Usnesení k jednotlivým bodům 355. hlasování "per rollam" Rady pro výzkum, vývoj a inovace dne 27. - 31. března 2020

Usnesení k jednotlivým bodům programu 355. hlasování "per rollam"
Rady pro výzkum, vývoj a inovace dne 27. - 31. března 2020

 

X0) Zápis z 354. zasedání Rady

Rada schvaluje zápis z 354. zasedání Rady.

X1) Implementace Metodiky 2017+
    a) TRIPARTITY Protokoly z projednávání výsledků podle M17+
    b) Seminář Posuzování společenské relevance výzkumu
    c) Konference Implementace Metodiky 2017
    d) Aktualizace zpravodajů Rady

Rada

 1. schvaluje Protokoly z projednávání výsledků podle Metodiky 2017+, a žádá Odbor Rady o zpřístupnění závěrů z letošních tripartit veřejnosti,
 2. schvaluje uspořádání semináře Posuzování společenské relevance výzkumu  v předloženém formátu s tím, že termín a místo konání semináře budou upřesněny později,
 3. schvaluje vyhodnocení dosavadního průběhu konferencí Implementace Metodiky 2017+ s tím, že program, termíny a místa konání navazujících konferencí budou upřesněny později,
 4. schvaluje navrhované doplnění zpravodajů Rady pro oblast Metodiky 2017+ o prof. Ing. Vladimíra Maříka, DrSc

X2) Vyhodnocení doporučení Mezinárodní Rady

Rada

 1. bere na vědomí materiál „přehled doporučení Mezinárodní rady“,
 2. ukládá Odboru Rady pro výzkum, vývoj a inovace aktualizovat jednotlivá doporučení ve spolupráci s Grantovou agenturou ČR, Technologickou agenturou ČR a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy,
 3. ukládá zpravodajům Rady pro Grantovou agenturu ČR (Ing. Müllerová, doc. Konvalinka), Technologickou agenturu ČR (doc. Kouřil) a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dr. Baran) kontrolovat plnění doporučení a informovat Radu a Mezinárodní radu na jejím zasedání v říjnu 2020.

X3) Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 71/2013 Sb., ve znění nařízení vlády č. 66/2016 Sb.

 Rada

 1. bere na vědomí návrh novely nařízení vlády č. 71/2013 Sb., a důvodovou zprávu – zvláštní část,
 2. určuje zpravodajkou Rady pro tento bod Ing. Rut Bízkovou,
 3. ukládá zpravodajce Rady Ing. Bízkové a Odboru Rady pro výzkum, vývoj a inovací
  a) zapracovat připomínky členů Rady vzešlé s diskuse k tomuto bodu,
  b) projednat návrh se zástupci společnosti Česká hlava,
  c) předložit informaci o výsledku jednání podle bodu 2 a úplný návrh novely nařízení vlády č. 71/2013 Sb. na 356. zasedání Rady.

X4) Návrh stanoviska Rady k žádosti o dovoz lidských kmenových embryonálních buněk – Masarykova univerzita

 Rada

 1. schvaluje stanovisko Rady k žádosti Masarykovy univerzity o povolení dovozu lidských embryonálních kmenových buněk,
 2. ukládá Odboru Rady pro výzkum, vývoj a inovace zaslat stanoviska Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy.

X5) Novela Provozního řádu IS VaVaI

 Rada

 1. schvaluje novelizaci Provozního řádu IS VaVaI,
 2. ukládá Odboru Rady pro výzkum, vývoj a inovace a Oddělení informačních systémů Odboru informatiky tento Provozní řád zveřejnit na webových stránkách www.vyzkum.cz a www.rvvi.cz.

X6) Postup při vykazování spolupráce výzkumných organizací a jiných subjektů s velkými výzkumnými infrastrukturami

 Rada

 1. schvaluje materiál „Postup při vykazování spolupráce s velkými výzkumnými infrastrukturami (VVI)“,
 2. ukládá Odboru Rady pro výzkum, vývoj a inovace seznámit s materiálem „ Postup při vykazování spolupráce VO a jiných subjektů s velkými výzkumnými infrastrukturami“ poskytovatele podpory na VaVaI.

X7) Návrh stanoviska Rady k návrhu Aktualizace Národního plánu čisté mobility

 Rada

 1. schvaluje stanovisko Rady k návrhu Aktualizace Národního plánu čisté mobility,
 2. doporučuje MPO předložit dokument ke schválení vládě,
 3. ukládá Odboru Rady pro výzkum, vývoj a inovace zaslat stanovisko MPO.

X8) Návrh Národní politiky VaVaI 2021 – materiál pro meziresortní připomínkové řízení

 Rada

 1. schvaluje návrh Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací České republiky 2021+,
 2. žádá ministra školství, mládeže a tělovýchovy o souhlas s předložením materiálu do mezirezortního připomínkového řízení,
 3. ukládá 1. místopředsedovi Rady pro výzkum, vývoj a inovace prof. Dvořákovi po zajištění spolupodpisu ministra školství, mládeže a tělovýchovy předložit materiál do mezirezortního připomínkového řízení.

Sdílejte na:

Přílohy

 • 355/X1
 • 355/X2
 • 355/X3
 • 355/X4
 • 355/X5
 • 355/X6
 • 355/X7
 • 355/X8