Zápis z 72. jednání KHV

Zápis ze 72. jednání KHV konaného dne 12. 1. 2015 od 14:00 hod. v zasedací místnosti děkana Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze, Ke Karlovu 3, Praha 2.

Jednání se zúčastnili: prof. Ing. Jiří Málek, DrSc. (předseda), RNDr. Miloslav Frýzek, RNDr. Zdeněk Němeček, DrSc. (místopředseda), prof. RNDr. Tomáš Opatrný, prof. prof. Ing. Josef Psutka, CSc., Dr., Ing. Jaroslav Doležal, CSc., dr.h.c. (host), prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., FRCPsych. (host), doc. RNDr. Karel Oliva Dr. (host), Mgr. Ing. Kateřina Miholová (host), Ph.D., PhDr. Jiřina Nováková (host), a Ing. Martin Matějka (tajemník komise).

Komise byla usnášeníschopná.

Z jednání byli omluveni: PhDr. Martina Hábová, prof. Ing. Michal Hocek. CSc. a prof. PhDr. Lenka Rovná, CSc.

Pro jednání Komise byl předem navržen program, podklady pro jednání Komise byly rozeslány via e-mail dne 9. 1. 2015.

Projednávané body:

 1. Zahájení, schválení návrhu programu [72-1-předseda]
 2. Informace z 300. zasedání Rady [ústní informace – předseda]
 3. Informace o I. Mezinárodní konferenci IPN Metodika, Pardubice [72-3 + ústní informace – předseda]
 4. Realizace Metodiky 2013
  1. Aktuální stav výpočtu Hodnocení 2014 [ústní informace – tajemník]
  2. Vzorová ukázka výstupu EP – vybrané výsledky [72-4b-tajemník]
  3. Míra uplatnění záporných bodů [ - předseda]
 5. Různé
 6. Závěr

ad 1) Zahájení

Jednání zahájil předseda, který omluvil nepřítomné členy Komise. Následně předseda seznámil členy Komise s návrhem programu jednání. Program jednání byl členy Komise odsouhlasen. Místopředseda konstatoval, že komise je usnášeníschopná.

ad 2) Informace z 300. zasedání Rady

Stručnou informaci o průběhu pracovního i řádného jednání Rady, které se konalo 19. 12. 2014, podal předseda. Soustředil se zejména na body týkající se přípravy rozpočtu na VaVaI a výsledků hodnocení. Nejprve předseda seznámil členy komise se zněním usnesení Rady k bodu A3 „Zpráva o stavu hodnocení výsledků výzkumných organizací v roce 2014 – pokračování diskuse“:

Rada:

 1. konstatuje, že je vyřešena otázka rozdělení výdajů na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumných organizací na rok 2015,
 2. ukládá zpravodaji, aby ve spolupráci se sekcí místopředsedy vlády pro vědu, výzkum a inovace upřesnil na 301. zasedání Rady podrobnosti výpočtu dle Metodiky 2013,
 3. ukládá zpravodaji, aby ve spolupráci se sekcí místopředsedy vlády pro vědu, výzkum a inovace na 302. zasedání Rady navrhl způsob rozdělení výdajů na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumných organizací v roce 2016.

Na vysvětlení předseda dodal, že první bod je pokynem pro poskytovatele institucionální podpory (s výjimkou AVČR), aby rozdělili prostředky na RVO ve svých rozpočtových kapitolách institucím podle výsledků Hodnocení 2014. Druhý bod znamená, že usnesení z listopadové Rady platí v plném rozsahu, tj. Hodnocení 2014 bude dokončeno, jak stanovuje platná Metodika 2013. Před provedením finálního výpočtu potřebného ke stanovení bodových alokací jednotlivých institucí je třeba, aby Rada rozhodla o míře uplatnění záporných bodů v Podpilíři I. Předseda připomenul, že stanovisko KHV bylo součástí podkladů pro listopadové zasedání Rady.

Ke třetímu bodu usnesení předseda sdělil, že se tím otevírá možnost navrátit se zpět k modelu promítnutí výsledků Hodnocení 2014 do rozpočtu na rok 2016 na úrovni rozpočtových kapitol (tzv. pravidlo 20:80). Uvnitř rozpočtových kapitol bude potom rozdělování prostředků na RVO probíhat obvyklým mechanismem. Nejpozději na únorovém zasedání Rady by mělo být přijato rozhodnutí ohledně míry promítnutí Hodnocení 2014 do návrhu rozpočtu na rok 2016 (tj. zda bude držen poměr 80:20, či bude tento poměr stanoven jinak).

V závěru k tomuto bodu jednání Komise předseda konstatoval, že diskuse o podobě budoucího hodnocení za horizontem příštího roku členy Komise teprve čeká. Zároveň zmínil, že k 31. 12. 2014 došlo na odboru RVVI k personálním změnám, kdy ve funkci ředitele Odboru výzkumu skončil Ing. Jan Marek a na jeho místo nastoupil Dr. Ing. Luboš Sychra. To znamená, že po úřední linii nyní agenda spojená s Metodikou a Hodnocením VO zůstává na Odboru výzkumu (tak jako v minulosti), zatímco přípravu rozpočtu VaVaI nyní bude zajišťovat Sekce místopředsedy vlády pro vědu, výzkum a inovace.

ad 3) Informace o I. Mezinárodní konferenci IPN Metodika, Pardubice

K tomuto bodu měli členové komise k disposici podrobnou cestovní zprávu, kterou zpracoval tajemník komise. Předseda, který se též akce zúčastnil, uvedl, že hlavním tématem konference byla 1. dílčí zpráva konsorcia Technopolis, ze které ale mimo jiné vyplývá, že projekt IPn téměř nepracuje s daty týkajících se aplikovaného VaV. Připomněl, že pro členy Komise bude zajímavější druhá dílčí zpráva, která se již bude zabývat modelem financování. Tajemník předsedu doplnil, že původní v projektu schválené tzv. velké pilotní ověření bylo redukováno na Druhý pilotní projekt a to za významného snížení počtu hodnocených subjektů. V závěru k tomuto bodu předseda navrhl přizvat garanta projektu prof. Moravcovou na březnové zasedání Komise, s čímž byl vysloven všeobecný souhlas.

ad 4) Realizace Metodiky 2013

Předseda vyzval tajemníka Komise, aby se vyjádřil k bodu 4a. – Aktuální stav výpočtu Hodnocení 2014, který informoval, že po zrušení veřejné zakázky na výpočet Hodnocení 2014 v říjnu loňského roku sekretariát připravuje vyhlášení nové zakázky na realizaci stejné služby. PhDr. Nováková, nová vedoucí oddělení IS VaVaI, doplnila, že veřejná zakázka by měla být vyhlášena v takovém termínu, který umožní, aby výpočet pro hodnocení byl započat ve 3. týdnu v únoru.

Dále předseda otevřel bod 4b.  Vzorová ukázka výstupu EP – vybrané výsledky, kdy na úvod připomenul, že tyto vybrané výsledky by měly být uveřejněny na www do konce měsíce ledna, neboť další odklad tohoto uveřejnění již nelze odkládat. Členové Komise s tím vyslovili souhlas a konstatovali, že forma zveřejnění vyhovuje. Po krátké diskusi týkající se otázky, zda by měl sekretariát zajistit dvojjazyčné překlady výstupů expertních panelů, Komise došla ke shodě, že v zájmu urychlení celého procesu zveřejnění toto není nutné. Na závěr k tomuto bodu prof. Opatrný upozornil, že Metodika 2013 je stále platná a proto hodnocení prováděné OVHP i Expertními panely by mělo proběhnout i v letošním roce. Předseda na to reagoval, že právě na březnovém zasedání Rady by měla být řešena otázka postupu v roce 2015 a dalších letech.

K bodu 4c.  Míra uplatnění záporných bodů tajemník rozdal členům Komise číselník důvodů s vyznačením těch důvodů, kdy by měly být uplatněny záporné body. V této verzi by se opatření týkalo cca 380 výsledků z celkového počtu 11 980 výsledků, které byly předmětem hodnocení v Podpilíři I. Prof. Opatrný konstatoval, že tento počet navržených výsledků je dostatečný a není třeba jej dále zvyšovat. Členové Komise jeho názor podpořili a požádali tajemníka, aby připravil pro členy Komise seznam těchto výsledků včetně jejich RIV identifikace. Komise se shodla, že její členové se znovu podívají konkrétně na každý výsledek navržený členy OVHP k vyřazení a posoudí oprávněnost důvodu k vyřazení. Pokud tyto důvody shledají jako „nezpochybnitelné“, na svém únorovém zasedání se Komise ztotožní se stanovisky členů OVHP a následně by u těchto výsledků Komise doporučila Radě uplatnit záporné body. O této otázce bude Rada rozhodovat na svém jednání při schvalování konečných výsledků Hodnocení 2014.

ad 4) Různé

Prof. Opatrný zmínil, že by KHV měla apelovat na sekretariát RVVI, aby připravil veškeré potřebné podmínky pro hodnocení 2015 tak, aby toto hodnocení mohlo být uskutečněno včas a v souladu s platnou Metodikou. Doporučuje, aby se věnovala zvýšená pozornost zejména zajištění potřebné infrastruktury pro práci panelů OVHP a EP a včasné nominaci dalších členů těchto panelů. Při tom je třeba dbát především na to, aby byly potřebným způsobem pokryty všechny vědní obory, jichž se hodnocení týká, a aby bylo minimalizováno riziko případného střetu zájmů jednotlivých hodnotitelů. Uvedl, že by považoval za velmi nešťastné, kdyby kvůli otálení a odkládání úkolů plynoucích z Metodiky 2013 byli členové panelů opět nuceni pracovat v časové tísni, či s nedostatečně připravenými podklady. Prof. Opatrný také velmi varuje před případnými návrhy Metodiku 2013 v tomto roce nenaplnit či náhle měnit. Uvedl, že v akademické obci zejména vysokých škol zaznívají velmi ostré výhrady, pokud by mělo docházet ke změně pravidel v průběhu hry. Dále prof. Opatrný připomněl usnesení Rady vysokých škol, která žádá, aby nová metodika byla vždy známa dříve, než jsou uplatněny výsledky, které se podle ní mají hodnotit.

Následně se prof. Opatrný znovu vrátil k otázce průběhu hodnocení v roce 2015 a navrhnul členům Komise usnesení, které po drobných úpravách navržených prof. Psutkou a prof. Němečkem zní: „Komise pověřuje svého předsedu, aby na pracovním jednání Rady sdělil členům Rady, že KHV je připravena pracovat na upravené (korigované) metodice, která by měla v souladu s platnou legislativou upravovat proces hodnocení výsledků výzkumných organizací od roku 2016 do doby, než bude nahrazena případným novým systémem vzešlým z IPn Metodika. V této věci očekává KHV pokyny od RVVI a těší se na spolupráci s ní“. Předseda tento úkol přijal.

Další příspěvky pod bodem různé předneseny nebyly.

ad 5) Závěr

Předseda poděkoval všem přítomným za jejich aktivní účast na jednání, které skončilo v 17.30 hod.

Příští 73. zasedání se uskuteční v termínu 9. 2. 2015 na stejném místě.

 

V Praze dne 21. 1. 2015

Zapsal: Ing. M. Matějka                                     Schválil: prof. RNDr. Jiří Málek, DrSc., v.r.

Sdílejte na: