Zápis z 82. jednání KHV

Zápis z 82. jednání KHV konaného dne 11. 1. 2016 od 14:00 hod. v zasedací místnosti děkana Matematicko - fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze, Ke Karlovu 3, Praha 2. 
Jednání se zúčastnili: prof. Ing. Jitka Moravcová, CSc. (předsedkyně), prof. Ing. Petr Dvořák, CSc., RNDr. Miloslav Frýzek, prof. Ing. Michal Hocek. CSc., prof. PhDr. Pavel Janoušek, CSc., prof. Ing. Štěpán Jurajda, Ph.D., doc. Ing. Jaroslav Machan, CSc., prof. RNDr. Zdeněk Němeček, DrSc. (místopředseda), prof. RNDr. Tomáš Opatrný, Dr., prof. Ing. Josef Psutka, CSc., Ing. Martin Srholec, Ph.D., prof. MUDr. Josef Syka, DrSc., Ing. Karel Vejražka, Ph.D., prof. RNDr. Eva Zažímalová, CSc., Mgr. Ing. Kateřina Miholová, Ph.D. (host), Ing. Jan Marek, CSc. (host) a Ing. Martin Matějka (tajemník komise).

Komise byla usnášeníschopná.

Všichni členové byli přítomni.

Pro jednání komise byl předem navržen program, podklady pro jednání komise byly rozeslány via e-mail dne 7. a 8. 1. 2016.

Projednávané body:

 1. Zahájení, schválení návrhu programu [82-1 - předsedkyně]
 2. Informace z 311. zasedání Rady [ústní informace - předsedkyně]
 3. Termíny jednání Komise v roce 2016 [82-3 - předsedkyně]
 4. Plán práce Komise na rok 2016 [82-3 - předsedkyně]
 5. Realizace Metodiky 2015
  a. zveřejnění výsledků Hodnocení 2014 [ústní informace - tajemník]
  b. celkový přehled návrhu na udělení záporných bodů [82-5b1, 82-5b2 - tajemník]
  c. příprava Hodnocení 2015-2016 (příprava SW nástrojů a datových podkladů) [ústní informace – Ing. Marek, vedoucí týmu pro Hodnocení 15 a 16]
  d. Přehled předsedů OVHP a Expertních panelů [82-5d - tajemník]
  e. Definitivní složení nominací do OVHP a Expertních panelů [82-5e - diskuse – moderuje předsedkyně]
  f. Aktualizace Seznamu českých recenzovaných neimpaktovaných vědeckých periodik [82-5f - tajemník]
 6. Postup přípravy Metodiky 2017+
  a. rozeslání podkladových dokumentů (materiály IPN a další) [e-mail 30. 12. 2015 - předsedkyně]
  b. pracovní skupina [ústní informace - předsedkyně]
 7. Příprava a hodnocení programů a skupin grantových projektů VaVaI – způsob realizace úkolu [82-7 – Ing. Srholec]
 8. Různé
 9. Závěr

ad 1) Zahájení

Jednání zahájila předsedkyně, která seznámila členy komise s návrhem programu jednání. Program jednání byl členy komise odsouhlasen. Předsedkyně konstatovala, že komise je usnášeníschopná.

ad 2) Informace z 311. zasedání Rady

Stručnou informaci o průběhu zasedání Rady, které se konalo 18. 12. 2015, podala předsedkyně. Informovala, že Rada zvolila za svého nového místopředsedu prof. Ing. Petra Dvořáka, CSc. a za novou předsedkyni Komise zvolila prof. Ing. Jitku Moravcovou, CSc. Obě pozice se uvolnily po prof. Málkovi, kterému skončilo volební období.

Dále předsedkyně oznámila, že požádala prof. Němečka, aby pokračoval ve funkci místopředsedy Komise. Členové s návrhem vyjádřili souhlas. Zároveň předsedkyně navrhla, aby i tajemník Komise dále pokračoval ve své funkci, v této věci bude nadále jednáno s vedením Sekce VVI. I s tímto s návrhem členové Komise vyjádřili souhlas.

Závěr: Členové Komise vyjádřili jednomyslný souhlas s funkcí prof. Němečka jako místopředsedy Komise a s pokračováním funkce tajemníka Komise.

ad 3) Termíny jednání Komise v roce 2016

K navrženým termínům předsedkyně uvedla, že je dodržena minulá konvence, kdy Komise zasedá druhé pondělí po jednání Rady, vždy od 14.00 hodin. Členové Komise s navrženými termíny souhlasili, pouze požádali o odstranění formálních překlepů.

Závěr: Členové Komise jednomyslně odsouhlasili termíny jednání Komise v roce 2016.

ad 4) Plán práce Komise na rok 2016

Předsedkyně seznámila členy Komise s  návrhem plánu práce, který se skládá ze dvou částí. Ta první je zaměřena na hlavní okruhy dané Statutem Komise a druhá část formuluje jednotlivé konkrétní oblasti činnosti Komise, ke kterým vždy navržen zpravodaj – člen Komise. V nastalé diskusi, do které se zapojili prof. Jurajda, prof. Dvořák a Dr. Frýzek, bylo zmíněno zařazení dalších dvou témat: „velkých infrastruktur“ a „posuzování výzkumných organizací“. Na závěr členové Komise jednohlasně odsouhlasili jak plán práce Komise v roce 2016, tak následující hlavní témata její činnosti:

 • Hodnocení 2014. Závěry, problémy, vyhodnocení postupu a administrativní připravenosti, váhy bodů v jednotlivých pilířích, doporučení pro Hodnocení 2015/16. Zpravodaj: prof. Němeček.
 • Hodnocení 2015/16. Změny oproti Hodnocení 2014, harmonogram, poměr bodů v pilířích. Zpravodaj: prof. Opatrný, prof. Psutka.
 • Hodnocení programů účelové podpory. Zpravodaj: Ing. Srholec.
 • Hodnocení a financování výzkumných infrastruktur. Zpravodaj: prof. Hocek.
 • Hodnocení 2017+. Pokračování pracovní skupiny. Zpravodaj: předsedkyně.
 • Uznávání výzkumných organizací. Zpravodaj: Dr. Frýzek.
 • Humanitní a společenské vědy, problematika Jrec článků. Zpravodaj: prof. Janoušek.
 • Neustálá komunikace s poskytovateli a aktéry. Zodpovídá: všichni členové Komise.

V závěru prof. Dvořák ještě doporučil ke schválenému plánu doplnit rámcový harmonogram termínů plnění.

Závěr: Členové Komise jednomyslně odsouhlasili plán práce Komise a rok 2016.

ad 5) Realizace Metodiky 2015

ad 5a) zveřejnění výsledků Hodnocení 2014

V ústní informaci tajemník sdělil, že Rada na svém prosincovém zasedání schválila konečné výsledky hodnocení 2014 a že tyto byly zveřejněny na www.vyzkum.cz. V diskuzi Mgr. Miholová sdělila názor, že www aplikace, která zajišťuje veřejnou presentaci těchto výsledků na web, je uživatelsky nekomfortní, neboť neumožňuje vyhledávání výsledků jinak než formou fulltextu, omezujícího se na samostatné vyhledávání zadaných slov v anotacích, nikoli již vyhledávání podle jmen autorů či institucí. Sekce VVI se proto stává terčem kritiky. Členové Komise tento názor potvrdili a tajemník přislíbil zjistit u dodavatele aplikace, jaké jsou možnosti nápravy.

Dále v diskusi vystoupil prof. Syka, který vznesl připomínku k použité normalizaci výsledků, na což reagovali Prof. Psutka, prof. Opatrný a prof. Jurajda. Bylo shrnuto, že toto opatření slouží k zamezení „vykrádání“ bodů uvnitř některých oborů (u jiných oborů naopak toto nebezpečí nehrozí) a že vzhledem k tomu, že používaný způsob hodnocení je na konci své životnosti, jeho zásadní přepracování není žádoucí. Navíc bylo konstatováno, že by taková úprava musela projít celým schvalovacím procesem vlády ČR.

V závěru diskuse předsedkyně požádala prof. Opatrného a prof. Psutku, zda by nebyli ochotni v termínu do cca 2 měsíců vyhotovit krátkou analýzu normalizací a vlivů na bodové hodnoty ve výpočtu Hodnocení včetně uvedení konkrétních příkladů, jak u nějaké výzkumné organizace může dojít díky normalizaci k významným bodovým posunům.

Závěr: Členové Komise vzali informaci o zveřejnění výsledků Hodnocení 2014 na vědomí.

ad 5b) celkový přehled návrhu na udělení záporných bodů

Předsedkyně uvedla, že problematiku uplatnění záporných bodů bude Rada projednávat na svém 312. zasedání dne 29. 1. 2016 a proto musí Komise Radě formálně předložit svůj „Návrh na udělení záporných bodů v rámci hodnocení 2014“. Protože Komise na svém 80. jednání dne 9. 11. 2015 již schválila celkový přehled návrhu na udělení záporných bodů v rámci hodnocení 2014 týkající se OVHP1 až OVHP7 a protože na základě proběhlého meziresortního připomínkového řízení k výsledkům prvního výpočtu nedošlo v této části hodnocení k žádným změnám, Komise schvaluje svůj původní návrh z listopadu 2015.

RNDr. Frýzek upozornil, že z pohledu MŠMT již není prostor záporné body uplatnit při přípravě návrhu na rozdělení výdajů na specifický výzkum, neboť ministerstvo má pro tento úkol termín 31. 1. 2016. U rozdělení výdajů na rozvoj výzkumné organizace však tato možnost je. Členové Komise tuto informaci uvítali.

Závěr: Komise jednoznačně doporučuje Radě uplatnit záporné body v plném rozsahu dle zaslaného návrhu a dále ve vztahu k připravovanému Hodnocení 2015 a Hodnocení 2016 doporučuje Radě dodržet plánovaný harmonogram tak, aby záporné body dle Hodnocení 2015 a Hodnocení 2016 mohly být promítnuty přímo do návrhu výdajů státního rozpočtu na oblast VaVaI na rok 2017 a 2018.

ad 5c) příprava Hodnocení 2015-2016 (příprava SW nástrojů a datových podkladů)

Základní informaci podal Ing. Marek, který je vicepremiérem Bělobrádkem pověřen mimo jiné koordinací celého průběhu Hodnocení 2015 a Hodnocení 2016. Sdělil, že podmínky pro práci OVHP v Národní knihovně jsou smluvně zajištěny, na dokončení SW pro podporu práce OVHP a Expertních panelů se v tuto dobu pracuje a že konečné složení OVHP a Expertních panelů schválí Rada na jejím lednovém zasedání. Dále oznámil, že Úřad vlády ČR najal smluvně 2 brigádnice, které by měly zajišťovat administrativní podporu práce všech panelů.

Dále informoval, že odvolal plánovanou schůzku s předsedy OVHP a Expertních panelů dne 18. 1. 2016, neboť termín jejího avizování byl příliš krátký vzhledem k pracovnímu vytížení předsedů panelů. Sdělil, že nový termín schůzky bude předsedům panelů oznámen s dostatečným předstihem.

Prof. Dvořák doporučil, aby se z tohoto setkání udělal zápis a nejčastější otázky předsedů panelů k problematice hodnocení byly zveřejněny na www Rady. Dále doporučil, aby členům Komise byl zaslán aktualizovaný harmonogram práce panelů a průběhu Hodnocení 2015 a Hodnocení 2016.

Ing. Vejražka navrhnul, aby bylo zajištěno ze strany Sekce poděkování minulým členům panelů za jejich práci. Předsedkyně doplnila, že je již předběžně domluvena s Dr. Novákovou na zajištění této věci.

Závěr: Členové Komise vzali informaci o přípravě Hodnocení 2015 a Hodnocení 2016 na vědomí.

ad 5d) Přehled předsedů OVHP a Expertních panelů

Tajemník odkázal členy Komise na podkladový materiál, který k tomuto bodu obdrželi, a stručně shrnul genesi návrhů na předsedy jednotlivých panelů. Členové komise ke složení předsedů panelů neměli žádné připomínky.

Závěr: Členové Komise jednomyslně odsouhlasili předsedy OVHP a Expertních panelů.

ad 5e) Definitivní složení nominací do OVHP a Expertních panelů

Tajemník uvedl, že i k tomuto bodu členové Komise obdrželi podkladový materiál, který připravil prof. Němeček a který shrnuje návrhy na složení jednotlivých OVHP i Expertních panelů tak, jak je obdržel od členů Komise. Prof. Syka vysvětlil dodatečné změny v EP11 – medicína, které projednal s předsedou tohoto panelu. S návrhem vyslovili všichni členové Komise souhlas.

V diskusi dále vyplynulo, že ne u všech členů panelů je znám jejich souhlas podílet se na Hodnocení 2015 a Hodnocení 2016. Bylo dohodnuto, že odpovědní členové Komise si tyto souhlasy dodatečně vyžádají a o výsledku budou informovat tajemníka. Tajemník případné změny promítne do podkladového materiálu a ten následně rozešle členům Komise ke schválení hlasováním per rollam.

Závěr: Členové Komise jednomyslně odsouhlasili navržený postup výsledné kompletace složení členů OVHP a Expertních panelů, který bude následně předložen Radě ke schválení na jejím lednovém zasedání.

ad 5f) Aktualizace Seznamu českých recenzovaných neimpaktovaných vědeckých periodik

Tajemník stručně shrnul historii Seznamu českých recenzovaných neimpaktovaných vědeckých periodik a tlumočil názor, že vzhledem ke skutečnosti, že pro rok 2017 a dále se připravuje zcela nová Metodika, která nebude se Seznamem pracovat, navrhuje se aktualizaci Seznamu v roce 2016 neprovádět. Komise se tímto návrhem ztotožnila.

Závěr: Členové Komise jednomyslně navrhují Radě neprovádět v roce 2016 aktualizaci Seznamu českých recenzovaných neimpaktovaných vědeckých periodik, neboť pro rok 2017 a dále se připravuje zcela nová Metodika, která nebude se Seznamem, v jeho dnešní podobě, pracovat.

ad 6) Postup přípravy Metodiky 2017+

ad 6a) rozeslání podkladových dokumentů (materiály IPN a další)

ad 6b) pracovní skupina

Oba body stručně shrnula předsedkyně. Připomenula členům Komise, že jim rozeslala podkladové dokumenty k IPN – Metodika a další související materiály a vřele doporučuje jejich prostudování, neboť budou předmětem další práce Komise. K činnosti pracovní skupiny pro přípravu Metodiky 2017+ uvedla, že je plánována další pracovní schůzka, o jejíchž výsledcích bude členy Komise informovat na příštím jednání Komise.

ad 7) Příprava a hodnocení programů a skupin grantových projektů VaVaI – způsob realizace úkolu

Předsedkyně předala slovo Dr. Srholcovi, který seznámil členy Komise se složením pracovní skupiny pro přípravu a hodnocení programů a skupin grantových projektů VaVaI. V diskusi členové Komise doporučili rozšířit pracovní skupinu o Ing. Vejražku, člena KHV, a doc. Machan doporučil její další rozšíření o odborníka na hodnocení technicky zaměřených programů s tím, že jméno konkrétního kandidáta zajistí.

Členové Komise doporučili Sekci, aby pro externí členy pracovní skupiny zajistila smluvní vztah formou DPČ resp. DPP do konce měsíce ledna tak, aby mohli od měsíce února zahájit svou činnost. Komise dále žádá Sekci o zajištění člena této pracovní skupiny z řad zaměstnanců Sekce, a to nejlépe Dr. Tomáše Vítka, který se této problematice věnoval v minulosti.

Závěr: Členové Komise schválili návrh složení pracovní skupiny pro přípravu a hodnocení programů a skupin grantových projektů VaVaI s tím, že skupina zahájí svou činnost, jakmile bude uzavřen smluvní vztah mezi Úřadem vlády ČR a jejími externími členy. O věci bude nadále jednáno s vedením Sekce VVI.

ad 8) Různé

Pod bodem různé předsedkyně doporučila napsat oficiální dopis děkanovi Matematicko-fyzikální fakulty UK Praha s poděkováním a s žádostí, aby Komise i v roce 2016 mohla zasedat v prostorách fakulty. Členové Komise s tímto názorem vyjádřili souhlas, neboť zasedací místnost děkana fakulty, která je pro jednání Komise využívána, plně vyhovuje potřebám členů Komise. Tajemník přislíbil zajištění tohoto úkolu.

Další příspěvky nebyly pod bodem různé předneseny.

ad 9) Závěr

Předsedkyně poděkovala všem přítomným za jejich aktivní účast na jednání.

Příští řádné 83. jednání komise se uskuteční dne 8. 2. 2016. od 14.00 hod. v zasedací místnosti děkana Matematicko - fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze, Ke Karlovu 3, Praha 2.

V Praze dne 21. 1. 2016

Zapsal: Ing. M. Matějka Schválila: prof. Ing. Jitka Moravcová, CSc., v.r. 

Sdílejte na:

Přílohy