Zápis z 63. jednání KHV

Zápis ze společného jednání KHV a OK Rady konaného dne 18. 2. 2014 od 13:30 hod. v Lichtenštejnském paláci na Kampě, Praha 1.

Jednání se zúčastnili: prof.Ing. Jiří Málek, DrSc. (předseda), předsedové OK Rady Ing. Jaroslav Doležal, CSc.dr.h.c., doc.RNDr. Karel Oliva, Dr., prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., FRCPsych. a Ing. Martin Matějka – tajemník KHV. Ostatní účastníci viz přiložená prezenční listina.

Pro jednání Komise byl předem navržen program, který byl účastníkům rozeslán e-mailem dne 16. 2. 2014.

Projednávané body:

1. Zahájení, uvítání, schválení návrhu programu [63-1-předseda];
2. Role panelů v Metodice, shrnutí nominačního procesu a mechanismu výběru [63-2-předseda];
3. Vystoupení předsedů Komisí Rady [ústní informace-předsedové OK];
4. Návrhy nominací pro jednotlivé panely [řídí předseda]:
a. Expertní panely [63-4a - zástupci pracovních skupin KHV];
b. OVHP č. 1 až č. 3 - [63-4b - předseda OK SHV];
c. OVHP č.4 až č.7 - [63-4c - předsedové OK ŽP a NŽP];
5. Diskuse
6. Závěr

ad 1) Zahájení

Jednání zahájil předseda, který přivítal přítomné a zmínil, že se jedná o historicky první společné zasedání členů KHV a členů všech tří odborných a poradních orgánů Rady (dále jen „OK“). Poté seznámil přítomné s návrhem programu jednání.
Program jednání byl jednomyslně schválen.

ad 2) Role panelů v Metodice, shrnutí nominačního procesu a mechanismu výběru [63-2-předseda]

Předseda formou prezentace shrnul nominační proces uchazečů o členství v Odborných verifikačních a hodnotících panelech (dále jen „OVHP“) a Expertních panelech a stručně charakterizoval postavení a význam těchto hodnotících panelů v kontextu Metodiky 2013. Popsal postup sestavování primárního návrhu panelů z nominací výzkumných organizací, kdy návrh Expertních panelů primárně sestavuje KHV a následně se k němu vyjadřují OK. Primární návrhy OVHP naopak sestavují OK a následně se k nim vyjadřuje KHV. Předseda konstatoval, že v některých případech výzkumné organizace bohužel návrhy nepředložily. Celkově bylo sice navrženo poměrně velké množství kandidátů, ale ne všichni jsou odborně způsobilí v panelech pracovat. Pro některé obory nebyl zatím navržen dostatečný počet návrhů. Dále předseda předložil komisím ke zvážení návrh, aby v případech, kdy není k dispozici dostatečný počet kandidátů, byla uvažována i možnost částečného překryvu OVHP a Expertních panelů.
Na dotaz z pléna (prof. Němeček, dr. Baran a prof. Höschl), který se týkal způsobu odhadu předpokládaného počtu hodnocených výsledků, odpověděl tajemník KHV Ing. Matějka s odkazem, že zdrojem údajů byla data IS VaVaI a Hodnocení 2012. Dr. Baran dále upozornil na problém odborného renomé u některých nominovaných expertů, který by mohl celé nominace znevěrohodnit.

ad 3) Vystoupení předsedů Komisí Rady [ústní informace - předsedové OK a KHV]

3.1) doc. K. Oliva (OK SHV)

Doc. Oliva upozornil na některé obecné problémy týkající se nominací na členy panelů za obory SHV: 

  • V I. Pilíři se ve skupinách SHV očekává více než 8 tis. výsledků, což pravděpodobně způsobí přetížení panelů č. 1 až č. 3.
  • Některé významné instituce zjevně podcenily význam nominací do připravovaných panelů, neboť neposlaly žádné návrhy na kandidáty.
  • Z výše uvedeného důvodu hrozí, že ustavené panely nebudou požívat všeobecného uznání ze strany odborné veřejnosti a jejich role může být zpochybněna.

Ke způsobu posuzování uvedl, že členové komise posuzovali navrhované kandidáty z hlediska: a) rovnoměrného zastoupení všech posuzovaných oborů, b) dle odborné kvality nominantů a c) dle proporcionálního zastoupení institucí (geografické hledisko).
Doc. Oliva doporučil zachovat princip možného překryvu členství expertů v OVHP a Expertních panelů, neboť ani Metodika ani statuty panelů tuto možnost neomezují.
Dále doc. Oliva vznesl požadavek k sekretariátu Rady na rozdělení expertů podle dílčích oborů RIV tak, aby mohlo být dobře posouzeno oborové zastoupení při obsazování jednotlivých panelů. Zároveň uvedl, že v oblasti oborů SHV budou nutné dodatečné nominace, které budou zaměřeny na zajištění kvality nominovaných a na rovnoměrnou reprezentaci oborů.
Doc. Oliva za podpory ostatních přítomných členů OK zdůraznil význam II. Pilíře v celém procesu hodnocení výsledků výzkumných organizací, který přispěje k sebereflexi jednotlivých výzkumných organizací a postupně by v procesu hodnocení měl nabývat na významu. Tím by bylo v budoucnosti řešeno i očekávané přetížení panelů č. 1 až č. 3.
Na závěr svého vystoupení doc. Oliva představil složení jednotlivých panelů, tj. OVHP č. 1 až č. 3 a Expertních panelů č. 1 až č. 3.

3.2) Ing. J. Doležal (OK NŽP)

Ing. Doležal v úvodu svého vystoupení vyjádřil poděkování prof. J. Psutkovi, který se na posuzování a výběru nominovaných expertů významně podílel při spolupráci s jejich OK. Dále konstatoval, že bude nutné i v těchto panelech provést dodatečné nominace, což se týká především zahraničních expertů pro Expertní panely.
Dále Ing. Doležal seznámil přítomné se složením panelů OVHP č. 4 a Expertního panelu č. 4. Vyjádřil se též k situaci nominací u OVHP č. 5 a č. 6 a k situaci u Expertního panelu č. 5. V případě doplnění Expertního panelu č. 6 byl požádán o spolupráci prof. Němeček, který ji přislíbil. Dále přislíbili pomoc prof. Opatrný a prof. Málek, kteří prověří jednotlivé kandidáty Expertního panelu č. 6 z hlediska bibliometrických ukazatelů.

3.3) prof. C. Höschl (OK ŽP)

Prof. Höschl informoval přítomné, že při výběru se vedle kritérií, které uvedl prof. Málek ve své presentaci, členové jeho komise řídili také hledisky rovnoměrného zastoupení pohlaví a věku. Uvedl, že se snažili aktivně oslovovat experty ze zahraničí. Upozornil také na některé administrativní problémy spojené s možností posuzování navrhovaných kandidátů (např. absence titulů, kontaktních adres apod.) v zaslaných podkladech. Tajemník KHV uvedl, že tyto údaje byly převzaty z elektronických registrací, a pokud je zájemci neuvedli, či je uvedli mylně, sekretariát zatím nebyl informován o požadavku na jejich nezávislé ověření.
Na závěr Prof. Höschl uvedl, že v předložených návrzích jsou uvedeni i další kandidáti, kteří zatím nebyli součástí prvotních nominací, avšak bylo by velmi vhodné je, v zájmu vyvážení složení jednotlivých panelů, dodatečně oslovit. Uvedl, že u všech těchto dodatečně navrhovaných osob je již zajištěn jejich předběžný souhlas s účastí v příslušném panelu.
Prof. Höschl poté představil složení Expertních panelů č. 10 a č. 11.

3.4) prof. J. Málek (KHV)

Prof. Málek přítomné informoval o postupu sestavování primárních návrhů Expertních panelů v rámci KHV. Vysvětlil způsob vnitřního rozdělení ve čtyřech pracovních skupinách KHV, které vedli předsedové OK a KHV. Následně doplnil předchozí vystoupení předsedů OK, popsal způsob posuzování navržených kandidátů a představil složení Expertních panelů č. 7, č. 8 a č.9.

Závěrem tohoto bodu prof. Málek krátce shrnul celý proces nominací a poděkoval všem předsedům za jejich práci na přípravě obsazení jednotlivých OVHP a Expertních panelů. Po krátké přestávce, ve které byla dána možnost ještě kuloárně dojednat či upřesnit drobné detaily týkající se nominovaných osob, prof. Málek navrhl závěrečné doporučení k dalšímu postupu týkajícího se nominací do OVHP a Expertních panelů, které bude postoupeno Radě k projednání.
Členové KHV a členové OK Rady doporučují:

  • Umožnit princip překryvu členství expertů v OVHP a Expertních panelech.
  • Vyhlásit dodatečné nominace, které předloží Radě její členové, neboť tento postup je v souladu s Metodikou. Tyto dodatečné nominace budou preferovat zajištění kvality nominovaných odborníků a rovnoměrnou reprezentaci oborů daného panelu.
  • Vždy zajistit předběžný souhlas nominovaného se členstvím v panelu. V tomto případě již nebude nutný souhlas statutárního zástupce příslušné VO.
  • Dodatečné nominace, které budou probíhat v termínu do 7. 3. 2014, směřovat především na získání zahraničních expertů a to jak do Expertních panelů, tak do OVHP, které doposud nebyly ustaveny. Dále doporučují, aby sekretariát Rady zajistil a rozeslal potřebný formulář z důvodu dodržení jednotné úpravy všech návrhů.
  • Na 291 zasedání Rady předložit ke schválení ty návrhy členů Expertních panelů, které jsou kompletní, tj. č. 4, 7, 8, 9, 10 a 11. Návrhy na OVHP zatím předkládat.
  • Sekretariát RVVI musí organizačně zajistit zasedání panelů a stanovit předběžný termín prvního zasedání tak, aby již v souvislosti se jmenováním panelistů mohl být tento termín oznámen. Návazně musí sekretariát administrativně zajistit, aby výsledky vstupující do hodnocení v rámci II. Pilíře, byly k dispozici pro práci expertních panelů v souladu s článkem č.5 Statutu expertních panelů, tj. v období od června do srpna letošního roku.

ad 5) Různé

Prof. Opatrný vznesl požadavek na zpřístupnění výsledků výpočtu hodnocení za rok 2013 pro členy KHV a členy OK Rady. Ing. Matějka informoval, že tyto údaje budou od 19. 2. 2014 přístupné v požadovaném režimu na interním webu Rady v sekci Hodnocení pod rokem 2013 jako výsledky III. etapy.
Dále prof. Opatrný vznesl dotaz, kdy se předpokládá zahájení práce panelů. Upozornil na fakt, že by bylo více než slušné oznámit zejména zahraničním expertům termín prvního a následně všech dalších jednání tak, aby s nimi mohli počítat ve svých časových plánech. Tajemník KHV uvedl, že zahájení práce panelů se předpokládá v průběhu měsíce května s tím, že další detailnější termíny jednání zatím stanoveny nejsou, neboť příslušná řízení k administrativnímu zajištění práce panelů teprve probíhají. Protože výsledky těchto jednání nelze ani odhadnout, neexistuje zatím žádná rámcová představa o jednotlivých termínech jednání.
Předseda v této souvislosti upozornil, že je třeba, aby sekretariát věnoval pozornost zajištění dostatečné personální kapacity, která je nezbytná pro organizační zajištění a úspěšnou realizaci Metodiky 2013.

Další body v části různé nebyly předneseny.


V Praze dne 23. února 2014
Zapsal: Ing. Matějka Schválil: prof. Ing. Jiří Málek, DrSc., v.r.

Sdílejte na: