Zápis z 64. jednání KHV

Zápis z 64. jednání KHV konaného dne 10. 3. 2014 od 14:00 hod. v zasedací místnosti děkana Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze, Ke Karlovu 3, Praha 1.

Jednání se zúčastnili: prof.Ing. Jiří Málek, DrSc. (předseda), Ing. Jaroslav Doležal, CSc.dr.h.c., RNDr. Miloslav Frýzek, doc.Ing. Daniel Münich, Ph.D., prof.RNDr. Zdeněk Němeček, DrSc., doc.RNDr. Karel Oliva, Dr., prof.RNDr. Tomáš Opatrný, Dr., prof.Ing. Josef Psutka, CSc., Ing. Martin Matějka (tajemník komise) a PhDr. Zdeněk Roll, CSc. (zapisovatel).
Komise byla usnášeníschopná.

Z jednání byli omluveni: PhDr. Pavel Baran, CSc., PhDr. Martina Hábová, RNDr. Zdeněk Havlas, doc.Ing. Michal Hocek, CSc., prof.RNDr. Pavel Hozák, DrSc., prof.MUDr. Cyril Höschl, DrSc., FRCPsych. a prof.PhDr. Lenka Rovná, CSc. jako host byla omluvena prof. Moravcová.

Pro jednání Komise byl předem navržen program, podklady pro jednání Komise byly 7. 3. 2014 umístěny na www stránky Komise.

Projednávané body:

1. Zahájení, schválení návrhu programu jednání [64-1- předseda]
2. Informace z 291. jednání Rady [ústní informace – předseda]
3. Aktuální informace k projektu IPn-Metodika [64-3- předseda]
4. Realizace Metodiky 2013 – informace o postupu
a. zajištění fungování OVHP a Expertních panelů, harmonogram [64-4a - tajemník]
b. připomínky meziresortního připomínkového řízení ke změně Přílohy č. 10 - Harmonogram - [64-4b - tajemník]
c. průběh dalšího kola nominací OVHP a Expertních panelů [64-4c- předsedové OK]
d. osnova návrhu technické novely Metodiky 2013 [64-4d – tajemník]
5. Různé
6. Závěr

ad 1) Zahájení

Jednání zahájil předseda, omluvil nepřítomné členy Komise a seznámil členy komise s návrhem programu jednání. Konstatoval, že komise je usnášeníschopná.
Program jednání byl jednomyslně schválen.

ad 2) Informace z 291. jednání Rady

Stručnou informaci o průběhu 291. zasedání Rady podal doc. Oliva. K bodu 291/A2 uvedl, že Rada schválila složení Expertních panelů (dále jen „EP“) č. 4, 7, 8, 9 a 10. Na návrh prof. Rysky byl stažen z jednání Rady návrh na složení EP č. 11 z důvodu doplnění dalších kandidátů tak, aby byla zohledněna geografická vyváženost celého panelu. Doc. Oliva stručně osvětlil problematiku složení OVHP pro skupiny oborů SHVa a SHVb, které mají hodnotit více jak 8 tis. výsledků. Konstatoval, že by v budoucnu bylo vhodné upravit Metodiku 2013 tak, aby se výrazně snížil počet hodnocených výsledků a panely mohly být obsazeny maximálně do 20 členů, což by výrazně zvýšilo efektivitu jejich práce a vzájemnou spolupráci a komunikaci.
Ing. Doležal zdůraznil, že pro úspěšný start práce panelů musí být nominační proces dokončen schválením zbývajících panelů na březnovém zasedání Rady, což předseda plně potvrdil.
Předseda dále členům oznámil, že jej ředitel odboru Jan Marek informoval o jím svolané poradě podřízených pracovníků k problematice implementace Metodiky 2013, na které upřesnil stav a zajištění podpory pro činnost hodnotících panelů.
Předseda dále uvedl, že na základě usnesení z 291. zasedání Rady (odst. 5 k bodu A2) – „Rada pověřuje předsednictvo Rady ve spolupráci se zpravodajem schvalováním dalších případných úprav Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR s tím, že Rada bude následně informována“, je možné, aby bylo v odůvodněných případech vyhověno stížnostem proti vyřazení periodik ze seznamu. V diskusi doc. Münich a doc. Oliva tuto možnost podpořili, ale zmínili, že by se mělo jednat skutečně pouze o výjimečné případy a rozhodně nedoporučili aplikovat plošný přístup. Plošného přístupu se v tomto případě naopak zastal prof. Opatrný - přestože sám je dlouhodobě zastáncem zrušení Seznamu, v tomto případě by navrhoval pro Hodnocení 2013 ponechat na Seznamu všechny přihlášené časopisy. Důvodem je značné zpoždění, které vede k oprávněným výtkám týkajícím se retroaktivity. Dále doc. Oliva zmínil, že pokud bude přijat mechanismus „dodatečného zpětného zařazování“, měl by být povolen i mechanismus „dodatečného zpětného vyřazování“. Ing. Doležal navrhnul, aby proces „dodatečného zpětného zařazování“ byl podmíněn skutečností, že po určité době bude časopis znovu podroben posouzení komisemi.
Na základě výše uvedené diskuse požádal předseda přítomné členy KHV o mandát vyřizovat tyto žádosti o zařazení periodik na Seznam ve spolupráci s předsednictvem Rady a sekretariátem. S tím všichni přítomní vyjádřili souhlas.

ad 3) Aktuální informace k projektu IPn-Metodika

Za nepřítomnou prof. Moravcovou podal stručnou informaci doc. Münich s odkazem na písemný podklad prof.Moravcové, který nebyl sRVVI členům KHV před jednáním rozeslán. Uvedl, že podrobné sdělení o současném stavu realizace tohoto projektu budou k dispozici všem členům KHV v materiálu uveřejněném na interních www stránkách Komise a požádal sRVVI u umístění.
V diskusi byla vznesena otázka na statut dozorčí rady projektu IPn Metodika, která snad měla být ponížena ve své důležitosti. Dodatečně bylo prof. Moravcovou písemně upřesněno, že na zasedání dozorčí rady dne 10. 10. 2013 byl schvalován Statut a jednací řád dozorčí rady, kde už v prvním bodě je uvedeno: „Dozorčí rada (dále jen „rada“) IPn Metodika je stálým poradním orgánem náměstka ministra pro vysoké školství a výzkum“. Ke statutu byla jedna jediná připomínka dr. Havlase, že ve skutečnosti takto definovaná rada není dozorčí, a proto navrhuje změnit její název na radu projektu. Tento návrh byl akceptován a statut a jednací řád bez dalších změn byl schválen všemi hlasy. Rada jako poradní orgán náměstka tak byla definována statutem od samého počátku a kromě jejího názvu se nezměnilo vůbec nic.
Předseda v závěru tohoto bodu zmínil, že by uvítal, kdyby mezi týmem pracujícím na Metodice a realizačním týmem IPn Metodika panovaly vstřícnější vztahy v duchu příslušného Memoranda.

ad 4) Realizace Metodiky 2013 – informace o postupu

a. zajištění fungování OVHP a Expertních panelů, harmonogram

Tajemník podal stručný výčet oblastí, které jsou zajištěny pro podporu činnosti panelů:
- nejpozději dne 12. 3. 2014 budou rozeslány E-mail zprávy o Radou schválené nominaci členům EP č. 4, 7, 8, 9 a 10, (schváleno na 291. zasedání Rady);
- do 14. 3. 2014 bude sekretariátem zpracován závazný postup pro proplácení cestovného, ubytování a stravného;
- odměny za vykonané hodnocení budou propláceny na základě smlouvy o poskytnutí služby, a to z položky rozpočtové skladby 5169 (ostatní služby) výdajů st. rozpočtu § 6180 rozpočtové kapitoly ÚV ČR;
- prostory pro hodnocení publikačních výsledků jsou zajištěny ve spolupráci s NK ČR, včetně personálního a technického zabezpečení; závazné stanovisko NK s vyčíslením nákladů bude známo do 14. 3. 2014;
- je připraven harmonogram činnosti panelů pro jeho schválení na 292. zasedání Rady dne 28. 3. 2014;
- personálně je podpora panelům zajištěna tak, že na dohodu bude přijata pracovnice na 0,5 úvazku a na tuto činnost budou vyčleněny 2 stávající pracovnice odboru s lokalizací v Ruské, Praha 10;
Na závěr tajemník zmínil, že otázkou zůstává zajištění softwarové podpory pro práci panelů, tj. pro vlastní peer-review hodnocení.
V diskusi upozornil doc. Münich na každoroční zprávy OK SHV, které shrnují několikaleté zkušenosti z hodnocení výsledků (zejména knih, Jrec a zahraničních knih) a obsahují dlouhou řadu doporučení.
Tajemník doplnil svou informaci o základní časovou posloupnost průběhu hodnocení: sběr dat RIV do 30. 5. 2014; sběr podkladů pro Pilíř II bude zajištěn pomocí modifikované aplikace VKLAP; vlastní činnost hodnotících panelů se předpokládá v období od 21. 6. (OVHP), resp. od 21. 7. (EP) do 15. 8. 2014 (OVHP i EP). Prof. Opatrný upozornil na nutnost včasného informování členů panelů o harmonogramu jejich činnosti.
Předseda na základě diskuse doporučil věnovat velkou pozornost zajištění zmíněné softwarové podpory pro vlastní práci panelů, neboť tento nástroj výrazným způsobem může jejich práci ovlivnit (kladně i záporně). Dále uvedl, že je možné v této oblasti požádat o spolupráci GA ČR případně TA ČR, neboť ti mají obdobný systém k disposici a mají s ním již konkrétní zkušenosti. Prof. Němeček tento názor plně podpořil. Proto předseda pověřil tajemníka, aby tyto možnosti prověřil, resp. se zmíněnými agenturami navázal v této věci spolupráci.
Předseda dále členům Komise oznámil, že jsou již stanoveny termíny pro setkání předsedů obou typů panelů – pro OVHP je stanoven termín 20. 5. 2014 a pro EP 21. 5. 2014 vždy od 13 hod., a to v prostorách Úřadu vlády ČR. V rámci těchto termínů je možné také zajistit setkání předsedů panelů se členy Komise. Prof. Opatrný doporučil, aby v prvním oznamovacím E-mail sdělení v anglické i české mutaci bylo uvedeno, že s velkou pravděpodobností proběhne hodnocení panely v termínu (viz výše), aby si členové panelů mohli vyhradit příslušné časové kapacity.
Poznámka: Na základě doporučení KHV a následném jednaní předsednictva Rady byl posunut termín setkání předsedů panelu o jeden měsíc dopředu, tj. na 14. 4. 2014.
K hodnocení zahraničních knih podal doc. Oliva návrh, zda by tyto nemohly být centrálně v rámci režijních nákladů nakoupeny z prostředků SR na VaVaI a pro účely hodnocení věnovány. Tím by jednotlivé VO nebyly zatíženy nákupem a zasíláním těchto zahraničních knih do NK.
K četnosti společných zasedání jednotlivých panelů předseda uvedl, že je reálný předpoklad, že EP budou pracovat pouze elektronickou dálkovou formou a fyzicky se scházet vůbec nebudou. U OVHP, zejména u SHVa a SHVb, se počítá se společnými zasedáními v prostorách NK. Pro oba typy panelů je potřeba vyhradit dostatečný časový prostor pro jejich práci, u EP to musí být min. 1 měsíc. V tomto duchu by bylo třeba upravit předložený harmonogram EP. Tohoto úkolu se ujal tajemník. Předseda dále uložil členům Komise zaslat obratem tajemníkovi i další připomínky k předloženým harmonogramům, pokud tyto existují.
Na základě celé diskuse přijal předseda závěr: Počátek činnosti hodnotících expertních panelů lze posunout na 12. červenec, ukončení procesu hodnocení panelů však posouvat nelze, protože na to navazují schválené termíny v Metodice 2013. V tomto smyslu bude upraven materiál pro příští zasedání Rady.

b. připomínky meziresortního připomínkového řízení ke změně Přílohy č. 10 – Harmonogram

Tajemník stručně informoval o uplatněných zásadních připomínkách: GA ČR, TA ČR, MPO, MK, MZe a Svaz průmyslu ČR (SPČR jako nepovinné připomínkové místo). Celkem bylo k materiálu uplatněno 15 zásadních připomínek, z nichž se ale mnohé netýkají předmětu předkládaného materiálu. Předseda podal informaci, že GA ČR svou zásadní připomínku neuplatní. Prof. Opatrný navrhl zmírnit dikci některých vypořádání tak, aby byla méně konfrontační. RNDr. Frýzek doporučil v oprávněných případech použít formulaci „předmět připomínky se netýká připomínkovaného materiálu“.
Dále předseda členy Komise informoval, že se zúčastní jednání s poskytovateli k vypořádání jejich zásadních připomínek. Jednání je plánováno na 21. března 2014 od 13 hod. v budově ÚV ČR. Poté s výsledkem jednání předseda seznámí Radu.

c. průběh dalšího kola nominací OVHP a Expertních panelů

Návrhy na složení zbývajících panelů představili pověření členové Komise. Doc. Oliva přislíbil provést konečnou kontrolu panelů SHV a poté rozešle návrhy členům KHV k připomínkám.
Návrhy na předsedy jednotlivých panelů jsou následující:
OVHP - SHVa: prof. Vorel
OVHP - SHVb: prof. Stibral
EP – SHVa – prof. Pánek
EP – SHVb – návrh zkonzultuje dr. Baran
EP – SHVc –K. Oliva navrhl prof. Jurajdu, s tím že ho osloví předseda KHV.
Pro zemědělské vědy je navrženo společné složení jak pro OVHP tak i pro EP, předsedou je předběžně navrhován prof. Kocourek s tím, že jej osloví předseda KHV.
Pro vědy o Zemi je rovněž navrženo společné složení pro oba typy panelů, předsedou je navrhován prof. Kalvoda.
Pro lékařské vědy řeší složení panelu dr. Hábová ve spolupráci s prof. Höschlem.
OVHP – matematika bude tvořen pouze 5 členy z ČR což bude překryv s EP, ve kterém bude 15 členů včetně zahraničních. Jako předseda je navrhován prof. Pik.
Předseda doplnil, že případné doplnění hodnotících panelů bude možné v průběhu září 2014 na základě zkušenosti s činností panelů. K aktualizaci statutů panelů, která se týká zejména možnosti členství v jiných organizacích, např. panelů GA ČR, předseda uvedl, že bude provedena v dubnu 2014.
Na základě celé diskuse předseda shrnul, že po připomínkách členů Komise zaslaných tajemníkovi do 17. 3. 2014, tajemník finalizuje výsledné seznamy panelů tak, aby konečné složení panelů bylo doručeno Radě k projednání na jejím pracovním zasedání dne 27. 3. 2014 s tím, že definitivní obsazení panelů Rada schválí na svém 292. zasedání dne 28. 3. 2014, a to včetně návrhů na předsedy jednotlivých panelů.

d. osnova návrhu technické novely Metodiky 2013

Předseda uvedl, že v Metodice 2013 je několik technických nedostatků, které by bylo vhodné napravit její novelou. Důležité bude, zda se to podaří předjednat s jednotlivými resorty – poskytovateli podpory. Tajemník doplnil, že se jedná zejména o upřesnění definice sborníku a definice smluvního výzkumu a dále o několik slovních a terminologických nepřesností. Bylo přijato usnesení, že tajemník připraví na některé příští zasedání Komise návrh možné novely a zároveň proběhne úvodní diskuse s poskytovateli ve vztahu k tomuto zamýšlenému postupu.

5. Různé

V bodě různé vystoupil prof. Psutka, který členy KHV seznámil s rozborem možných dopadů Metodiky 2013 na rozdělení institucionální podpory na jednotlivé VO. Rozbor přivítal a ocenil předseda, který jej použije na pracovním jednání Rady 27. března 2014. Členové Komise s tímto postupem vyjádřili souhlas.
Dále v bodě různé vystoupil prof. Opatrný, který upozornil na určité nesrovnalosti v bodování periodik evidovaných v databázi Scopus. Jde o to, že články, které lze dohledat v databázi Scopus, byly z Hodnocení 2013 vyřazeny patrně z důvodu, že samotný časopis nebyl nalezen v seznamu časopisů databáze Scopus. KHV potvrdila již dříve odsouhlasenou interpretaci, že takovéto články se mají hodnotit jako výsledky JSC. Tajemník přislíbil ve spolupráci problém analyzovat.

6. Závěr

Předseda poděkoval všem přítomným za jejich aktivní účast na jednání.

Příští 65. zasedání se neuskuteční v původně plánovaném termínu 7. dubna 2014 z důvodu nepřítomnosti předsedy i tajemníka. Termín příštího jednání Komise bude členům dodatečně oznámen.

V Praze dne 26. března 2014
Zapsal: Ing. M. Matějka
Schválil: prof. Ing. Jiří Málek, DrSc., v.r.

Sdílejte na: