnímá jako cestu správným směrem. Dále uvedl, že určité obavy ze strany MŠMT plynou z problémů, které jsou spojeny pouze se zajištěním postupných procesů její realizace a zejména s dodržením jednotlivých schválených termínů. Závěrem uvedl, že metodika předložená MPO jde z hlediska MŠMT mimo hlavní směr.
V další diskusi vystoupili dr. Baran, prof. Opatrný, prof. Němeček, prof. Psutka a doc. Hocek, kteří pojmenovali základní rozdíly mezi oběmi metodikami. Všichni diskutující se shodli, že návrh MPO je skutečně neopodstatněný.
V závěrečném slovu ředitele Ing. Štíchy zaznělo, že další postup se bude odvíjet od rozhodnutí Rady, případně některých ministrů. Nabídl svou účast na dalším jednání KHV s tím, že je ochoten zajistit i účast zástupců AVO.
Předseda přednesl návrh usnesení: Komise předložený návrh metodiky odmítá a dále se jím nebude zabývat. Návrh byl přijat většinou hlasů (2 členové se zdrželi).

ad 6) Informace o projektu IPn Metodika [ústní informace – prof. Moravcová]
Ve svém stručném vystoupení prof. Moravcová informovala členy KHV o současném průběhu realizace projektu IPn Metodika.

ad 7) Realizace Metodiky 2013 [ústní informace – tajemník]

a. zajištění (1) výpočtů hodnocení 2013, (2) činnosti OVHP a Expertních panelů, (3) sběru údajů o smluvním výzkumu [61-7a - tajemník]
V tomto bodu informoval tajemník členy Komise, že všechny činnosti, byť s určitým zpožděním pokračují a je předpoklad splnění jednotlivých cílů.

b. změna přílohy č. 10 Metodiky 2013 – Harmonogram [61-7b – předseda]
Předseda upozornil na zřejmý nesoulad mezi schválenými termíny uvedenými v harmonogramu obsaženém v příloze č. 10 platné Metodiky a realitou plnění jednotlivých etap hodnocení. Jako řešení navrhnul předložení upraveného harmonogramu, kde budou stanoveny realistické termíny, ke schválení na jednání vlády. Upozornil členy Komise, že celý materiál musí znovu projít meziresortním připomínkovým řízením, což může být příčinou ke znovu otevření již vypořádaných připomínek. Tajemník předsedu doplnil, že v této souvislosti by bylo vhodné v platném textu Metodiky opravit ještě další dvě formální nepřesnosti, týkající se bodování sborníků a definice smluvního výzkumu.
Předseda přednesl návrh usnesení: Komise souhlasí s úpravou termínů v příloze č. 10 Metodiky „harmonogram“, s úpravou dalších dvou nepřesností v textu Metodiky a s předložením celého materiálu do meziresortního připomínkového řízení. Návrh byl přijat jednomyslně.

c. průběh aktualizace Seznamu Jrec [ústní informace – doc. Oliva, předseda OK SHV]
Předseda komise SHV doc. Oliva informoval, že členové OK SHV se usnesli na návrhu, jakým způsobem zpracovat podklady, které k posuzování periodik zaslaly oborové panely GA ČR, které byly o toto posouzení požádány. Dále uvedl, že sekretariát RVVI byl požádán o zpracování zaslaných údajů dle těchto kritérií a že po odsouhlasení výsledného seznamu členy OK SHV bude Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR předložen na lednové jednání Rady ke schválení.

d. Jrec – Národopisný Věstník [61-7d – doc. Oliva, předseda OK SHV]
Předseda komise SHV doc. Oliva informoval, že dle názoru členů OK SHV se jedná o protest proti formálním kritériím obsažených v podmínkách výzvy vyhlášené při začátku aktualizace Seznamu. Dále uvedl, že argumentace „historickou tradicí“, která je zmíněna v dopise zaslaném redakcí, není důvodem pro udělení výjimky z těchto formálních kritérií a že členové OK SHV doporučují trvat na uplatnění formálního kritéria, které nebylo splněno.

e. průběh kontrol výsledků Jimp v rámci Hodnocení 2013 [ústní informace – tajemník]
Tajemník uvedl, že ač se jedná o úkol zadaný na předminulém jednání Komise, stále nemůže být tento úkol z technických důvodů splněn. Sekretariát RVVI nemá totiž k disposici úplné údaje z databáze Thomson Reuters v takové formě, aby mohl tyto údaje postoupit pracovníkům MFF UK k provedení požadovaných kontrol. Zároveň politika přístupových práv k databázi WoS neumožňuje pracovníkům MFF UK provést takové ověření vlastními prostředky. Tajemník uvedl, že ve spolupráci se zástupcem Thomson Reuters se technické řešení intensivně hledá.

f. znovu otevření kontrol provedených v rámci hodnocení 2011 [61-7f – tajemník, doc. Oliva, předseda OK SHV]
Tajemník ve stručnosti pro členy Komise shrnul celý průběh kontrol a způsobu vypořádání vyjádření poskytovatelů k těmto kontrolám provedeným v rámci hodnocení 2011. Předseda komise SHV doc. Oliva v této souvislosti informoval členy Komise o oficiální stížnosti Lic. Daniela Solise, LL.M., který ve svém dopise ze dne 5. 8. 2013, adresovaném předsedovi Rady, žádá o vysvětlení a nápravu chybné klasifikace vybraných publikací Prof. PhDr. Tomáše Halíka, Th.D., kdy jsou v RIV uvedeny jako vědecké publikace. Dle názoru pana Solise dané knihy ale vůbec nesplňují kritéria pro zařazení mezi vědecké publikace.

Doc. Oliva dále uvedl, že podnět pana Solise byl postoupen OK SHV a ta došla k závěru, že uvedené výsledky opravdu nesplňují požadavky kladené na monografie uznatelné jako výstup vědecké práce. OK SHV však nedoporučila samostatné vyřazení těchto předmětných výsledků z důvodu nerovného přístupu týkajícího se dalších výsledků obdobného charakteru, na něž však nikdo „neupozornil“.

Doc. Oliva sdělil, že OK SHV doporučila, aby bylo znovu zváženo vyřazení všech výsledků z RIV, které byly v rámci Hodnocení provedeném v roce 2011 navrženy k vyřazení, ale k jejichž vyřazení již fakticky nedošlo.

ad 8) Samostatný předpis pro certifikaci metodik, další postup [ústní informace z jednání s TA ČR- předseda]
Předseda konstatoval, že projednávání tohoto bodu Rada přerušila do doby, než bude vypořádáno stanovisko TA ČR k tomuto druhu výsledku. Zároveň uvedl, že se připravuje společné jednání s TA ČR za účasti zástupců všech dotčených poskytovatelů tak, aby byl nalezen konsenzus v této otázce.

ad 9) Různé
V rámci tohoto bodu nebyl přednesen žádný příspěvek.

ad 10) Závěr
Příští 62. jednání Komise se bude konat v pondělí dne 13. 1. 2014 od 14:00 hod., v zasedací místnosti děkana Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze, Ke Karlovu 3, Praha 1.

V Praze dne 20. prosince 2013
Zapsal: Ing. M. Matějka
Schválil: prof. Ing. Jiří Málek, DrSc., v.r.

Sdílejte na: