Zápis ze 77. jednání KHV - mimořádného

Zápis1 ze 77. mimořádného jednání KHV konaného dne 17. 8. 2015 od 14:00 hod. v zasedací místnosti děkana Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze, Ke Karlovu 3, Praha 2.

Jednání se zúčastnili: prof. Ing. Jiří Málek, DrSc. (předseda), prof. Ing. Petr Dvořák, CSc., RNDr. Miloslav Frýzek, prof. Ing. Michal Hocek, CSc., prof. PhDr. Pavel Janoušek, CSc., prof. Ing. Štěpán Jurajda, Ph.D., doc. Ing. Jaroslav Machan, CSc., DrSc. prof. Jitka Moravcová, CSc., prof. RNDr. Zdeněk Němeček, DrSc., prof. RNDr. Tomáš Opatrný, Dr., prof. Ing. Josef Psutka, CSc., Ing. Martin Srholec, Ph.D., prof. MUDr. Josef Syka, DrSc. a Ing. Karel Vejražka, Ph.D., Mgr. Ing. Kateřina Miholová (host) a Ing. Martin Matějka (tajemník komise).

Komise byla usnášeníschopná.

Z jednání byla omluvena: prof. RNDr. Eva Zažímalová, CSc.

Pro jednání komise byl předem navržen program, podklady pro jednání komise byly rozeslány via e-mail dne 10. 8. 2015.

Projednávané body:

 1. Zahájení, schválení návrhu programu [77m-1 - předseda]

 2. Informace z 306. zasedání Rady [ústní informace - předseda]

 3. Dokončení obměny Komise a činnost Komise ve II. pololetí 2015 [ústní informace - předseda]

 4. Realizace Metodiky 2013


  a. Prodloužení harmonogramu Metodiky 2013 – schválené usnesení vlády [ústní informace – tajemník]
  b. Aktuální stav výpočtu Hodnocení 2014 [77m-4b + ústní informace – tajemník]
  c. Výsledek práce OVHP - uplatnění záporných bodů [77m-4c (doc + xls) – Mgr. Miholová]
  d. Realizace Hodnocení v roce 2015 – výčet činností – [77m-4d – tajemník]
 5. Revize Metodiky 2013 – návrh úprava.


  a. Návrh úprav [77m-5a – předseda]
  b. Návrh úprav Metodiky - AVO [77m-5b – předseda]
  c. Vypořádání meziresortního připomínkového řízení k úpravě Metodiky 2013 [77m-5c – předseda]

 6. Východiska Metodiky 2017+


  a. Východiska Metodiky 2017 [77m-6a - předseda]
  b. Dílčí zpráva o průběhu hodnocení výsledků výzkumu v roce 2014 [77m-6b - předseda]
  c. Vyhodnocení hodnocení provedeného podle Metodiky 2013 a návrh řešení [77m-6c – (doc + xls) - Mgr. Miholová]
  d. IPN Metodika – Summary Report [http odkaz]
  e. Hodnocení AV ČR [77m-6e – prof. Zažímalová]
 7. Úprava statutů a jednacích řádů OVHP a EP [77m-7 – předseda]

 8. Různé [77m-8 – předseda]

 9. Závěr

ad 1) Zahájení

Jednání zahájil předseda, který omluvil nepřítomnou členku komise. Následně předseda přivítal nové členy komise a vyzval je, aby se krátce profesně představili.

Dále předseda seznámil členy komise s návrhem programu jednání. Program jednání byl členy komise odsouhlasen. Předseda konstatoval, že komise je usnášeníschopná.

Předseda stručně seznámil členy komise s mechanismem přípravy materiálů pro jednání komise, s tvorbou zápisu, s jeho připomínkováním a konečném schválení. Zmínil, že komise se řídí svým statutem a jednacím řádem. Po této informaci bylo zahájeno projednávání jednotlivých bodů programu.

ad 2) Informace z 306. zasedání Rady

Vzhledem k rozsáhlosti programu jednání předseda podal stručnou informaci o průběhu 306. řádného zasedání Rady, které se konalo 26. 6. 2015. Soustředil se zejména na bod A1 týkající se obměny KHV a bod A2 k projektu IPN Metodika, kdy krátce zmínil vystoupení prof. Erika Arnolda a prof. Jitky Moravcové.

ad 3) Dokončení obměny Komise a činnost Komise ve II. pololetí 2015

Předseda konstatoval, že složení komise je již úplné a že hlavním úkolem komise ve II. pololetí roku 2015 bude příprava tzv. Metodiky 2017+, tedy nového systému hodnocení a financování výzkumu, vývoje a inovací v ČR. Připomněl, že toto téma má komise zařazeno na programu jako samostatný bod jednání.

ad 4) Realizace Metodiky 2013

ad 4a) Prodloužení harmonogramu Metodiky 2013 - schválené usnesení vlády

K tomuto bodu podal ústní informaci tajemník komise, který uvedl, že prodloužení platnosti stávající Metodiky 2013 o jeden rok bylo provedeno usnesením vlády č. 605 ze dne 29. července 2015. Konstatoval, že tím byl vytvořen dostatečný prostor pro realizaci hodnocení za roky 2015 a 2016. Dále upozornil členy komise, že úplné znění textu Metodiky 2013, ve smyslu uvedeného usnesení vlády, je zveřejněno na www.vyzkum.cz. Situaci kolem dokončení hodnocení 2014 však toto usnesení vlády neřeší.

ad 4b) Aktuální stav výpočtu Hodnocení 2014

K tomuto bodu podal ústní informaci tajemník komise, který uvedl, že proběhlo vyhodnocení v pořadí již třetí veřejné zakázky na provedení výpočtu týkajícího se Hodnocení 2014 a že bylo úspěšné. Sdělil členům komise, že vítězný uchazeč bude oficiálně oznámen na www stránkách Úřadu vlády ČR.

K tomuto bodu proběhla krátká diskuse, kdy většina členů komise konstatovala vážné znepokojení nad tak dlouhým zpožděním veřejné zakázky, které v minulosti probíhaly bez vážnějších komplikací. Dále konstatovali, že žádný ze členů komise nemá informace, proč a čí vinou k takovému zdržení došlo. Prof. Opatrný zopakoval, že Rada vysokých škol je silně znepokojena tím, že v rozporu se zákonem dosud nebylo dokončeno hodnocení výsledků výzkumných organizací 2014 a opakovaně žádá vládu ČR a Radu pro výzkum, vývoj a inovace o urychlené zjednání nápravy." Nechal kolovat článek v Lidových novinách podepsaný děkany MFF UK, PřF UK, PřF MU a PřF JU („Stát by měl pokračovat v hodnocení výzkumu“, LN 26. 6. 2015), který oceňuje v legislativě zakotvený systém každoročního hodnocení i nový prvek v hodnocení, kdy jsou vybírány nejlepší a nejdůležitější výsledky institucí, a který se pozastavuje nad tím, že Úřad vicepremiéra Bělobrádka doposud nedokázal zabezpečit dokončení Hodnocení 2014.

Prof. Syka upozornil na otázku nově založených výzkumných center, která též mají nárok na finanční podporu na rozvoj výzkumné organizace. Protože se ale pro rozhodování stále používají bodové hodnoty z roku 2013, novější hodnoty totiž poskytovatelé nemají k disposici, stává se, že nově založené výzkumné organizace v podkladech poskytovatelů vůbec nefigurují.

Závěrem diskuse komise formulovala své stanovisko k tomuto bodu:

Komise je silně znepokojena zdržením průběhu hodnocení 2014 a nikdy se jí nedostalo vysvětlení, co bylo příčinou. Komise opětovně apeluje na urychlené dokončení hodnocení 2014 a žádá, aby tento bod byl zařazen na jednání Rady. Komise podporuje dokončení Hodnocení 2014 a schválení definitivních výsledků nejpozději do konce roku 2015.

Komise pověřuje svého předsedu, aby tento názor tlumočil na 307. jednání Rady.

ad 4c) Výsledek práce OVHP - uplatnění záporných bodů

Předseda otevřel tento bod a požádal Mgr. Miholovou, aby shrnula předkládané materiály, jichž je překladatelkou a autorkou. 
Mgr. Miholová zmínila problémy, které provází udělení záporných bodů, např. na nejednotnost vyřazujících kritérií, která vedou k návrhu na uplatnění záporných bodů. Zejména však upozornila na existenci faktu, že postih nikdy nebude vyčerpávající a že vždy budou existovat případy, které z postihu uniknou. Proto komisi navrhuje, aby komise od uplatnění záporných bodů ustoupila.

V následné diskusi vystoupil prof. Opatrný, který se rozhodně postavil za uplatnění záporných bodů (tzv. „sankcí“). Podotkl, že uplatnění sankcí na cca 200 navržených výsledků nijak neovlivní celý systém VaVaI, ale bude významným signálem pro ty subjekty, které se snaží neoprávněným způsobem získat bodové ohodnocení. A to i v případě, že by se např. 100 subjektů (myšleno v krajním případě) proti tomuto rozhodnutí Rady odvolalo. Jednotlivé případy navržené k sankcím jsou totiž natolik frapantní, že následná veřejná diskuse kolem „stěžovatelů“ může celé věci jenom pomoci.

Prof. Jurajda a prof. Dvořák tuto myšlenku plně podpořili s tím, že je třeba z úrovně Rady vyslat jasný signál, neboť jinak díky neoprávněně uplatněným výsledkům v RIV dochází k bodovému vykrádání jednotlivých oborů „zevnitř“, což je kritické zejména u oborů SHV, jak dodal prof. Jurajda. Dále vyjádřili svůj nesouhlas s myšlenkou, že pokud existuje možnost, že někdo z postihu sankcí unikne, měl by toto být důvod k plošnému neuplatnění sankcí, tedy jejich neudělení.

Prof. Janoušek upozornil, že dle jeho názoru nutnost evidovat a trestat neadekvátní výsledky je důsledkem systémové chyby dnešní metodiky, která badatele k takovému jednání navádí.

Doc. Machan doporučil, aby pro hodnocení 2015 a 2016 byla ujednocena a revidována vyřazující kritéria se kterými pracují členové OVHP a která vedou k návrhu na uplatnění záporných bodů, neboť tím by se celá situace do budoucna zpřehlednila.

Ve výsledném hlasování (13 pro, 0 zdržel se, 1 proti) se komise shodla pro uplatnění záporných bodů a toto stanovisko bude tlumočeno Radě.

ad 4d) Realizace Hodnocení v roce 2015 - výčet činností

K tomuto bodu měli členové komise k disposici podrobný materiál [77-4d], který v přehledné formě rekapituluje všechny činnosti nutné i související pro zdárný průběh hodnocení 2015 a 2016. Zajištění resp. realizace všech činností je primárním úkolem Sekce pro vědu, výzkum a inovace, která by je měla řešit buď vlastními silami, nebo smluvními kapacitami třetích stran.

V diskusi vystoupili prof. Jurajda i doc. Machan, kteří upozornili, že je nezbytně nutné zajistit projektové řízení celého procesu s tím, že tento projekt též musí mít odpovídající vedení. Prof. Moravcová doplnila, s využitím zkušeností z IPN Metodika, že je nezbytné, aby takový projekt na plný úvazek vedli 2 kmenoví zaměstnanci Sekce pro VaVaI, z nichž jeden bude odborníkem na hodnocení a druhý na administrativní procesy.

Prof. Psutka navrhnul, že i když plně respektuje usnesení Rady týkající se prodloužení M13 do roku 2016, elegantním řešením by bylo další prodloužení M13 až do roku 2017. Tím by se získala úplná pětiletá datová řada a dopad resp. přínos M13 by šlo velmi dobře vyhodnotit. Prof. Němeček dále upozornil, že v hodnocení 15 i 16 by měl být dořešen problém tzv. „technických nul“ a dále problém dostupnosti zahraničních monografií určených pro hodnocení např. vybudováním neveřejného pdf úložiště. Prof. Opatrný tlumočil přání, aby v rámci meziresortního připomínkového řízení byla obeslána i Rada vysokých škol.

ad 5) Revize Metodiky 2013 – návrh úprav

K tomuto bodu měli členové komise k disposici 3 materiály: návrh možných úprav Metodiky 2013, dopis předsedy AVO s návrhem úprav Metodiky 2013 a výsledek vypořádání meziresortního připomínkového řízení k úpravě Metodiky 2013.

Předseda úvodem připomenul členům komise, že některé parametry Metodiky 2013 se dají měnit bez nutnosti předkládat tyto změny na jednání vlády, neboť jejich změna je plně v kompetenci Rady. Jiné změny naopak tento složitý proces vyžadují a vzpomenul na historické potíže s vypořádáváním meziresortního připomínkového řízení k Metodice 2013.

V nastalé diskusi byly probrány jednotlivé případy změn, které by mohly připadat v úvahu, a převládl názor, že úpravy Metodiky 2013 lze Radě navrhnout v takovém rozsahu, aby meziresortní připomínkové řízení nebylo nutné.

Prof. Psutka požádal tajemníka komise o zpřístupnění údajů týkajících se smluvního výzkumu za rok 2014. S použitím těchto údajů by provedl dílčí analýzu případné úpravy koeficientu beta v Pilíři III. Metodiky. Tyto údaje jsou od srpna 2014 k disposici a dosud nebyly využity.

Prof. Jurajda doporučil, aby obdobným způsobem, jako probíhá kontrola publikačních výsledků, probíhala i kontrola a verifikace výsledků aplikovaného výzkumu a údajů o smluvním výzkumu. Navrhl, aby Rada odsouhlasila mechanismus kontroly např. 10 % vykázaných údajů. Ostatní členové komise tento názor podpořili.

Prof. Opatrný doporučil, aby změna alokace 10 mil. na jeden celý výsledek v Pilíři II., která by se týkala některých vybraných oborových skupin, byla realizována až v Metodice 2017+. Stejně tak Ing. Srholec doporučil, aby případné změny v Pilíři III. byly učiněny až po důkladných analýzách. Bylo zmíněno, že pro realizaci potřebných analýz a případné verifikace a kontroly výsledků by šlo využít volných kapacit analytických oddělení v rámci Sekce pro VaVaI.

Předseda konstatoval, že přeřazení oboru „ošetřovatelství“, na kterém se již dříve komise shodla, nepředstavuje zásah do Metodiky a lze jej ošetřit na úrovni změny číselníků IS VaVaI.

K námětům na změny Metodiky 2013 uvedených v dopisu předsedy AVO prof. Moravcová a Ing. Vejražka vyjádřili názor, že některé náměty svou komplexností patří do připravované Metodiky 2017+.

Mgr. Miholová vyjádřila názor, že do revize Metodiky 2013 patří i revize statutů a jednacích řádů OVHP a Expertních panelů. Předseda odkázal členy komise samostatný bod, který má komise na programu.

Ing. Srholec vystoupil s názorem, že do revize Metodiky 2013 patří i problematika hodnocení účelové podpory. Předseda toto stanovisko potvrdil s tím, že je plánováno zařadit toto téma na řádné zářijové jednání komise a požádal tajemníka komise, aby pro toto jednání shromáždil materiály, které v minulosti k tomuto tématu vznikly.

Závěr diskuse: Komise navrhne Radě takové úpravy Metodiky 2013 a v takovém rozsahu, aby nebylo nutné meziresortní připomínkové řízení.

ad 6) Východiska Metodiky 2017+

Předseda informoval, že v této otázce Rada zastává názor, že Metodika 2017+ by se měla obsahově posunout dále směrem k principům Metodiky IPN připravované MŠMT (viz usnesení RVVI č.305/A2, bod 4 „konstatuje, že výstupy z projektu IPn Metodika budou jedním z podkladů pro tvorbu modelu Hodnocení 2017+.“)

V nastalé diskusi prof. Opatrný připomněl, že Rada VŠ opakovaně přijímá usnesení, podle kterého mají být pravidla hodnocení vždy známa dříve, než jsou uplatněny výsledky, které se podle nich hodnotí. Protože podle Hodnocení 2017 se budou hodnotit výsledky uplatněné v roce 2016, což jsou typicky články, na nichž se pracuje nyní, je nejvyšší čas na Metodice 2017+ intenzivně pracovat. Rada VŠ navíc chce být do procesu tvorby metodiky zapojena a ve svém usnesení žádá, aby nová metodika byla projednávána sněmem. Dále sdělil, že pokud tedy Rada přijde se zadáním konkrétních požadavků na principy nové metodiky, bude vhodné je neprodleně komunikovat i vysokoškolským reprezentacím.

Prof. Jurajda k problému retroaktivity doplnil, že dopředu stačí vědět hlavní principy hodnocení, s tím členové komise souhlasili.

ad 6c) Vyhodnocení hodnocení provedeného podle Metodiky 2013 a návrh řešení

V úvodu tohoto bodu se někteří členové komise velmi ostře proti tomuto materiálu ohradili.

Prof. Opatrný se podivil, že byl na program KHV v nezměněné podobě zařazen dokument, který byl předložen již na listopadovém zasedání RVVI, kde nebyl schválen. Jde o materiál, který obsahuje řadu nepřesných či zavádějících tvrzení, vůči nimž se již vymezili někteří členové KHV v materiálu „Zhodnocení „Vyhodnocení hodnocení provedeného podle Metodiky 2013 a návrhu řešení“ i prof. Vorel, předseda jednoho z expertních panelů, v materiálu „Komentář textu nazvaného „Vyhodnocení hodnocení provedeného podle Metodiky 2013 a návrh řešení“ a jeho příloh“. Uvedl, že by považoval za užitečnější, kdyby pracovníci odboru analýz místo shánění důvodů, proč něco nejde, poskytovali hodnotitelům podporu tak, aby mohli kvalitněji dělat svou práci, tj. například včas upozorňovali na nedostatky, které v některých panelech vznikly, a naopak šířili informace o příkladech dobré praxe.

Tajemník k tomu dodal, že uvedené materiály nebyly součástí projednávaných materiálů komise.

ad 6d) Projekt IPN a Metodika 2017+

Předseda předal slovo prof. Moravcové, která přítomné členy komise seznámila s aktuálním časovým plánem IPN „Efektivní systém hodnocení a financování výzkumu, vývoje a inovací“ (dále jen IPN Metodika) a krátce i jeho historií.

Sdělila, že v roce 2012, kdy byl připravován návrh Metodiky 2013, se předpokládalo, že od roku 2016 bude v České republice realizován nový způsob hodnocení VaV a to na základě výsledků a doporučení IPN Metodika, který začalo v té době realizovat MŠMT.

Příprava IPN Metodika však byla iniciována již v souvislosti se schvalováním Metodiky 2010 v roce 2009. Základní principy hodnocení, které měl IPN Metodika navrhnout, byly v souladu s Dlouhodobými principy hodnocení výsledků výzkumných organizací, materiálem 263/B2 schváleným RVVI.

Postupem doby a vlivem různých vnějších okolností se však značně posunul začátek IPN Metodika, tedy i dodání návrhů a doporučení nového systému institucionálního hodnocení VaV. Návrh systému hodnocení dle IPN Metodika po veřejných konzultacích je k dispozici od června 2015 a ještě před koncem projektu 31. 10. 2015 bude dán k dispozici KHV návrh implementačních doporučení. 
Původní cíl Metodiky 2013, aby od roku 2016 byl vytvořen a zaveden nový systém hodnocení a financování výzkumu, vývoje a inovací, však dodržen být nemůže.

Závěrem svého příspěvku prof. Moravcová sdělila, že výsledný nový systém hodnocení a financování VaVaI (tj. tzv. Metodiku 2017+) si představuje jako mix poznatků a zkušeností IPN Metodiky a Metodiky 2013, nikoliv pouze jako přímou implementaci výsledků IPN Metodika. 
V nastalé diskusi prof. Janoušek upozornil, že vhodnějším termínem by byl buď termín „inspirativní teze“ či „výchozí zdroje“. Členové komise potvrdili, že právě v tomto smyslu „východiska“ chápou.

Prof. Psutka konstatoval, že na rozdíl od Metodiky 2013 tentokráte členové komise již nemají žádnou šanci sepsat do finální a formální podoby text Metodiky 2017+. Sdělil, že takový úkol v sobě zahrnuje potřebu pracovních výkonů v objemu mil. Kč a že takovou kapacitu nemůže komise v žádném případě poskytnout, a to ani se slibovanými externisty, které zajistila Sekce pro VaVaI.

K tématu realizace Metodiky 2017+ zareagovala prof. Moravcová s tím, že stanovisko prof. Psutky plně podporuje a to právě na základě dlouhodobých zkušeností s IPN Metodika a s realizací 1. a 2. pilotního ověření. Uvedla, že pro úspěšnou přípravu Metodiky 2017+ (a tím spíše pro její úspěšnou realizaci) je nezbytný tým 2 až 4 kmenových zaměstnanců, kteří se problematice věnují na plný úvazek. Externě najímaní pracovníci jim sice mohou být podporou, v žádném případě je však nemohou nahradit. Členové komise názor prof. Psutky a prof. Moravcové plně podpořili.

K mechanismu realizace hodnoceni podle principu IPN Metodika prof. Moravcová zdůraznila, že již nelze mít „tzv. IPN2“ projekt na další vyvíjení metodiky, neboť každý následný IPN projekt už musí metodiku reálně implementovat. 
Prof. Jurajda shrnul, že dva hlavní úkoly, které musí Metodika 2017+ řešit, je hodnocení výzkumných organizací a hodnocení programů účelové podpory. S tím členové komise vyjádřili jednoznačný souhlas.

Na závěr diskuse se komise shodla, že:

a) jako východiska Metodiky 2017+ budou:

 • výsledky IPN Metodika;
 • Metodika 2013 – zkušenosti z průběhu hodnocení výsledků výzkumu v roce 2013 a 2014;
 • hodnocení AV ČR – zkušenosti a doporučení z průběhu hodnocení výzkumných organizací;

b) nutnou podmínkou přípravy a realizace Metodiky 2017+ je kvalitní personální zajištění, jinak je celý projekt odsouzen k zániku.

Materiál „Východiska Metodiky 2017+“ upraví na základě závěru diskuse tajemník a pošle jej předsedovi a prof. Moravcové ke korekci. Následně bude materiál společně se zápisem z jednání komise zaslán všem členům k odsouhlasení.

ad 7) Úprava statutů a jednacích řádů OVHP a EP

Tento bod stručně uvedl předseda s tím, že navržené změny statutů OVHP a Expertních panelů vycházejí ze zkušeností z  práce panelů v roce 2014 v rámci prováděného hodnocení 2014, dále z jednotlivých konkrétních doporučení předsedů panelů, z legislativních změn týkajících se prodloužení platnosti Metodiky a ze skutečnosti, že došlo ke zrušení odborných a poradních orgánů Rady.

Uvedl, že navržené změny především respektují zcela odlišný způsob práce obou typů panelů (OVHP provádí presenční hodnocení v prostorách Národní knihovny, Expertní panely pracují výhradně elektronický a dálkovým způsobem), upravují konflikt zájmů a zohledňuji roli předsedy panelu při zásadních rozhodováních.

Dále předseda uvedl, že navržené změny upravují způsob stanovování a schvalování výše odměn členům panelu. Předseda též konstatoval, že úpravy jednacích řádů OVHP a Expertních panelů komisi předloženy nebyly a sdělil členům komise, že tak bude učiněno na příštím jednání. 
V krátké diskusi členové komise vymezili formulaci týkající se střetu zájmů a shodli se na co nejjednodušší formulaci. K tomu je vede názor, že obecně a na základě mnoha zkušeností z jiných hodnotících těles, by mělo být zřejmé (a souvisí to s dobrou výzkumnou praxí), co je „konfliktem zájmu“ míněno.

Závěr diskuse: Komise s jednou úpravou týkající se střetu zájmů schválila navržené změny statutů OVHP a Expertních panelů a postupuje je Radě ke schválení.

ad 8) Různé

Pod bodem různé upozornil předseda členy komise na článek prof. Drahoše v časopise Vesmír, kde se vyjadřuje i k tématu IPN Metodika, (článek byl součástí materiálů pro jednání komise). Další příspěvky předneseny nebyly.

ad 9) Závěr

Předseda poděkoval všem přítomným za jejich aktivní a téměř 100% účast na jednání, které skončilo v 18.00 hod.

Příští řádné 78. jednání komise, které se mělo uskutečnit dne 7. 9. 2015 na stejném místě, je, vzhledem k posunu srpnového zasedání Rady o jeden týden později, adekvátně posunuto na termín 14. 9. 2015.

Konkrétní místo konání řádného 78. jednání komise bude členům komise v dostatečném předstihu oznámeno. 


V Praze dne 26. 8. 2015

Zapsal: Ing. M. Matějka Schválil: prof. Ing. Jiří Málek, DrSc., v.r.


Vystoupení členů, která jsou uvedena v zápise, jsou názorem jednotlivců a nikoliv celé komise.

Sdílejte na: