Zápis z 69. jednání KHV

Zápis z 69. jednání KHV konaného dne 6. 10. 2014 od 14:00 hod. v zasedací místnosti děkana Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze, Ke Karlovu 3, Praha 2.

Jednání se zúčastnili: prof. Ing. Jiří Málek, DrSc. (předseda), Ing. Jaroslav Doležal, CSc.dr.h.c. (host), RNDr. Miloslav Frýzek, PhDr. Martina Hábová, prof. Ing. Michal Hocek. CSc., prof. RNDr. Zdeněk Němeček, DrSc. (místopředseda), prof. RNDr. Tomáš Opatrný, Dr., prof. Ing. Josef Psutka, CSc., doc. RNDr. Karel Oliva Dr. (host), prof. PhDr. Lenka Rovná, CSc. a Ing. Martin Matějka (tajemník komise).
Komise byla usnášeníschopná.

Z jednání nebyl nikdo omluven, všichni členové byli přítomni.
Pro jednání Komise byl předem navržen program, podklady pro jednání Komise byly rozeslány via e-mail dne 2. 10. 2014.

Projednávané body:

1. Zahájení, schválení návrhu programu, [69-1-předseda]
2. Informace z 297. jednání Rady [ústní informace – předseda]
3. Realizace Metodiky 2013 – aktuální stav
a. Zrušení veřejné zakázky na výpočet Hodnocení 2014 [ústní informace – tajemník]
b. Zpráva o činnosti Komise za rok 2014 [69-3b – tajemník]
c. Vyhodnocení práce expertních panelů [ústní informace – členové Komise]
d. Diskuse o dalším postupu [ústní informace – předseda]
4. Různé
5. Závěr

ad 1) Zahájení

Jednání zahájil předseda, který konstatoval, že jsou přítomni všichni členové Komise a že tedy účast členů je stoprocentní, neboť žádný z členů se neomlouvá. Následně předseda seznámil členy komise s návrhem programu jednání. Program jednání byl členy KHV odsouhlasen. Předseda konstatoval, že komise je usnášeníschopná.

ad 2) Informace z 297. jednání Rady

Stručnou informaci o průběhu 297. zasedání Rady podal předseda. K bodu A1 - Volba člena předsednictva a předsedy GA ČR uvedl, že z důvodu odvolání prof. PhDr. Petra Matějů, Ph.D. z funkce předsedy a člena předsednictva GA ČR k 1. říjnu 2014, Rada tajnou volbou zvolila většinou hlasů prof. Hronovou za kandidáta na jmenování členkou předsednictva GA ČR. Uvedl, že prof. Hronová se následně vzdala své kandidatury na funkci předsedkyně GA ČR a že dále Rada tajnou volbou opět většinou hlasů navrhuje prof. Netuku na jmenování předsedou GA ČR.
K bodu A2) - Volba předsedy Bioetické komise předseda sdělil, že Rada jednomyslně tajnou volbou navrhla na funkci předsedy Bioetické komise prof. Ing. Petra Dvořáka, CSc.
K bodu A3) - Volba členů předsednictva Rady pro výzkum, vývoj a inovace předseda uvedl, že v současné době měla Rada pouze jednoho místopředsedu, kterým byl on. Proto bylo třeba provést volbu 1. místopředsedy a dalšího místopředsedy Rady. Někteří členové Rady projevili přání nebýt mezi kandidáty na předsednictvo Rady a podle toho byla upravena volební listina. Výsledkem tajných voleb byli zvoleni prof. MUDr. Eva Syková, DrSc., FCMA do funkce 1. místopředsedkyně Rady a Mgr. Arnošt Marks, Ph.D. do funkce dalšího místopředsedy Rady.
K bodu A4) - Volba členů, předsedy a místopředsedy vědecké rady GA ČR předseda sdělil, že ze zaslaných návrhů mělo být voleno celkem 11 členů vědecké rady GA ČR. Po proběhnutém prvním a druhém kole tajných voleb však nebyl zvolen potřebný počet kandidátů a projednávání tohoto bodu bylo Radou přerušeno do jejího dalšího 298. zasedání. Dále předseda tlumočil členům Komise návrh nové Struktury úřadu místopředsedy vlády pro vědu, výzkum a inovace, přednesený náměstkem Marksem v rámci bodu A5).
V diskusi členů Rady k tématu státního rozpočtu předseda Komise sdělil členům, že předseda Rady dr. Bělobrádek vysvětlil požadavek Rady na navýšení rozpočtu na rok 2015 o 2,7 mld. Kč. Předseda uvedl, že tento požadavek byl splněn pouze částečně, kdy ministr financí nakonec schválil navýšení rozpočtu na VaVaI o 1 mld. Kč (navýšení výdajů na VaVaI o 900 mil. Kč v roce 2014 (usnesení vlády č. 779/2014) a navýšení výdajů na VaVaI o 100 mil. Kč na rok 2015 (usnesení vlády č. 769/2014). Dále předseda uvedl, že příslib dalšího navýšení rozpočtu o 600 mil. Kč na příští rok je vázán na výsledky auditu výdajů provedeného ve spolupráci úřadu místopředsedy vlády pro vědu, výzkum a inovace, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva financí.
Dále předseda komise informoval členy o bodu A8) - Hodnocení poskytovatele podpory VaVaI - Ministerstvo zdravotnictví (Opatření č. 20 materiálu „Aktualizace Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 až 2015 s výhledem do roku 2020“). Protože členové Rady nebyli spokojeni s úrovní materiálu a s jeho závěry, bylo rozhodnuto, že materiál bude dopracován a znovu předložen na dalším zasedání Rady.
Bod A9) - Postup pro hodnocení realizace NP VaVaI a cílové hodnoty sledovaných indikátorů ve vazbě na hodnoty těchto indikátorů ve vzorku srovnatelných zemí (Opatření č. 21) uváděl na jednání Rady přímo předseda komise. Prostřednictvím systémového opatření č. 21 Aktualizace NP VaVaI uložila vláda Radě ve spolupráci s dalšími správními úřady odpovědnými za VaVaI „Vytvořit postup pro hodnocení realizace NP VaVaI a stanovit cílové hodnoty sledovaných indikátorů ve vazbě na hodnoty těchto indikátorů ve vzorku srovnatelných zemí“. V Aktualizaci NP VaVaI je celkem navrženo 21 opatření, která by měla přispět ke splnění stanovených cílů, a 25 kontextových indikátorů, kterými bude vyhodnocován pokrok v naplňování cílů Aktualizace NP VaVaI. V souvislosti s opatřením č. 21 byla v roce 2013 Technologickým centrem AV ČR zpracována studie nazvaná „Postup pro hodnocení realizace NP VaVaI a stanovení cílových hodnot sledovaných indikátorů - popis indikátorů“, ve které jsou blíže charakterizovány všechny indikátory navržené v aktualizované NP VaVaI. Je určena soustava 11 kvantitativních a 5 kvalitativních indikátorů využitelných pro hodnocení pokroku při plnění cílů NP VaVaI. Stanovené kvantitativní indikátory lze využít pro srovnávání ČR s ostatními evropskými zeměmi v kontextu NP VaVaI. Pokrývají oblasti podpory excelence, mezinárodní spolupráce, kvalitního a produktivního výzkumného systému, transferu znalostí a technologií, podniků a inovací. Zároveň studie definuje pět kvalitativních indikátorů, které by měly být součástí hodnocení formou auditu.
Předseda uvedl, že na základě diskuze členů Rady bylo zvažováno zařazení ještě těchto indikátorů: „Podíl publikací v nejprestižnějších časopisech k celkovému počtu publikací ve vědeckých periodikách“, „Počet VO z ČR zařazených mezi top výzkumné organizace ve světě“ a „Počet VO se zavedenou metodikou hodnocení, která odpovídá mezinárodním kritériím“. U těchto indikátorů je však časově a technicky náročné stanovení výchozí a cílové hodnoty, problémem je získávání dat např. dotazníkovým šetřením. Na jednání Rady bylo konstatováno, že by bylo zároveň nutné vymezit konkrétní databáze a žebříčky a že vyhodnocování těchto indikátorů by představovalo pro sekretariát Rady personální, časovou a finanční náročnost (např. nutnost veřejné zakázky). Proto Rada materiál vzala na vědomí a uložila materiál dopracovat a znovu předložit na 298. zasedání Rady.
K bodu A10) - Návrh novely zákona č. 130/2002 Sb. předseda uvedl, že tento bod byl na žádost prof. Jungwirtha přeložen z bodů pro informaci mezi body k projednání. Dále Předseda uvedl, že předkládaný návrh novely zákona č. 130/2002 Sb. zapracovává stěžejní pojmy a ustanovení zavedené novým nařízením Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem (dále jen „nařízení Komise č. 651/2014“). Jedná se pouze o technické změny zapříčiněné zásadními změnami v souvisejících předpisech Evropské unie.
Předseda konstatoval, že předmětný materiál projednávaný Radou, je tedy především návrhem implementačního, resp. transpozičního předpisu a nejde nad rámec požadavků práva EU. Uvedl, že v Radě k tomuto bodu proběhla bouřlivá diskuse, kdy např. prof. Hronová upozornila na to, že tímto materiálem se Rada zabývala prakticky dva roky a že v tomto materiálu postrádá změny, které byly již dříve Radou schváleny.
Dále předseda členům Komise sdělil, že řada členů Rady považuje tento krok za nesystémový a že místopředseda Rady Mgr. Marks vysvětlil, že předložený návrh novely narážel v meziresortním připomínkovém řízení na velké problémy, proto byla novela změněna pouze na technickou novelu a dalšími otázkami se bude zabývat nově vytvořený zákon o VaVaI. Předseda uvedl, že v diskusi byly dále připomenuty problémy v § 7 odstavci 7 novely zákona a následně že bylo navrženo upravit předložené znění dle verze schválené na lednovém 290. zasedání Rady1) .
Na závěr informace k tomuto bodu předseda uvedl, že upravené znění § 7, odstavce 7, schválilo 13 členů Rady, nikdo nebyl proti, 2 členové se zdrželi.

ad 3) Realizace Metodiky 2013 – aktuální stav

Ing. Matějka informoval v rámci bodu 3a. zrušení veřejné zakázky na výpočet Hodnocení 2014 o důvodu stížnosti k formulaci zadávací dokumentace. Uvedl, že zatím nová zakázka není připravována a výpočet Hodnocení 2014 se tak odkládá na neurčito.

K bodu 3b. Zpráva o činnosti Komise za rok 2014 tajemník komise uvedl, že text zprávy z důvodu krátkého termínu připomínkovali pouze prof. Opatrný a předseda s tím, že výsledný text, který je předkládán Radě pro informaci, bude též zpřístupněn členům Komise.

K bodu 3c. Vyhodnocení práce expertních panelů prof. Opatrný přednesl souhrnný pohled na práci všech panelů a předseda jej doplnit podrobnou analýzou Expertního panelu EP09 – Chemické vědy. Následovala bohatá diskuse za účasti všech členů Komise, kteří se detailně zabývali jednotlivými panely dle své odborné působnosti. Členové Komise se shodli, že na podrobné zpracování výsledků práce Expertních panelů by potřebovali cca kapacitu 2 pracovníků, předseda konstatoval, že náměstek Marks tuto možnost nevyloučil. Prof. Opatrný uvedl, jaké hlavní úkoly by měl nyní sekretariát splnit:
- provést detailní kontrolu podílů výsledků (některé VO si nárokovaly větší podíly, než na jaké mají podle Metodiky nárok),
- vyžádat od předsedů panelů případné chybějící podklady (neboť některé panely nedodaly např. zdůvodnění výběru či neuvedly srovnání se zahraničím).
Dále prof. Opatrný konstatoval, že pro hladký průběh hodnocení v příštím roce je zcela nezbytné včas zajistit softwarovou (SW) podporu pro práci panelů, kdy SW by měl hlídat nepřekročení limitu 20 % vybraných výsledků, kontrolovat součty nárokovaných podílů (u jednoho panelu tvořil součet deklarovaných podílů institucí na vybraném výsledku 130 %) a umožnit předání výstupu panelu sekretariátu teprve poté, co panel splní všechny úkoly plynoucí z Metodiky. SW by měl také umožnit volbu viditelnosti navrhovaných hodnocení ostatními členy panelů (variantně: buď všichni vidí návrhy ostatních hodnotitelů, nebo je vidí pouze předseda) a SW by měl umožnit, aby předseda panelu mohl určit, se kterou variantou bude jeho panel pracovat.
Prof. Opatrný pro příští hodnocení navrhnul, aby každý člen panelu musel nejprve dát svůj vlastí návrh výběru, a teprve po jeho odeslání uviděl návrhy ostatních. Poté, co svůj návrh odešlou všichni členové panelu (nebo po uplynutí zvoleného termínu), nastane perioda hledání konsensu, kde jednotliví členové panelu budou mít možnost změnit svůj názor na základě argumentace ostatních. Pro hodnocení v příštím roce je též zcela nezbytné, aby na hodnocení byl dostatek času, tj. práce panelu by měla začít ihned po ukončení a zpracování sběru dat. Tím se ošetří případy, kdy panel zjistí, že na některé výsledky nemá vhodné odborníky, a předsedové panelů ve spolupráci se členy Rady mohou oslovit další experty (viz Metodika VII. 4), případně může předseda požádat RVVI o jmenování dalších členů panelu (viz Metodika VII. 5).
V závěru diskuse zaznělo, že panely pracovaly ve vzájemné shodě a nedošlo u nich k diametrálně odlišnému pojetí jejich práce. Vynikajících výsledků dosáhly zejména panely OVHP 1, OVHP 2, EP 01, EP 03 a EP 04, ale bylo opakovaně konstatováno, že i další panely odvedly velmi dobrou práci. U Expertních panelů členové Komise upozornili na potřebu překladů z / do češtiny resp. angličtiny a shodli se, že tento úkol by měl zajistit sekretariát Rady.
Výjimku tvoří panely OVHP 7 a EP 07 „matematické vědy“, kdy členové těchto panelů nebyli spokojeni s postupem stanoveným Metodikou 2013 a toto své stanovisko zaslali písemně přímo předsedovi Rady. Členům Komise bude tento materiál postoupen, jakmile jej sekretariát oficiálně obdrží.

K bodu 3d. Diskuse o dalším postupu se členové Komise shodli, že nejprve je nutné detailně analyzovat získané zkušenosti z práce Oborových verifikačních a hodnotících panelů a z práce Expertních panelů a teprve potom přikročit k formulaci následných opatření. K tomu bude i velmi užitečné využít praktických zkušeností a doporučení předsedů jednotlivých panelů, jejichž společné setkání se členy Komise je plánováno na 16. 10. 2014 v Lichtenštejnském paláci na Kampě.

ad 4) Různé


Pod tímto bodem nebyly předneseny žádné příspěvky.

ad 5) Závěr


Předseda poděkoval všem přítomným za jejich aktivní účast na jednání, které skončilo v 18.00 hod.

Příští 70. zasedání se uskuteční v termínu 10. listopadu 2014.

V Praze dne 23. října 2014

Zapsal: Ing. M. Matějka Schválil: prof. RNDr. Jiří Málek, DrSc., v.r.


1)  Na lednovém 290. zasedání Rady byl návrh na úpravu znění § 7 odstavce 7 tento: „Při stanovení výše institucionální podpory poskytnuté výzkumné organizaci nebo výzkumné infrastruktuře na základě zhodnocení jí dosažených výsledků poskytovatel vychází z hodnocení výzkumných organizací provedeného Radou pro výzkum, vývoj a inovace podle vládou schválené metodiky. Poskytovatel může výši podpory upravit podle podrobnějšího hodnocení používajícího mezinárodně uznávané metodiky, které společně s výsledky podrobnějšího hodnocení a pravidly úpravy podpory před jejím poskytnutím zveřejní.“

Sdílejte na: