Zápis z 66. jednání KHV

Zápis z 66. jednání KHV konaného dne 5. 5. 2014 od 14:00 hod. v zasedací místnosti děkana Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze, Ke Karlovu 3, Praha 2.

Jednání se zúčastnili: prof.Ing. Jiří Málek, DrSc. (předseda), PhDr. Pavel Baran, CSc., Ing. Jaroslav Doležal, CSc.dr.h.c., RNDr. Miloslav Frýzek, doc.Ing. Daniel Münich, Ph.D., prof.RNDr. Zdeněk Němeček, DrSc. (místopředseda), doc.RNDr. Karel Oliva, Dr., prof.RNDr. Tomáš Opatrný, Dr., prof.Ing. Josef Psutka, CSc., Ing. Martin Matějka (tajemník komise), Mgr. Magdalena Lokayová a PhDr. Zdeněk Roll, CSc. (zapisovatel).

Komise byla usnášeníschopná.

Z jednání byli omluveni: PhDr. Martina Hábová, RNDr. Zdeněk Havlas, doc. Ing. Michal Hocek, CSc., prof. RNDr. Pavel Hozák, DrSc., prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., FRCPsych., prof. Ing. Petr Moos, CSc. a prof. PhDr. Lenka Rovná, CSc.

Pro jednání Komise byl předem navržen program, podklady pro jednání Komise byly rozeslány e-mail dne 2. 5. 2014.
Projednávané body:
1. Zahájení, schválení návrhu programu jednání [66-1- předseda]
2. Informace z 293. jednání Rady [ústní informace – předseda]
3. Realizace Metodiky 2013 – informace o postupu
a. změny ve složení OVHP a Expertních panelů [ústní informace - předseda]
b. SW pro podporu činnosti OVHP a Expertních panelů [ústní informace - tajemník]
c. průběh výpočtu Hodnocení 2013 [ústní informace – tajemník]
4. Různé
5. Závěr

ad 1) Zahájení
Jednání zahájil předseda, omluvil nepřítomné členy Komise a seznámil členy komise s návrhem programu jednání. Konstatoval, že komise je usnášeníschopná.

ad 2) Informace z 293. jednání Rady
Stručnou informaci o průběhu 293. zasedání Rady podal předseda. K bodu A1 – projednávání rozpočtu uvedl, že Rada schválila „Návrh výdajů státního rozpočtu ČR na výzkum, experimentální vývoj a inovace na rok 2015 s výhledem na léta 2016 a 2017“ s doplněním předkládací zprávy dle výsledků diskuze Rady. V návrhu rozpočtu je zohledněna podpora excelentního výzkumu.
Co se týče bodu A2 - Opatření k realizaci Metodiky 2013, předseda uvedl, že Rada vzala na vědomí předloženou informaci o aktuálním stavu realizace Metodiky 2013, schválila aktualizované statuty a jednací řády OVHP a Expertních panelů a vzala též na vědomí informaci o realizaci IPn Metodika.
K bodu A4 - Aktualizace Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR v roce 2013 – návrh postupu v roce 2014 přijala Rada usnesení, kterým schválila předložený návrh aktualizace Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR včetně harmonogramu jeho realizace v roce 2014. K bodu
B4 - Hodnocení 2013 - vypořádání připomínek poskytovatelů předseda uvedl, že Rada vzala na vědomí vypořádání připomínek poskytovatelů k III. etapě Hodnocení 2013 a uložila sekretariátu Rady předložit na 294. zasedání Rady konečné výsledky Hodnocení 2013 v souladu s platnou Metodikou. Tento bod doplnil doc. Oliva, který podal stručnou informaci o průběhu hodnocení výsledků VO v rámci OK SHV. Podle jeho názoru by připomínky poskytovatelů měly být z 95 % zamítnuty. Posuzování věnovali členové komise SHV velkou pozornost, a proto doc. Oliva doporučuje zachovat doporučení OK SHV s výjimkou případů, kdy k vyřazení výsledku vedly formální důvody, které byly následně napraveny, případně pokud důvodem vyřazení bylo pochybení na straně sekretariátu Rady. Dále doc. Oliva uvedl, že OK SHV se již nemůže znovu k hodnocení těchto výsledků vracet, protože fyzické exempláře již nejsou v NK k disposici a dále OK SHV svůj názor již nemůže konzultovat s najatými odborníky pro ty obory, ve kterých má OK SHV nízké či žádné zastoupení.
V této souvislosti se dotázal doc. Münich, jakou formou byly uplatňovány stížnosti poskytovatelů a zda poskytovatelé verifikace skutečně realizují (jejich povinnost) nebo pouze přeposílají reklamace příjemců. Vysvětlení podal tajemník, který uvedl, že stanoviska poskytovatelů byla prezentována formou „xls“ tabulek zaslaných oficiální cestou vždy s podpisem zodpovědné osoby, tj. ředitele odboru příslušného poskytovatele.
Předseda dále upozornil na problém, který se týká evidence časopisů v mezinárodních databázích. Dle platné metodiky platí při posuzování nadřazená úroveň databáze WoS před databází SCOPUS. Tím může dojít k situaci, kdy daný článek je ve WoS uveden s příznakem, který vede k jeho vyřazení, zatímco databáze SCOPUS jej uvádí s jiným příznakem, který k vyřazení článku z hodnocení nevede. V současném pojetí Metodiky je však takový článek z hodnocení vyřazen a jiný výklad metodiky Komise nepřipouští.
Dr. Baran učinil poznámku týkající se postavení Národní knihovny v procesu shromažďování zahraničních knih s tím, že stávající stav je odbornou veřejností vnímán negativně. Navrhl řešit tento stav v budoucnu např. formou tzv. meziknihovní výpůjční služby. Komise pověřila tajemníka, aby na sekretariátu rady znovu tlumočil tento požadavek.
Další diskuse (doc. Oliva, prof. Opatrný, prof. Psutka, dr. Baran, doc. Münich a předseda) se týkala problematiky časopisů vyřazených v rámci aktualizace Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR (dále jen „Seznam“), která proběhla v roce 2013. Komise se shodla v názoru, že tato otázka zbytečně eskaluje napětí v široké odborné veřejnosti, neboť rozhodující není zařazení příslušného periodika na Seznam, ale obor publikovaného článku, který primárně rozhoduje o přiznání resp. nepřiznání bodové hodnoty. Prof. Opatrný zmínil, že Rada VŠ se velmi negativně vyjadřuje proti retroaktivitám, kdy pravidla, podle kterých se má výsledek hodnotit, jsou známa až poté, co je výsledek uplatněn. To se týká zejména Seznamu. Třebaže on sám je pro zrušení Seznamu, než k tomu dojde, přiklání se k tomu, aby takovéto retroaktivity byly maximálně omezeny.
Doc. Oliva vyjádřil názor, že v budoucnu, pokud bude zachován obdobný model hodnocení výsledků VO, se kterým pracuje Metodika 2013, by měla být silně oslabena úloha Podpilíře I. (tj. peer review hodnocení výsledků B, C a Jrec za obory SHV), ba si umí představit i jeho úplné opuštění. V novém modelu by hodnocení těchto výsledků za obory SHV přešlo do hodnocení v rámci Pilíře II. (tj. posouzení kvality vybraných výsledků), ale ve výrazně jiném (větším) rozsahu. Dále zmínil, že u hodnocení výsledků v oborech SHV nikdy nebude možné přejít (opírat se) na hodnocení dle objektivních indikátorů (typu nadnárodních databází), neboť v těchto vědních oborech takové expertní skupiny, na rozdíl např. od věd přírodních, prostě neexistují. Prof. Opatrný podpořil návrh zabývat se myšlenkou hodnocení pouze podle Pilíře II. v oborech SHV. Podle jeho názoru by šlo o schůdné opatření za předpokladu, že by se odpovídajícím způsobem přeškálovaly i kvóty na dodávané vybrané výsledky v těchto oborech. Pokud by v SHV Pilíř II. měl desetinásobnou váhu oproti stávajícímu stavu (100% místo 10%), dodávaly by tyto obory vybraný výsledek na každý 1 mil. Kč podpory na RVO a tím pádem by se v těchto oborech hodnotilo desetkrát více vybraných výsledků, tedy cca 1600. Tento počet však zřejmě není větší, než kolik výsledků různorodé kvality bude muset být hodnoceno OVHP v Podpilíři I. Prof. Psutka upozornil, že pokud by měl být tento návrh zvažován k uplatnění, pak by mu měla předcházet velmi kvalifikovaná analýza a modelování dopadů takového rozhodnutí. Předseda tento bod shrnul s tím, že po prvním roce peer review hodnocení v rámci Podpilíře I. a Pilíře II. určitě dojde k detailnímu vyhodnocení celého procesu a bude dostatečný prostor pro další diskuse.
Závěrem předseda zmínil konec funkčního období, který se týká kol. Münicha a Barana. Předseda oběma členům poděkoval za jejich dlouholetou práci a ocenil úsilí, které věnovali projednávaným tématům. Dr. Baran za oba poděkoval a doporučil, aby Komise uvolněná 2 místa rychle doplnila, neboť vzhledem ke skutečnosti, že oba odcházející členové patří do oborů s velkým podílem výstupů ve skupině SHV, Komise by bez včasného doplnění nových členů byla citelně v těchto oborech při svém rozhodování oslabena.

ad 3) Realizace Metodiky 2013 – informace o postupu
a. změny ve složení OVHP a Expertních panelů
Předseda tento bod uvedl s tím, že obdržel několik žádostí o změny resp. doplnění OVHP a Expertních panelů. V případě prof. Sokola, který rezignoval na funkci předsedy panelu je již znám nový kandidát. Dále předseda informoval, že obdržel společný dopis tří předsedů OVHP (SHVa, SHVb a SHVc) datovaný 30. 4. 2014, týkající se změn konkrétních členů ve složení panelů SHVc a SHVb. Předseda stručně formuloval hlavní zásadu při změnách v personálním obsazení panelů: „změny v panelech mohou probíhat do konce června, v průběhu práce panelů již žádné změny provádět nedoporučuje“. S tím vyslovili členové Komise souhlas.
Dále se členové Komise shodli, že výběru složení jednotlivých panelů byla věnována značná pozornost a že jednotlivé ad hoc uplatněné změny by mohly v celkovém dopadu působit spíše negativně. Proto navržené změny spíše nedoporučují, nechali si však čas na jejich detailnější posouzení a to v termínu do 9. 5. 2014 s tím, že o případných návrzích změn budou informovat přímo předsedu.
b. SW pro podporu činnosti OVHP a Expertních panelů
Tajemník informoval členy Komise o současném stavu přípravy SW pro podporu činnosti OVHP a Expertních panelů. Předseda vyjádřil jasný požadavek, že je nezbytné, aby do ½ června byl SW připraven k pilotnímu ověření a testování. Členové komise prof. Psutka, prof. Opatrný a předseda proto doporučili urychleně řešit objednávku požadované aplikace, jinak se obávají, že bude průběh hodnocení v roce 2014 vážně ohrožen. Prof. Opatrný připomněl své déletrvající výhrady k vedení sekretariátu RVVI, které podle jeho názoru úkol zajistit hodnocení dle nové Metodiky 2013 podcenilo a nyní jej nezvládá. Třebaže byla Metodika 2013 vládou schválena v červnu 2013 a její obsah byl znám mnohem dříve, teprve v říjnu 2013 byly vypsány první výzvy na členy panelů a teprve v dubnu 2014 dostal z vedení sekretariátu RVVI žádost o posouzení textu pro veřejnou zakázku na webovou aplikaci podporující práci panelů, přičemž z textu bylo zřejmé, že jeho autor se v Metodice 2013 zjevně neorientuje. Od sekretariátu RVVI by přitom očekával, že jakmile je vládou schválen dokument, který má vliv na cca 10 mld. Kč ročně, budou okamžitě zahájeny práce nezbytné k jeho hladké implementaci. Zmínil, že vážnosti situace si všimla i Rada vysokých škol, která na svém sněmu 20. 2. 2014 přijala usnesení „Rada VŠ apeluje na Radu pro výzkum, vývoj a inovace, aby zajistila včasné hodnocení výsledků výzkumných organizací“. Vznesl názor, zda nebude nutné obrátit se na vicepremiéra pro vědu, výzkum a inovace a současně i na předsednictvo RVVI s žádostí o řešení této neutěšené situace.
c. průběh výpočtu Hodnocení 2013
Tajemník konstatoval, že kompletní výpočet hodnocení bude k disposici k datu 7. 5. 2014. Na dotaz prof. Opatrného, jaký bude časový prostor k nápravě v případě, že se vyskytnou ve výpočtu chyby, tajemník odpověděl, že kompletní přepočet hodnocení si vyžádá několik pracovních dní. U opravy konkrétní chyby potom velmi zaleží na místu ve výpočtu, kde by se potenciální chyba nacházela a od toho se odvíjí čas potřebný na její odstranění.

ad 4) Různé
Prof. Opatrný vznesl dotaz týkající se implementace evropské legislativy z oblasti podpory výzkumu a vývoje do zákona č. 130/2002 Sb. Vysvětlení podal doc. Oliva, který uvedl, že Rada řeší tuto záležitost v rámci připravované novely dotčeného zákona.

5. Závěr
Místopředseda poděkoval všem přítomným za jejich aktivní účast na jednání a oznámil, že příští, 67. jednání Komise se uskuteční dne 9. června 2014 na stejném místě.


V Praze dne 25. května 2014
Zapsal: Ing. M. Matějka Schválil: prof. RNDr. Jiří Málek, DrSc., v.r.

Sdílejte na: