Zápis z 95. jednání KHV

Zápis z 95. jednání KHV konaného dne 10. 4. 2017 od 14:00 hod. v zasedací místnosti č. 1 ve 2. patře budovy NHÚ (CERGE-EI), Politických vězňů 7, Praha 1

Jednání se zúčastnili: prof. Ing. Jitka Moravcová, CSc. (předsedkyně), RNDr. Miloslav Frýzek, prof. PhDr. Pavel Janoušek, CSc., prof. Ing. Štěpán Jurajda, Ph.D., prof. RNDr. Zdeněk Němeček, DrSc. (místopředseda), prof. RNDr. Tomáš Opatrný, Dr., prof. Ing. Josef Psutka, CSc., prof. MUDr. Josef Syka DrSc., Ing. Karel Vejražka, Ph.D., prof. RNDr. Eva Zažímalová, CSc. Ing. Jan Marek, CSc. (host) a Ing. Martin Matějka (tajemník Komise).

Omluveni:       prof. Ing. Petr Dvořák, CSc., prof. Ing. Michal Hocek. CSc. DSc., doc. Ing. Jaroslav Machan, CSc., Ing. Martin Srholec Ph.D.,

Komise byla usnášeníschopná.

Pro jednání Komise byl předem navržen program, podklady pro jednání Komise byly rozeslány via e-mail dne 6. 4. 2017.

Projednávané body:

 1. Zahájení, schválení návrhu programu, kontrola úkolů [95-1 - předsedkyně]
 2. Informace
  1. z 324. řádného zasedání Rady dne 31. 3. 2017 [ústní informace - předsedkyně]
  2. výňatek z usnesení 324. RVVI [95-2b]
 3. Realizace Metodiky 2013 [předsedkyně]
  1. info k průběhu Hodnocení 2015 a 2016 [ústní informace]
  2. udělení záporných bodů, vyřízení reklamací VO [95-3b - Mgr. Sladká]
 4. Realizace Metodiky 2017+ [předsedkyně]
  1. další postup [ústní informace - předsedkyně]
 5. Různé
 6. Závěr

ad 1)   Zahájení, schválení programu, kontrola úkolů

Jednání zahájila předsedkyně, omluvila z jednání nepřítomné členy a seznámila přítomné členy Komise s návrhem programu jednání. Program byl následně odsouhlasen. Předsedkyně konstatovala, že Komise je usnášeníschopná.

Předsedkyně provedla kontrolu úkolů z minulého jednání Komise a konstatovala, že všechny úkoly byly splněny.

Závěr:       Členové Komise vzali informaci na vědomí.

ad 2) Informace z 324. řádného zasedání Rady dne 31. 3. 2017

K informaci o průběhu řádného zasedání Rady dne 24. 2. 2017 předsedkyně mezi hlavními body uvedla, že Rada schválila návrh výdajů státního rozpočtu ČR na VaVaI na rok 2018 se střednědobým výhledem na léta 2019 a 2020 a dlouhodobým výhledem do roku 2024, dále že schválila ve formě návrhu materiálu pro jednání vlády Implementaci Metodiky 2017+, převodník klasifikace oborů a harmonogram dopracování Metodiky 2017+. Předsedkyně uvedla, že téma Metodiky 2017+ je samostatným bodem jednání.

Dále předsedkyně uvedla, že Rada se též zabývala tématem projektu ELI Beamlines (Extreme Light Infrastructure) v Dolních Břežanech a to zejména jeho finančním zajištěním na roky 2018 – 2024. Rada konstatovala, že třeba skloubit stavební realizaci a přístrojové vybavení projektu ELI Beamlines tak, aby aktuální resp. budoucí provozní, organizační a finanční stav při provozování celé infrastruktury ELI odpovídal vědeckému a experimentálnímu programu projektu.

Pro další informace předsedkyně odkázala členy Komise na zápis z jednání Rady zveřejněný na www.

Dálebyl zmíněn rozhovor s vicepremiérem Bělobrádkem v Lidových novinách 5. 4. 2017, který je též vyvěšen na stránkách www.vyzkum.cz. Prof. Opatrný zmínil, že v novinách jsou pod článkem ještě zajímavá oponentní stanoviska D. Münicha a J. Nantla, která se na vládní stránku nedostala, a poskytnul je členům Komise k dispozici.

Závěr:       Členové Komise vzali informaci na vědomí.

 

ad 3) Realizace Metodiky 2013

ad 3a) Info k průběhu výpočtu Hodnocení 2015 a 2016

Informaci podal Ing. Marek, který uvedl, že na základě zveřejnění výsledků výpočtu Hodnocení 2015, které Rada schválila, byly na Sekci pro VaVaI zaslány 2 sady připomínek ze strany UK a ČVUT. Prof. Opatrný doplnil, že na Sekci pro VaVaI též přeposlal tyto a další upozornění na chyby došlé od kolegů z vysokých škol a že uvítá, když budou připomínky co nejdříve zapracovány. V nastalé diskusi byly zmíněny dva možně přístupy dalšího řešení. Prvý přístup by znamenal nepromítat tyto připomínky do výpočtu Hodnocení 2015, protože Rada již schválila konečné výsledky tohoto hodnocení a jejich změna by byla možná pouze revokováním usnesení Rady. Prof. Opatrný však upozornil na skutečnost, že tím by veškerá práce, kterou VO věnovaly přípravě připomínek, přišla nazmar.

Druhý přístup představuje možnost, kdy bude odborně posouzena každá zaslaná připomínka k výpočtu Hodnocení 2015 s tím, že budou pečlivě analyzovány příčiny možných chyb. V připravovaném výpočtu Hodnocení 2016 by potom již tyto nepřesnosti byly eliminovány. I v tomto případě by však nedošlo k přepočtu a opravě výsledků Hodnocení 2015. Členové Komise se kloní k uvedenému druhému přístupu.

Další téma k provedenému výpočtu Hodnocení 2015 otevřeli prof. Psutka, prof. Opatrný a prof. Němeček na základě podnětu prof. Jurajdy. Byla položena otázka, jak je možné, že v některých oborových skupinách (např. SHVc) vyšel korekční koeficient výsledků Jimp nižší, než korekční koeficient výsledků B a C a zda to odpovídá Metodice. Protože diskuse nedošla k definitivnímu závěru, slíbil prof. Opatrný, že výpočet prověří, jakmile dostane k dispozici podkladová data.

Závěr:       Členové Komise se shodli na následujícím principu, že na základě připomínek k výpočtu Hodnocení 2015 došlých na Sekci pro VaVaI budou pečlivě analyzovány příčiny možných chyb tak, aby v připravovaném výpočtu Hodnocení 2016 se nepřesnosti již neuplatnily.

ad 3b) Udělení záporných bodů

K tomuto bodu Ing. Marek uvedl, že na základě zveřejnění výsledků výpočtu Hodnocení 2015, byly na Sekci pro VaVaI zaslány další připomínky ze strany jednotlivých výzkumných organizací, které rozporují konečná stanoviska OVHP a žádají bodové přehodnocení svých konkrétních výsledků. Po krátké diskusi se členové Komise shodli, že profesní hodnocení členy OVHP má jejich plnou podporu a důvěru. Členové Komise tak doporučují jednotlivá připomínkovaná hodnocení už znovu neotvírat, ale předsedům konkrétních panelů dát k dispozici veškeré informace týkající se jak vznesené reklamace, tak i detailního hodnocení členy jejich panelu.

Závěr:       Členové Komise odsouhlasili navržený postup.

 

ad 4)         Realizace Metodiky 2017+

Jak předsedkyně sdělila členům Komise pod bodem 2, Rada schválila harmonogram dopracování Metodiky 2017+. Předsedkyně však upozornila členy Komise, že některé termíny uvedené v tomto harmonogramu nepovažuje za reálné. Dále uvedla, že Česká konference rektorů k tématu Realizace Metodiky 2017+ založila svoji interní pracovní skupinu, ve které jsou zastoupeni mimo jiné i 2 členové Rady. Zástupce Komise je prof. Dvořák, ale není v ní žádný zástupce poskytovatele a tak úloha této pracovní skupiny ve vztahu k realizaci Metodiky 2017+ není Komisi jasná.

Prof. Opatrný zmínil, že má k dispozici seznam členů pracovní skupiny ČKR: předsedou je prof. Z. Kůs (TUL), dalšími členy doc. J. Konvalinka (UK), prof. P. Dvořák (MU), prof. J. Málek (UPCE), prof. J. Miller (UP), doc. T. Machula (JU), doc. D. Jobertová (DAMU), prof. L. Grmela (VUT), doc. V. Bartoš (VUT), prof. Z. Škvor (ČVUT), doc. M. Lukeš (VŠE) a prof. P. Tlustoš (ČZU). Prof. Opatrný uvedl, že on roli této skupiny chápe tak, že MŠMT, MO a MV mají za úkol rozpracovat Metodiku pro VŠ ve spolupráci s vysokoškolskými reprezentacemi. ČKR zřejmě nepovažuje za prozřetelné spoléhat v této věci na iniciativu MŠMT a chopila se aktivity iniciativně sama.

V diskuzi se členové Komise jednoznačně shodli, že vzhledem značně omezenému časovému prostoru pro přípravu hodnocení v roce 2017, je rychlé vyjasnění celé situace nezbytné a žádoucí. V opačném případě členové Komise vyjádřili vážnou obavu o dodržení termínu realizace Metodiky 2017+. Dále byla v diskuzi vyzdvižena významná úloha rezortních hodnocení v rámci Metodiky 2017+, jako logického doplňku hodnocení celonárodního. Jednotlivé rezortní metodiky by měly být certifikovány tak, aby celkově korespondovaly s Metodikou 2017+.

Závěr:       Členové Komise žádají Radu, aby vyjasnila formu a míru spolupráce při realizaci Metodiky 2017+ zejména v segmentu VŠ. Dále Komise žádá Radu, aby nerezignovala na toto rezortní hodnocení, neboť se jedná o veliký a důležitý segment v rámci podpory výzkumu, vývoje a inovací.

Členové Komise opětovně nabízejí Radě svoje expertní zkušenosti při realizaci Metodiky 2017+ a to zejména v oblasti hodnocení VO a v oblasti práce hodnotících panelů včetně pomoci při jejich sestavování. Komise navrhuje Radě, aby s ní byly konzultovány všechny odborné otázky, ve kterých může Komise zužitkovat svoje letité zkušenosti s hodnocením v rámci Metodiky 2013.

Členové Komise pověřují svoji předsedkyni, aby jednala s nám. Marksem a tyto obavy Komise mu sdělila.

ad 5) Různé

Předsedkyně jménem všech členů Komise poděkovala prof. Zažímalové za její práci v Komisi, neboť z důvodu jmenování předsedkyní AV ČR rezignovala na členství v Komisi. Vyzdvihla její přínos a znalosti zejména v otázce hodnocení VO, kdy právě konkrétní zkušenosti s procesem hodnocení ústavů AV ČR byly pro Komisi velmi podnětné.  

Dále pod bodem různé vystoupil prof. Opatrný a upozornil členy Komise na e-mail týkající se námitek k výpočtu, který jim rozeslal. Členové Komise přislíbili se daným námětem zabývat a postoupit jej Sekci pro VaVaI k dalšímu řešení.

Žádný další příspěvek pod bodem různé již nebyl přednesen.

 

ad 6) Závěr

Předsedkyně poděkovala všem přítomným za jejich aktivní účast na jednání.

Příští řádné 96. jednání Komise se uskuteční dne 15. 5. 2017. od 14.00 hod. v zasedací místnosti č. 1 ve 2. patře budovy NHÚ (CERGE-EI), Politických vězňů 7, Praha 1.

 

V Praze dne 13. 4. 2017

 

Zapsal: Ing. M. Matějka                                      Schválila: prof. Ing. Jitka Moravcová, CSc.

Sdílejte na: