Usnesení k jednotlivým bodům programu 289. zasedání dne 20. prosince 2013

1. Schválení programu

Usnesení:
Rada schvaluje program 289. zasedání.

2. Zápis z 288. zasedání Rady

Usnesení:
Rada schvaluje zápis z 288. zasedání.

A) BODY K PROJEDNANÍ – s rozpravou

A1) Směrnice pro přípravu návrhu výdajů státního rozpočtu České republiky na výzkum, experimentální vývoj a inovace na rok 2015 s výhledem na léta 2016 a 2017

Usnesení:
Rada
1. schvaluje „Směrnici Rady pro výzkum, vývoj a inovace ze dne 20. prosince 2013 k přípravě návrhu výdajů státního rozpočtu České republiky na výzkum, experimentální vývoj a inovace na rok 2015 s výhledem na léta 2016 a 2017“, upravenou dle výsledku jednání Rady,
2. žádá svého předsedu o podepsání „Směrnice SR VaVaI 2015-2017“,
3. ukládá sekretariátu Rady rozeslat „Směrnici SR VaVaI 2015-2017“ poskytovatelům.

A2) Opatření k realizaci Metodiky 2013 – informace o aktuálním stavu

 Usnesení:
Rada
1. bere na vědomí postup realizace Metodiky 2013, upravený dle výsledku jednání Rady,
2. ukládá sekretariátu Rady informovat Radu o průběhu realizace Metodiky 2013 na 290. zasedání dne 31. ledna 2014.

A3) Výsledek jednání ze dne 16. 12. 2013 o novele zákona, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků

Usnesení:
Rada
1. bere na vědomí výsledek jednání,
2. ukládá zpravodajům a sekretariátu Rady zapracovat výsledky jednání do materiálu „Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků“a ten předložit na 290. zasedání Rady dne 31. ledna 2014.

A4) Návrh na založení nadace Český vědecko-technologický institut

Usnesení:
Rada
1. schvaluje materiál „Návrh na založení nadace Český vědecko-technologický institut“,
2. ukládá pracovní skupině a sekretariátu Rady materiál předložit k oponentnímu posouzení významným vědeckým osobnostem,
3. ukládá pracovní skupině a sekretariátu Rady, aby po zapracování posudků materiál znovu předložili na zasedání Rady.

A5) Výsledek posouzení výzkumných organizací ve Fázi 1 – prosinec 2013

 Usnesení:
Rada
1. schvaluje výsledek posouzení výzkumných organizací ve Fázi 1 – prosinec 2013,
2. ukládá sekretariátu Rady informovat příslušného poskytovatele o výsledku,
3. ukládá sekretariátu Rady zveřejnit výsledek posouzení na www.vyzkum.cz nejpozději do 15. ledna 2014.

A6) Seznam výzkumných organizací zařazených do hodnocení výsledků v roce 2013

Usnesení:
Rada
1. schvaluje „Seznam výzkumných organizací zařazených do hodnocení výsledků v roce 2013“, upravený dle výsledku jednání Rady,
2. ukládá sekretariátu Rady zveřejnit Seznam výzkumných organizací zařazených do hodnocení výsledků v roce 2013 na www.vyzkum.cz nejpozději do 15. ledna 2013,
3. ukládá zpravodaji ve spolupráci se sekretariátem Rady předložit Seznam výzkumných organizací zařazených do hodnocení výsledků v roce 2013 včetně vypočtené bodové hodnoty na jednání Rady nejpozději v únoru 2014.

A7) Roční zpráva o průběhu realizace Koncepce zemědělského aplikovaného výzkumu a vývoje do roku 2015 a návrh stanoviska Rady

Usnesení:
Rada
1. schvaluje návrh stanoviska k materiálu „Roční zpráva o průběhu realizace koncepce zemědělského aplikovaného výzkumu a vývoje do roku 2015“,
2. ukládá sekretariátu Rady zaslat stanovisko Ministerstvu zemědělství.

B) BODY K PROJEDNÁNÍ – bez rozpravy

B1) Rámcové roční programy činností odborných a poradních orgánů Rady na rok 2014

Usnesení:
Rada schvaluje rámcové roční programy činností svých odborných a poradních orgánů na rok 2014.

C) BODY PRO INFORMACI

C1) Informace o jednání předsednictva mezi 288. a 289. zasedáním Rady
C2) Zápisy z jednání
       a) OK SHV dne 19. 9. 2013
       b) OK NŽP dne 21. 11. 2013
C3) Zpráva o mezinárodním semináři Support of Research, Development and Innovation through Education
C4) Informace z konference "Life Science Technology", 26. listopadu 2013 v Leidenu
C5) Informace z EU

Usnesení:
Rada bere na vědomí body pro informaci.

D) RŮZNÉ

Sdílejte na:

Přílohy

 • návrh programu 289. zasedání Rady
 • zápis z 288. zasedání Rady
 • 289/A1
 • 289/A2
 • 289/A3
 • 289/A4
 • 289/A5
 • 289/A6
 • 289/A7
 • 289/B1
 • 289/C1
 • 289/C2
 • 289/C3
 • 289/C4
 • 289/C5