Zápis z 83. jednání KHV

Zápis z 83. jednání KHV konaného dne 8. 2. 2016 od 14:00 hod. v zasedací místnosti děkana Matematicko - fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze, Ke Karlovu 3, Praha 2.

Jednání se zúčastnili: prof. Ing. Jitka Moravcová, CSc. (předsedkyně), RNDr. Miloslav Frýzek, prof. Ing. Michal Hocek. CSc., prof. PhDr. Pavel Janoušek, CSc., prof. Ing. Štěpán Jurajda, Ph.D., doc. Ing. Jaroslav Machan, CSc., prof. RNDr. Zdeněk Němeček, DrSc. (místopředseda), prof. RNDr. Tomáš Opatrný, Dr., prof. Ing. Josef Psutka, CSc., Ing. Martin Srholec, Ph.D., prof. MUDr. Josef Syka, DrSc., Ing. Karel Vejražka, Ph.D., prof. RNDr. Eva Zažímalová, CSc. a Ing. Martin Matějka (tajemník komise).

Omluven: prof. Ing. Petr Dvořák, CSc.

Komise byla usnášeníschopná.

Pro jednání komise byl předem navržen program, podklady pro jednání komise byly rozeslány via e-mail dne 29. 1. 2016.

Projednávané body:

 1. Zahájení, schválení návrhu programu [83-1 - předsedkyně]
 2. Schválení zápisu z minulého jednání, kontrola úkolů [82-1,82-4 - předsedkyně]
 3. Informace z 312. zasedání Rady [ústní informace - předsedkyně]
 4. Realizace Metodiky 2015
  a. info o průběhu Hodnocení 2015-2016 [ústní informace - tajemník]
  b. uplatnění záporných bodů [83-4b - tajemník]
 5. Postup přípravy Metodiky 2017+
  a. činnost pracovní skupiny [ústní informace - předsedkyně]
 6. Příprava a hodnocení programů a skupin grantových projektů VaVaI – způsob realizace úkolu [ústní informace – Dr. Srholec]
 7. Různé
 8. Závěr

ad 1) Zahájení

Jednání zahájila předsedkyně, která seznámila členy komise s návrhem programu jednání včetně s doplněním bodu 4b týkajícího se způsobu uplatnění záporných bodů. Program jednání byl členy komise odsouhlasen. Předsedkyně konstatovala, že komise je usnášeníschopná.

ad 2) Schválení zápisu z minulého jednání, kontrola úkolů

Předsedkyně probrala se členy Komise jednotlivé poznámky k rozeslanému návrhu zápisu z minulého jednání a dohodla se na konečném znění. Výsledný zápis z 82. jednání Komise byl členy jednomyslně schválen a bude postoupen pro informaci Radě.

Dále předsedkyně provedla kontrolu úkolů z minulého jednání Komise:

Tajemník informoval, že bylo požádáno o úpravu www aplikace pro prohlížení výsledků Hodnocení 2014, výsledek bude členům Komise sdělen dodatečně.

Předsedkyně konstatovala, že doposud nebyl aktualizován harmonogram realizace Hodnocení 2015 a Hodnocení 2016. Úkol zveřejnit na www odpovědi na nejčastější dotazy k problematice hodnocení přetrvává.

Doc. Machan sdělil, že se mu nepodařilo zajistit žádného vhodného kandidáta do pracovní skupiny Dr. Srholce.

Tajemník sdělil, že ze Sekce neodešel dopis na děkana MFF s poděkováním za poskytnutí prostor pro jednání Komise v minulém roce a to z důvodu nemožnosti případné úhrady za občerstvení, které členové Komise budou využívat v roce letošním. Členové Komise se shodli, že jsou ochotni hradit si náklady na občerstvení z vlastních finančních prostředků a dopis děkanovi MFF napíše předsedkyně KHV.

ad 3) Informace z 312. zasedání Rady

Stručnou informaci o průběhu zasedání Rady, které se konalo dne 29. 1. 2016, podala předsedkyně. Informovala, že předseda Rada předal novým členům jmenovací dekrety, že Rada jednomyslně schválila plán činnosti Komise na rok 2016 a že též bez výhrad schválila složení OVHP a Expertních panelů, které Komise Radě navrhla. Dále informovala, že Rada zahájila práce na přípravě návrhu státního rozpočtu na oblast výzkumu, vývoje a inovací na rok 2017 a že z řad členů Rady zazněl požadavek na analýzu vzájemných vztahů výsledků Hodnocení 2013 a Hodnocení 2014 zejména s ohledem na popis příčin těchto změn. Předsedkyně připomněla, že na této analýze již pracuje prof. Opatrný a prof. Psutka.

V diskusi se prof. Hocek dotázal na aktuální stav týkající se grantů ERC.CZ. Prof. Jurajda sdělil, že toto téma je diskutováno téměř na každém zasedání Rady, což potvrdila i předsedkyně. Přímý posun v této otázce však dosud nenastal.

Závěr: Členové Komise vzali informace na vědomí.

ad 4) Realizace Metodiky 2015

ad 4a) info o průběhu Hodnocení 2015-2016

V ústní informaci tajemník popsal stávající stav, kdy byl zahájen sběr údajů o kvalitních výsledcích pro Pilíř II. týkající se Hodnocení 2015. Dr. Frýzek uvedl, že aplikace sice byla 28. 1. 2016 spuštěna, ale že toto bylo oznámeno pouze v aktualitě na www.vyzkum.cz a že poskytovatelé vůbec nebyli o této skutečnosti ze strany Sekce oficiálně informováni. Dále konstatoval, že byla podstatně zkrácena původní tříměsíční lhůta pro předání těchto výsledků a to na jeden měsíc. Uvedl, že aplikace vykazuje četné funkční i zásadní administrativní nedostatky, které MŠMT zatím nemůže Sekci oficiálně předat, neboť de facto v dané věci dosud nebylo osloveno.

V nastalé diskusi vyjádřili členové Komise nad tímto stavem značné znepokojení a opětovně požádali Sekci o aktualizaci harmonogramu týkajícího se obou hodnocení. Prof. Opatrný dále vznesl dotaz na zajištění spolupráce s Národní knihovnou, která je pro zdárný průběh obou hodnocení klíčová. Vzhledem k absenci všech vedoucích pracovníků Sekce dotaz nemohl být zodpovězen.

Závěr: Členové Komise jednomyslně konstatují, že nejsou plněny a dodržovány termíny dané usnesením vlády č. 605 z července 2015 k Metodice 2013 a apelují, aby byla výzkumným organizacím neprodleně poskytnuta plná součinnost při předávání údajů o kvalitních výsledcích pro Pilíř II. týkající se Hodnocení 2015.

Zároveň žádají Sekci o aktualizaci a předání harmonogramu týkajícího se Hodnocení 2015 a Hodnocení 2016.

Dále členové Komise žádají Sekci, aby věnovala maximální péči detailnímu zajištění spolupráce s Národní knihovnou, která je pro zdárný průběh obou hodnocení klíčová.

ad 4b) uplatnění záporných bodů

Tajemník uvedl, že Rada schválila předložený návrh Komise na uplatnění v původním rozsahu a bez dalších změn s tím, že postih bude uplatněn v návrhu státního rozpočtu na oblast VaVaI pro rok 2017. Protože Metodika 2013 nestanoví detailně způsob, jakým má k uplatnění záporných bodů na jednotlivé výzkumné organizace dojít, předložil členům Komise 3 možné varianty řešení.

Po diskusi se Komise shodla, že záporné body budou uplatněny v rozsahu - 40 b. resp. - 20 b. pro druhy výsledku „B“ resp. „C“ a – 4 b. pro druh výsledku „Jrec“. Pokud se na výsledku podílí více předkladatelů, bude záporná hodnota předkladateli nárokujícímu daný výsledek započtena příslušným podílem, neboť nelze překročit omezení dané zákonem 130/2002 Sb., kdy postih může dosáhnout výše maximálně 100 % případného bodového zisku daného výsledku. Dále se Komise shodla, že nebudou na rozdělení záporných bodů aplikovány další postupy popsané v Metodice 2013, jako je stanovení faktoru kapitoly či přepočet na domácí či zahraniční spoluautory.

Závěr: Komise jednoznačně odsouhlasila výše popsaný postup uplatnění záporných bodů a žádá Sekci, aby předala jednotlivým poskytovatelům informaci o konkrétních výsledcích, jejich předkladateli a výši uplatněné sankce.

ad 5) Postup přípravy Metodiky 2017+

ad 5a) činnost pracovní skupiny

Činnost pracovní skupiny stručně shrnula předsedkyně. Uvedla, že skupina se sešla, vytvořila si časový plán a model přechodu na novou Metodiku 2017+ včetně finančního zajištění. Tyto informace byly zpracovány do materiálu určeného nám. Marksovi, který požádal o jeho další úpravy.

Skupina se shodla, že přechod na nový způsob hodnocení by měl být postupný a že by bylo vhodné začít v segmentu vysokých škol, neboť AV ČR má své vlastní interní hodnocení, jehož současná vlna bude dokončena v roce 2016, a výsledky se promítnou do rozpočtu institucionální podpory v roce 2017. Proto by nebylo praktické zahájit v AV ČR další cyklus hodnocení v témže roce.

Ve skupině převládá názor, že první cyklus nového hodnocení bude mít výchovný charakter bez přímého dopadu do rozpočtu pro jednotlivé výzkumné organizace působící ve VaVaI. V této fázi si jednotliví aktéři budou teprve osvojovat návyky nového způsobu hodnocení výzkumných organizací a celý proces projde optimalizací.

V následné diskusi se členové Komise tázali, dle jakých kritérií se bude tedy připravovat návrh státního rozpočtu na oblast VaVaI v letech 2017 a dalších a kdy lze předpokládat přímý dopad Metodiky 2017+ do státního rozpočtu. Předsedkyně uvedla, že určitý model hodnocení dle Metodiky 2013 bude platit do roku 2018, možná i dále, což je sice v rozporu s původním očekáváním Komise, avšak dřívější odhady nejsou realistické. T. Opatrný se stavěl kriticky k návrhu, že by měl být nový systém testován právě na segmentu vysokých škol, které jej vnímají zejména jako další nadbytečnou byrokratickou zátěž. Jako námět k úvaze dal, že by se náběh nové metodiky mohl týkat společenských a humanitních oborů napříč všemi institucemi. Jednak jde o to, že je žádoucí, aby se mezi sebou srovnávala podobně zaměřená pracoviště z různých sektorů, a jednak právě z komunity oborů SHV se ozývají nejsilnější argumenty ohledně špatných motivačních vlivů stávající metodiky.

Předsedkyně dále uvedla, že členové Komise musí počítat s mimořádným pracovním jednáním k Metodice 2017+, neboť plánovaný termín předložení Metodiky 2017+ do vlády v létě 2016 stále platí. Termín mimořádného pracovního jednáním Komise bude členům oznámen v dostatečném předstihu.

Závěr: Členové Komise vzali informace na vědomí.

ad 6) Příprava a hodnocení programů a skupin grantových projektů VaVaI

Předsedkyně předala slovo Dr. Srholci, který uvedl, že pracovní skupina pro přípravu a hodnocení programů a skupin grantových projektů je připravena k činnosti v okamžiku, kdy budou uzavřeny pracovní dohody s jejími externími členy. Dále konstatoval, že za Sekci nebyl dosud do skupiny nominován žádný pracovník a že by bylo vhodné revokovat usnesení Rady k tomuto tématu, neboť již teď je jisté, že Radou odsouhlasený harmonogram nebude dodržen. Na závěr navrhnul, aby Sekce do skupiny navrhla svého pracovníka, který má s touto problematikou dlouhodobé zkušenosti, nejlépe Ing. Vítka. Členové Komise tento názor plně podpořili a zároveň žádají po Sekci informaci, v jaké fázi se schvalování dohod s externími členy skupiny nachází.

Závěr: Členové Komise vzali informaci na vědomí s tím, že doporučují Sekci, aby do skupiny urychleně navrhla svého pracovníka, který má s touto problematikou dlouhodobé zkušenosti, nejlépe Ing. Vítka a dále žádají Sekci, aby podala Komisi informaci, v jaké fázi se nachází schvalování dohod s externími členy pracovní skupiny.

ad 7) Různé

Pod bodem různé prof. Opatrný pozval členy Komise na 2 akce Rady vysokých škol:

Obě akce jsou v Modré posluchárně Karolina, Rada VŠ srdečně zve všechny zájemce.

Doc. Machan upozornil členy Komise na časté dotazy aktérů Svazu průmyslu a dopravy k Metodice 2017+ týkající se definice výzkumných organizací a postupu při rozčlenění do jednotlivých typů výzkumných organizací. Předsedkyně uvedla, že bude prostor tyto otázky dostatečně vysvětlit.
Další příspěvky nebyly pod bodem různé předneseny.

ad 8) Závěr

Předsedkyně poděkovala všem přítomným za jejich aktivní účast na jednání.

Příští řádné 84. jednání komise se uskuteční dne 7. 3. 2016. od 14.00 hod. v zasedací místnosti děkana Matematicko - fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze, Ke Karlovu 3, Praha 2.

 

V Praze dne 11. 2. 2016

Zapsal: Ing. M. Matějka Schválila: prof. Ing. Jitka Moravcová, CSc., v.r.

Sdílejte na: