Zápis z 80. jednání KHV

Zápis z 80. jednání KHV konaného dne 9. 11. 2015 od 14:00 hod. v zasedací místnosti děkana Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze, Ke Karlovu 3, Praha 2.

 

Jednání se zúčastnili: prof. Ing. Jiří Málek, DrSc. (předseda), prof. Ing. Petr Dvořák, CSc., RNDr. Miloslav Frýzek, CSc., prof. PhDr. Pavel Janoušek, CSc., prof. Ing. Štěpán Jurajda, Ph.D., doc. Ing. Jaroslav Machan, CSc., DrSc. prof. Jitka Moravcová, CSc., prof. RNDr. Zdeněk Němeček, DrSc. (místopředseda), prof. RNDr. Tomáš Opatrný, Dr., prof. Ing. Josef Psutka, CSc., Ing. Martin Srholec, Ph.D., prof. MUDr. Josef Syka, DrSc., Ing. Karel Vejražka, Ph.D., prof. RNDr. Eva Zažímalová, CSc., PhDr. Jiřina Nováková, Ph.D. (host),
Mgr. Bc. Klára Jirkovská (host), Ing. Ondřej Majer (host), Bc. Tomáš Hohn (host).

 

Komise byla usnášeníschopná.

 

Z jednání byli omluveni: prof. Ing. Michal Hocek a Ing. Martin Matějka (tajemník komise).

 

Pro jednání komise byl předem navržen program, podklady pro jednání komise byly rozeslány prostřednictvím e-mailu dne 5. 11. 2015.

Projednávané body

 1. Zahájení, schválení návrhu programu [80-1 - místopředseda]

 2. Informace z 309. zasedání Rady [80-2 - e-mail předseda]

 3. Realizace Metodiky 2013

  1. Aktuální stav třetí etapy Hodnocení 2014 [ústní informace - tajemník]

  2. Celkový přehled návrhu na udělení záporných bodů [80-3b1, 80-3b2 - tajemník]

  3. příprava hodnocení 2015-2016 (ustavování panelů, příprava SW nástrojů)
                                                                                           [80-3c - PhDr. Nováková]

  4. Výsledek nominací do OVHP a Expertních panelů [80-3d1, 80-3d2 - tajemník]

  5. Přehled předsedů OVHP a Expertních panelů [80-3e - tajemník]

 4. Postup přípravy Metodiky 2017+

  1. Ustavení pracovní skupiny [80-4a - místopředseda]

  2. Podkladové dokumenty: Návrh implementačních doporučení týmu IPN, Situační zpráva IPN – září [80-4b1, 80-4b2 - místopředseda]

  3. Rozpracování Principů Metodiky 2017+ a návrh řešení [diskuse - moderuje místopředseda]

  4. Návrh implementace Metodiky 2017+ včetně termínovaného plánu [diskuse - moderuje místopředseda]

 5. Certifikované metodiky [ústní informace - prof. Jurajda]

 6. Různé: Konference Power, Acceleration and Metrics in Academic Life [80-6- e-mail Dr. Baran]

 7. Závěr

 

ad 1) Zahájení

Jednání zahájil předseda, který přivítal hosty a omluvil nepřítomné členy komise. Následně předseda seznámil členy komise s návrhem programu jednání [80-1]. Program jednání byl členy komise odsouhlasen a bylo konstatováno, že komise je usnášeníschopná. Po této informaci bylo zahájeno projednávání jednotlivých bodů programu.

 

ad 2) Informace z 309. zasedání Rady

Informaci o průběhu z 309. zasedání Rady, které se konalo 30. 10. 2015, podal předseda. Sdělil komisi, že Rada schválila navržený 4 bodový plán usnesený na 79. jednání KHV, týkající se přípravy Hodnocení 2017+. Dále upozornil na skutečnost, že Rada stanovila KHV termín na předložení návrhu řešení a návrhu implementace Metodiky 2017+ včetně termínovaného plánu do konce tohoto kalendářního roku. Předseda vyslovil návrh na ustanovení pracovní skupiny v rámci KHV, která připraví požadované dokumenty s následným zapracováním připomínek na prosincovém zasedání komise, které se poté zašlou sekretariátu Rady. Připomněl, že toto téma má komise zařazeno na programu jako samostatný bod jednání. Prof. Dvořák na závěr sdělil komisi, že na jednání Rady proběhla diskuze, týkající se důležitosti dobrého technického a personálního zajištění pro zdárný průběh současného i budoucího hodnocení výsledků výzkumných organizací. S tím souhlasil předseda a uvedl, že tomuto klíčovému bodu je nutné se věnovat při přípravě implementace Metodiky 2017+.

 

ad 3) Realizace Metodiky 2013

Předseda požádal PhDr. Novákovou, aby ve věcech připravených tajemníkem komise podala ústní informaci.

ad 3a) Aktuální stav třetí etapy Hodnocení 2014

Bylo sděleno, že 1. verze výpočtu Hodnocení 2014 skončila k datu 15. říjen, kdy zároveň byl otevřen prostor k připomínkám 1. verze výpočtu. Po vypořádání budou připomínky předány zpátky zpracovateli, který provede v pořadí 2. výpočet. Dále byl diskutován problém týkající se označení výsledků hodnotou technická nula. Tato hodnota se objevila u těch výsledků, které nebyly fyzicky dostupné panelistům v Národní knihovně České republiky, ať už oprávněně z důvodu nedodání výsledku, nebo neoprávněně z důvodu umístění výsledku do depozitáře NK v Hostivaři.

 

Prof. Jurajda a prof. Janoušek vznesli návrh řešení, porovnat výsledky označené technickou nulou s katalogem Národní knihovny. Předseda konstatoval, že se jedná řádově o stovky výsledků takto označených, tudíž by to byl nelehký úkol pro pracovníky Sekce. Paradoxně OVHP 1 zpracovávající největší počet výsledků našel velmi malé množství technických nul, naproti tomu OVHP 4 a OVHP 7 označili technickou nulou téměř polovinu přidělených výsledků.

 

Další ze způsobu řešení navrhl prof. Dvořák a to takový, že by se nedostupné výsledky znovu zařadili do Hodnocení 2015 s kompenzací za ušlý rok. Předseda připomenul, že takovýto způsob řešení je zásahem do Metodiky schválené vládou, ačkoliv pro případy podobné tomuto, by bylo vhodné připravit obecný postup řešení.

 

Předseda konstatoval, že se jedná o první zkušenost s tímto hodnocením a představil návrh na udělení základní hodnoty 4 bodů pro recenzované časopisy a u knih přidělit 40 bodů vyplývající z prvního kola Hodnocení 2013.

 

Prof. Opatrný vystoupil s názorem, že v případě recenzovaných časopisů by se neměly započítávat 4 body z důvodu podcenění práce panelistů. Možnost dohledat si časopisy jinde, než pouze v Národní knihovně, je velká, a tudíž chyba spadá na úroveň panelu. Prof. Psutka oponoval, že bychom neměli trestat autory v případě, že se článek v časopise vyskytuje. Předseda ocenil pečlivou práci panelů SHVa a SHVb, které měly na starost hodnocení recenzovaných časopisů. Následně proběhlo hlasování, prof. Opatrný navrhl, aby se v tomto případě za nedohledané články v recenzovaných časopisech označené technickou nulou body neudělovaly. Převážil však názor, že se za tyto články má udělit základní bodová sazba.

Doc. Machan doporučil, aby v případě všech knih označených jako technická nula došlo k udělení mediánu bodů v dané oborové skupině. Ostatní členové komise tento návrh podpořili.

 

Dále prof. Janoušek položil otázku, zda je možné zajistit, aby se tato chyba pro příští hodnocení neopakovala. PhDr. Nováková sdělila, že Úřad vlády v této věci s Národní knihovnou jedná.

 

Usnesení: Všechny knihy označené jako technická nula dostanou v Hodnocení 2014 medián bodů v dané oborové skupině, což se týká všech oborových panelů. V příštím Hodnocení 2015 budou tyto knihy řádně ohodnoceny a podrobeny korekčnímu mechanismu. KHV připraví návrh korekčního mechanismu.

 

Ve výsledném hlasování 14 pro, 0 zdržel se, 0 proti.

 

Recenzované časopisy označené jako technická nula dostanou v Hodnocení 2014 každý po 4 bodech, bez kontroly v příštím Hodnocení 2015.

 

Ve výsledném hlasování 13 pro, 0 zdržel se, 1 proti.

 

 

ad 3b) Celkový přehled návrhu na udělení záporných bodů

Předseda otevřel tento bod a na začátek připomněl, že Metodika 2013 umožňuje udělení záporných bodů v těch případech, kdy je zcela zřejmé a nezpochybnitelné, že výsledek neodpovídá standardům vědecké práce. Požádány byly jednotlivé OVHP, aby takové výsledky, pokud existují, nalezli. Předseda dále sdělil, že někteří předsedové OVHP využili svého práva a nenavrhli pro udělení záporných bodů žádný výsledek. Proběhla diskuse.

 

Usnesení: Komise doporučuje Radě uplatnit záporné body

 

(Ve výsledném hlasování 14 pro, 0 zdržel se, 0 proti.)

 

ad 3c) Příprava hodnocení 2015-2016 (ustavování panelů, příprava SW nástrojů)

PhDr. Nováková představila plán činností pro zajištění Hodnocení 2015 a 2016, informovala členy komise o dokončení procesu nominace panelistů a také o probíhajícím sběru údajů smluvního výzkumu. Dále se také zmínila, že aktuálně probíhá tvorba softwaru pro sběr kvalitních výsledků a softwaru pro práci panelů.

 

Prof. Jurajda vznesl dotaz, zda nedodržení některého z uvedených termínů v dokumentu, způsobí posun následných aktivit při přípravě Hodnocení 2015 a 2016. Bylo poukázáno na nedostatečné personální kapacity vyčleněné ze strany Úřadu vlády na zajištění Hodnocení a na jistý časový tlak na uvedené činnosti.

Předseda za podpory ostatních členů komise vyslovil žádost na posílení týmu věnující se hodnocení, které povede ke stabilizaci útvaru. PhDr. Nováková konstatovala, že od nového roku vzniknou 4 nová systemizovaná pracovní místa v Oddělení informačních systému.

Proběhla diskuse

 

Usnesení: Komise upozorňuje na nedostatečné personální kapacity, které jsou alokovány na činnosti spojené s Hodnocením a doporučuje personálně posílit dotčené oddělení tak, aby se problematice Hodnocení mohlo věnovat plně alespoň 8, tak aby se zvládl průběh Hodnocení 2015 a 2016.

 

ad 3d) Výsledek nominací do OVHP a Expertních panelů

a

ad 3e) Přehled předsedů OVHP a Expertních panelů

 

PhDr. Nováková a sdělila komisi, že Rada pro výzkum, vývoj a inovace vyzvala právnické osoby zabývající se výzkumem, vývojem a inovacemi, jejich sdružení a ústřední orgány státní správy k podávání návrhů na doplnění členů Oborových verifikačních a hodnotících panelů a Expertních panelů v souladu s platnou Metodikou. Seznam nominovaných bude zaslán členům Komise obratem, v případě zájmu bylo možno uvedený seznam získat v rámci jednání elektronicky.

Předseda poté představil vyjádření předsedů panelů. Uvedl, že osobně byl s prací velkých OVHP spokojen a navrhuje, aby předsedové ve své funkci pokračovali. Předseda se pouze pozastavil nad písemným vyjádřením předsedkyně OVHP 7, které svědčí o jistém nepochopení principů hodnocení definovaném Metodikou 2013. Dále upozornil na velmi vysoký počet technických nul nalezených tímto panelem, což je ve srovnání s výsledky jiných panelů pozoruhodné.

 

Doc. Machan připomenul, že v případě odvolání některého z předsedů OVHP je vhodné disponovat adekvátními alternativy. PhDr. Nováková upozornila Komisi na volební období panelistů, které je v případě OVHP 4 leté a u EP 2 leté. V případě obměny EP, kdy Komise skládá nové složení EP, nevyvstává problém, ale u obměny OVHP by musel být realizován proces odvolání.

 

 

Předseda podal informaci o vyjádření předsedů OVHP a Expertních panelů. Sdělil, že všichni předsedové OVHP, které Rada zvolila na svém 291. resp. 292 zasedání konaném dne 28. 2. 2014 resp. 28. 3. 2014, vyjádřili ochotu pokračovat v práci předsedy panelu i v dalším hodnotícím období. Stejně jako v případě OVHP i u předsedů Expertních panelů si Odbor podpory Rady vyžádal jejich vyjádření k ochotě pokračovat v práci i v dalším hodnotícím období. Protože funkční období členů (tedy i předsedů) Expertních panelů je dvouleté a všem končí 31. 12. 2015, všichni stávající předsedové Expertních panelů musí projít novou nominací pro druhé funkční období.

 

Prof. Psutka připomněl podmínky členství v OHVP a Expertních panelech a dotázal se, zda v případě chybějících členů v některých panelech může KHV sama navrhovat doplnění o další kandidáty. S uvedeným návrhem vyslovila KHV souhlas.  Prof. Dvořák také upozornil, na důležitost sjednání koordinační schůzky pro členy panelů, ať už nově zvolených, tak i stávajících.

 

Byly navrženy pracovní skupiny KHV pro výběr z nominovaných.

 

Usnesení: Komise ustanovila pracovní skupiny v následujícím složení:

 

OVHP1, OVHP2, OVHP3 : prof. PhDr. Pavel Janoušek, CSc., prof. Ing. Štěpán Jurajda, Ph.D., Ing. Martin Srholec, Ph.D.

OVHP4: prof. Ing. Josef Psutka, CSc., doc. Ing. Jaroslav Machan, CSc., prof. RNDr. Tomáš Opatrný, Dr.

OVHP5: Ing. Karel Vejražka, Ph.D., RNDr. Miloslav Frýzek, CSc.

OVHP6: prof. RNDr. Zdeněk Němeček, DrSc., RNDr. Miloslav Frýzek, CSc.

OVHP7: prof. Ing. Jiří Málek, DrSc., prof. RNDr. Zdeněk Němeček, DrSc., prof. RNDr. Tomáš Opatrný, Dr.

 

EP1, EP2, EP3: prof. PhDr. Pavel Janoušek, CSc., prof. Ing. Štěpán Jurajda, Ph.D., Ing. Martin Srholec, Ph.D.

EP4: prof. Ing. Josef Psutka, CSc., doc. Ing. Jaroslav Machan, CSc., prof. RNDr. Tomáš Opatrný, Dr.

EP5: Ing. Karel Vejražka, Ph.D., RNDr. Miloslav Frýzek, CSc.

EP6: prof. RNDr. Zdeněk Němeček, DrSc., RNDr. Miloslav Frýzek, CSc.

EP7: prof. Ing. Jiří Málek, DrSc., prof. RNDr. Zdeněk Němeček, DrSc., prof. RNDr. Tomáš Opatrný, Dr.

EP8: prof. Ing. Jiří Málek, DrSc., prof. RNDr. Zdeněk Němeček, DrSc., prof. RNDr. Tomáš Opatrný, Dr.

EP9: prof. Jitka Moravcová, CSc., prof. Ing. Petr Dvořák, CSc., prof. Ing. Michal Hocek

EP10: prof. RNDr. Eva Zažímalová, CSc., prof. MUDr. Josef Syka, DrSc., prof. Ing. Petr Dvořák, CSc.

EP11: prof. MUDr. Josef Syka, DrSc., prof. Ing. Petr Dvořák, CSc.

 

ad 4) Postup přípravy Metodiky 2017+

 

ad 4a) Ustavení pracovní skupiny

Předseda vyslovil přání, aby vyhotovení dokumentů provedli zejména členové KHV, kteří jsou rovněž členy Rady, tak také zástupci, podílející se na tvorbě metodik hodnocení. Za projekt IPN Metodika byla navržena prof. Moravcová, ze zástupců Metodiky 2013 byl navržen prof. Němeček. Prof. Moravcová požádala Komisi o doplnění pracovní skupiny o členku Akademie věd České republiky, prof. Zažímalovou.

 

Usnesení: Komise schválila ustavení pracovní skupiny v následujícím složení:

 

prof. Ing. Petr Dvořák, CSc, prof. Ing. Štěpán Jurajda, Ph.D., doc. Ing. Jaroslav Machan, CSc., prof. Jitka Moravcová, CSc., prof. RNDr. Zdeněk Němeček, DrSc., prof. RNDr. Eva Zažímalová, CSc.

 

 

ad 4b) Podkladové dokumenty: Návrh implementačních doporučení týmu IPN, Situační zpráva IPN – září

Předseda požádal prof. Moravcovou o slovo ve věcech projednávaného bodu. Prof. Moravcová na úvod představila finální publikaci „Metodika hodnocení ve výzkumu a vývoji a zásady financování“ jež je výběrem rozsáhlé studie projektu IPN Metodika. Publikace je napsána v českém jazyce a je jediným knižním materiálem projektu. Dále prof. Moravcová sdělila komisi, že projektový tým usilovně pracuje na vypracování návrhu implementace Metodiky 2017+ pro potřeby KHV a také na zprávě z pilotního ověření. Oba dokumenty budou zaslány Komisi v průběhu příštího týdne od zasedání. Prof. Jurajda ve stručnosti Komisi informoval o Workshopu uskutečněném dne 29. 9. 2015, zabývající se hodnocením programů účelové podpory VaVaI. Zdůraznil, že je zapotřebí uvést tento rozsáhlý úkol v činnost vytvořením další pracovní skupiny uvnitř KHV.

 

ad 4c) Rozpracování Principů Metodiky 2017+ a návrh řešení

a

ad 4d) Návrh implementace Metodiky 2017+ včetně termínovaného plánu

 

Předseda sdělil, že pracovní skupina bude vycházet z návrhu implementace vypracované týmem IPN Metodika.

Proběhla diskuse ve vztahu k personálnímu zajištění a podpoře ze strany Úřadu vlády.

 

Usnesení: Komise upozorňuje, že nový způsob hodnocení, není možné zorganizovat bez adekvátního personálního zajištění. Komise doporučuje nárůst počtu lidí na Sekci, kteří se budou plně věnovat hodnocení. Komise navrhuje tým minimálně 8 lidí.

 

ad 5) Certifikované metodiky

 

Prof. Jurajda informoval o problematice certifikovaných metodik. KHV doporučuje, aby Rada přijala usnesení umožňující poskytovatelům využít praxe oponentských řízení pro účely certifikace metodik
ve společenskovědních a humanitních oborech. Navrhované řešení zohledňuje aktuální situaci v oblasti certifikace a umožňuje oponentská řízení s parametry a požadavky na nezávislost a obsah odpovídajícími pokynům uvedeným v Doporučení Rady pro výzkum, vývoj a inovace k certifikaci metodik (291. zasedání RVVI ze dne 28. února 2014). Poskytovatelům tak zůstává plná kontrola nad schvalováním výstupů z aplikovaných projektů a zároveň se takto zohlední administrativní náročnost certifikačních procesů pro poskytovatele. KHV též doporučuje poskytovatelům (v návaznosti na předchozí usnesení RVVI), aby pro nově vyhlašované programy takto postupovali bez prodlení."

 

ad 6) Různé

 

Úvodem pozval předseda všechny členy Komise na konferenci Power, Acceleration and Metrics in Academic Life ve dnech od 2. 12. 2015 do 4. 12. 2015, v prostorách Filosofického ústavu AV ČR.

 

Dále prof. Opatrný seznámil ostatní členy Komise s usnesením Rady vysokých škol a požádal o zanesení následujících dvou vět do zápisu. Rada vysokých škol žádá RVVI o urychlené ukončení procesu hodnocení výsledků výzkumných organizací 2014 a o řádný a včasný průběh hodnocení 2015/2016. A dále, Rady vysokých škol žádá, aby vysokoškolské prezentace byly včas zapojeny do přípravy nové metodiky hodnocení výzkum v České republice.

 

Prof. Opatrný připomněl přípravu Metodiky 2013, která vznikla také za přispění podnětů od Rady vysokých škol. Prof. Moravcová oponovala názorem, že projekt IPN Metodika byl projektem vstřícným, spolupracující také s Radou vysokých škol, a pořadatelem konferencí a veřejných diskuzí. Prof. Dvořák položil otázku nastavení transparentnosti Metodiky 2017+ a projevil osobní názor, že v případě velkého počtu připomínkových míst dochází k nekontrolovatelné kontroverzi. Předseda označil tuto otázku za důležitou, které je nutné věnovat pozornost při příštím zasedání Komise.

 

Dr. Srholec se vyjádřil k hodnocení programu účelové podpory VaVaI. Proběhla diskuse. KHV požaduje podporu s implementačními doporučeními ze strany Sekce.

 

Prof. Opatrný připomněl svůj dotaz z předchozího zasedání KHV, kdy se ptal na stávající celkový počet pracovníků Sekce VaV, kde zazněla odpověď přibližně 35 osob.  

 

Byl vznesen dotaz, kde se uskuteční příští zasedání KHV. Předseda nechal hlasovat o alternativách. S vyjímkou jednoho člena se všichni přítomní členové komise vyjádřili pro to, aby se příští zasedání KHV konalo na MFF UK.

 

ad 7) Závěr

Příští řádné 81. jednání komise, se uskuteční dne 7. 12. 2015 na stejném místě.

 

V Praze dne 13. 11. 2015

Zapsal: T. Hohn, J.Nováková

Sdílejte na:

Přílohy