87. mimořádné jednání KHV

Zápis z 87. mimořádného jednání KHV konaného dne 23. 6. 2016 od 14:00 hod. v zasedací místnosti CERGE, Politických vězňů 7, Praha 1.

Jednání se zúčastnili: prof. Ing. Jitka Moravcová, CSc. (předsedkyně), RNDr. Miloslav Frýzek, prof. PhDr. Pavel Janoušek, CSc., prof. Ing. Štěpán Jurajda, Ph.D., doc. Ing. Jaroslav Machan, CSc., prof. RNDr. Zdeněk Němeček, DrSc. (místopředseda), prof. RNDr. Tomáš Opatrný, Dr., prof. Ing. Josef Psutka, CSc., Ing. Martin Srholec, Ph.D., Ing. Karel Vejražka, Ph.D. a Ing. Martin Matějka (tajemník komise).

Omluveni:       prof. Ing. Petr Dvořák, CSc., prof. Ing. Michal Hocek. CSc., prof. MUDr. Josef Syka, DrSc., prof. RNDr. Eva Zažímalová, CSc.

Komise byla usnášeníschopná.

Pro jednání komise byl předem navržen program, podklady pro jednání komise byly rozeslány via e-mail dne 17. 6. 2016.

Projednávané body:

 1. Zahájení, schválení návrhu programu [87-1 - předsedkyně]
 2. Postup přípravy Metodiky 2017+
 3. Různé
 4. Závěr

ad 1)   Zahájení

Jednání zahájila předsedkyně, která seznámila členy komise s návrhem programu jednání, který byl členy komise odsouhlasen. Předsedkyně konstatovala, že komise je usnášeníschopná.

ad 5)   Postup přípravy Metodiky 2017+

Předsedkyně stručně shrnula genezi materiálu předloženého Sekcí a zahájila diskuzi ve které se členové Komise shodli na dále uvedeném výčtu potřebných úprav tohoto materiálu. Členové Komise se shodli, že v daném čase mohou pouze identifikovat sporné body materiálu, nikoliv navrhnout jejich komplexní řešení.

      Obecné připomínky

 • vyjasnit pojem Metodika17+: jedná se o předpis týkající se pouze roku 2017, nebo celého přechodného období 2017-2020 či o popis cílového stavu, jaký má nastat v roce 2020;
 • v materiálu vůbec nejsou popsány další moduly. Komise považuje za velmi důležitý popis zejména modulu II., který by měl být zaveden v roce 2018 a který by měl korespondovat s očekávaným hodnocením VŠ;
 • navržený harmonogram, ač je to velmi důležitá součást materiálu, není realistický, neboť nezohledňuje:
  •  celé období, je zahrnut jen rok 2017;
  •  lhůtu potřebnou pro vyřešení připomínek vzešlých z připomínkového řízení zúčastněných aktérů (zejména resorty, ČKR, RVŠ, AV ČR, SPD),
  •  období nutné pro nominace do hodnotících panelů, je potřebných cca ½ roku;
 • v materiálu není vůbec uvedeno, jaké hodnocení bude probíhat na jednotlivých úrovních (jsou zmiňovány 3 úrovně hodnocení);

  Faktické připomínky

 • Shrnutí, bod 2E – vypustit text „na úroveň IČO“ – na některých úrovních bude hodnocení podrobnější;
 • Shrnutí, bod 4A – vypustit text „Fixace“ – protizákonný postup;
 • Shrnutí, bod 5 Harmonogram – vypustit celý text, termíny není reálné splnit;
 • Hlavní cíle, účel a východiska hodnocení, bod c Financování - vypustit celý text, text se netýká hodnocení;
 • materiál ukončit na str. 8, veškerý další text vypustit.

 Závěr:        Členové Komise doporučují Radě odstranit z dokumentu sporné pasáže a úvodní principy schválit.

ad 7) Různé

Pod bodem různé nebyly předneseny žádné příspěvky.

ad 8) Závěr

Předsedkyně poděkovala všem přítomným za jejich aktivní účast na jednání.

Příští řádné 88. jednání komise se uskuteční dne 12. 9. 2016. od 14.00 hod. v zasedací místnosti děkana Matematicko - fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze, Ke Karlovu 3, Praha 2.

 V Praze dne 23. 6. 2016

 Zapsal: Ing. M. Matějka                                     Schválila: prof. Ing. Jitka Moravcová, CSc., v.r.

 

Sdílejte na: