Zápis z 93. jednání KHV

Zápis z 93. jednání KHV konaného dne 6. 2. 2017 od 14:00 hod. v zasedací místnosti č. 1 ve 2. patře budovy NHÚ (CERGE-EI), Politických vězňů 7, Praha 1

Jednání se zúčastnili: prof. Ing. Jitka Moravcová, CSc. (předsedkyně), prof. Ing. Petr Dvořák, CSc., RNDr. Miloslav Frýzek, prof. PhDr. Pavel Janoušek, CSc., prof. RNDr. Tomáš Opatrný, Dr., prof. Ing. Josef Psutka, CSc., doc. Ing. Jaroslav Machan, CSc., prof. MUDr. Josef Syka DrSc., Ing. Karel Vejražka, Ph.D., prof. RNDr. Eva Zažímalová, CSc. Ing. Miroslav Rychtařík (host), Mgr. Lucie Sladká (host) a Ing. Martin Matějka (tajemník Komise).

Omluveni:       prof. RNDr. Zdeněk Němeček, DrSc. (místopředseda), prof. Ing. Michal Hocek. CSc., prof. Ing. Štěpán Jurajda, Ph.D., Ing. Martin Srholec Ph.D.

Komise byla usnášeníschopná.

Pro jednání Komise byl předem navržen program, podklady pro jednání Komise byly rozeslány via e-mail dne 27. 1. 2017.

Projednávané body:

 1. Zahájení, schválení návrhu programu, kontrola úkolů [93-1 - předsedkyně]
 2. Informace z 322. řádného zasedání Rady dne 27. 1. 2017 [ústní informace předsedkyně]
  1. plán činnosti KHV v roce 2017 (schválení Radou)
  2. výňatek z usnesení 322. RVVI [93-2b]
 3. Realizace Metodiky 2013 [předsedkyně]
  1. info k průběhu Hodnocení 2015 a 2016 [ústní informace – Ing. Marek]
  2. změny v OVHP a EP ve vztahu k hodnocení 2016 [92-3b předsedkyně]
  3. stanovisko k postupu Hodnocení 2015 [92-3c předsedkyně]
 4. Realizace Metodiky 2017+ [předsedkyně]
  1. Metodika 2017+ (schválení vládou) [Ing. Marek]
  2. další postup
 5. Aktuální stav v přípravě hodnocení programů a skupin grantových projektů VaVaI [ústní informace – předsedkyně]
 6. Různé
 7. Závěr

ad 1)   Zahájení, schválení programu, kontrola úkolů

Jednání zahájila předsedkyně, omluvila z jednání nepřítomné členy Komise a seznámila přítomné členy Komise s návrhem programu jednání. Program byl následně odsouhlasen. Předsedkyně konstatovala, že Komise je usnášeníschopná.

Dále předsedkyně provedla kontrolu úkolů z minulého jednání Komise. Konstatovala, že stále není splněn úkol týkající se přípravy hodnocení programů a skupin grantových projektů VaVaI.

Dalším průběžným úkolem je realizace Metodiky 2017+. Předsedkyně konstatovala, že k tomuto úkolu Komise zatím nedostala od Rady bližší zadání.

Ostatní úkoly Komise byly splněny.

Závěr:       Členové Komise vzali informaci na vědomí.

 

ad 2) Informace z 322. řádného zasedání Rady dne 27. 1. 2017

Informaci o průběhu řádného zasedání Rady dne 27. 1. 2017 podal prof. Dvořák. Uvedl, že Rada schválila Harmonogram jednání zástupců Rady a ÚV ČR se správci rozpočtových kapitol o návrhu výdajů na VaVaI na roky 2018-2020 včetně navrhovaných zástupců Rady, vzala na vědomí podněty „mezinárodní Rady“ vzešlé z 321. zasedání Rady, vzala na vědomí materiál „Vývoj IS VaVaI 2.0 a plán jeho dalšího rozvoje na rok 2017“ a schválila změny ve složení Oborových a verifikačních panelů a Expertních panelů platné pro Hodnocení 2016. Dále schválila výsledek posuzování výzkumných organizací v lednu 2017.

Závěr:       Členové Komise vzali informaci na vědomí.

 

ad 3) Realizace Metodiky 2015

ad 3a) Info k průběhu výpočtu Hodnocení 2015 a 2016

Informaci podal Ing. Rychtařík, vedoucí oddělení. Uvedl, že v rámci 3. etapy hodnocení 2015 je výpočet zveřejněn k připomínkám ze strany poskytovatelů a jednotlivých výzkumných organizací s termínem do 21. 2. 2017. Předsedkyně doplnila, že dle jejích informací hodnocení 2015 probíhá dobře, Sekce pro VaVaI pružně reaguje na připomínky Komise a poděkovala prof. Opatrnému, prof. Psutkovi a prof. Němečkovi za účinnou pomoc při kontrole správnosti výpočtu.

Dále Ing. Rychtařík sdělil, že na jednání s prof. Opatrným a prof. Psutkou bylo dohodnuto řešení některých chyb ve výpočtu a že jsou průběžně zapracovávány opravy výpočtu dle obdržených připomínek ze strany poskytovatelů.

K dotazu Ing. Rychtaříka, jak postupovat v případech, kdy VO nedodala v rámci sběru dat pro Pilíř II. potřebné přílohy, Komise nedoporučuje přílohy dodatečně (mimo termín) vyžadovat a doporučuje nechat na příslušném panelu, jak takový výsledek posoudí.

V diskusi Dr. Frýzek a prof. Psutka upozornili na skutečnost, že v rámci Hodnocení 2015 byla přeskočena Etapa II. (seznam výsledků navržených k vyřazení) a díky tomu VO nemají reálnou možnost rozporovat možné chyby, ač Metodika 2013 jim toto právo jednoznačně přiznává.

Prof. Psutka upozornil na jisté nesrovnalosti v datech týkajících se smluvního výzkumu, kdy některé vykázané objemy výrazně převyšují běžný průměr a mohlo by tak jít pouze o administrativní omyl.

Prof. Dvořák zdůraznil napjatou situaci v oblasti přípravy vysokoškolských rozpočtů, které se o výsledky Hodnocení 2015 opírají, a uvedl, že vysoké školy jsou připraveny řešit tuto situaci rozpočtovým provizoriem. Tajemník doplnil, že vzhledem k zákonné povinnosti, aby konečné výsledky hodnocení schválila Rada, přichází v úvahu její únorové či březnové zasedání.

Předsedkyně vznesla dotaz týkající se uplatnění záporných bodů v Hodnocení 2015. Členové Komise se jednoznačně shodli, že uplatnění záporných bodů má smysl a má velký morální dopad. Ing. Rychtařík přislíbil, že prostřednictvím tajemníka dostanou členové Komise příslušné podkladové materiály, aby mohli Radě předložit předmětný návrh.

Ve vztahu k Hodnocení 2016 doporučil prof. Opatrný, aby předsedové Expertních panelů dostali opakovaně informaci o tom, že Expertní panely při stanovení 20 % hranice v hodnocení v Pilíři II. pracují s podíly výsledků, nikoliv s celými výsledky. Tato situace se týká zejména EP01 a EP09.

Závěr:       Členové Komise se shodli na následujících doporučení Sekci pro VaVaI:

 • neměnit termín 21. 2. 2017 pro zaslání připomínek ze strany poskytovatelů;
 • současně opravovat chyby ve výpočtu Hodnocení 2015, které jsou již známy;
 • průběžné opravy však nezveřejňovat (další verze výpočtu by totiž celý proces znepřehlednily);
 • formou oficiálního dopisu požádat o vysvětlení těch objemů smluvního výzkumu, které se nejmarkantněji odlišují od ostatních údajů, týká se cca 5 institucí s největšími vykázanými hodnotami;
 • nový výpočet zveřejnit až po 21. 2. 2017 a přeložit jej k připomínkám poskytovatelům a VO se lhůtou nejméně 10 dnů;
 • po této lhůtě členové Komise posoudí na základě došlých připomínek, zda výpočet neobsahuje nějakou systematickou chybu a pokud tato nebude nalezena, Komise doporučí Radě schválení výsledků Hodnocení 2015 na jejím březnovém zasedání.

Členové Komise dále jednomyslně doporučují Sekci pro VaVaI, aby o tomto postupu informovala zástupce poskytovatelů a reprezentace vysokých škol.

Dále členové Komise žádají vedoucího oddělení informačních systémů o poskytnutí příslušných podkladových materiálů týkajících se uplatnění záporných bodů v Hodnocení 2015.

 

ad 3b) změny v OVHP a EP ve vztahu k hodnocení 2016

K materiálu týkajícímu se obměny panelů potřebných pro provedení Hodnocení 2016 předsedkyně uvedla, že Komise má tento dokument pouze pro souhrnnou informaci, neboť o jednotlivých změnách již členové hlasovali per rollam a Rada změny již schválila na svém lednovém zasedání.

Závěr:       Členové Komise vzali informaci na vědomí.

 

ad 3c) Stanovisko k postupu Hodnocení 2015 

Předsedkyně seznámila členy Komise s námětem prof. Vorla, předsedy panelu OVHP1, týkajícího se neoprávněného nárokování bodů Národním zemědělským muzeem (NZM), zjištěném v Hodnocení 2015. Komise však v této věci již přijala usnesení na svém minulém jednání a tak žádá náměstka Sekce pro VaVaI, aby se oficiálně obrátil na dotyčného poskytovatele a o celé věci jej informoval. Zároveň tento případ členové Komise zahrnou do návrhu na uplatnění záporných bodů, který hodlají předložit Radě.

Ke druhému námětu prof. Vorla, týkajícího se plagiátorství, členové Komise požádali předsedkyni, aby osobním dopisem řediteli NZM sdělila, že KHV shledala v jeho organizaci trestuhodné skutečnosti týkající se plagiátorství a aby jej požádala o rychlou nápravu ve vztahu k časopisu, který NZM vydává. Předsedkyně se zadaným úkolem souhlasila.

Závěr:       Členové Komise žádají předsedkyni, aby se osobním dopisem obrátila na ředitele NZM s žádostí o řešení zjištěných skutečností.

ad 4)         Postup přípravy Metodiky 2017+

Informaci o postupu přípravy Metodiky 2017+ podala předsedkyně. Uvedla, že bylo vypořádáno meziresortní připomínkové řízení k Metodice 2017+ a že by měla být v nejbližší době předložena ke schválení vládě.

Dále odkázala členy Komise na zápis z jednání mezi ní a předsedou Národního akreditačního úřadu (NAU) prof. Ing. Stanislavem Labíkem, CSc. dne 31. 1. 2017, které se týkalo udělování akreditací vysokým školám. Uvedla, že se shodli na faktu, že časová harmonizace, kdy by NAU mohl využít výsledky plného národního hodnocení, asi nebude možná. Shoda však panuje na názoru, že se lze snažit o harmonizaci podoborů v rámci Hodnocení VaVaI a 37 podskupin oborů pro oblast vzdělávání.

Jelikož o dalším postupu v rámci Metodiky 2017+ nemají členové Komise valné povědomí, žádají Sekci pro VaVaI o poskytnutí harmonogramu její realizace a o poskytnutí harmonogramu realizace dalších přípravných prací. Zároveň doporučují věnovat zvýšenou pozornost přípravě Hodnocení 2017 tak, aby toto nebylo zastíněno probíhajícím Hodnocením 2015 a Hodnocením 2016.

Závěr:       Členové Komise vzali informace na vědomí s tím, že žádají Sekci pro VaVaI o poskytnutí harmonogramu realizace Metodiky 2017+ a harmonogramu realizace dalších přípravných prací.

 

ad 5)   Aktuální stav v přípravě hodnocení programů a skupin grantových projektů VaVaI

Předsedkyně konstatovala, že úkol hodnocení programů a skupin grantových projektů VaVaI je obsažen i v samotném názvu Komise a že vzhledem k ukončení platnosti Metodiky 2013 k 31. 12. 2016, kdy přestala platit úprava týkající se provádění hodnocení programů a skupin grantových projektů VaVaI, bude muset Komise najít řešení tohoto stavu na některém ze svých příštích jednání.

Závěr:       Členové Komise souhlasí s navrženým postupem.

 

ad 6) Různé

Pod bodem různé předsedkyně sdělila členům Komise, že Vláda vzala na svém zasedání dne 16. 1. 2017 na vědomí návrh na jmenování prof. Zažímalové předsedkyní Akademie věd ČR pro funkční období let 2017 až 2021. Prof. Zažímalová uvedla, že z tohoto titulu bude rezignovat na funkci člena Komise a že navrhne Komisi za sebe náhradníka.

Další příspěvek pod bodem různé nebyl přednesen.

 

ad 7) Závěr

Předsedkyně poděkovala všem přítomným za jejich aktivní účast na jednání.

Příští řádné 94. jednání Komise se uskuteční dne 6. 3. 2017. od 14.00 hod. v zasedací místnosti č. 1 ve 2. patře budovy NHÚ (CERGE-EI), Politických vězňů 7, Praha 1.

 

V Praze dne 13. 2. 2017

 

Zapsal: Ing. M. Matějka                                      Schválila: prof. Ing. Jitka Moravcová, CSc.

Sdílejte na: