Usnesení k jednotlivým bodům programu 319. zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace dne 27. října 2016

1. Schválení programu

Usnesení:

Rada schvaluje program 319. zasedání.

2. Zápis z 318. zasedání Rady

Usnesení:

Rada schvaluje zápis z 318. zasedání.

A) BODY K PROJEDNANÍ – s rozpravou

A1) Návrh na jmenování dvou členů výzkumné rady TA ČR

Usnesení:

Rada

1. navrhuje vládě jmenovat Ing. Bc. Kamilu Vávrovou, Ph.D. a prof. Mgr. Tomáše Krumla, CSc. členy výzkumné rady TA ČR,
2. schvaluje materiál pro jednání vlády doplněný dle výsledku tajných voleb,
3. ukládá Sekci VaVaI zaslat do meziresortního připomínkového řízení materiál pro jednání vlády doplněný dle výsledku voleb.

A2) Návrh na jmenování čtyř členů předsednictva a předsedy GA ČR

Usnesení:

Rada

1. navrhuje vládě jmenovat RNDr. Petra Baldriána, Ph.D., prof. RNDr. Jaroslava Koču, DrSc., prof. Mgr. Janu Roithovou, Ph.D. a RNDr. Alici Valkárovou, DrSc., členy předsednictva GA ČR a RNDr. Alici Valkárovou, DrSc. předsedkyní GA ČR,
2. schvaluje materiál pro jednání vlády doplněný dle výsledku tajných voleb,
3. ukládá Sekci VaVaI zaslat do meziresortního připomínkového řízení materiál pro jednání vlády doplněný dle výsledku voleb.

A3) Metodika hodnocení 2017+

Usnesení:

Rada

1. bere na vědomí materiál Metodika 17+ (319/A3) s připomínkami členů Rady z jednání konaného dne 27. října 2016,
2. ustavuje pracovní skupinu ve složení prof. Ing. Jitka Moravcová, CSc., doc. RNDr. Jan Konvalinka, CSc., PhDr. Pavel Baran, CSc., prof. Ing. Štěpán Jurajda, Ph.D., doc. Ing. Jaroslav Machan, CSc. a pracovníci Sekce VaVaI k zapracování připomínek s termínem do 4. listopadu 2016,
3. bere na vědomí, že výstupy pracovní skupiny, zejména souslednost a technické provedení modulů 1 a 2, budou dále projednány zejména s reprezentacemi vysokých škol a důraz bude kladen na sjednocení systému ve všech segmentech hodnocení,
4. schvaluje pro poskytovatele na roky 2017, 2018 a 2019 fixaci prostředků dlouhodobého koncepčního rozvoje výzkumných organizací ve výši zákonem schváleného rozpočtu VaVaI pro rok 2016,
5. schvaluje princip využití Metodiky 17+ po jejím schválení pro přerozdělení nárůstu prostředků dlouhodobého koncepčního rozvoje výzkumných organizací oproti roku 2016 podle tabulky 1 kapitoly 1.1.2 materiálu Metodika 17+,
6. ukládá Sekci VaVaI dále jednat ve věci specifikace standardů pro provádění hodnocení v modulech 2 až 5 v souladu se specifiky a potřebami příslušných segmentů,
7. žádá svého předsedu o projednání materiálu s reprezentacemi vysokých škol,
8. ukládá předložit materiál na mimořádné zasedání Rady dne 8. listopadu 2016.

A4) Příprava a realizace Individuálního projektu systémového „CzechELib“

Usnesení:

Rada bere na vědomí informaci o přípravě a budoucí realizaci Individuálního projektu systémového „CzechELib“, včetně informace o výhledech po ukončení projektu OP VVV. Rada oceňuje úsilí přípravného projektového týmu a MŠMT.

A5) Návrh Stanoviska Rady k materiálu „Návrh programu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací THÉTA“

Usnesení:

Rada

1. schvaluje návrh stanoviska k dokumentu „Návrh programu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací THÉTA“,
2. ukládá Sekci VaVaI zaslat stanovisko TA ČR.

A6) Návrh stanoviska Rady k materiálu „Návrh na obeslání zasedání Rady Evropské kosmické agentury na ministerské úrovni, které se uskuteční 1. a 2.  prosince 2016 v Luzernu“

Usnesení:

Rada

1. schvaluje návrh stanoviska k dokumentu „Návrh na obeslání zasedání Rady Evropské kosmické agentury na ministerské úrovni, které se uskuteční 1. a 2. prosince 2016 v Luzernu“,
2. ukládá Sekci VaVaI zaslat stanovisko Ministerstvu dopravy.

A7) Návrh stanoviska Rady k materiálu „Zpráva o průběžném hodnocení plnění Národního kosmického plánu 2014 – 2019“

Usnesení:

Rada

1. schvaluje návrh stanoviska k dokumentu „Zpráva o průběžném hodnocení plnění Národního kosmického plánu 2014 – 2019“,
2. ukládá Sekci VaVaI zaslat stanovisko Ministerstvu dopravy.

A8) Návrh stanoviska Rady k Akčnímu plánu mezinárodní spolupráce ČR ve výzkumu a vývoji a internacionalizace prostředí výzkumu a vývoje v ČR na léta 2017-2020

Projednávání materiálu bylo odloženo na další zasedání Rady.

A9) Podpora výzkumu v oblasti společenských a humanitních věd

Usnesení:

Rada

1. schvaluje vytvoření nového poradního orgánu pro oblast společenských a humanitních věd,
2. ukládá Sekci VaVaI v souladu s § 35 odst. 7 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací a v souladu se svým Statutem připravit zřízení nového poradního orgánu pro oblast společenských a humanitních věd.

B) BODY K PROJEDNÁNÍ – bez rozpravy

B1) Zprávy o činnosti Rady a jejích poradních orgánů za rok 2016 a materiál pro jednání vlády
a) Zpráva o činnosti Rady za rok 2016
b) Zprávy o činnosti poradních orgánů Rady za rok 2016
c) Materiál pro jednání vlády

Usnesení:

Rada

1. schvaluje zprávu o činnosti Rady za rok 2016 a zprávy o činnosti poradních orgánů Rady za rok 2016,
2. schvaluje materiál pro jednání vlády,
3. ukládá Sekci VaVaI, aby kompletní materiál zaslala do meziresortního připomínkového řízení.

B2) Zpráva o činnosti vědecké rady GA ČR za rok 2016 a návrh na stanovení odměn za výkon veřejné funkce členů vědecké rady GA ČR za rok 2016

Usnesení:

Rada

1. schvaluje materiál „Zpráva o činnosti vědecké rady GA ČR za rok 2016 a návrh na stanovení odměn za výkon veřejné funkce členů vědecké rady GA ČR za rok 2016“,
2. ukládá Sekci VaVaI, aby informaci o schválení materiálu zaslala GA ČR.

B3) Zpráva o činnosti výzkumné rady TA ČR za rok 2016 a návrh na stanovení odměn za výkon veřejné funkce výzkumné rady TA ČR za rok 2016

Usnesení:

Rada

1. schvaluje „Zpráva o činnosti výzkumné rady TA ČR za rok 2016 a návrh na stanovení odměn za výkon veřejné funkce výzkumné rady TA ČR za rok 2016“,
2. ukládá Sekci VaVaI, aby informaci o schválení materiálu zaslala TA ČR.

B4) Setkání sekretariátů zahraničních Rad pro VaVaI

Usnesení:

Rada

1. schvaluje uspořádání setkání sekretariátů zahraničních Rad pro VaVaI ve dnech 4. - 5. května 2017 v Praze,
2. souhlasí s úhradou nákladů spojených s uvedenou akcí.

B5) Výjezdní zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace ve dnech 10. -11. listopadu 2016

Usnesení:

Rada

1. schvaluje konání výjezdního zasedání Rady ve dnech 10 – 11. listopadu 2016,
2. ukládá Sekci VaVaI tuto akci zajistit. 

C) BODY PRO INFORMACI

C1) Informace z EU
C2) Informace z jednání vlády
C3) Zápisy z jednání KHV
C4) Poděkování předsedy Rady všem členům EP a OVHP
C5) Informace o návrhu na ustavení poradního orgánu Rady

Usnesení:

Rada bere na vědomí body pro informaci.

Sdílejte na:

Přílohy

 • Návrh programu 319. zasedání RVVI
 • Zápis z 318. zasedání RVVI
 • 319/A1
 • 319/A2
 • 318/A3
 • 319/A5
 • 319/A6
 • 319/A7
 • 319A9
 • 319/B1
 • 319/B2
 • 319/B3
 • 319/B4
 • 319/B5
 • 319/C1
 • 319/C2
 • 319/C3
 • 319/C4
 • 319/C5