Usnesení k jednotlivým bodům programu 302. zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace dne 27. února 2015

1. Schválení programu

Usnesení:

Rada schvaluje program 302. zasedání.

2. Zápis z 301. zasedání Rady

Usnesení:

Rada schvaluje zápis z 301. zasedání.

A) BODY K PROJEDNANÍ – s rozpravou

A1) Návrh výdajů státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace na rok 2016 a střednědobého výhledu na léta 2017 a 2018

Usnesení:

Rada
1. schvaluje návrh navýšení celkových výdajů na VaVaI na roky 2016-2018, a to ve výši: na rok 2016 o 2,1 mld. Kč, na rok 2017 o 2,7 mld. Kč a na rok 2018 o 3,3 mld. Kč,

2. ukládá Sekci pro VaVaI připravit na 303. zasedání RVVI materiál „Návrh výdajů ze státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace na rok 2016 s výhledem na léta 2017 a 2018“ do meziresortního připomínkového řízení.

A2) Principy pro přípravu nového zákona o podpoře VaVaI
a) Připomínky a komentáře poskytovatelů
b) Vyjádření k připomínkám
c) Upravené Principy pro přípravu nového zákona o podpoře VaVaI

Usnesení:

Rada
1. bere na vědomí připomínky a komentáře poskytovatelů,

2. bere na vědomí Principy pro přípravu nového zákona o podpoře VaVaI,

3. ukládá Sekci pro vědu, výzkum a inovace dopracovat Principy pro přípravu nového zákona o podpoře VaVaI na základě připomínek reprezentantů Vysokých škol (ČKR, RVŠ), AV ČR, poskytovatelů a členů Rady,

4. ukládá Sekci pro vědu, výzkum a inovace předložit na pracovním jednání Rady dne 12. března 2015 věcný záměr zákona.

A3) Stanovisko Rady k návrhu Programu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje TRIO

Usnesení:

Rada
1. schvaluje stanovisko k materiálu „Program aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje TRIO“,

2. ukládá Sekci pro vědu, výzkum a inovace předložit materiál v rámci meziresortního připomínkového řízení členům Rady a případně zařadit na nejbližší zasedání Rady

A4) Stanovisko Rady k Aktualizaci Programu na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu a vývoje na léta 2015-2022

Usnesení:

Rada schvaluje stanovisko k materiálu „Aktualizace Programu na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu a vývoje na léta 2015-2022“.

A5) Stanovisko Rady k návrhu Programu na podporu aplikovaného výzkumu ZÉTA

Usnesení:

Rada schvaluje stanovisko k návrhu Programu na podporu aplikovaného výzkumu ZÉTA.

A6) Realizace opatření č. 14 Aktualizace Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 až 2015 s výhledem do roku 2020 (zajištění koordinace mezi RVVI, MŠMT, MPO a dalšími orgány státní správy a poskytovateli podpory)

Usnesení:

Rada
1. schvaluje Realizaci opatření č. 14 Aktualizace NP VaVaI ČR na léta 2009 až 2015 s výhledem do roku 2020,

2. jmenuje zpravodajem místopředsedu Rady Mgr. Markse,

3. za členy koordinační skupiny nominuje doc. Havlíčka a doc. Machana,

4. za členku výkonné pracovní skupiny nominuje ředitelku Odboru analýz a koordinace vědy, výzkumu a inovací Ing. Korbelovou,

5. ukládá sekretáři Rady předkládat výsledky práce koordinační skupiny ke schválení Radě.

B) BODY K PROJEDNÁNÍ – bez rozpravy

B1) Analýza stavu VaVaI v ČR a jejich srovnání se zahraničím v roce 2014 - změny v přístupu k realizaci úkolu

Usnesení:

Rada
1. schvaluje materiál „Analýza stavu výzkumu, vývoje a inovací v České republice a jejich srovnání se zahraničím v roce 2014 - změny v přístupu k realizaci úkolu“,

2. akceptuje změnu harmonogramu - předložení materiálu „Analýza stavu výzkumu, vývoje a inovací v České republice a jejich srovnání se zahraničím v roce 2014“ Radě na pravidelném zasedání v srpnu 2015,

3. ukládá Sekci pro vědu, výzkum a inovace ve spolupráci se zpravodaji pravidelně informovat o plnění úkolu.

C) BODY PRO INFORMACI

C1) Informace z EU
C2) Informace o stavu přípravy programů a řešení předběžných podmínek pro programové období 2014 - 2020 - leden 2015
C3) Hodnocení poskytovatele podpory VaVaI - Ministerstvo zdravotnictví (Opatření č. 20)
C4) Sdělení GA ČR k návrhu Rady na změnu Statutu GA ČR
C5) Souhrnná informace pro Radu pro výzkum, vývoj a inovace o implementaci nových evropských předpisů do stávajících režimů podpory administrovaných jednotlivými poskytovateli

Usnesení:

Rada bere na vědomí body pro informaci.

 

 

 

 

 

 

Sdílejte na:

Přílohy