Zápis z 85. jednání KHV

Zápis z 85. jednání KHV konaného dne 11. 4. 2016 od 14:00 hod. v zasedací místnosti děkana Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze, Ke Karlovu 3, Praha 2.

Jednání se zúčastnili: prof. Ing. Jitka Moravcová, CSc. (předsedkyně), prof. Ing. Petr Dvořák, CSc., RNDr. Miloslav Frýzek, prof. PhDr. Pavel Janoušek, CSc., prof. Ing. Štěpán Jurajda, Ph.D., doc. Ing. Jaroslav Machan, CSc., prof. RNDr. Zdeněk Němeček, DrSc. (místopředseda), prof. RNDr. Tomáš Opatrný, Dr., prof. Ing. Josef Psutka, CSc., Ing. Martin Srholec, Ph.D., prof. MUDr. Josef Syka, DrSc., Ing. Karel Vejražka, Ph.D., prof. RNDr. Eva Zažímalová, CSc., Mgr. Ing. Kateřina Miholová, Ph.D. (host), PhDr. Jiřina Nováková, Ph.D. (host) a Ing. Martin Matějka (tajemník komise).

Omluveni: prof. Ing. Michal Hocek. CSc.

Komise byla usnášeníschopná.

Pro jednání komise byl předem navržen program, podklady pro jednání komise byly rozeslány via e-mail dne 10. 4. 2016.

Projednávané body:

 1. Zahájení, schválení návrhu programu, kontrola úkolů [85-1 - předsedkyně]

 2. Informace z 314. zasedání Rady [ústní informace - předsedkyně]

 3. Realizace Metodiky 2015


  a. Sankce z Hodnocení 2014 (Odbor analýz a koordinace VaVaI) [85-3a – Ing. Miholová]
  b. Radou odsouhlasené změny v seznamu členů panelů [85-3b- předsedkyně]
  c. info o průběhu hodnocení 2015-2016 [ústní informace – PhDr. Nováková]
  d. ERIH PLUS – forma uplatnění v hodnocení 2015-2016 [85-3d – předsedkyně]
  e. Rámcové programy – rozsah započtení v hodnocení 2015-2016 [85-3e – předsedkyně]
  f. Výklad Metodiky 2013 (Odbor analýz a koordinace VaVaI) [85-3f – Ing. Miholová, přílohy: 85-3f-I „argumentace“, 85-3f-II „Frascati“]
 4. Postup přípravy Metodiky 2017+


  a. Metodika 2017+ a přechodné období [předsedkyně]
 5. Aktuální stav v přípravě hodnocení programů a skupin grantových projektů VaVaI


  [ústní informace – Ing. Srholec]
 6. Různé


  - Odpověď děkana MFF
 7. Závěr

ad 1) Zahájení, schválení zápisu z minulého jednání, kontrola úkolů

Jednání zahájila předsedkyně, která seznámila členy komise s návrhem programu jednání. Program jednání byl členy komise odsouhlasen. Předsedkyně konstatovala, že komise je usnášeníschopná.

Předsedkyně shrnula, že připomínky k poslední verzi rozeslaného návrhu zápisu z minulého jednání nebyly vzneseny a výsledný zápis z 84. řádného jednání Komise byl členy schválen a byl postoupen pro informaci Radě.

Dále předsedkyně provedla kontrolu úkolů z minulého jednání Komise.

V této věci předsedkyně konstatovala, že všechny úkoly z minulého jednání Komise jsou splněny, nebo jsou plněny průběžně. Jediným nesplněným bodem je úkol Sekce pro VaVaI týkající se urychleného zajištění uzavření dohod s externími členy pracovní skupiny pro přípravu hodnocení programů a skupin grantových projektů VaVaI.

Závěr: Členové Komise vzali informace na vědomí s tím, že k nesplněnému úkolu se vrátí pod bodem 85-5.

ad 2) Informace z 314. zasedání Rady

Stručnou informaci o průběhu pracovního a řádného zasedání Rady, která se obě konala dne 31. 3. 2016, podala předsedkyně. Informovala, že Rada vzala na vědomí zprávu o Metodice 2017+ s tím, že proti uvedeným principům nebyly vzneseny žádné zásadní připomínky. Dále uvedla, že k danému tématu je připravována schůzka s vicepremiérem Bělobrádkem na den 26. 4. 2016 a že Rada schválila návrh výdajů státního rozpočtu na oblast VaVaI na rok 2017 a dále. V dalších Radou projednávaných bodech potom předsedkyně odkázala na zápis z jednání Rady.

Závěr: Členové Komise vzali informaci na vědomí.

ad 3) Realizace Metodiky 2015

ad 3a) Sankce z Hodnocení 2014

Ing. Miholová z Odboru analýz a koordinace VaVaI předložila Komisi výběr ze seznamu sankcí (již schválenému Radou) s tím, že na některé výsledky byly v Hodnocení 2014 uplatněny záporné body v rozporu s tím, že tyto výsledky dostaly v minulém Hodnocení 2013 body kladné, nulu nebo byly vyřazeny. Ing. Miholová vznesla dotaz, proč byly stejné výsledky hodnoceny opakovaně, a požádala o zdůvodnění tohoto postupu. Prof. Němeček a tajemník vysvětlili podstatu věci s tím, že jde o nepochopení Metodiky 2013 ze strany Sekce pro VaVaI. Důvodem je jednak skutečnost, že mezi roky 2013 a 2014 teprve nabíhal mechanismus hodnocení dle Metodiky 2013, takže v roce 2013 se body v Podpilíři I. přidělovaly ještě automaticky, v roce 2014 již výsledky kontrolovaly OVHP. Další příčinou je jev, kdy výsledek do RIV dodatečně dodal další předkladatel a to přes jiného dodavatele dat. Bylo konstatováno, že Hodnocení 2014 a udělení záporných bodů proběhlo v souladu s Metodikou 2013. Ing. Miholová požádala tajemníka o bližší rozbor situace s tím, že pokud by pochybnosti o správnosti přetrvávaly, bude Komise konzultována v otázce dalšího postupu.

Závěr: Členové Komise vzali informaci na vědomí.

ad 3b) Radou odsouhlasené změny v seznamu členů panelů

Předsedkyně v krátkosti informovala členy Komise, že Rada na svém 314. březnovém zasedání schválila bez výhrad všechny Komisí navržené změny ve složení OVHP a Expertních panelů a že předkládaný materiál souhrnně rekapituluje tyto provedené změny. Prof. Jurajda tlumočil požadavek předsedy OVHP3 na ještě jednu dodatečnou nominaci a členové Komise s návrhem vyjádřili souhlas.

Závěr: Členové Komise vzali informaci na vědomí a schválili nominaci pro OVHP3.

ad 3c) info o průběhu Hodnocení 2015-2016

V ústní informaci PhDr. Nováková shrnula průběh Hodnocení 2015. Uvedla, že sběr údajů o kvalitních výsledcích pro Pilíř II. byl dokončen a že práce OVHP pokračují bez reklamací, dále, že probíhá příprava datových podkladů pro Hodnocení 2016 a že jmenovací dekrety pro nové členy panelů jsou připraveny k odeslání. Na závěr uvedla, že finalizují práce na SW pro Expertní panely.

Na to navázal tajemník s dotazem na upřesnění funkce tohoto SW při vykázání jednoho výsledku více předkladateli. Po krátké diskusi se členové Komise shodli na závěru, že Expertní panel hodnotí každý výsledek pouze jednou a tento výrok platí stejně pro všechny předkladatele tohoto výsledku a SW by jej měl automaticky ke všem předmětným záznamům doplnit.

Prof. Opatrný upozornil na další požadovanou funkčnost SW, kdy musí být zohledněny ty výsledky, které v minulém hodnocení obdržely „A“ a v letošním hodnocení se k podílu na těchto výsledcích přihlásí organizace, jejichž pracovníci byli spoluautory těchto výsledků, ale v minulém hodnocení je do druhého pilíře nepřihlásili. Takové výsledky už Expertní panely znovu nehodnotí, ale přihlášené podíly za dříve udělená „A“ se automaticky započítávají do povolené kvóty 20 %.

PhDr. Nováková přislíbila tlumočit stanoviska Komise dodavatelské firmě s tím, že konečné řešení bude zohledňovat velikost zásahu do SW a dodací lhůtu.

Na závěr tohoto bodu prof. Opatrný tlumočil dotaz předsedy panelu „fyzika“ na formu proplácení odměn členům panelů, neboť dosud nejsou se členy panelu uzavřeny smlouvy o provedení práce. PhDr. Nováková odkázala na Statut Expertních panelů (čl. 6 „Náklady na činnost a odměny členům expertních panelů“) a dále na usnesení 314. zasedání Rady, kde jsou požadované informace uvedeny.

Závěr: Členové Komise vzali informaci na vědomí a navrhli dílčí úpravy SW určeného pro podporu práce Expertních panelů.

ad 3d) ERIH PLUS – forma uplatnění v hodnocení 2015-2016

Předsedkyně předala slovo prof. Jurajdovi, který stručně shrnul genezi databáze ERIH v minulých hodnoceních. Zmínil, že automatické zahrnutí databáze ERIH PLUS by se negativně promítlo zejména do oborů SHVc a doporučil tuto databázi do Hodnocení 2015 a 2016 nezahrnovat. To je plně v souladu s dikcí Metodiky 2013, která výslovně uvádí pouze databázi ERIH. Členové Komise se s tímto návrhem ztotožnili.

Závěr: Komise nedoporučuje automatické zahrnutí databáze ERIH PLUS do Hodnocení 2015 a Hodnocení 2016.

ad 3e) Rámcové programy – rozsah započtení v hodnocení 2015-2016

Bod uvedla předsedkyně a předala slovo prof. Psutkovi, který objasnil princip započítávání projektů aplikovaného VaVaI v dikci Metodiky 2013 do Pilíře III. a navrhnul, aby do Hodnocení 2015 a 2016 byly zahrnuty všechny uvedené programy 7. RP i evropské programy 2020. Připomněl totiž další podmínku stanovenou Metodikou 2013, kdy pro úspěšné započítání daného projektu do Pilíře III. Metodiky 2013, je nutný příznak „projekt aplikovaného VaVaI“, který musí být takto uveden v CEP. Zdaleka není pravidlem, že tento příznak mají všechny projekty zmiňovaných programů a proto je tato podmínka dostačující. Členové Komise se s tímto návrhem ztotožnili.

Závěr: Komise doporučuje zahrnout do Hodnocení 2015 i Hodnocení 2016 všechny programy 7. RP i evropské programy 2020.

ad 3f) Výklad Metodiky 2013

Předsedkyně předala slovo Ing. Miholové z Odboru analýz a koordinace VaVaI, která uvedla problematiku zahrnutí oboru kriminologie pod právní vědy. Prof. Jurajda ji doplnil, že kriminologie jako zástupce behaviorálních věd je typicky multioborová s přesahem do sociologie, antropologie, psychologie i ekonomie. V diskusi se členové Komise shodli, že konkrétní zařazení výsledků z oborů kriminologie je na autorovi daného výsledku, který jej předkládá do RIV. Následně, dle tohoto oboru uvedeného v RIV je předmětný výsledek zařazen do příslušného OVHP, čímž mají autoři konkrétní možnost určit panel, ve kterém bude jejich výsledek hodnocen.

V závěru Dr. Srholec upozornil, že Frascati Manual, který Ing. Miholová uvedla v přílohách k tomuto bodu, prošel na podzim 2015 další revizí a již je na www zveřejněna jeho nová verze, která uvádí mnohem méně podrobné oborové členění, než uváděla verze předchozí.

Závěr: Komise doporučuje ponechat oborové zatřídění výsledků na autorech těchto výsledků, kteří je předkládají do RIV, neboť tím je zároveň určen příslušný OVHP. Tento postup umožňuje v odůvodněných případech uplatnit výsledek z oboru kriminologie v rámci oboru právních věd.

ad 4) Postup přípravy Metodiky 2017+

Předsedkyně uvedla, že o postupu přípravy Metodiky 2017+ informovala členy Komise v úvodním bodu dnešního jednání a že upravenou verzi materiálu rozešle členům Komise po plánované schůzce s vicepremiérem Bělobrádkem.

Závěr: Členové Komise vzali informaci na vědomí.

ad 5) Aktuální stav v přípravě hodnocení programů a skupin grantových projektů VaVaI

Předsedkyně předala slovo Dr. Srholci, který konstatoval, že od posledního jednání Komise nedošlo v této věci k žádnému posunu a že pracovní skupina již 3 měsíce čeká na uzavření pracovních dohod s jejími externími členy.

Prof. Jurajda navrhnul, aby o této situaci byla informována Rada, neboť pravděpodobně nebude splněno usnesení vlády k této problematice a Komise by mohla být obviněna z nesplnění úkolu, který jí Rada uložila. Bez uzavření příslušných pracovních dohod však Komise nemůže tyto práce ani zahájit.

Závěr: Členové Komise žádají své členy, členy Rady, aby tlumočili stanovisko komise na jednání Rady.

ad 6) Různé

Pod bodem různé předsedkyně seznámila členy Komise se souhlasným stanoviskem děkana MFF UK, že Komise může i v letošním roce hnízdit v zasedací místnosti děkana.

Dále předsedkyně předvedla členům Komise bibliografickou analýzu z dat InCites za roky 1994, 2004 a 2014 pro jednotlivé obory VaVaI s cílem poukázat na trendy vývoje za sledované období.

PhDr. Nováková vznesla požadavek, zda by usnesení Komise z jejího minulého jednání k aktualizaci Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR mohlo být projednáno Radou, neboť dotazy ze strany veřejnosti se stále množí a Sekce pro VaVaI zatím nemá oficiální stanovisko, jak bude situace řešena. Usnesení Komise z jejího 82. jednání dne 11. 1. 2016 znělo:
Členové Komise jednomyslně navrhují Radě neprovádět v roce 2016 aktualizaci Seznamu českých recenzovaných neimpaktovaných vědeckých periodik, neboť pro rok 2017 a dále se připravuje zcela nová Metodika, která nebude se Seznamem, v jeho dnešní podobě, pracovat.

Další příspěvky nebyly pod bodem různé předneseny.

ad 7) Závěr

Předsedkyně poděkovala všem přítomným za jejich aktivní účast na jednání.

 

Příští řádné 86. jednání komise se uskuteční dne 9. 5. 2016. od 14.00 hod. v zasedací místnosti děkana Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze, Ke Karlovu 3, Praha 2.

 

V Praze dne 18. 4. 2016

Zapsal: Ing. M. Matějka Schválila: prof. Ing. Jitka Moravcová, CSc., v.r.

Sdílejte na: