Usnesení k jednotlivým bodům 354. zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace dne 28. února 2020

Usnesení k jednotlivým bodům programu 354. zasedání
Rady pro výzkum, vývoj a inovace dne 28. února 2020

1. Schválení programu
Usnesení:
Rada schvaluje program 354. zasedání.

2. Zápis z 353. zasedání Rady
Usnesení:
Rada schvaluje zápis z 353. zasedání Rady.

A) BODY K PROJEDNANÍ – s rozpravou

A1) Aktualizace zpravodajů Rady
Usnesení:
Rada
schvaluje materiál „Aktualizace zpravodajů Rady“.

A2) Návrh na jmenování členky / člena předsednictva Technologické agentury ČR
Usnesení:
Rada
1. navrhuje vládě jmenovat Ing. Bc. Kamilu Vávrovou Ph.D. členkou předsednictva Technologické agentury ČR,
2. schvaluje materiál pro jednání vlády doplněný dle výsledku tajných voleb,
3. ukládá Odboru Rady pro výzkum, vývoj a inovace předložit materiál doplněný dle výsledku voleb na jednání vlády.

A3) Návrh na jmenování předsedy Komise pro problematiku klimatu
Usnesení:
Rada
schvaluje výsledky tajných voleb, na základě kterých navrhuje předsedovi Rady jmenovat prof. MUDr. Jana Latu, CSc. předsedou Komise pro problematiku klimatu.

A4) Implementace Metodiky 2017+

a) TRIPARTITY Protokoly z projednávání výsledků podle M17+
b) Modul 1 ve třetím roce implementace
c) Komise pro hodnocení výsledků výzkumných organizací a ukončených programů 
    1. Návrh na změnu Statutu a Jednacího řádu
    2. Vyjádření KHV návrhům na složení MEP
    3. Návrh na členy KHV

d) Informace o připravenosti na provedení kompletního hodnocení
e) Hodnocení společenské relevance VŠ

Usnesení:
Rada
1. schvaluje Protokoly z projednávání výsledků podle Metodiky 2017+ a žádá poskytovatele institucionální podpory typu DK RVO, aby v termínu do 30. dubna 2020 předložili Radě písemnou informaci o způsobu využití výsledků Metodiky 2017+ po druhém roce implementace při rozdělování institucionální podpory typu DK RVO,
2. bere na vědomí informaci o zahájení hodnocení v Modulu 1 v třetím roce implementace Metodiky 2017+,
3. bere na vědomí rezignaci členů Odborných panelů doc. PhDr. Petra Voita, CSc. a doc. Ing. Pavla Soldána, Dr., schvaluje výsledek volby a navrhuje svému předsedovi jmenovat členy Odborných panelů Mgr. Jaroslava Švelcha Ph.D. a prof. Ing. Jaromíra Pištoru, CSc.,
4. bere na vědomí informaci o činnosti Komise pro hodnocení výsledků výzkumných organizací a ukončených programů,
5. ruší Statut a Jednací řád Komise pro hodnocení výsledků výzkumných organizací a ukončených programů ze dne 29. června 2012 a schvaluje nový Statut a Jednací řád Komise pro hodnocení výsledků výzkumných organizací a ukončených programů,
6. schvaluje výsledek tajné volby a navrhuje svému předsedovi jmenovat prof. PhDr. Pavla Janouška CSc., prof. Ing., Štěpána Jurajdu Ph.D., doc. Ing. Jaroslava Machana CSc., Ing. Martina Srholce Ph.D., prof. MUDr. Josefa Syku DrSc. a Ing. Karla Vejražku Ph.D. členy Komise pro hodnocení výsledků výzkumných organizací a ukončených programů na druhé funkční období,
7. bere na vědomí informaci o připravenosti kompletního hodnocení a žádá poskytovatele DK RVO,
    a) aby v termínu do 30. dubna 2020 předložili Radě písemnou informaci o připravenosti kompletního hodnocení v jejich gesci a žádá Odbor Rady pro výzkum, vývoj a inovace o sumarizaci a specifikaci celkového harmonogramu, nebo 
    b) pokud již hodnocení provedli, informovali Radu, kdy provedou další kolo kompletního hodnocení v Modulech 3-5 a jaké změny v kompletním hodnocení budou na základě předchozí zkušenosti implementovat,
8. schvaluje uspořádání specializovaného semináře na téma Posuzování společenské relevance výzkumu včetně zapojení všech relevantních partnerů a žádá Odbor Rady pro výzkum, vývoj a inovace o předložení formátu semináře na příští 355. zasedání dne 27. března 2020.

 
A5) Návrh výdajů státního rozpočtu ČR na výzkum, experimentální vývoj a inovace na roky 2021-2023 s výhledem do roku 2027
Usnesení:
Rada
1. bere na vědomí výsledky jednání zástupců Rady se zástupci správců rozpočtových kapitol o návrhu výdajů státního rozpočtu České republiky na výzkum, experimentální vývoj a inovace na roky 2021-2023 s výhledem do roku 2027,
2. žádá Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo zdravotnictví a Akademii věd ČR, aby na 355. zasedání Rady dne 27. března 2020 předložili dle úkolu vyplývajícího z usnesení vlády ze dne 20. května 2019 č. 352 materiál v rozsahu do 10 stran dokládající vědecký výkon, potenciál socio-ekonomických přínosů a organizační uspořádání výzkumných center financovaných z NPU II, kterým je poskytována účelová podpora, včetně návrhu budoucího financování v letech 2021-2023,
3. ukládá zpravodaji Rady doc. Havlíčkovi předložit na 355. zasedání Rady první návrh výdajů státního rozpočtu České republiky na výzkum, experimentální vývoj a inovace na roky 2021-2023 s výhledem do roku 2027 s přihlédnutím k výši NNV,
4. ukládá předsednictvu Rady svolat pracovní jednání Rady v nejbližším možném termínu k definitivnímu řešení návrhu výdajů státního rozpočtu České republiky na VaVaI na roky 2021 až 2023.

A6) Informace k ELI – ERIC
Usnesení:
Rada
1. bere na vědomí informace předložené Akademií věd ČR a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy,
2. bere na vědomí, že poskytovatelé nevznesli nadpožadavky v souvislosti s financováním ELI Beamlines ani ELI - ERIC,
3. žádá Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, aby ve spolupráci s Akademií věd ČR ověřilo soulad původního zadání projektu ELI s aktuální situací a předložilo informaci na 356. zasedání Rady, na zasedání Rady v září a prosinci 2020 a dále každého čtvrt roku.

A7) Návrh stanoviska Rady k návrhu programu „Program bezpečnostního výzkumu ČR 2021 – 2026: vývoj, testování a evaluace nových bezpečnostních technologií (SECTECH)“
Usnesení:
Rada
1. schvaluje stanovisko Rady k návrhu Programu bezpečnostního výzkumu ČR 2021-2026: vývoj, testování a evaluace nových bezpečnostních technologií (SECTECH), ve znění připomínek členů Rady vzešlých z diskuse,
2. doporučuje Ministerstvu vnitra po zapracování připomínek dle bodu 1 předložit návrh Programu ke schválení vládě,
3. ukládá Odboru Rady pro výzkum, vývoj a inovace zaslat stanovisko Ministerstvu vnitra.

A8) Průběžné vyhodnocení plnění opatření akčního plánu rozvoje lidských zdrojů pro výzkum, vývoj a inovace a genderové rovnosti ve výzkumu, vývoji a inovacích v ČR na léta 2018 – 2020

Usnesení:
Rada
1. bere na vědomí předložené průběžné vyhodnocení plnění opatření akčního plánu rozvoje lidských zdrojů pro výzkum, vývoj a inovace a genderové rovnosti ve výzkumu, vývoji a inovacích v ČR na léta 2018 – 2020,
2. žádá předkladatele o
    a) doplnění materiálu o rámcové vyčíslení nákladů na jejich realizaci, dále o informaci, zda (popř. jak) se bude v realizaci opatření pokračovat, a o přehled doporučení pro všechny relevantní aktéry v oblasti výzkumu, vývoje a inovací (poskytovatele účelové podpory, výzkumné organizace, vysoké školy),
    b) předložení doplněného materiálu Radě pro informaci na jednání dne 24. dubna 2020, a současně o rozeslání doplněného materiálu všem relevantním aktérům uvedeným v bodě 2 písm. a) tohoto usnesení,

3. ukládá Odboru Rady pro výzkum, vývoj a inovace zaslat dopisem předkladateli žádost o doplnění materiálu a jeho distribuci dle požadavků uvedených v bodě 2 tohoto usnesení.  

A9) Návrh novely zákona č. 130/2002 Sb. – výstupy pracovní skupiny
Usnesení:
Rada
1. bere na vědomí platné znění zákona č. 130/2002 Sb. s vyznačením navrhovaných změn a doplnění a důvodovou zprávu – zvláštní část, připravené pracovní skupinou,
2. ukládá zpravodajům Rady dr. Baranovi, Ing. Kouřilovi, Ing. Palíškovi a Odboru Rady pro výzkum, vývoj a inovací zapracovat připomínky členů Rady vzešlé z diskuse k tomuto bodu a předložit úplný návrh novely zákona č. 130/2002 Sb. na 355. zasedání Rady dne 27. března 2020.
3. ukládá předsednictvu Rady svolat pracovní jednání Rady v nejbližším možném termínu k novele zákona č. 130/2002 Sb.

A10) Návrh Národní politiky VaVaI 2021 + – výstupy pracovní skupiny
Usnesení:
Rada
1. bere na vědomí předložený návrh Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací České republiky 2021+,
2. žádá členy, aby své případné připomínky zaslali v termínu do 4. března 2020 Odboru Rady pro výzkum, vývoj a inovace,
3. ukládá zpravodajům Rady dr. Baranovi, doc. Kouřilovi, Ing. Palíškovi a Odboru Rady pro výzkum, vývoj a inovace po projednání s předsednictvem Rady připravit finální verzi Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací České republiky 2021+ a předložit ji v podobě materiálu pro mezirezortní připomínkové řízení na 355. jednání Rady.

B) BODY K PROJEDNÁNÍ – bez rozpravy

B1) Návrh stanoviska Rady k žádosti o povolení výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách - Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
Usnesení:
Rada
1. schvaluje stanovisko Rady k žádosti Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně o povolení výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách,
2. ukládá Odboru Rady pro výzkum, vývoj a inovace zaslat stanoviska Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy.

B2) Harmonogram tvorby Koncepce IS VaVaI na období 2021-2025
Usnesení:
Rada
schvaluje materiál „Harmonogram tvorby Koncepce IS VaVaI na období 2021 - 2025“.

B3) Plán činnosti Rady v roce 2020
Usnesení:
Rada
1. bere na vědomí Plán činnosti Rady pro výzkum, vývoj a inovace v roce 2020,
2. ukládá svým členům, aby své případné připomínky zaslali do 6. března 2020.

C) BODY PRO INFORMACI

C1) Přehled usnesení vlády z oblasti VaVaI (leden, únor)
C2) Informace o nové verzi IS VaVaI 2.8.0
C3) Informace o činnosti vědeckých diplomatů
Usnesení:
Rada bere na vědomí body pro informaci.

Sdílejte na:

Přílohy

  • 354/A7