Výpis záznamů obsahujících datové nesoulady

Výpisy záznamů se vzájemnými datovými rozpory a nesrovnalostmi, které by znemožnily další postup hodnocení 2016.

Jednotliví předkladatelé prostřednictvím příslušných poskytovatelů předávají tabulky s návrhem řešení nesouladu provozovateli IS VaVaI v termínu do 5. 6. 2017. Opravy formou změnových dávek, tedy se zachováním roku sběru 2016 pak v termínu do 12.6.2017.

 
Tím je umožněna oprava konkrétních údajů se zjištěnými rozpory nebo nesrovnalostmi. 

Možné situace budou řešeny následujícím postupem:

1) při rozporu konkrétního výsledku vzniklém dodáním údajů od dvou a více předkladatelů:

- chybný údaj předkladatel opraví, tj. rozpor bude odstraněn (a výsledek hodnocen);

- jeden předkladatel sdělí, že jím předaný záznam je pravdivý a další předkladatel nebude reagovat, potom bude výsledek ohodnocen a započítán pouze prvnímu předkladateli a dalšímu předkladateli, který nereagoval, bude výsledek z Hodnocení vyřazen;

2) v případě, že rozpor bude přetrvávat, tj. předkladatel bude trvat na původních údajích, bude realizován proces konsolidace, při kterém může dojít i k vyřazení výsledku z RIV. 

Stanovisko k jednotlivým výsledkům uvádí předkladatel přímo do zaslané tabulky. 

 

V souladu s Metodikou bylo provedeno vyčlenění výsledků, které vykazují rozpory a nesrovnalosti, pro něž nelze jednoznačně provést jejich hodnocení. Tyto výsledky jsou obsaženy v Tabulce č. 2 a 2a a jsou určeny k opravě údajů daným předkladatelem.

Byla kontrolována shoda a hledány rozpory v následujících údajích, které následně způsobují nejednoznačnost při hodnocení výsledků:
- nejednotný druh výsledku J, B, C nebo D, 
- nejednotné ISSN, a ISSN-L  
- nejednotné ISBN, 
- nejednotný rok uplatnění výsledku (vysrokupl), 
- nejednotný celkový počet tvůrců v rámci předkladatele (autpoccel), 
- nejednotný celkový počet domácích tvůrců v rámci předkladatele (autpocdom), 
- nejednotná skupina oborů (2016_obrskum), 
- nejednotný počet stran knihy výsledku druhu B, C (knipocstr), 
- nejednotný počet stran výsledku druhu J, C, D (pocstr).

Při kontrole nebyl nalezen rozpor v druhu výsledku a ISBN.

 

Ostatní nalezené rozpory jsou obsaženy v Tabulce č. 2 a rozpory v celkové počtu tvůrců v rámci předkladatele (autpoccel) a v celkovém počtu domácích tvůrců v rámci předkladatele (autpocdom) v Tabulce č. 2a.

Výsledky, u kterých byl nalezen rozpor, mají tento rozpor popsán ve sloupci '2016_oprava'. Výsledky, které neobsahují ve sloupcích '2016_priopr''2016_oprava' žádný kód či text, jsou minulé výsledky, se kterými jsou současné v rozporu a jsou zde uvedeny pro informaci, aby byl zřejmý zdroj rozporu.

Sloupec '2016_priopr' obsahuje kódy rozporu dle uvedeného číselníku:
- B ... rozpor v ISSN,
- C ... rozpor v ISSN-L, 
- E ... nejednotný rok uplatnění výsledku (vysrokupl), 
- F ... nejednotný celkový počet tvůrců v rámci předkladatele (autpoccel), 
- G ... nejednotný celkový počet domácích tvůrců v rámci předkladatele (autpocdom), 
- H ... nejednotný oborový kód, způsobí rozpor v oborové skupině, 
- I ... nejednotný počet stran knihy výsledku druhu B, C (knipocstr), 
- J ... nejednotný počet stran výsledku druhu J, C, D (pocstr).

Výsledky s chybou typu C prosím nekontrolujte, ISSN-L je v pořádku.

Sdílejte na:

Přílohy