Usnesení k jednotlivým bodům programu 288. zasedání

1. Schválení programu
Usnesení:

Rada schvaluje program 288. zasedání.

2. Zápis z 287. zasedání Rady
Usnesení:

Rada schvaluje zápis z 287. zasedání.

A) BODY K PROJEDNANÍ – s rozpravou

A1) Principy pro přípravu návrhu výdajů státního rozpočtu České republiky na výzkum, experimentální vývoj a inovace na rok 2015 s výhledem na léta 2016 a 2017
Usnesení:

Rada
1. schvaluje „Principy pro přípravu návrhu výdajů státního rozpočtu na VaVaI na r. 2015 s výhledem na léta 2016 a 2017“,
2. ukládá zpravodaji Ing. Aimovi a pracovní skupině pro rozpočet ve spolupráci se sekretariátem Rady zpracovat na základě těchto principů „Směrnici pro přípravu návrhu výdajů na výzkum, experimentální vývoj a inovace na rok 2015 s výhledem na léta 2016 a 2017“ a předložit ji na zasedání Rady.

A2) Opatření k realizaci Metodiky 2013 – informace o aktuálním stavu
Usnesení:

Rada
1. bere na vědomí postup realizace Metodiky 2013,
2. ukládá sekretariátu Rady informovat Radu o průběhu realizace Metodiky 2013 na 289. zasedání dne 20. prosince 2013.

A3) Výsledek posouzení výzkumných organizací ve Fázi 1 – listopad 2013
Usnesení:

Rada
1. schvaluje výsledek posouzení výzkumných organizací ve Fázi 1 – listopad 2013,
2. ukládá sekretariátu Rady informovat příslušné poskytovatele o výsledku,
3. ukládá sekretariátu Rady zveřejnit výsledek posouzení na www.vyzkum.cz nejpozději do 15. prosince 2013.

A4) Analýza stavu výzkumu, vývoje a inovací v České republice a jejich srovnání se zahraničím v roce 2013 – materiál pro jednání vlády
Usnesení:
Rada
1. schvaluje „Analýzu stavu výzkumu, vývoje a inovací v ČR a jejich srovnání se zahraničím v roce 2013“,
2. ukládá sekretariátu Rady rozeslat tento materiál do meziresortního připomínkového řízení dopisem 1. mpř. Rady.

A5) Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků – srovnání návrhů
Usnesení:

Rada
1. bere na vědomí materiál,
2. žádá 1. mpř. Rady dr. Kopicovou a zpravodaje doc. Höschla a doc. Olivu, aby svolali jednání mezi Radou, náměstky ministrů MŠMT a MPO a předsedkyní TA ČR k dosud nevyřešeným bodům legislativního návrhu.

A6) Podpora excelence ve VaVaI – výsledek návštěvy členů Rady v IST, Rakousko
Usnesení:

Rada pověřuje pracovní skupinu, aby podněty vzešlé z návštěvy IST, Rakousko zapracovala do materiálu „Návrh na založení nadace Český vědecko-technologický institut“ a předložila ho Radě ke schválení na prosincové 289. zasedání.

B) BODY K PROJEDNÁNÍ – bez rozpravy

B1) Analýza stavu výzkumu, vývoje a inovací v ČR a jejich srovnání se zahraničím v roce 2014 – návrh zadání
Usnesení:

Rada
1. schvaluje předložený návrh Analýzy stavu výzkumu, vývoje a inovací v ČR a jejich srovnání se zahraničím v roce 2014 včetně harmonogramu jejího zpracování,
2. ukládá zpravodaji ve spolupráci se sekretariátem Rady realizovat Analýzu a na 295. zasedání Rady podat zprávu o průběhu prací.

B2) Doporučení Rady ke jmenování člena Akreditační komise
Usnesení:

Rada
1. doporučuje ministrovi školství, mládeže a tělovýchovy jmenovat prof. PhDr. Ivu Stuchlíkovou, CSc. členkou Akreditační komise na druhé funkční období,
2. ukládá sekretariátu Rady návrh zaslat dopisem 1. mpř. ministrovi školství, mládeže a tělovýchovy.

B3) Open Access k publikacím financovaným z veřejných zdrojů
Usnesení:

Rada
1. jmenuje zpravodajem pro problematiku Open Access prof. Haňku,
2. ukládá zpravodaji a sekretariátu Rady požádat MŠMT, AV ČR, a GA ČR o návrh kandidátů do pracovní skupiny pro přípravu strategie přístupu ČR k Open Access.

B4) Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2014 až 2016)
Usnesení:

Rada
1. bere předložený materiál na vědomí,
2. ukládá zpravodajům prof. Málkovi a dr. Havlasovi, aby ve spolupráci s KHV projednali s předkladateli materiálu jimi nově navrhované principy a jejich dopady na systém hodnocení výsledků VO a o výsledku tohoto jednání Radu informovali na 291. únorovém zasedání.

B5) Podpora navýšení počtu systemizovaných míst – změna Statutu TA ČR
Usnesení:

Rada
1. schvaluje návrh stanoviska k materiálu „Podpora navýšení počtu systemizovaných míst – změna Statutu TA ČR“,
2. ukládá sekretariátu Rady zaslat stanovisko TA ČR


C) BODY PRO INFORMACI

C1) Informace o jednání předsednictva mezi 287. a 288. zasedáním Rady
C2) Zápis z jednání OK NŽP dne 19. 9. 2013
C3) Informace z EU
Usnesení:

Rada bere na vědomí body pro informaci.

D) RŮZNÉ

Sdílejte na:

Přílohy

 • návrh programu 288. zasedání RVVI
 • zápis z 287. zasedání RVVI
 • 288/A1
 • 288/A2
 • 288/A3
 • 288/A4
 • 288/A5
 • 288/B1
 • 288/B2
 • 288/B3
 • 288/B4
 • 288/B5
 • 288/C1
 • 288/C2
 • 288/C3