Zápis z 91. jednání KHV

Zápis z 91. jednání KHV konaného dne 5. 12. 2016 od 14:00 hod. v zasedací místnosti děkana Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze, Ke Karlovu 3, Praha 2.

Jednání se zúčastnili: prof. Ing. Jitka Moravcová, CSc. (předsedkyně), prof. Ing. Petr Dvořák, CSc., RNDr. Miloslav Frýzek, prof. PhDr. Pavel Janoušek, CSc., prof. RNDr. Zdeněk Němeček, DrSc. (místopředseda), prof. RNDr. Tomáš Opatrný, Dr., prof. Ing. Josef Psutka, CSc., prof. MUDr. Josef Syka DrSc., Ing. Karel Vejražka, Ph.D., Ing. Jan Marek, CSc. (host) a Ing. Martin Matějka (tajemník Komise).

Omluveni: prof. Ing. Michal Hocek. CSc., prof. Ing. Štěpán Jurajda, Ph.D., doc. Ing. Jaroslav Machan, CSc., Ing. Martin Srholec, Ph.D., prof. RNDr. Eva Zažímalová, CSc.,

Komise byla usnášeníschopná.

Pro jednání Komise byl předem navržen program, podklady pro jednání Komise byly rozeslány via e-mail dne 2. 12. 2016.

Projednávané body:

 1. Zahájení, schválení návrhu programu, kontrola úkolů[91-1 - předsedkyně]
 2. Informace z mimořádného zasedání Rady dne 8. 11. 2016 a z 320. řádného zasedání Rady dne 25. 11. 2016[ústní informace - předsedkyně] [91-2 výňatek z usnesení 320. RVVI]
 3. Realizace Metodiky 2013 [předsedkyně]
  1. info k průběhu výpočtu Hodnocení 2015 a 2016[ústní informace – Ing. Marek]
  2. změny v OVHP a EP ve vztahu k hodnocení 2016 [91-3b]
 4. Postup přípravy Metodiky 2017+[předsedkyně]
  1. Metodika 2017+ (verze schválená na 320. zasedání Rady dne 25. 11. 2016) [91-4a]
 5. Aktuální stav v přípravě hodnocení programů a skupin grantových projektů VaVaI[ústní informace – předsedkyně]
 6. Různé
 7. Závěr

 

ad 1)   Zahájení, schválení programu, kontrola úkolů

Jednání zahájil místopředseda Komise a omluvil předsedkyni, která z pracovních důvodů dorazí s malým zpožděním. Místopředseda seznámil členy Komise s návrhem programu jednání, který byl následně členy Komise odsouhlasen. Místopředseda konstatoval, že Komise je usnášeníschopná.

Dále místopředseda provedl kontrolu úkolů z minulého jednání Komise. Konstatoval, že úkoly z minulého jednání Komise byly splněny.

Závěr:       Členové Komise vzali informaci na vědomí.

ad 2) Informace z mimořádného zasedání Rady dne 8. 11. 2016 a z 320. řádného zasedání Rady dne 25. 11. 2016

Informaci o průběhu mimořádného zasedání Rady dne 8. 11. 2016 a z 320. řádného zasedání Rady dne 25. 11. 2016 podal prof. Dvořák. Členům Komise sdělil, že mimořádné zasedání Rady bylo věnováno dokončení návrhu Metodiky 2017+, na kterém se podílela pracovní skupina, kterou Rada ustavila na svém 319. zasedání dne 27. října 2016. Výsledný materiál Metodiky 2017+ Rada schválila na svém 320. řádném jednání pod bodem 320/A1 a postoupila jej do meziresortního připomínkového řízení.

K dalším bodům jednání Rady prof. Dvořák uvedl, že Rada schválila pokyny k přípravě návrhu výdajů státního rozpočtu ČR na výzkum, experimentální vývoj a inovace na roky 2018-2020 s výhledem do roku 2022 a dále, že schválila první návrh Rady výdajů státního rozpočtu ČR na výzkum, experimentální vývoj a inovace na roky 2018–2020 s výhledem do roku 2022. Zpravodajem pro SR VaVaI jmenovala místopředsedu Rady Mgr. Markse a uložila Sekci VaVaI rozeslat jednotlivým správcům rozpočtových kapitol dopis předsedy Rady se žádostí o zaslání jejich návrhů výdajů.

Na závěr tohoto bodu prof. Dvořák sdělil členům Komise, že informace o aktuálním stavu IS VaVaI a průběhu Hodnocení 2015 a Hodnocení 2016 jsou samostatné body jednání.

Závěr:       Členové Komise vzali informaci na vědomí.

ad 3) Realizace Metodiky 2015

ad 3a) Info k průběhu výpočtu Hodnocení 2015 a 2016

Informaci podal Ing. Marek, ředitel odboru. Uvedl, že tým provádějící výpočet Hodnocení 2015 rezignoval na svůj úkol a že odbor podpory Rady pro výzkum‚ vývoje a inovace začal zajišťovat tento úkol vlastními silami dvou pracovníků. Uvedl, že jsou k dispozici všechny potřebné podklady a že probíhají práce na Pilíři I. a Pilíři II. s tím, že první údaje za Pilíř II. by mohly být k disposici do konce týdne.

K přípravě Hodnocení 2016 Ing. Marek uvedl, že proběhlo setkání s předsedy Expertních panelů a na základě jejich požadavků bude upravena SW aplikace pro podporu práce Expertních panelů. Potvrdil, že sběr údajů pro Pilíř II. probíhá bez potíží a že hodnocení expertními panely začne cca v ½ ledna 2017 a potrvá do ½ března.

Závěr:       Členové Komise vzali informaci na vědomí.

ad 3b) změny v OVHP a EP ve vztahu k hodnocení 2016

Tajemník uvedl, že Rada na svém 320. řádném zasedání dne 25. 11. 2016 schválila všechny změny v OVHP a EP ve vztahu k hodnocení 2016 tak, jak je Radě Komise navrhla.

Prof. Dvořák uvedl, že je hotova obměna panelu EP10 Biologie, neboť se mu podařilo najít dva nové kandidáty. Dále upřesnil, že doc. Růžek rezignuje pouze na funkci předsedy panelu, nikoliv na členství a že tedy za něj není třeba hledat náhradu. Členové Komise navržené kandidáty jednomyslně schválili. Rekonstrukce panelu EP10 Biologie tak je dokončena, zbývá pouze navrhnout Radě jejího předsedu.

Zároveň se členové Komise shodli, že požadavky na další případné změny v OVHP resp. EP budou schvalovat v souladu s jednacím řádem per rollam.

Dále byla diskutována otázka posuzování „aplikačních“ výsledků vyžadující experty jednak z řad aplikovaného VaV, jednak s dostatkem zkušeností. Nabídka takových expertů je však značně omezená. Dalším problémem je celkově malý počet „aplikačních“ výsledků vstupujících do Pilíře II. a k tomu se ještě mnohdy negativně přičítá jejich velmi vágní odůvodnění ze strany předkladatelů. Členové Komise se shodli, že se jedná o dlouhodobý problém, jehož řešení nebude okamžité.

Na závěr tohoto bodu předsedkyně požádala Ing. Marka, zda by Komisi mohly být postoupeny výstupy z práce OVHP provedené v rámci Hodnocení 2015 tak, aby členové Komise mohli Radě navrhnout objem sankcí, tj. záporných bodů udělovaných v souladu s Metodikou 2013 za nejvážnější pochybení.

Závěr:       Členové Komise odsouhlasili navržené změny ve složení EP a žádají Ing Marka o poskytnutí výstupů OVHP z Hodnocení 2015.

ad 4)         Postup přípravy Metodiky 2017+

Úvodem předsedkyně konstatovala, že ve výsledném materiálu Metodiky 2017+ schváleném Radou byly zapracovány některé připomínky členů Komise, další připomínky však zohledněny nebyly. Stále zůstává nezodpovězena otázka prof. Opatrného, jak řeší Metodika 2017+ soulad s platným zákonem.

V nastalé diskuzi vznikla otázka správné verze dokumentu Metodiky 2017+, neboť kolují 3 verze dokumentu lišící se počtem stran a popisem některých obrázků. Tajemník přislíbil umístit na www Komise verzi, která byla rozeslána do meziresortního připomínkového řízení, převedenou do formátu pdf, určenou pro další práci Komise.

Předsedkyně požádala členy Komise, aby se pokusili do příštího jednání, na základě zkušeností z minulých hodnocení, vytipovat kritická místa (úzká hrdla) Metodiky 2017+ s tím, že se od Komise budou očekávat návrhy na řešení takových problémů. Komise by tak měla formulovat technická řešení klíčových bodů, neboť, jak bylo konstatováno několika členy, text Metodiky 2017+ vlastně žádnou metodiku neobsahuje.

Závěr:       Členové Komise do příštího jednání vytipují kritická místa Metodiky 2017+.

ad 5)   Aktuální stav v přípravě hodnocení programů a skupin grantových projektů VaVaI

V tomto bodě stále nedošlo k žádnému posunu, Komise tak nemůže splnit úkol uložený jí Radou. Proto zůstává v platnosti upozornění členů Komise, že od 1. 1. 2017, tj. po ukončení platnosti Metodiky 2013, přestane platit i metodika pro hodnocení programů a skupin grantových projektů VaVaI, která je její součástí, a Rada tak nebude plnit úkol daný jí zákonem 130/2002 Sb.

Závěr:       Žádost členů Komise z 88. jednání Komise, aby předsedkyně tlumočila nám. Sekce VVI stanovisko Komise, zůstává v platnosti.

ad 6) Různé

Pod bodem různé nebyl přednesen žádný příspěvek.

ad 7) Závěr

Předsedkyně poděkovala všem přítomným za jejich aktivní účast na jednání a popřála všem příjemné prožití vánočních svátků.

Příští řádné 92. jednání se bude konat dne 9. 1. 2017. v zasedací místnosti č. 1 ve 2. patře budovy NHÚ (CERGE-EI), Politických vězňů 7, Praha 1.

V Praze dne 7. 12. 2016

 

Zapsal: Ing. M. Matějka                                      Schválila: prof. Ing. Jitka Moravcová, CSc., v.r. 

Sdílejte na: