Zápis z 84. jednání KHV

Zápis z 84. jednání KHV konaného dne 7. 3. 2016 od 14:00 hod. v zasedací místnosti děkana Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze, Ke Karlovu 3, Praha 2.

Jednání se zúčastnili: prof. Ing. Jitka Moravcová, CSc. (předsedkyně), prof. Ing. Petr Dvořák, CSc., RNDr. Miloslav Frýzek, prof. PhDr. Pavel Janoušek, CSc., prof. Ing. Štěpán Jurajda, Ph.D., prof. RNDr. Zdeněk Němeček, DrSc. (místopředseda), prof. RNDr. Tomáš Opatrný, Dr., prof. Ing. Josef Psutka, CSc., Ing. Martin Srholec, Ph.D., prof. MUDr. Josef Syka, DrSc., Ing. Karel Vejražka, Ph.D., prof. RNDr. Eva Zažímalová, CSc. a Ing. Martin Matějka (tajemník komise).

Omluveni: prof. Ing. Michal Hocek. CSc., doc. Ing. Jaroslav Machan, CSc.

Komise byla usnášeníschopná.

Pro jednání komise byl předem navržen program, podklady pro jednání komise byly rozeslány via e-mail dne 4. 3. 2016.

Projednávané body:

 1. Zahájení, schválení návrhu programu, kontrola úkolů [84-1 - předsedkyně]
 2. Informace z 313. zasedání Rady [ústní informace - předsedkyně]
 3. Realizace Metodiky 2015
  a. info o průběhu hodnocení 2015-2016 [ústní informace – Ing. Marek]
  b. Změny v seznamu členů OVHP [84-3b, 84-3b1, 84-3b2 - předsedkyně]
 4. Postup přípravy Metodiky 2017+
  a. IPN návrh úprav pro posílení významu aplikovaného výzkumu v Metodice 2017+
  (bod přesunut z minulého jednání) [83m-2c1-presentace, 83m-2c1 – doc. Machan]
  b. Metodika 2017+ a přechodné období [diskuse - předsedkyně]
 5. Aktuální stav v přípravě hodnocení programů a skupin grantových projektů VaVaI [ústní informace – Ing. Srholec]
 6. Různé
 7. Závěr

ad 1) Zahájení, schválení zápisu z minulého jednání, kontrola úkolů

Jednání zahájila předsedkyně, která seznámila členy komise s návrhem programu jednání. Program jednání byl členy komise odsouhlasen. Předsedkyně konstatovala, že komise je usnášeníschopná.

Předsedkyně shrnula, že další připomínky k poslední verzi rozeslaného návrhu zápisu z minulého jednání již nebyly vzneseny a výsledný zápis z 83. mimořádného jednání Komise byl členy jednomyslně schválen a bude postoupen pro informaci Radě.

Dále předsedkyně provedla kontrolu úkolů z minulého jednání Komise.

V této věci tajemník informoval, že dle závěru z minulého jednání Komise, byla ve spolupráci s prof. Němečkem provedena další (již pátá) kontrola výsledků navržených pro uplatnění záporných bodů. Prof. Němeček i předsedkyně potvrdili, že nebyly nalezeny žádné neshody a že návrh na uplatnění záporných bodů je platný v nezměněné podobě.

Dále předsedkyně seznámila formou krátké prezentace členy Komise se statistikou uplatněných záporných bodů. Konstatovala, že průměrné procento navržených sankcí činí u veřejných vysokých škol 0,14 % z celkového objemu RVO, což je částka, která významným způsobem neovlivní rozpočet dané vysoké školy. Poněkud odlišná je však situace u soukromých vysokých škol, kde tato hodnota činí 5,5 %.

Na závěr předsedkyně konstatovala, že navržené záporné body budou promítnuty společně s navrženými zápornými body, které vzejdou z probíhajícího hodnocení 2015, do návrhu výdajů státního rozpočtu na oblast VaVaI na rok 2017.

Závěr: Členové Komise vzali informace na vědomí.

ad 2) Informace z 313. zasedání Rady

Stručnou informaci o průběhu zasedání Rady, které se konalo dne 26. 2. 2016, podala předsedkyně. Informovala, že Rada se zabývala volbou předsedy TA ČR a vydala stanovisko k Návrhu výdajů státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace na rok 2017 s výhledem na léta 2018 a 2019. Předsedkyně uvedla, že k Radou probíranému tématu Metodiky 2017+ se vrátí v rámci bodu 4 a dále odkázala členy Komise na zápis z jednání Rady. Prof. Opatrný se dotázal na důvod, proč Rada změnila konečný termín na podávání návrhů do předsednictva TAČR a oproti znění ve výzvě „navrhovatelem může být fyzická nebo právnická osoba zabývající se výzkumem, vývojem a inovacemi“ zvolila kandidáta navrženého až dodatečně subjekty, které této podmínce ani neodpovídají. Třebaže ve výzvě též stálo „navrhovatelům doporučujeme při podávání návrhů vzít v úvahu genderové hledisko“ a řada vysokých škol i Rada VŠ doporučila pokračování stávající předsedkyně TAČR Ing. Bízkové ve funkci, Rada nyní zvolila čistě mužské osazenstvo - má se to vykládat tak, že genderové hledisko chápe Rada tak, že podle jejího názoru ženy aplikovanému výzkumu nerozumí?

Závěr: Členové Komise vzali informaci na vědomí.

ad 3) Realizace Metodiky 2015

ad 3a) info o průběhu Hodnocení 2015-2016

V ústní informaci předsedkyně uvedla, že 4. 3. 2016 byl (místo avizovaného termínu 1. 2. 2016) po několika odkladech zahájen sběr údajů o kvalitních výsledcích pro Pilíř II. týkající se Hodnocení 2015. Dále předsedkyně seznámila členy Komise s upraveným návrhem harmonogramu pro Hodnocení 2015 a Hodnocení 2016 tak, jak by realisticky mohl probíhat v roce 2016.

Tabulka I. Návrh harmonogramu pro Hodnocení 2015 a Hodnocení 2016 - průběh v roce 2016

březen až květen 2016 práce OVHP a Expertních panelů nad údaji 2015  
červen až červenec 2016 sběr údajů o excelentních výsledcích pro Pilíř II. (data pro hodnocení 2016)
červen až září 2016 sběr údajů o smluvním výzkumu pro Pilíř III. (data pro hodnocení 2016)
červenec až září 2016 práce OVHP a Expertních panelů nad údaji 2016
září až listopad 2016 výpočet Hodnocení 2015 a 2016
prosinec 2016 schválení konečných výsledků Hodnocení 2015 a 2016 na jednání Rady

 

V diskusi prof. Dvořák upozornil, že práce Expertních panelů musí skončit nejdéle do konce měsíce května tak, aby jednotlivé výzkumné organizace měly k disposici informaci o tom, jak dopadly v Hodnocení 2015, v Pilíři II., jimi předložené výsledky. Dle této informace se totiž jednotlivé výzkumné organizace budou rozhodovat o případném opětovném předložení těchto výsledků do Pilíře II. v rámci připravovaného Hodnocení 2016.

Předsedkyně tento požadavek potvrdila s tím, že navrhovaný harmonogram je již takto koncipován. Dr. Frýzek doporučil, aby navrhovaný harmonogram byl zveřejněn co nejdříve po projednání Radou, neboť jedině tak mohou jednotlivé vysoké školy učinit taková opatření, na základě kterých v době zkouškového období a náběhu letních prázdnin zajistí řádné a včasné předání údajů do Pilíře II. a Pilíře III. v rámci Hodnocení 2016.

Dále předsedkyně informovala členy Komise, že administrativní podporu OVHP a Expertních panelů zajišťují dvě brigádnice a že veškeré pokyny resp. tabulky týkající se práce OVHP v NK, jsou uveřejněny na nově zřízené zabezpečené www stránce přístupné pro všechny členy panelů. Tyto stránky budou průběžně aktualizovány tak, aby shromažďovaly informace a podklady pro činnost a administrativní podporu panelů.

V další diskuzi Členové Komise zmínili kritiku ze strany vědecké veřejnosti na chronické nedodržování vyhlášených i avizovaných termínů týkajících se průběhu Hodnocení 2015 a Hodnocení 2016. Toto stanovisko zastávají i někteří předsedové panelů, kteří si navíc stěžují na nedostatek informací a nízkou míru komunikace ze strany Sekce. V souvislosti s tím předsedkyně seznámila členy Komise s usnesením 134. zasedání pléna ČKR ze dne 18. 2. 2016, které zní:

ČKR trvá na důsledném naplňování zákona č. 130/2002 Sb. vzhledem ke skutečnosti, že chronické problémy v oblasti hodnocení vědy a výzkumu v ČR přetrvávají a současná situace nevykazuje žádné známky zlepšení. ČKR žádá, aby místopředseda Vlády ČR pro vědu, výzkum a inovace P. Bělobrádek bezodkladně přijal odpovídající opatření vedoucí k bezproblémovému a včasnému procesu hodnocení výsledků výzkumu, vývoje a inovací v souladu se zákonnými normami.

Závěr: Členové Komise jednomyslně schválili předložený návrh harmonogramu týkajícího se průběhu Hodnocení 2015 a Hodnocení 2016 v roce 2016 a žádají Radu o jeho schválení a zveřejnění. Dále členové Komise jednomyslně schválili silný apel na Sekci pro VaVaI, aby účinně zamezila dalšímu zpoždění v realizaci Hodnocení 2015 a Hodnocení 2016, neboť takové zpoždění snižuje kredit Sekce pro VaVaI na Úřadu vlády ČR a komplikuje práci všech organizací VaVaI. KHV konstatuje, že na tuto mimořádně špatnou situaci opakovaně upozorňuje a že přitom nemůže tento stav ze své pozice poradního orgánu Rady napravit. Dále KHV žádá Sekci, aby průběžně zajišťovala přesné informování předsedů panelů o všech faktech a opatřeních týkajících se probíhajícího Hodnocení 2015 a připravovaného Hodnocení 2016, včetně operativního předávání aktuálních podkladových materiálů, kalibrace práce panelů po stránce věcné i koordinace po stránce administrativní.

ad 3b) Změny v seznamu členů OVHP

K tomuto bodu tajemník v předstihu rozeslal členům Komise podkladové materiály shrnující změny v seznamu členů OVHP a Expertních panelů, které proběhly od 29. 1. 2016, kdy Rada na svém 312. zasedání schválila jejich konečné složení. V zaslaných souborech je uveden popis změn a konkrétních rezignací jednotlivých členů panelů a dále je pro přehlednost uveden celkový aktuální seznam členů OVHP a Expertních panelů. Tajemník uvedl, že v seznamech jsou opraveny některé chyby v osobních údajích členů panelů, které byly provedeny na základě prvních jednání panelů SHVa a SHVb a dále, že byly doplněny chybějící kontakty na členy panelů.

V diskuzi vystoupil prof. Syka, který upozornil na nejasnosti ve jmenování členů Expertního panelu „Lékařské vědy“, kdy informace zaslaná hromadně jejím členům nebyla jednoznačná a navíc byla zaslána pouze v českém jazyce. Navrhnul, aby komunikace v Expertních panelech probíhala vždy dvoujazyčně a zároveň navrhnul, aby všem členům všech panelů, kteří již ukončili svou činnost, bylo adresně poděkováno a zároveň, aby novým členům panelů bylo jejich jmenování adresně oznámeno. Ostatní členové Komise vyjádřili s tímto návrhem souhlas.

Prof. Jurajda připomněl své zkušenosti s prací předsedy Expertního panelu, kdy se osvědčilo, že předseda si řídí práci panelu zcela autonomně. To však může být úspěšné, jen pokud má předseda dostatek informací od administrativního aparátu, v tomto případě od Sekce, a to včetně všech podpůrných dokumentů a souvisejících harmonogramů. Navrhnul, aby Sekce obratem zaslala jednotlivým předsedům panelů veškeré relevantní informace ještě v době, než se práce panelů naplno rozeběhnou. Tento názor členové Komise jednoznačně podpořili.

Někteří členové Komise v další diskusi upozornili na nesrovnalosti a chybějící údaje v přeložených seznamech členů OVHP a Expertních panelů. Doporučili urychlenou opravu včetně doplnění chybných údajů a konstatovali, že na správných a bezchybných seznamech závisí úspěšnost dalšího průběhu hodnocení, jelikož např. na těchto seznamem je přímo závislá správná funkce podpůrných SW aplikací.

V závěru k tomuto bodu se členové Komise shodli, že každý člen prověří změny týkající se panelu, u kterého je zpravodajem a po případné konzultaci s předsedou daného panelu pošle svoje stanovisko tajemníkovi Komise. Ten z došlých návrhů sestaví konečný seznam změn, který bude per rollam Komisí odsouhlasen a následně předložen na zasedání Rady ke schválení.

Závěr: Komise upozorňuje na nesrovnalosti a chybějící údaje v přeložených seznamech členů OVHP a Expertních panelů a žádají Sekci o jejich urychlenou opravu a doplnění, neboť na správných a bezchybných seznamech závisí úspěšnost dalšího průběhu hodnocení. Komise doporučuje Sekci, aby komunikace v Expertních panelech probíhala vždy dvoujazyčně a zároveň, aby všem členům všech panelů, kteří již ukončili svou činnost, bylo adresně poděkováno a zároveň, aby novým členům panelů bylo jejich jmenování adresně oznámeno. Komise upozorňuje Sekci, že komunikace se zahraničními členy musí být vedena v anglickém jazyce. Komise ukládá svým členům, aby posoudili navržené změny v seznamu členů OVHP a Expertních panelů a po případné konzultaci s jednotlivými předsedy panelů v termínu do 16. 3. 2016 zaslali svoje stanovisko tajemníkovi Komise. Ten z došlých návrhů sestaví konečný seznam změn, který zašle Komisi k per rollam hlasování. V případě schválení navržených změn ve složení panelů předá tajemník odsouhlasené změny k projednání na zasedání Rady.

ad 4) Postup přípravy Metodiky 2017+

ad 4a) IPN návrh úprav pro posílení významu aplikovaného výzkumu v Metodice 2017+

Tento bod byl přesunut z minulého jednání Komise, ale z důvodu nepřítomnosti doc. Machana, který se z jednání Komise omluvil, předsedkyně přešla k dalšímu bodu jednání.

ad 4b) Metodika 2017+ a přechodné období

Předsedkyně informovala členy Komise o proběhlé schůzce k Metodice 2017+ na úrovni vicepremiéra Bělobrádka, náměstka Markse a prof. Růžičky. Ze schůzky vyplynulo, že v červnu 2016 by na jednání vlády ČR měly být přeloženy ke schválení „Zásady Metodiky 2017+“, které budou rovněž obsahovat požadavky na finanční a personální zabezpečení realizace nového způsobu hodnocení. Předsedkyně uvedla, že u personálních požadavků by mělo být detailně specifikováno kromě požadovaných odborností, zda se bude jednat o kmenové zaměstnance Sekce či o pracovníky smluvně najímané.

Předsedkyně uvedla, že tento materiál by měl být projednán již na březnovém zasedání Rady, ale před tím by měl ještě projít připomínkami v Komisi a následným per rollam hlasováním. Na přípravě materiálu spolupracuje prof. Růžička s pracovní skupinou Komise pro přípravu Metodiky 2017+.

Dále předsedkyně uvedla, že na schůzce byly diskutovány 3 možnosti zajištění realizace Metodiky 2017+: (i) založení nové organizace, (ii) zadání realizace veřejnou zakázkou a (iii) zajištění realizace prostředky a kapacitami Sekce pro VaVaI. Předsedkyně uvedla, že účastníci schůzky se shodli na obtížnosti realizace variant (i) a (ii). Založení nové organizace ve státní správě trvá min. 3 roky a u veřejné zakázky bude velmi obtížné formulovat její zadání a hodnotící kritéria. Jedinou reálnou možností pro nejbližší období se tak stává varianta (iii).

V závěru předsedkyně informovala o využití případného systémového projektu OP VVV, který by mohl být použit na zabezpečení realizace Metodiky 2017+. V nastalé diskusi se členové Komise shodli, že systémově správnější je, aby realizace Metodiky 2017+ byla zajištěna z národních zdrojů na VaV a případný systémový projekt byl použit jako doplňkový zdroj finančních prostředků, např. na úhradu činnosti zahraničních hodnotících panelů.

V diskusi si položili prof. Psutka a prof. Jurajda otázku, jaký bude další postup, pokud by realizace Metodiky 2017+ narazila na vážné problémy. Diskutována byla otázka možného dalšího prodloužení resp. modifikace Metodiky 2016, ale v závěru se členové Komise shodli, že zatím je předčasné se touto otázkou zabývat a pozornost je nutné soustředit na realizaci Metodiky 2017+.

Závěr: Členové Komise vzali na vědomí informaci o přípravě „Zásad Metodiky 2017+“ a jsou připraveni se podílet na připomínkování vzniklého materiálu. Členové Komise považují za systémově správnější realizovat Metodiku 2017+ z národních zdrojů na VaV, případně finanční zdroje pro její realizaci kombinovat s prostředky z OP VVV - IPS.

ad 5) Aktuální stav v přípravě hodnocení programů a skupin grantových projektů VaVaI

Předsedkyně předala slovo Dr. Srholci, který uvedl, že od posledního jednání Komise nedošlo v této věci k žádnému posunu a on že nedostal žádné nové informace ohledně uzavření pracovních dohod s externími členy pracovní skupiny. Konstatoval opakovaně, že pracovní skupina pro přípravu a hodnocení programů a skupin grantových projektů je stále připravena k činnosti v okamžiku, kdy budou ze strany Sekce uzavřeny pracovní dohody s jejími externími členy. O uzavření dohod pro Michala Pazoura, Vladislava Čadila, Vladimíra Sodomku a Vladimíra Kváču žádal prostřednictvím tajemníka KHV již 12. ledna 2016.

V nastalé diskusi bylo zmíněno, že termín tohoto úkolu (listopad 2016) stanovený usnesením vlády ČR se blíží a pokud práce nebudou neprodleně zahájeny, splnění termínu může být vážně ohroženo.

Závěr: Členové Komise žádají Sekci, aby urychleně zajistila uzavření dohod s uvedenými externími členy pracovní skupiny. Komise důrazně upozorňuje Sekci, že vzhledem k blížícímu se konečnému termínu stanoveného usnesením vlády ČR, může být řádné splnění úkolu vážně ohroženo.

ad 6) Různé

Pod bodem různé prof. Opatrný seznámil členy Komise s usnesením Studentské komory Rady vysokých škol ze dne 27. 2. 2016 k predátorským časopisům a k problematice hodnocení:

Předsednictvo Studentské komory Rady vysokých škol (P SK RVŠ) sleduje situaci kolem tzv. predátorských časopisů a je znepokojeno případy, kdy byly za publikace v těchto periodikách udělovány body v rámci Metodiky hodnocení. Tyto případy ukazují na závažné nedostatky v samotné Metodice hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů, kdy na jedné straně je možné získávat body za publikace v podezřelých periodikách, na druhé straně byly z hodnocení plošně vyřazeny určité typy výsledků (např. užitné vzory a software), které tvoří důležitou část výstupů v některých oborech.

Vyzýváme RVVI ať neprodleně zahájí jednání vedoucí ke změně současné metodiky, s cílem vytvořit komplexní hodnocení výzkumných organizací. P SK RVŠ požaduje širší zapojení VŠ a výzkumných organizací při návrhu nové metodiky.

P SK RVŠ zároveň vyzývá vysoké školy k stanovení dostatečných interních pravidel (např. podmínek pro habilitační řízení) a úprav příslušných částí etických kodexů, aby nedocházelo k případům, kdy publikační výstupy postrádají přínos pro vědeckou komunitu, ale slouží pouze k naplnění formálních kritérií kladených na vědecké pracovníky či pracoviště. Současný stav okolo predátorských časopisů vrhá špatné světlo na české vědecké prostředí.

Další příspěvky nebyly pod bodem různé předneseny.

ad 7) Závěr

Předsedkyně poděkovala všem přítomným za jejich aktivní účast na jednání.

Příští řádné 85. jednání komise se uskuteční dne 11. 4. 2016. od 14.00 hod. v zasedací místnosti děkana Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze, Ke Karlovu 3, Praha 2. 

 

 

V Praze dne 9. 3. 2016

Zapsal: Ing. M. Matějka Schválila: prof. Ing. Jitka Moravcová, CSc., v.r.

Sdílejte na: