Zápis z 89. jednání KHV

Zápis z 89. jednání KHV konaného dne 10. 10. 2016 od 14:00 hod. v zasedací místnosti děkana Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze, Ke Karlovu 3, Praha 2.    

Jednání se zúčastnili: prof. Ing. Jitka Moravcová, CSc. (předsedkyně), prof. Ing. Petr Dvořák, CSc., RNDr. Miloslav Frýzek, prof. PhDr. Pavel Janoušek, CSc., doc. Ing. Jaroslav Machan, CSc., prof. RNDr. Zdeněk Němeček, DrSc. (místopředseda), prof. RNDr. Tomáš Opatrný, Dr., prof. Ing. Josef Psutka, CSc., prof. MUDr. Josef Syka, DrSc., Ing. Jan Marek, CSc. (host) a Ing. Martin Matějka (tajemník Komise).

Omluveni: prof. Ing. Michal Hocek. CSc., prof. Ing. Štěpán Jurajda, Ph.D., Ing. Martin Srholec, Ph.D., Ing. Karel Vejražka, Ph.D., prof. RNDr. Eva Zažímalová, CSc.,

Komise byla usnášeníschopná.

Pro jednání Komise byl předem navržen program, podklady pro jednání Komise byly rozeslány via e-mail dne 5. 10. 2016.

Projednávané body:

 1. Zahájení, schválení návrhu programu, kontrola úkolů
 2. Informace z 318. řádného zasedání Rady dne 2. 9. 2016
  1. info o IS VaVaI
  2. usnesení předsednictva RVŠ
  3. výňatek z usnesení Rady k IS VaVaI
  4. žádost prof. Opatrného
  5. Stanovisko fóra Transparentní věda k IS VaVaI
 3. Realizace Metodiky 2015
  1. info k průběhu výpočtu Hodnocení 2015 a 2016
  2. usnesení ČKR
 4. Postup přípravy Metodiky 2017+
  1. Metodika 2017+ (verze projednávaná na 318. RVVI)
  2. Metodika 2017+ (verze projednávaná na 88. KHV)
  3. vypořádání připomínek členů Komise
 5. Zpráva o činnosti KHV v roce 2016
 6. Aktuální stav v přípravě hodnocení programů a skupin grantových projektů VaVaI
 7. Různé
 8. Závěr

ad 1)   Zahájení, schválení programu, kontrola úkolů

Jednání zahájil místopředseda a omluvil předsedkyni, která z pracovních důvodů dorazí se zpožděním. Místopředseda seznámil členy Komise s návrhem programu jednání a navrhnul následující změny:

 • přesunout body jednání 2b a 3b do bodu Různé;
 • body 2d a 2e neprojednávat vůbec.

Návrh byl přijat a upravený program jednání byl členy Komise odsouhlasen. Místopředseda konstatoval, že Komise je usnášeníschopná.

Dále místopředseda provedl kontrolu úkolů z minulého jednání Komise. Konstatoval, že stále není splněn úkol Sekce VVI týkající se uzavření dohod s externími členy pracovní skupiny pro přípravu hodnocení programů a skupin grantových projektů VaVaI.

Dalším průběžným úkolem je příprava Metodiky 2017+, místopředseda konstatoval, že úkol je plněn průběžně, byť aktuální stav textu Metodiky 2017+ neodpovídá představám Komise.

Dalším nesplněným úkolem je slib náměstka Markse odpovědět písemně na 2 otázky prof. Opatrnému (viz zápis z 88. jednání Komise).

Ostatní úkoly z minulého jednání Komise byly splněny.

Závěr:        Členové Komise vzali informaci na vědomí.

Místopředseda Komise dále poblahopřál prof. Dvořákovi, že jej Rada zvolila za svého 1. místopředsedu.

ad 2) Informace z 318. řádného zasedání Rady

Stručnou informaci o průběhu 318. řádného zasedání Rady, které se konalo dne 30. 9. 2016, podal prof. Dvořák. Informoval, členy Komise o aktuálním stavu IS VaVaI a dále uvedl, že průběh Hodnocení 2015, Hodnocení 2016 a přípravu Metodiky 2017+ má Komise jako samostatné body jednání.

Závěr:        Členové Komise vzali informaci na vědomí.

ad 3) Realizace Metodiky 2015

ad 3a) Info k průběhu výpočtu Hodnocení 2015

Informaci podal Ing. Marek, ředitel odboru. Uvedl, že pro výpočet Hodnocení 2015 jsou k dispozici všechny potřebné podklady a že pro provedení výpočtu byli přijati externí zaměstnanci, kteří zpracovávají vstupní údaje pro výpočet. Tým nyní ověřuje postup výpočtu na známých datech Hodnocení 2014 a připravuje potřebné algoritmy. Výpočet Hodnocení 2015 by měl být ukončen do prosince 2016.

K přípravě Hodnocení 2016 uvedl, že je připravena aplikace SKV (Sběr kvalitních výsledků) pro sběr dat do Pilíře II. Sběr údajů pro Pilíř II začne v říjnu 2016 a potrvá nejméně 5 až 6 týdnů. Hodnocení panely začne s počátkem roku 2017 a potrvá nejméně 2 měsíce. Hodnocení 2016 by mělo být ukončeno (včetně výpočtu) v červnu 2017.

Prof. Moravcová navrhla, aby Komise doporučila Radě opět u výsledků Hodnocení 2015 přistoupit k udělení záporných bodů a to ve stejné dikci, jako tomu bylo u Hodnocení 2014. Takové opatření má silný výchovný apel na celé prostředí VaVaI. Členové Komise s návrhem souhlasili s tím, že konečné rozhodnutí je výhradně na Radě.

Závěr:        Členové Komise vzali informaci na vědomí s tím, že doporučují Radě u výsledků Hodnocení 2015 opět přistoupit k udělení záporných bodů, neboť toto opatření má silnou žádoucí zpětnou vazbu.

ad 4)   Postup přípravy Metodiky 2017+

K tomuto bodu měli členové Komise k dispozici 2 verze materiálu Metodika 17+. Jednu verzi projednávali členové Komise na svém 88. jednání a následně k ní vypracovali připomínky, druhou verzi projednávala Rada na svém zasedání 30. 9. 2016 a připomínky k ní zaslali pouze členové Rady.

Prof. Dvořák informoval, že dále Sekce pro VaVaI pracuje s materiálem projednaným Radou a že připomínky členů Komise do tohoto materiálu zatím zapracovány nejsou. Sdělil, že v pátek 14. 10. 2016 má Rada další pracovní jednání k Metodice 2017+ na kterém by měla vzniknout další verze textu s již zapracovanými připomínkami jak členů Rady, tak členů Komise.

Tajemník upozornil na formální problém, kdy z důvodu, že členové Komise připomínkovali jiný text (13 str.), než se kterým pracuje Rada (37 str.), by mohly být jejich připomínky anulovány.

Ing. Marek doplnil, že v listopadu 2016 půjde materiál do meziresortního připomínkového řízení a do této doby se bude jednat s dotčenými subjekty nad jejich připomínkami k textu Metodiky 2017+.

V proběhlé diskuzi, kterou moderoval místopředseda, došli členové Komise k těmto závěrům:

 • Text Metodiky 2017+ je nutno formulovat tak, aby byla dodržena litera zákona č. 130/2002 Sb., tj. hodnocení musí být každoroční a vždy musí být vypočten podíl výsledků dané VO vůči všem výsledkům všech VO.
 • V textu Metodiky 2017+ by měly být zdůrazněny 3 základní úkoly hodnocení:
  • nefinancovat špatný výzkum;
  • zlepšit úroveň výzkumu v ČR;
  • směrovat VaV požadovaným směrem.
 • Materiál je třeba dopracovat, neboť je silně nekonzistentní a nevyvážený. V oblasti aplikovaného VaV je velmi detailní a naopak v oblasti VŠ je velmi obecný.
 • Materiál by měl z důvodu přehlednosti oddělovat část (i) analytickou, (ii) metodickou a (iii) odbornou.
 • Při finalizaci materiálu v době před meziresortním připomínkovým řízením by se měla zintensivnit jednání se zástupci VŠ tak, aby tato obecná část materiálu byla zkonkrétněna. Prof. Opatrný pozval zástupce RVVI v KHV na jednání předsednictva Rady vysokých škol, které proběhne 20. 10. 2016. Účast přislíbili prof. Dvořák a prof. Moravcová.

Závěr:        Členové Komise jednohlasně doporučují Radě, aby Sekce pro VaVaI :

 • posoudila shodu aktuálního textu Metodiky 2017+ s platnou legislativou;
 • zlepšila přehlednost a konzistentnost celého materiálu;
 • doplnila organizační schéma celého procesu hodnocení;
 • v době před meziresortním připomínkovým řízením zintensivnila jednání se zástupci VŠ.

Členové Komise dále pověřují své kolegy, členy Rady, aby na pracovním jednání Rady dne 14. 10. 2016 tlumočili uvedené připomínky Komise Radě.

ad 5)   Zpráva o činnosti KHV v roce 2016

Tajemník seznámil členy Komise se strukturou zprávy o činnosti KHV za rok 2016, která je sestavena ze závěrů jednotlivých jednání, na kterých se členové Komise během roku usnesli. Předsedkyně uvedla, že zprávu ještě doplní o úvodí shrnutí, po kterém bude následovat stávající výčet. Takto doplněná zpráva bude znovu rozeslána členům Komise k odsouhlasení.

Závěr:        Členové Komise odsouhlasili navržený postup.

ad 6)   Aktuální stav v přípravě hodnocení programů a skupin grantových projektů VaVaI

V tomto bodě nedošlo k žádnému posunu a proto, je nereálné, aby Komise v daném časovém prostoru splnila úkol uložený jí Radou.

Zůstává tak v platnosti upozornění členů Komise, že od 1. 1. 2017, tj. po ukončení platnosti Metodiky 2013, přestane platit i metodika pro hodnocení programů a skupin grantových projektů VaVaI, která je její součástí, a Rada tak nebude plnit úkol daný jí zákonem 130/2002 Sb.

Závěr:        Žádost členů Komise z 88. jednání Komise, aby předsedkyně tlumočila nám. Sekce VVI stanovisko Komise, zůstává v platnosti.

ad 7) Různé

Pod bodem různé nebyl přednesen žádný další příspěvek.

ad 8) Závěr

Místopředseda poděkoval všem přítomným za jejich aktivní účast na jednání.

Příští řádné 90. jednání Komise se uskuteční dne 7. 11. 2016. od 14.00 hod. v zasedací místnosti děkana Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze, Ke Karlovu 3, Praha 2.

V Praze dne 11. 10. 2016

Zapsal: Ing. M. Matějka                                       Schválila: prof. Ing. Jitka Moravcová, CSc., v.r.

 

Sdílejte na: