Zápis z 68. jednání KHV

Zápis z 68. jednání KHV konaného dne 22. 9. 2014 od 14:00 hod. v zasedací místnosti děkana Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze, Ke Karlovu 3, Praha 2.

Jednání se zúčastnili: prof. Ing. Jiří Málek, DrSc. (předseda), Ing. Jaroslav Doležal, CSc.dr.h.c. (host), prof. RNDr. Zdeněk Němeček, DrSc. (místopředseda), PhDr. Martina Hábová, prof. RNDr. Tomáš Opatrný, Dr., prof. Ing. Josef Psutka CSc., doc. RNDr. Karel Oliva, Dr. (host), Ing. Martin Matějka (tajemník komise) a Mgr. Magdalena Lokayová (host).
Komise byla usnášeníschopná.

Z jednání byli omluveni:
Pro jednání Komise byl předem navržen program, podklady pro jednání Komise byly rozeslány via e-mail dne 19. 9. 2014.

Projednávané body:
1. Zahájení, schválení návrhu programu, [68-1-předseda]
2. Informace o aktuálním složení členů KHV a o dalším postupu [68-2-předseda]
3. Informace z 296. jednání Rady [ústní informace – předseda]
4. Informace o projetu IPn Metodika [ústní informace – předseda]
5. Realizace Metodiky 2013 - informace o postupu
a. dosavadní průběh Hodnocení 2014 [68-5a – tajemník]
b. výsledky práce OVHP a EP [68-5b – tajemník]
c. Diskuse o dalším postupu [ústní informace – předseda]
6. Různé
7. Závěr

ad 1) Zahájení
Jednání zahájil předseda, omluvil nepřítomné členy Komise a seznámil členy komise s návrhem programu jednání. Program jednání byl členy KHV odsouhlasen. Konstatoval, že komise je usnášeníschopná.

ad 2) Informace o aktuálním složení KHV a o dalším postupu
Předseda komise informoval přítomné, že KHV má v současnosti 8 řádných členů, což je v souladu se statutem KHV, který předepisuje minimální počet 7 členů. Návrh na doplnění komise o nové členy předloží předseda na některém z nejbližších jednání Rady.

ad 3) Informace z 296. jednání Rady
Stručnou informaci o průběhu 296. zasedání Rady podal předseda. K bodu A1 – Představení jednotlivých členů Rady předseda uvedl, že Rada byla doplněna o nové členy a je nyní kompletní. K bodu A2 - Informace novým členům o postavení a struktuře Rady a jejich úkolech na 2. pololetí 2014 předseda sdělil, že předseda Rady Dr. Bělobrádek informoval o plánovaných změnách v koncepci Rady s tím, že Rada by měla fungovat více jako orgán poradní a méně jako orgán exekutivní a měla by být zlepšena spolupráce s dalšími orgány státní správy působící v oblasti VaVaI. Následně předseda informoval členy Komise o bodu A3, kdy proběhla Diskuse členů Rady na téma „Jak může člen Rady přispět k jejímu účelu“. K bodu A4 – Návrh na jmenování členů, předsedy a místopředsedy výzkumné rady TAČR na druhé funkční období předseda KHV sdělil, že Rada odhlasovala variantu 1, tzn., že schválila původní návrh minulé Rady a že materiál bude předložen na nejbližší schůzi vlády. K bodu Bod A5 – Návrh na kandidáta na Národní cenu vlády Česká hlava 2014 předseda sdělil, že v letošním roce bylo zasláno 9 nominací na udělení Národní ceny Česká hlava 2014. Informoval o výsledku hlasování, kterým byl jednomyslně všemi přítomnými členy Rady navržen vládě na udělení Národní ceny Česká hlava za rok 2014 prof. RNDr. Emil Paleček, DrSc.

ad 4) Informace o projektu IPN Metodika
Předseda informoval členy komise, že se stal účastníkem projektu v rámci aktivity KA7. Dále Předseda informoval o věstníku, který právě vychází, viz http://metodika.reformy-msmt.cz. Dále sdělil, že v současné době probíhají konzultace a rozhovory s vybranými aktéry systému VaVaI v České republice a že konsorcium firem vybrané ve veřejné soutěži a vedené britskou společností Technopolis, zahájilo práci.

ad 5) Realizace Metodiky 2013 – informace o postupu
Ing. Matějka informoval o dosavadním průběhu Hodnocení 2014. Sdělil, že hodnotící panely ukončily svou činnost a odevzdaly výsledky práce. Výstupy budou jako interní materiál předány členům KHV za účelem ověření provedených postupů hodnocení a za účelem zpracování dílčích analýz těchto výsledků. Tyto dílčí analýzy budou sloužit především k posouzení vhodnosti Metodikou nově navržených a v roce 2014 poprvé realizovaných principů.
Předseda zdůraznil, že je třeba ukázat Radě i širší veřejnosti, že tento způsob hodnocení má smysl. Výsledky práce panelů budou rozděleny následovně: SHV – doc. Oliva; fyzikální vědy, zemědělské vědy – prof. Opatrný; chemické vědy – prof. Málek; lékařské vědy a biologické vědy – Dr. Hábová; vědy o Zemi a matematické vědy – Prof. Němeček; technické a informatické vědy – prof. Psutka a Ing. Doležal.
Dále předseda informoval členy komise o připravovaném setkání s předsedy OVHP a EP, které se bude konat dne 16. 10. 2014 od 13. 30 v Lichtenštejnském paláci na Kampě a pozval všechny přítomné členy komise. Účelem tohoto jednání bude jak krátké shrnutí průběhu celého hodnotícího procesu, tak následná strukturovaná diskuse k těmto tématům:

  • oborové a personální zastoupení panelů
  • úplnost a dostupnost informací od předkladatelů výsledků (týká se EP)
  • srozumitelnost zadání práce panelu
  • navrhované zásadní úpravy M13
  • doporučení předsedů panelů do budoucna
  • úroveň technického zabezpečení

Z uvedeného jednání by měly vzniknout podněty a doporučení pro komisi, které využije při dalším postupu při hodnocení výsledků výzkumných organizací. Členové komise vzali tuto informaci na vědomí.

ad 6) Různé
Pod tímto bodem nebyly předneseny žádné příspěvky.

ad 7) Závěr
Předseda poděkoval všem přítomným za jejich aktivní účast na jednání.

Příští 69. zasedání se uskuteční v termínu 6. října 2014.

V Praze dne 26. září 2014

Zapsali: Mgr. Lokayová, Ing. M. Matějka Schválil: prof. RNDr. Jiří Málek, DrSc., v.r.

Sdílejte na: