Zápis z 92. jednání KHV

Zápis z 92. jednání KHV konaného dne 9. 1. 2017 od 14:00 hod. v zasedací místnosti č. 1 ve 2. patře budovy NHÚ (CERGE-EI), Politických vězňů 7, Praha 1

Jednání se zúčastnili: prof. RNDr. Zdeněk Němeček, DrSc. (místopředseda), RNDr. Miloslav Frýzek, prof. PhDr. Pavel Janoušek, CSc., prof. Ing. Štěpán Jurajda, Ph.D., prof. RNDr. Tomáš Opatrný, Dr., prof. Ing. Josef Psutka, CSc., Ing. Martin Srholec, Ph.D., Ing. Jan Marek, CSc. (host) a Ing. Martin Matějka (tajemník Komise).

Omluveni: prof. Ing. Jitka Moravcová, CSc. (předsedkyně), prof. Ing. Petr Dvořák, CSc., prof. Ing. Michal Hocek. CSc., doc. Ing. Jaroslav Machan, CSc., prof. MUDr. Josef Syka DrSc., Ing. Karel Vejražka, Ph.D., prof. RNDr. Eva Zažímalová, CSc.

Komise byla usnášeníschopná.

Pro jednání Komise byl předem navržen program, podklady pro jednání Komise byly rozeslány via e-mail dne 6. 1. 2017.

Projednávané body:

 1. Zahájení, schválení návrhu programu, kontrola úkolů[92-1 - místopředseda]
 2. Informace z 321. řádného zasedání Rady dne 16. 12. 2016[prof. Jurajda]
  1. plán činnosti KHV v roce 2017[ústní informace tajemník]
  2. výňatek z usnesení 321. RVVI[92-2b]
 3. Realizace Metodiky 2013 [předsedkyně]
  1. info k průběhu výpočtu Hodnocení 2015 a 2016[ústní informace – Ing. Marek]
  2. změny v OVHP a EP ve vztahu k hodnocení 2016 [92-3b místopředseda]
  3. Stanovisko k postupu Hodnocení 2015[92-3c místopředseda]
 4. Postup přípravy Metodiky 2017+[místopředseda]
  1. Metodika 2017+ (vypořádání meziresortního připomínkového řízení) [Ing. Marek]
  2. další postup[ústní informace]
 5. Aktuální stav v přípravě hodnocení programů a skupin grantových projektů VaVaI[ústní informace – Dr. Srholec]
 6. Různé
 7. Závěr

ad 1)   Zahájení, schválení programu, kontrola úkolů

Jednání zahájil místopředseda, omluvil z jednání předsedkyni a další členy Komise a seznámil přítomné členy Komise s návrhem programu jednání. Program byl následně odsouhlasen. Místopředseda konstatoval, že Komise není usnášeníschopná, ale protože prof. Syka zaslal písemně svoje stanovisko k bodům 92-3b a 92-3c, může Komise o těchto bodech programu hlasovat.

Dále místopředseda provedl kontrolu úkolů z minulého jednání Komise. Konstatoval, že stále není splněn úkol Sekce pro VVI týkající se uzavření dohod s externími členy pracovní skupiny pro přípravu hodnocení programů a skupin grantových projektů VaVaI.

Dalším průběžným úkolem byla příprava Metodiky 2017+. Místopředseda konstatoval, že úkol byl plněn průběžně. Nesplněným úkolem však zůstává slib náměstka Markse odpovědět písemně na 2 otázky prof. Opatrnému (viz zápis z 88. jednání Komise).

Ostatní úkoly Komise byly splněny.

Závěr:       Členové Komise vzali informaci na vědomí.

 

ad 2) Informace z 321. řádného zasedání Rady dne 16. 12. 2016

Informaci o průběhu řádného zasedání Rady dne 16. 12. 2016 podal prof. Jurajda. Uvedl, že Rada k bodu 321/A1 Metodika 17+ přijala usnesení, ve kterém vzala na vědomí stav vypořádávání připomínek k materiálu Metodika hodnocení 2017+ a uložila Sekci VaVaI dopracovat návrh usnesení vlády tak, aby vláda uložila místopředsedovi vlády pro VaVaI ve spolupráci s ministryní MŠMT a s reprezentací vysokých škol společně připravit proces implementace kompletního hodnocení pro segment vysokých škol. Dále Rada uložila svému předsedovi připravit harmonogram postupu implementace hodnocení s reprezentací vědecké obce a pověřila Sekci VaVaI k jednání s Národním akreditačním úřadem o harmonizaci procesů akreditace vysokých škol a hodnocení výzkumných organizací.

V diskusi prof. Opatrný sdělil členům Komise, že RVŠ zaslala k Metodice 2017+ cca 80 připomínek, které byly shromážděny napříč všemi VŠ, ale že se tyto připomínky, na rozdíl od připomínek RVŠ, ve vypořádání neobjevily. Na dotaz RVŠ bylo Sekcí pro VaVaI sděleno, že RVŠ není zákonným připomínkovým místem a že připomínky RVŠ budou vypořádány samostatně.

Prof. Opatrný a prof. Jurajda se shodli, že mechanismy hodnocení Metodiky 2017+ pro VŠ a mechanismy procesu akreditace VŠ musí být kompatibilní a v maximální míře sdílené. Bylo konstatováno, že tento proces sbližování je zatím na samém počátku.

Závěr:       Členové Komise vzali informaci na vědomí.

 

ad 3) Realizace Metodiky 2015

ad 3a) Info k průběhu výpočtu Hodnocení 2015 a 2016

Informaci podal Ing. Marek, ředitel odboru. Uvedl, že výpočet Hodnocení 2015 je dokončen a že bude zveřejněn během několika dnů tak, aby mohl být v souladu s Metodikou 2013 připomínkován ze strany poskytovatelů a jednotlivých výzkumných organizací. Tím bude zahájena 3. etapa hodnocení 2015.

K přípravě Hodnocení 2016 Ing. Marek uvedl, že dosud nebyla vypnuta aplikace SKV (Sběr kvalitních výsledků) a že sběr dat do Pilíře II. i nadále probíhá. Hodnocení expertními panely začne koncem ledna roku 2017 a potrvá cca 2 měsíce. Pro hodnocení dle Podpiilíře I. je v Národní knihovně vše připraveno a práce OVHP začnou 16. 1. 2017 a potrvají cca 3 měsíce.

V  diskusi prof. Opatrný a prof. Psutka popsali členům Komise výsledky jejich kontroly nad 1. verzí dat Hodnocení 2015, která jim byla v prosinci ze strany Sekce pro VaVaI poskytnuta. Z kontrol vyplynuly dílčí požadavky na úpravy výpočtu, které byly obratem sděleny Sekci pro VaVaI. Konkrétně se jedná o nastavení parametru alfa, který musí zaručit, aby se bodový součet v Pilíři II meziročně neměnil. Prof. Opatrný upozornil na drobnou nepřesnost ve stanovení parametru alfa, kterou bude poměrně snadné opravit. Dále upozornil na nutnost při výpočtu p_k = n Ak / n k jako hodnotu n_k brát alokovaný počet výsledků tam, kde instituce dodala na podíly nižší počet výsledků - v opačném případě by taková instituce byla neoprávněně zvýhodněna. Prof. Opatrný upozornil, že např. jistá instituce na podíly předložila cca 21 výsledků, přičemž byl pro ni alokovaný počet výsledků 39; ve výpočtu však tato skutečnost zohledněna nebyla, což narušuje výsledek. Pro podrobnější kontrolu by však prof. Opatrný potřeboval podrobnější data, další zpětná vazba již neproběhla.

Ing. Marek členy Komise ale ubezpečil, že všechny poznatky byly obratem předány zpracovatelům výpočtu a dále potvrdil, že vyhoví členům Komise v jejich žádosti o poskytnutí detailních finálních dat výpočtu Hodnocení 2015 (včetně klíčových použitých korekčních koeficientů) pro provedení následných kontrol v rámci jednotlivých panelů.

V další diskusi prof. Opatrný upozornil na fakt zjištěný v rámci jím prováděných kontrol, že ve II. Pilíři Expertní panely vybraly celkově pouze 11,68 % výsledků do kategorie „A“ místo 20 % povolených Metodikou 2013. Ing. Marek vysvětlil, že většina panelů při výběru pracovala s celými výsledky místo s jejich podíly, neboť na rozdíl od Hodnocení 2014, v Hodnocení 2015 nebyl tento údaj o podílu výsledku pro členy Expertních panelů dostupný.

Na tento fakt zareagoval prof. Jurajda, který skutečnost, že většina Expertních panelů v Hodnoceni 2015 neměla k dispozici spoluautorské podíly, takže nemohla přesně určit kvótu 20% a zřejmě dávala známku A významně méně, než by mohla, považuje za závažnou. Navrhnul, že pokud došlo v tomto směru k velkým rozdílům mezi panely, Komise by se tomuto problému měla věnovat na svém příštím zasedání, respektive se vyjádřit v rámci 3. fáze zpracování Hodnoceni 2015. Členové Komise s tímto názorem vyjádřili souhlas.

Na závěr tohoto bodu požádal Ing. Marek členy Komise o shrnutí systémového fungování OVHP a Expertních panelů, neboť i dle Metodiky 2017+ bude Sekce pro VaVaI potřebovat organizovat a v nějaké podobě i využívat peer review hodnocení. Shrnutí tříletých zkušeností z práce panelů by tak určitě bylo pro Sekci pro VaVaI přínosem. Členové Komise s návrhem souhlasili a upozornili jednak na existenci závěrečných zpráv předsedů panelů, kde jsou shrnuty poznatky práce panelu za dané hodnotící období, a dále na www diskusní fóra, kde lze nalézt další část podnětů a doporučení.

Závěr:       Členové Komise vzali informaci na vědomí a žádají ředitele odboru Ing. Marka o poskytnutí detailních finálních dat výpočtu Hodnocení 2015 za Pilíř I., II. a III. včetně klíčových použitých korekčních koeficientů.

 

ad 3b) změny v OVHP a EP ve vztahu k hodnocení 2016

K obměně panelů potřebných pro provedení Hodnocení 2016 místopředseda uvedl, že Komisi je předkládán k odsouhlasení 2. návrh změn v OVHP a Expertních panelech. Návrhy na některé změny již měli možnost členové Komise posoudit v rámci e-mail korespondence. K předloženému návrhu nebyly vzneseny žádné námitky.

Závěr:       Členové Komise odsouhlasili navržené změny OVHP a EP.

 

ad 3c) Stanovisko k postupu Hodnocení 2015 

Členové Komise byli požádáni Sekcí pro VaVaI, aby se vyjádřili ke dvěma případům týkajícím se Hodnocení 2015. Jedná se o námitku rektora ČVUT k hodnocení výstupu „Banach space theory: the basis for linear and nonlinear analysis“ v pilíři II Hodnocení 2015 a dále o upozornění prof. Vorla, předsedy OVHP1, na možné zneužití Metodiky 2013 v průběhu Hodnocení 2016.

Návrh stanoviska již měli možnost členové Komise posoudit a prodiskutovat v rámci e-mail korespondence a tak k předloženému návrhu nebyly vzneseny žádné námitky. Jedině prof. Jurajda požádal o doplnění formulace týkající se doporučení v bodě 2, kdy návrh řešení projednaný Radou by se měl stát součástí plánované analýzy fungování Metodiky 2013 v sociálněvědních a humanitních oborech.

Závěr:       Členové Komise odsouhlasili navržené stanovisko včetně doporučeného doplnění.

 

ad 4)   Postup přípravy Metodiky 2017+

Informaci o postupu přípravy Metodiky 2017+ podal Ing. Marek. Uvedl, že Metodika 2017+ prošla meziresortním připomínkovým řízením, které je nyní předmětem vypořádání, a že přetrvávají rozpory s MŠMT a MD. Dále uvedl, že se zpracovávají připomínky RVŠ a MO. Zároveň se čeká na vyjádření poskytovatelů, zda s navrženým vypořádáním budou souhlasit.

Závěr:       Členové Komise vzali informaci na vědomí.

 

ad 5)   Aktuální stav v přípravě hodnocení programů a skupin grantových projektů VaVaI

Bod uvedl místopředseda s konstatováním, že vzhledem k ukončení platnosti Metodiky 2013 k 31. 12. 2016 přestala platit i úprava týkající se provádění hodnocení programů a skupin grantových projektů VaVaI.

Dr. Frýzek doplnil, že tento úkol Rady je stanovený zákonem a proto trvá i nadále. Dr. Srholec upozornil, že v roce 2017 končí programy TIP, NAKI a dále cca 7 programů MŠMT. Prof. Jurajda konstatoval, že Metodika 2017+ obsahuje pouze odkaz na zásady týkající se hodnocení programů VaVaI bez dalšího bližšího upřesnění.

V následné diskuzi zaznělo, že je snaha, aby vláda zrušila část svého usnesení č. 435 ze dne 13. května 2015 k hodnocení programů a skupin grantových projektů VaVaI, čímž by přestal platit i úkol, který Komisi uložila Rada.

Závěr:       Členové Komise navrhují Radě zvážit možnost prodloužení platnosti kap. X Metodiky 2013 týkající se hodnocení výsledků ukončených programů výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.

ad 6) Různé

Pod bodem Různé nebyl přednesen žádný příspěvek.

ad 7) Závěr

Místopředseda poděkoval všem přítomným za jejich aktivní účast na jednání.

Příští řádné 93. jednání Komise se uskuteční dne 6. 2. 2017. od 14.00 hod. v zasedací místnosti č. 1 ve 2. patře budovy NHÚ (CERGE-EI), Politických vězňů 7, Praha 1.

 

V Praze dne 11. 1. 2017

Zapsal: Ing. M. Matějka                                      Schválil: prof. RNDr. Zdeněk Němeček, DrSc.

Sdílejte na: