Zápis z mimořádného jednání KHV

Zápis z mimořádného jednání KHV konaného dne 3. 2. 2014 od 14:00 hod. v zasedací místnosti děkana Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze, Ke Karlovu 3, Praha 1.

Jednání se zúčastnili: prof.Ing. Jiří Málek, DrSc. (předseda), Ing. Jaroslav Doležal, CSc.dr.h.c., RNDr. Miloslav Frýzek, PhDr. Martina Hábová, prof.MUDr. Cyril Höschl, DrSc., FRCPsych., doc.Ing. Michal Hocek, CSc., prof.RNDr. Zdeněk Němeček, DrSc., doc.RNDr. Karel Oliva, Dr., prof.RNDr. Tomáš Opatrný, Dr., prof.Ing. Josef Psutka, CSc., Mgr. Magdalena Lokayová a PhDr. Zdeněk Roll, CSc. (zapisovatel).
Komise byla usnášeníschopná.

Z jednání byli omluveni: PhDr. Pavel Baran, CSc., RNDr. Zdeněk Havlas, prof.RNDr. Pavel Hozák, DrSc., doc.Ing. Daniel Münich, Ph.D., prof.PhDr. Lenka Rovná, CSc. a Ing. Martin Matějka (tajemník komise).

Pro jednání Komise byl předem navržen program, podklady pro jednání Komise nebyly rozesílány, neboť vzešly z interní e-mail diskuse členů Komise.

Projednávané body:

1. Zahájení, schválení návrhu programu jednání [předseda]
2. Realizace Metodiky 2013 – postup výběru kandidátů OVHP a Expertních panelů [předseda]
3. Různé
4. Závěr [předseda]

ad 1) Zahájení

Jednání zahájil předseda, omluvil nepřítomné členy Komise a seznámil členy komise s návrhem programu jednání. Konstatoval, že komise je usnášeníschopná.
Program jednání byl jednomyslně schválen.

ad 2) Realizace Metodiky 2013 – postup výběru kandidátů OVHP a Expertních panelů

Mgr. Lokayová, která byla za sekretariát Rady pověřena touto agendou, seznámila přítomné s aktuální situací týkající se zpracování došlých přihlášek a souhlasů navrhovatele s nominací, který je nedílnou součástí nominace. Informovala, že v rámci 2. kola se v daném termínu (do 30. ledna 2014) přihlásilo celkem 103 osob. Mělo by se jednat zejména o kandidáty, kteří již v 1. kole obdrželi souhlas navrhovatele s nominací, ale z nějakého důvodu neodeslali elektronickou přihlášku. Mgr. Lokayová dále sdělila, že v současné době probíhá kontrola došlých přihlášek a souhlasů tak, aby mohl být zpracován další výstup (podklad) pro odborné komise Rady.

Doc. Oliva v této souvislosti sdělil, že OK SHV má problém s formou xls tabulek, které jí byly dodány a požaduje jejich další úpravu. Požadavky byly formulovány v e-mail zprávě a jedná se především o přehledné uspořádání oborů RIV u jednotlivých kandidátů a dále o vykopírování samostatných tabulek pro skupiny SHVa, SHVb a SHVc.

Prof. Málek tento návrh odsouhlasil a požádal Mgr. Lokayovou, aby v součinnosti se sekretariátem Rady zajistila tento výstup co nejdříve, ideálně během následujícího dne.

Následně předsedové komisí prezentovali dosavadní výsledky při posuzování předložených nominací. Bylo konstatováno, že některé obory nejsou vůbec pokryty a bude třeba individuálně oslovit další kandidáty a to mimo rámec vyhlášené výzvy.

Prof. Opatrný vznesl dotaz, kdy se bude konat první jednání expertních panelů. Tato informace je nezbytná zejména pokud se jedná o zahraniční experty, kteří chtějí vědět v dostatečném časovém předstihu termín jednání a dále požadují informaci, zda se budou muset zúčastnit jednání osobně, nebo zda postačí elektronická komunikace. Požádal, aby sekretariát stanovil předběžný termín prvního jednání, který by mohl sdělit zahraničním panelistům, které oslovil. Toto by měl sekretariát učinit co nejdřív, pokud možno ještě během týdne. Bylo konstatováno, že by měla stačit osobní účast na jednom jednání. První jednání panelů se očekává v červnu 2014.

KHV upozorňuje, že sekretariát RVVI musí organizačně zajistit zasedání panelů a stanovit předběžný termín prvního zasedání tak, aby již v souvislosti se jmenováním panelistů mohl být tento termín oznámen. Návazně musí sekretariát administrativně zajistit, aby výsledky vstupující do hodnocení v rámci II. Pilíře byly k dispozici pro práci expertních panelů v souladu s článkem č.5 Statutu expertních panelů, tj. v období od června do srpna letošního roku.

Na závěr bylo konstatováno, že konečné nominace pro jednotlivé panely budou projednány na společném jednání Komise a všech tří odborných komisí Rady, které je plánováno na den 18. 2. 2014 v Lichtenštejnském paláci, representačním objektu Úřadu vlády ČR.

ad 3) Různé

Prof. Málek informoval přítomné o hlavních bodech pracovního jednání členů Rady, které se konalo 30. ledna 2014 a o závěrech ze zasedání Rady dne 31. ledna 2014. Upozornil, že Rada uložila řediteli sekretariátu, aby zajistil externí kapacity na zajištění realizace Metodiky 2013.

ad 4) Závěr

Prof. Málek sdělil, že na společném jednání, na kterém budou prezentovány návrhy kandidátů do OVHP a Expertních panelů, je nutná účast všech členů všech komisí.

Prof. Málek poděkoval přítomným za jejich práci a ukončil jednání.


V Praze dne 3. února 2014
Zapsala: Mgr. Magdalena Lokayová

Schválil: prof. Ing. Jiří Málek, DrSc., v.r.

Sdílejte na: