Zápis z 94. jednání KHV

Zápis z 94. jednání KHV konaného dne 6. 3. 2017 od 14:00 hod. v zasedací místnosti č. 1 ve 2. patře budovy NHÚ (CERGE-EI), Politických vězňů 7, Praha 1

Jednání se zúčastnili: prof. Ing. Jitka Moravcová, CSc. (předsedkyně), prof. Ing. Petr Dvořák, CSc., RNDr. Miloslav Frýzek, prof. PhDr. Pavel Janoušek, CSc., prof. RNDr. Zdeněk Němeček, DrSc. (místopředseda), prof. Ing. Michal Hocek. CSc., prof. Ing. Štěpán Jurajda, Ph.D., Ing. Martin Srholec Ph.D.prof. RNDr. Tomáš Opatrný, Dr., prof. Ing. Josef Psutka, CSc., doc. Ing. Jaroslav Machan, CSc., Ing. Karel Vejražka, Ph.D., prof. RNDr. Eva Zažímalová, CSc. Ing. Miroslav Rychtařík (host), Mgr. Lucie Sladká (host), Ing. Jan Marek, CSc. (host) a Ing. Martin Matějka (tajemník Komise).

Omluveni:       prof. MUDr. Josef Syka DrSc.

Komise byla usnášeníschopná.

Pro jednání Komise byl předem navržen program, podklady pro jednání Komise byly rozeslány via e-mail dne 3. 3. 2017.

Projednávané body:

 1. Zahájení, schválení návrhu programu, kontrola úkolů [94-1 - předsedkyně]
 2. Informace
  1. o úložišti šedé literatury v NTK [ústní informace – Hana Vyčítalová]
  2. z 323. řádného zasedání Rady dne 24. 2. 2017 [ústní informace předsedkyně]
  3. výňatek z usnesení 322. RVVI [94-2c]
 3. Realizace Metodiky 2013 [předsedkyně]
  1. info k průběhu Hodnocení 2015 a 2016 [ústní informace – Ing. Marek]
  2. změny v OVHP a EP ve vztahu k hodnocení 2016 [94-3b předsedkyně]
  3. Programy Národní udržitelnosti I. a II. [94-3c předsedkyně]
  4. udělení záporných bodů [94-3d předsedkyně ]
 4. Realizace Metodiky 2017+ [předsedkyně]
  1. Metodika 2017+ (verze schválena vládou) [94-4a]
  2. Usnesení vlády ČR ze dne 8. února 2017 č. 107 [94-4b]
  3. další postup – harmonogram [94-4c]
 5. Aktuální stav v přípravě hodnocení programů a skupin grantových projektů VaVaI [94-5 – předsedkyně]
 6. Různé
 7. Závěr

ad 1)   Zahájení, schválení programu, kontrola úkolů

Jednání zahájila předsedkyně, omluvila z jednání nepřítomného člena a seznámila přítomné členy Komise s návrhem programu jednání. Program byl následně odsouhlasen. Předsedkyně konstatovala, že Komise je usnášeníschopná.

Předsedkyně provedla kontrolu úkolů z minulého jednání Komise a konstatovala, že všechny úkoly byly splněny. Úkol týkající se přípravy hodnocení programů a skupin grantových projektů VaVaI bude probrán jako samostatný bod.

Závěr:       Členové Komise vzali informaci na vědomí.

 

ad 2) Informace

ad 2a) o úložišti šedé literatury v NTK

Předsedkyně předala slovo Haně Vyčítalové, pracovnici Národní technické knihovny, která formou prezentace seznámila členy Komise se stavem a perspektivou úložiště šedé literatury (tzv. NUŠL), které provozuje NTK. V následné diskusi členové Komise ocenili tuto aktivitu a její přínos vidí např. v jednotném místu pro ukládání certifikovaných metodik, specifickém druhu výsledku projektů aplikovaného VaVaI, který není nikde centrálně shromažďován, případně kvalifikačních prací vysokých škol, které o to projeví zájem. Prof. Opatrný vyslovil názor, že ochota vysokých škol zveřejňovat své diplomové a další kvalifikační práce touto cestou by mohla být brána v potaz při jejich hodnocení např. pro akreditační účely. Závěrem prof. Janoušek shrnul, že NUŠL není knihovnou, ale spíše archivem, který má značný význam pro uchování informací, ale pro účely hodnocení VO se primárně nehodí.

Závěr:       Členové Komise vzali informaci na vědomí.

ad 2b) z 323. řádného zasedání Rady dne 24. 2. 2017

K informaci o průběhu řádného zasedání Rady dne 24. 2. 2017 předsedkyně uvedla, že Rada schválila návrh výdajů státního rozpočtu na oblast VaVaI na roky 2018-2020 s výhledem do roku 2022. Dále Rada schválila Harmonogram implementace Metodiky 2017+ a vzala na vědomí předběžné výsledky Hodnocení 2015, obě témata jsou samostatným bodem jednání.

Závěr:       Členové Komise vzali informaci na vědomí.

 

ad 3) Realizace Metodiky 2013

ad 3a) Info k průběhu výpočtu Hodnocení 2015 a 2016

Informaci podal Ing. Rychtařík, který uvedl, že výpočet byl dokončen a je připraven ke zveřejnění a k připomínkám ze strany poskytovatelů a jednotlivých výzkumných organizací s termínem do jednoho týdne. Předsedkyně požádala prof. Psutku, prof. Opatrného a prof. Němečka, aby se vyjádřili k provedenému výpočtu, který měli možnost kontrolovat. Prof. Opatrný vyslovil pochvalu pracovníkům Sekce pro VaVaI za to, že se podařilo vyřešit stanovení podílu jednotlivých VO na společných výsledcích. Jmenovaní dále zmínili problémy týkající se bodování impaktovaných publikací, stanovení normovaného pořadí periodik dle IF a bodování impaktovaných sborníků z konferencí.

V závěru diskuse bylo dohodnuto, že 6. 3. 2017 ve večerních hodinách bude prof. Psutkovi, prof. Opatrnému a prof. Němečkovi zaslána ke kontrole poslední verze výpočtu s tím, že 7. 3. 2017 podají na Sekci pro VaVaI zpětnou informaci, zda výsledky Hodnocení 2015 mohou být zveřejněny. S tímto postupem vyjádřili hlasováním členové Komise souhlas, jeden člen se zdržel, nikdo nebyl proti.

Ing. Marek dále doplnil, že dle Radou schváleného postupu po uplynutí týdenní připomínkové lhůty budou během 2 dnů zpracovány došlé připomínky zaslané poskytovateli a jednotlivými výzkumnými organizacemi s tím, že konečné výsledky Hodnocení 2015 schválí Rada hlasováním per rollam dne 15. 3. 2017.

Závěr:       Členové Komise odhlasovali navržený postup.

 

ad 3b) změny v OVHP a EP ve vztahu k hodnocení 2016

Předsedkyně uvedla, že členové Komise mají tento dokument jako souhrnnou informaci o aktuálních změnách ve složení OVHP a EP.

Závěr:       Členové Komise vzali informaci na vědomí.

 

ad 3c) Programy Národní udržitelnosti I a II

K tomuto bodu předsedkyně uvedla, že Komise má tento dokument pouze pro informaci, neboť o materiálu již členové hlasovali per rollam a navržený postup byl již promítnut do postupu výpočtu Hodnocení 2015.

Závěr:       Členové Komise vzali informaci na vědomí.

 

ad 3d) Udělení záporných bodů

Úvodem tohoto bodu předsedkyně odkázala členy Komise na podkladový dokument, který jim v předstihu rozeslala, který obsahuje 2677 výsledků navržených jednotlivými OVHP k vyřazení v rámci provedeného Hodnocení 2015. Na část těchto výsledků by Komise měla uplatnit i záporné body, tzv. Sankce.

Po krátké diskuzi se členové Komise shodli na následujících závěrech:

 • výsledkům, které OVHP nedohledali v NK, bude přiděleno „0“ bodů, sankce však na ně uplatněny nebudou;
 • u dalších výsledků navržených OVHP k vyřazení navrhne Komise Radě sankce uplatnit;
 • tento návrh bude zpětně předložen jednotlivým předsedům OVHP k odsouhlasení, resp. k doplnění odůvodnění v těch případech, kde je uveden důvod „jiný“, nebo je uvedeno více různých nesouvisejících důvodů;
 • nejkřiklavější vybrané případy podvodů navrhuje Komise zveřejnit na www;
 • předsedům OVHP bude pro informaci zasláno i vyjádření jednotlivých VO k cca 500 ks výsledků u kterých tyto VO rozporovaly stanovisko OVHP.

Závěr:       Členové Komise odsouhlasili navržený postup.

 

ad 4)         Realizace Metodiky 2017+

Předsedkyně sdělila členům Komise, že vládou schválený text Metodiky 2017+ včetně plného znění usnesení vlády je zveřejněn na www.vyzkum.cz a zároveň jsou tyto dokumenty dostupné i na interním www v rámci podkladových materiálů pro 94. jednání Komise.

Ing. Marek uvedl, že ze schváleného usnesení vlády plyne úkol přeložit do 31. 12. 2017 vládě ke schválení metodiku hodnocení v segmentu VŠ (tj. vypracovat 5 modulů hodnocení dle Metodiky 2017+ ), podle níž se bude postupovat od roku 2020 a dále do dubna 2017 je úkol předložit vládě ke schválení harmonogram tohoto postupu.

Předsedkyně doplnila, že k tomuto účelu ČKR založila pracovní skupinu, která se bude ve spolupráci s MŠMT zabývat implementací Metodiky 2017+ na VŠ a navrhla členům Komise, zda by Komise neměla pracovní skupině nabídnout svoje zkušenosti v oblasti hodnocení VO. Prof. Jurajda návrh doplnil poznámkou, aby se předsedkyně stala též členkou této pracovní skupiny. S návrhy členové Komise souhlasili a shodli se na těchto závěrech:

 • Komise doporučuje Radě, aby pracovní skupina pro VŠ byla úzce propojena s Komisí;
 • Komise nabízí svoje expertní zkušenosti při realizaci Metodiky 2017+ a to zejména v oblasti hodnocení VO a v oblasti práce hodnotících panelů včetně pomoci při jejich sestavování;
 • Komise navrhuje Radě, aby s ní byly konzultovány všechny odborné otázky, ve kterých může Komise zužitkovat svoje letité zkušenosti s hodnocením v rámci Metodiky 2013;
 • Komise žádá Radu, aby vyjasnila formu a míru spolupráce mezi Komisí a Sekcí pro VaVaI při přípravě Metodiky hodnocení VŠ a úlohu Komise při sestavování hodnotících panelů.

K průběhu hodnocení v roce 2017 a 2018 prof. Dvořák upozornil členy Komise, že v Radou schváleném Harmonogramu realizace Metodiky 2017+ je třeba termínově vyjasnit provedení jednotlivých kroků a určit, kterých subjektů se bude hodnocení v jednotlivých letech týkat. Zda pouze VŠ, nebo všech VO včetně ústavů AV ČR. Z dikce stávajícího zákona totiž plyne povinnost každoročního hodnocení.

Na otázku prof. Opatrného, kdy a jak vlastně proběhne hodnocení vysokých škol v roce 2017, předsedkyně sdělila, že v usnesení vlády je termín prosinec 2017 pro přípravu mezinárodního hodnocení VŠ, tedy hodnocení, které by mělo být realizováno jednou za pět let. Kromě toho musí být každoroční hodnocení výsledků VO na národní úrovni a to by mělo být podle vybraných kritérií Modulu 1 a 2 a na omezenější množině výsledků než v současné Metodice 2013. Se sběrem dat se předběžně počítá v květnu, stejně jako v minulém období. Národní hodnotící panely by měly pracovat zhruba od srpna 2017. Závěrem předsedkyně uvedla, že tato informace je předběžná.

Závěr:       Členové Komise odsouhlasili návrhy Radě a dále žádají Radu o vyjasnění dělby spolupráce při přípravě metodiky hodnocení VŠ.

 

ad 5)   Aktuální stav v přípravě hodnocení programů a skupin grantových projektů VaVaI

Předsedkyně konstatovala, že dne 8. února 2017 vláda ČR přijala své usnesení č. 107 k Metodice hodnocení výzkumných organizací a hodnocení programů účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací. V tomto usnesení se pod bodem III. zrušuje bod II. usnesení vlády ze dne 13. května 2015 č. 351, k Základním principům přípravy a hodnocení programů a skupin grantových projektů výzkumu, vývoje a inovací.

Zrušené usnesení ukládalo připravit metodiku hodnocení programů a skupin grantových projektů VaVaI a tímto úkolem Rada návazně pověřila KHV. Zrušením předmětného usnesení pozbývá platnost i úkol pro KHV zadaný jí Radou.

Hodnocení programů a skupin grantových projektů VaVaI je tak v současné době upravené pouze platnou Metodikou hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů schválenou zmíněným usnesením vlády ze dne 8. 2. 2017 č. 107 (tzv. Metodika 2017+) a dále dokumentem „Principy hodnocení programů a skupin grantových projektů VaVaI“, který schválila Rada v roce 2016.

Závěr:       Členové Komise vzali zrušení úkolu na vědomí.

 

ad 6) Různé

Pod bodem různé nebyl přednesen žádný příspěvek.

 

ad 7) Závěr

Předsedkyně poděkovala všem přítomným za jejich aktivní účast na jednání.

Příští řádné 95. jednání Komise se uskuteční dne 10. 4. 2017. od 14.00 hod. v zasedací místnosti č. 1 ve 2. patře budovy NHÚ (CERGE-EI), Politických vězňů 7, Praha 1.

 

V Praze dne 7. 3. 2017

 

Zapsal: Ing. M. Matějka                                      Schválila: prof. Ing. Jitka Moravcová, CSc.

Sdílejte na: