Zápis z 65. jednání KHV

Zápis z 65. jednání KHV konaného dne 15. 4. 2014 od 14:00 hod. v zasedací místnosti děkana Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze, Ke Karlovu 3, Praha 2.

Jednání se zúčastnili: prof. RNDr. Zdeněk Němeček, DrSc. (místopředseda), Ing. Jaroslav Doležal, CSc. dr.h.c., RNDr. Miloslav Frýzek, PhDr. Martina Hábová, doc. Ing. Daniel Münich, Ph.D., prof. Ing. Josef Psutka, CSc., Ing. Martin Matějka (tajemník komise) a PhDr. Zdeněk Roll, CSc. (zapisovatel).
Komise nebyla usnášeníschopná.

Z jednání byli omluveni: PhDr. Pavel Baran, CSc., RNDr. Zdeněk Havlas, doc. Ing. Michal Hocek, CSc., prof. RNDr. Pavel Hozák, DrSc., prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., FRCPsych., prof. Ing. Jiří Málek, DrSc. (předseda), prof. Ing. Petr Moos, CSc., doc. RNDr. Karel Oliva, Dr., prof. RNDr. Tomáš Opatrný, Dr. a prof. PhDr. Lenka Rovná, CSc.

Pro jednání Komise byl předem navržen program, podklady pro jednání Komise byly rozeslány e-mailem dne 14. 4. 2014.

Projednávané body:

1. Zahájení, schválení návrhu programu jednání [65-1- místopředseda]
2. Informace z 292. jednání Rady [ústní informace – tajemník]
3. Realizace Metodiky 2013 – informace o postupu
a. jednání předsedů OVHP a Expertních panelů dne 14. 4. 2014 [ústní informace - místopředseda]
b. aktuální informace u OVHP a Expertních panelů, harmonogram [65-3b - tajemník]
c. návrhy aktualizovaných statutů a jednacích řádů OVHP a Expertních panelů [65-3c- tajemník]
d. připomínky poskytovatelů k předběžným výsledkům Hodnocení 2013 [65-3d – tajemník]
4. Různé
5. Závěr

ad 1) Zahájení

Jednání zahájil místopředseda, omluvil nepřítomné členy Komise a seznámil členy komise s návrhem programu jednání. Konstatoval, že komise není usnášeníschopná.

ad 2) Informace z 292. jednání Rady

Stručnou informaci o průběhu 292. zasedání Rady podal tajemník. K bodu A1 – projednávání rozpočtu doplnil informaci Ing. Doležal, který uvedl, že Rada se v této souvislosti zabývala otázkou udržitelnosti programů EU. Rada uložila pracovní skupině pro rozpočet a sekretariátu Rady zpracovat třetí návrh rozpočtu podle připomínek a závěrů jednání Rady a předložit jej na příští zasedání jako materiál do meziresortního připomínkového řízení. Rada požádala svého předsedu, aby zahájil jednání s ministrem financí o návrhu výdajů SR na VaVaI na rok 2015 s výhledem na léta 2016 a 2017.

K bodu A2) Opatření k realizaci Metodiky 2013 tajemník uvedl, že Rada schválila II. kolo nominací do OVHP č. 1 až č. 7 a Expertních panelů č. 1, 2, 3, 5, 6 a č. 11. Rada také pověřila předsednictvo Rady vypracováním dopisu předsedy Rady, adresovaném ministrovi školství, mládeže a tělovýchovy, ve kterém zdůrazní důležitost projektu IPn "Efektivní systém hodnocení a financování výzkumu, vývoje a inovací", pro přípravu dlouhodobého systému hodnocení a financování VaVaI. K bodu A3) Návrh na jmenování místopředsedy výzkumné rady TA ČR na druhé funkční období Rada schválila kandidáta na místopředsedu výzkumné rady TA ČR na druhé funkční období a schválila materiál pro jednání vlády „Návrh na jmenování členů, předsedy a místopředsedu výzkumné rady TA ČR na druhé funkční období. Současně bylo uloženo sekretariátu Rady rozeslat materiál pro jednání vlády do meziresortního připomínkového řízení. K bodu A4) Souhrnné vyhodnocení výsledků programů výzkumu, vývoje a inovací ukončených v roce 2012 tajemník uvedl, že Rada schválila vyhodnocení celkem 9 ukončených programů a uložila sekretariátu Rady předložit materiál do meziresortního připomínkového řízení. K bodu A5) Volba místopředsedy RVVI tajemník konstatoval, že Rada schválila volbu prof. Ing. Jiřího Málka, DrSc. místopředsedou Rady.
V diskusi k této části programu vystoupil prof. Psutka s dotazem na postavení prof. Zlatušky v Radě. Tajemník upřesnil, že se jedná o postavení stálého hosta stejně jako v případě nově jmenovaných stálých hostů – náměstka MŠMT a náměstka MF. Doc. Münich vznesl dotaz k funkčnímu období v KHV. Tajemník uvedl, že 2 členům Komise, dr. Baranovi a doc. Münichovi, končí v srpnu 2014 druhé funkční období. Nominace za tyto dva členy provedena nebude, Komise splňuje statutem předepsaný minimální počet členů. Ostatní členové komise v diskusi zmínili, že klíčová oblast SHV bude v Komisi silně personálně oslabena, což může být problém.

ad 3) Realizace Metodiky 2013 – informace o postupu

a. jednání předsedů OVHP a Expertních panelů dne 14. 4. 2014

Místopředseda podal stručnou informaci o průběhu jednání v Lichtenštejnském paláci dne 14. 4. 2014. Konstatoval, že většina přítomných předsedů panelů uvítala shrnutí základních principů platné Metodiky hodnocení, které presentoval tajemník Komise.
V diskusi upozornil Ing. Frýzek na problém hranice 1500 bodů jako kritérium pro nárok na přidělení institucionální podpory VO. Tlumočil stanovisko MŠMT, podle kterého toto opatření může postihnout ty VO, které sice provádí kvalitní výzkum, ale díky malé velikosti jim povaha výzkumné činnosti neumožňuje získat požadovaný počet bodů.
Po krátké diskusi se komise shodla, že 1500 bodů jako hranice pro přidělení RVO je silně závislá na velikosti výzkumného týmu a tudíž tato hranice není měřítkem kvality VaV. Komise navrhuje, aby nárok na přidělení institucionální podpory na RVO se vztahoval jen na konečnou, uzavřenou a definovanou množinu VO, tj. pro VŠ, AV a v.v.i. Ostatní organizace by tento nárok neměly, hranice 1500 bodů by byla opuštěna.

b. aktuální informace u OVHP a Expertních panelů, harmonogram

Stručnou informaci podal tajemník. Uvedl, že je připravován SW pro podporu činností všech panelů. Členové Komise konstatovali, že považují vlastnosti tohoto SW za klíčové pro úspěšnou práci panelů. Doporučují zakázku na realizaci tohoto SW vyhlásit na dobu neurčitou, nikoliv jen na 2 roky jak je zatím navrhováno, aby v případě prodloužení platnosti Metodiky 2013 nemusela být vypisována nová veřejná zakázka. Komise se shodla na dále uvedených základních principech práce OVHP a Expertních panelů:
1) V průběhu hodnocení panelem (etapa I.) by žádný hodnotitel neměl vidět hodnocení ostatních členů panelu. Předseda panelu sleduje, zda se hodnocení jednotlivých členů panelu shodují či neshodují. Pokud se neshodují, určuje třetího hodnotitele, ale ani ten nevidí předešlá hodnocení svých kolegů.
2) Po ukončení I. části hodnocení panelem (tj. v průběhu části II.) by každý hodnotitel měl vidět všechna hodnocení ostatních kolegů v panelu, ale jen texty hodnocení beze jmen.
3) Panel vydá konečné stanovisko, které předseda verifikuje.
4) Po odsouhlasení výsledků hodnocení Radou budou texty všech hodnocení od členů panelů zveřejněny na www, jména uvedena nebudou.

c. návrhy aktualizovaných statutů a jednacích řádů OVHP a Expertních panelů

S připraveným návrhy seznámil přítomné členy tajemník. Proběhla krátká diskuse, ve které bylo upozorněno na celkovou napjatost všech termínů.

d. připomínky poskytovatelů k předběžným výsledkům Hodnocení 2013

Souhrnnou informaci o uplatněných připomínkách poskytovatelů podal tajemník.
V diskusi vystoupil doc. Münich, Ing. Frýzek a místopředseda, kteří se shodli v tom, že není správné vyhovět paušálně všem požadavkům poskytovatelů na znovuzařazení výsledků do Hodnocení 2013, které byly OK SHV již dříve navrženy k vyřazení. V závěru proběhlé diskuse Komise formulovala své stanovisko, kdy nesouhlasí se zpětným zařazením 1 255 výsledků zpět do Hodnocení 2013 jen proto, že OK SHV nevydala potvrzující stanovisko ke svým původním návrhům na vyřazení výsledků.
Dále Komise vyjádřila silnou obavu, aby obdobné budoucí návrhy OVHP na vyřazení výsledků z hodnocení 2014 včetně návrhů na udělení záporných bodů nebyly anulovány obdobným postupem. Tajemník uvedl, že v Metodice 2013 je postavení OVHP formulováno dost odlišně od postavení stávajících oborových komisí Rady, které jsou de facto pouze poradními orgány Rady. Proto by obdobná situace u OVHP v budoucnu nastat neměla.
V následné diskusi týkající se dlouhodobé neujasněnosti oprávněnosti vyřazovat výsledky z Hodnocení doc. Münich uvedl, že stejný problém vyvstává opakovaně každý rok a připomněl loňské doporučení KHV k dané problematice nechat vypracovat právní rozbor a případně přijmout opatření, která proces vyřazování výsledků vymezí podobně, jako jsou dělána rozhodnutí s finančními důsledky například v GAČR a TAČR.
K otázce zahraničních knih, které mají dle Metodiky 2013 jednotlivé VO na vlastní náklady zasílat do Národní knihovny, se Komise shodla, že by tento proces nijak neomezovala. Bude plně na předkladateli (tj. na vedení dané VO), zda se rozhodne zahraniční knihu (či kapitoly v ní obsažené) v Hodnocení 2014 uplatnit a jak v tomto případě zajistí doručení této knihy expertům panelů (koupí na vlastní náklad, zajistí práva k pdf, poskytne dočasnou licenci na pdf, apod.).

ad 4) Různé

Prof. Psutka vznesl dotaz, kdy bude zařazen návrh na úpravu Přílohy 10 Metodiky 2014 na jednání vlády. Tajemník sdělil, že návrh již je zařazen na program a vláda jej projedná na svém nejbližším zasedání.

ad 5) Závěr

Místopředseda poděkoval všem přítomným za jejich aktivní účast na jednání a oznámil, že příští 66. zasedání se uskuteční dne 5. května 2014 na stejném místě.

V Praze dne 23. dubna 2014
Zapsal: Ing. M. Matějka
Schválil: prof. RNDr. Zdeněk Němeček, DrSc., v.r.

Sdílejte na: