Zápis z 62. jednání KHV

Zápis z 62. jednání KHV konaného dne 13. 1. 2014 od 14:00 hod. v zasedací místnosti děkana Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze, Ke Karlovu 3, Praha 1.

Jednání se zúčastnili: prof. Ing. Jiří Málek, DrSc. (předseda), PhDr. Pavel Baran, CSc., RNDr. Miloslav Frýzek, prof.Ing. Petr Moos, CSc., doc.Ing. Daniel Münich, Ph.D., doc.RNDr. Karel Oliva, Dr., prof.RNDr. Tomáš Opatrný, Dr., prof.Ing. Josef Psutka, CSc., prof.PhDr. Lenka Rovná, CSc., Ing. Martin Matějka (tajemník komise) a PhDr. Zdeněk Roll, CSc. (zapisovatel).
Komise byla usnášeníschopná.

Z jednání byli omluveni: Ing. Jaroslav Doležal, CSc.dr.h.c., PhDr. Martina Hábová, RNDr. Zdeněk Havlas, doc. Ing. Michal Hocek, CSc., prof. RNDr. Pavel Hozák, DrSc., prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., FRCPsych. a prof.RNDr. Zdeněk Němeček, DrSc.

Pro jednání Komise byl předem navržen program, podklady pro jednání Komise byly umístěny na interní www dne 10. 1. 2014.

Projednávané body:

1. Zahájení, schválení návrhu programu, odsouhlasení zápisu z 61. jednání [62-1- předseda]
2. Informace z 289. jednání Rady [ústní informace - tajemník]
3. Realizace Metodiky 2013 – informace o postupu
a. průběh výpočtu hodnocení 2013 – nový harmonogram [62-3a - tajemník]
b. sběr údajů o smluvním výzkumu – posun termínu, změna definice [62-3b – tajemník]
c. aktualizace Seznamu Jrec [62-3c – doc. Oliva, předseda OK SHV]
d. postup výběru kandidátů OVHP a Expertních panelů [62-3d – předseda]
4. Různé
- systém hodnocení VaV v Itálii [62-4]
5. Závěr

ad 1) Zahájení

Jednání zahájil předseda, omluvil nepřítomné členy Komise a seznámil členy komise s návrhem programu jednání. Konstatoval, že komise je usnášeníschopná.
Program jednání byl jednomyslně schválen.
Po úpravách zápisu z 61. zasedání na základě připomínek prof. Opatrného k bodu 61-7a „Realizace Metodiky“ 2013 byl zápis jednomyslně schválen.

ad 2) Informace z 289. zasedání Rady konaného dne 20. 12. 2013 [ústní informace- tajemník]

Tajemník uvedl, že v bodu 289/A2 byla Rada informována o aktuálním stavu realizace Metodiky 2013: byla uzavřena smlouva pro zajištění výpočtu hodnocení pro rok 2013 s ČVUT, termín pro sběr dat o smluvním výzkumu byl posunut na 31. ledna 2014 a v pokynech pro předávání údajů o smluvním výzkumu byla definice smluvního výzkumu dána do souladu s textem Metodiky. Dále sdělil, že při projednávání bodu 289/B2 Aktualizace Seznamu Jrec upozornila prof. Hronová na určité znepokojení odborné veřejnosti, které je způsobeno několikerým odložením projednávání tohoto seznamu na jednání Rady. Uvedl, že bylo rozhodnuto předmětný seznam předložit Radě ke schválení na jejím 290. zasedání v lednu. Závěrem uvedl, že v bodu 289/A3 Rada projednala výsledek jednání ze dne 16. 12. 2013 týkající se novely zákona č. 130/2002 Sb. s tím, že podrobnosti jsou uvedeny v zápise z jednání Rady.
V diskusi apeloval prof. Opatrný na důležitost schválení Seznamu Jrec a potvrdil tak obavy prof. Hronové, neboť na základě jeho zkušenosti z posledního jednání Rady rektorů je celá záležitost velmi sledována.

ad 3) Realizace Metodiky 2013 – informace o postupu

a. průběh výpočtu hodnocení 2013 – nový harmonogram [62-3a - tajemník]

Tajemník informoval o přípravě novelizace harmonogramu Metodiky 2013 (o které jednala Komise již na svém minulém zasedání), a uvedl, že materiál bude předložen Radě na jejím lednovém, tj. 290. zasedání. Co se týče dalších úprav textu schválené Metodiky (např. změny definice smluvního výzkumu či provedení dalších drobných formálních úprav, týkajících se např. hodnocení sborníků a dalších témat), ty budou řešeny samostatně v průběhu roku 2014. Uvedl, že bude snahou požadovanou novelu harmonogramu předložit ke schválení ještě současné vládě v demisi.

b. sběr údajů o smluvním výzkumu – posun termínu, změna definice [62-3b – tajemník]

Tajemník stručně připomněl původní znění definice smluvního výzkumu, která vycházela z údajů poskytnutých v rámci připomínkových řízení a rovněž z textu definice Rámce Společenství. Na základě připomínek několika rektorů VŠ adresovaných premiérovi v prosinci 2013 bylo však toto znění opuštěno a byla použita obecná definice uvedená v Metodice. Tajemník konstatoval, že by bylo vhodné tuto definici smluvního výzkumu zpřesnit, neboť je v současném stavu příliš široká. Dále uvedl, že na základě stejných dopisů rektorů byl posunut termín pro předložení údajů o smluvním výzkumu na 31. 1. 2014.
Na základě diskuse, ve které vystoupil dr. Baran, prof. Opatrný, prof. Psutka, dr. Frýzek a předseda, vyplynula shoda na potřebě zúžení definice smluvního výzkumu. Bylo konstatováno, že tento návrh je velmi citlivý a musí být projednán jak se všemi zástupci poskytovatelů, tak se zástupci všech dalších zúčastněných stran. Určitý časový prostor je k disposici, protože předávání údajů je plánováno na měsíc červenec. Stejně tak bude vhodné využít pro úpravu definice i zkušenosti, které vyplynou z analýzy předaných údajů o smluvním výzkumu týkajících se roku 2013.

c. aktualizace Seznamu Jrec [62-3c – doc. Oliva, předseda OK SHV]

Stručnou informaci o přípravě a současném stavu Seznamu Jrec podal doc. Oliva. Zmínil spolupráci OK SHV s panely GA ČR a informoval o nastavených kritériích pro posuzování periodik. Dále konstatoval, že v připraveném seznamu zbývá posoudit cca 10 sporných případů a požádal Komisi o spolupráci při finalizaci seznamu. Dále požádal sekretariát Rady o rekapitulaci provedených formálních kontrol.
Prof. Málek požádal doc. Olivu o zaslání sporných případů členům Komise do 14. 1. 2014 dopoledne a členy Komise vyzval k jejich posouzení do 16. 1. 2014 do 10:00 hod. Zároveň uložil tajemníkovi, aby zajistil pozvání doc. Olivy na jednání předsednictva Rady dne 17. 1. 2014.

d. postup výběru kandidátů OVHP a Expertních panelů [62-3d – předseda]

Předseda seznámil členy Komise se současným stavem přihlášek s tím, že do 15. 1. 2014 ještě běží lhůta pro odstranění případných formálních nedostatků. Po tomto termínu zpracuje sekretariát pracovní tabulky obsahující všechny dostupné údaje o kandidátech ve formátu xls, které rozešle členům OK i Komise k dalšímu zpracování. Bylo dohodnuto, že nominace do OVHP navrhnou OK Rady a že nominace do expertních panelů navrhnou členové Komise. Předseda dále navrhl, aby se dne 18. 2. 2014 konalo společné zasedání všech členů OK Rady a členů Komise, na kterém budou projednány výsledné vybrané nominace.

Tajemník upozornil, že existuje významná množina expertů, kteří sice mají doporučení a souhlas statutárního zástupce dané výzkumné organizace (typicky rektora VŠ), ale že u těchto osob chybí jejich elektronická registrace, která obsahuje množství důležitých údajů nutných pro posouzení každého kandidáta. Po krátké diskusi bylo rozhodnuto o spuštění 2. kola elektronických registrací, které umožní těmto osobám doplnit požadované údaje.

V další diskusi, ve které vystoupili prof. Opatrný, doc Münich, prof. Psutka, tajemník, doc. Oliva a předseda, bylo konstatováno, že výběru členů panelů je nutno věnovat velkou pozornost, protože odborná veřejnost tomuto procesu věnuje velkou vážnost. Proto je nutné, aby v názorech na obsazení jednotlivých panelů panovala mezi všemi členy OK Rady široká shoda. Z diskuse rovněž vyplynulo, že při výběru nebude použita bodovací škála použitá při posuzování Jrec, ale bude vytvořen pozitivní seznam těch nejvhodnějších kandidátů. Dále bylo konstatováno, že počet členů v daném panelu by měl korespondovat s počtem oborů RIV posuzovaných daným panelem a dále, že počet členů panelu by měl být úměrný počtu posuzovaných výsledků, (dle zkušeností členů OK SHV při verifikacích výsledků pro minulá hodnocení je úměrný počet cca 50 výsledků na jednoho experta).

Doc. Münich doporučil prověřit všechna dostupná data z hlediska jejich relevance pro proces posuzování a upozornil na nesoulad v počtech členů OVHP uvedený v podkladu k tomuto bodu. Tajemník přislíbil aktualizaci podkladu. Na základě doporučení prof. Opatrného předseda dále uložil tajemníkovi, aby se do informace pro Radu uvedla možnost doplňujících nominací iniciovaných přímo Radou.

Předseda dále navrhl, aby členové Komise při přípravě složení Expertních panelů pracovali ve 2 až 3 členných skupinkách a přislíbil rozeslání návrhu na složení těchto skupin. S návrhem členové Komise vyslovili souhlas.

Další návrh předsedy se týkal uspořádání mimořádného jednání Komise dne 3. 2. 2014, na kterém by byly projednány první návrhy na zastoupení členů Expertních panelů a dále návrhy na zastoupení členů OVHP, které vytvoří OK Rady. I s tímto návrhem členové Komise vyslovili souhlas.

Tajemník dále seznámil přítomné s návrhem harmonogramu k tomuto bodu:
- 17. 1. 2014 po projednání navrženého potupu výběru členů panelů předsednictvem Rady budou tabulky rozeslány členům OK Rady a členům Komise;
- do 20. 1 2013 předseda rozešle členům Komise návrh na jejich zastoupení ve skupinách pro přípravu Expertních panelů;
- do 20. 1. 2014 budou uplatněny případné připomínky členů Komise k formálnímu obsahu xls tabulek;
- 3. 2. 2014 se uskuteční mimořádné jednání Komise s jediným bodem programu – projednání prvního návrhu členů Expertních panelů;
- 18. 2. 2014 od 13. 30 hod. se uskuteční společné jednání členů OK Rady a členů Komise k výslednému obsazení OVHP a Expertních panelů.
S návrhem harmonogramu členové Komise souhlasili.

ad 4) Různé

Tajemník podal stručnou informaci o systému hodnocení VaV, který je používán v Itálii, kdy se vychází z návrhu dle algoritmického hodnocení, ale konečné rozdělení finančních prostředků je prováděno na základě peer-review posouzení. Tajemníka doplnil předseda s informací, že na různých fórech byly též představeny systémy používané pro hodnocení VaV ve Velké Británii a ve Francii.
Na dotaz prof. Psutky, kdy budou známy první výsledky výpočtu týkajícího se Hodnocení VO v roce 2013, tajemník uvedl, že smluvní termín je 12. 2. 2014. Poskytovatelům budou tyto výsledky odeslány k připomínkám v rámci meziresortního připomínkového řízení dne 14. 2. 2014. Pro členy Komise bude zajištěn interní přístup k těmto údajům.

ad 5) Závěr

Příští 63. jednání Komise se bude konat v úterý 18. 2. 2014 od 13:30 hod. v Lichtenštejnském paláci na Kampě, representačním objektu Úřadu vlády ČR.


V Praze dne 24. ledna 2014
Zapsal: Ing. M. Matějka
Schválil: prof. Ing. Jiří Málek, DrSc., v.r.

Sdílejte na: